لیست کتابخانه های تابعه دانشگاه علوم پزشکی بم

ردیف

نام کتابخانه

مشخصات همکاران

شماره تلفن

آدرس

لینک کتابخانه

1

کتابخانه بیمارستان پاستور

مسئول کتابخانه:رشید دریجانی

کتابدار:احمد جاسمی

034-44319431

بم-بزرگراه خلیج فارس-بیمارستان پاستور

لینک

2

کتابخانه دانشکده بهداشت

مسئول کتابخانه :ناصر کمال الدینی

کتابدار:صدیقه ابوذری

034-44219415

بم -بزرگراه خلیج فارس-پردیس دانشگاه علوم پزشکی- دانشکده بهداشت

لینک

3

کتابخانه دانشکده پزشکی

مسئول کتابخانه :الهه امیرماهانی

کتابدار: مهری جزینی زاده

034-44252920

بم-منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید-دانشکده پزشکی

لینک

4

کتابخانه دیجیتال

مسئول کتابخانه :الهه امیرماهانی

034-44216180

بم -بزرگراه خلیج فارس-پردیس دانشگاه علوم پزشکی- معاونت تحقیقات و فناوری

لینک

 

مرکز تحقیقات بیماریهای غیرواگیر

مسئول مرکز:دکتر نادیا ارومیه ای

034-44213146 بم-بزرگراه خلیج فارس-پردیس دانشگاه علوم پزشکی -جنب دانشکده بهداشت-مرکز تحقیقات بیماریهای غیرواگیر لینک

 

1401/08/14