لیست کتابخانه های تابعه دانشگاه علوم پزشکی بم

ردیف

نام کتابخانه

مشخصات همکاران

شماره تلفن

آدرس

لینک کتابخانه

1

کتابخانه بیمارستان پاستور

مسئول کتابخانه:رشید دریجانی

کتابدار:احمد جاسمی

034-44319431

بم-بزرگراه خلیج فارس-بیمارستان پاستور

لینک

2

کتابخانه دانشکده بهداشت

مسئول کتابخانه :رشید دریجانی

کتابدار:صدیقه ابوذری

034-44219415

بم -بزرگراه خلیج فارس-پردیس دانشگاه علوم پزشکی- دانشکده بهداشت

لینک

3

کتابخانه دانشکده پزشکی

مسئول کتابخانه :علیرضا پهلوان

 

034-44252920

بم-منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید-دانشکده پزشکی

لینک

4

کتابخانه دیجیتال

مسئول کتابخانه :علیرضا پهلوان 

034-44216180

بم -بزرگراه خلیج فارس-پردیس دانشگاه علوم پزشکی- معاونت تحقیقات و فناوری

لینک

5

مرکز تحقیقات بیماریهای غیرواگیر

مسئول مرکز :نادیا ارومیه ای

09216423932

بم -بزرگراه خلیج فارس-پردیس دانشگاه علوم پزشکی- مرکز تحقیقات بیماریهای غیر واگیر

لینک

6

آزمایشگاه جامع تحقیقات(یاما)

مسئول مرکز :منصور کدوری

034-44219074

بم-بزرگراه خلیج فارس-معاونت تحقیقات و فناوری-ساختمان یاما-مجموعه آزمایشگاههای جامع تحقیقات دانشگاه

لینک

 

1402/07/03