• آیین نامه عضویت کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی بم

  • آیین نامه خدمات کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی بم

  • آیین نامه وجین کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی بم

  • فرآیند تامین مدرک کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی بم

آیین نامه عضویت دانشگاه علوم پزشکی بم

استفاده کنندگان

 تمامی اعضاء هیات علمی ، دانشجویان و کارکنان دانشگاه  با ارائه کارت عضویت کتابخانه و پژوهشگران ودانشجویان خارج از دانشگاه  می توانند با ارائه معرفی نامه از خدمات کتابخانه استفاده کنند.لازم به ذکر است که مراجعین با ارائه معرفی نامه فقط می توانند از منابع موجود در داخل سالن کتابخانه استفاده کنند.

 

 مدت عضویت

 1-اعضاء هیات علمی و کارکنان رسمی دانشگاه  تا پایان اشتغال.

2-اعضاء هیات علمی و کارکنان قراردادی دانشگاه  تا پایان قرارداد.

3-دانشجویان تا پایان فراغت ازتحصیل.

جهت دریافت فایل کلیک فرمایید...

 

آیین نامه خدمات دانشگاه علوم پزشکی بم

استفاده کنندگان :

الف)کادر آموزشی شاغل و بازنشسته

ب)دانشجویان شاغل به تحصیل

ج)کارکنان شاغل در دانشگاه

د)مراجعان متفرقه غیروابسته به دانشگاه (دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های پزشکی و پیراپزشکی)

 امانت:

1-استفاده از منابع و امکانات کتابخانه منوط به عضویت در کتابخانه میباشد و منابع صرفا" به اعضا کتابخانه امانت داده میشود

2-در قبال منابع امانت گرفته شده ف تنها شخص امانت گیرنده پاسخگو میباشد.لذا امانت گیرنده موظف است منابع امانتی را با دقت بررسی نموده و در صورت مشاهده هرگونه عیب و نقص ، بلافاصله مراتب را به مسئول میز امانت اطلاع دهد.در غیراینصورت ملزم به پرداخت خسارت تعیین شده از طرف کتابخانه میباشد.

3-تعداد و مدت امانت منابع بر اساس جدول زیر میباشد:

اعضا تعداد منابع مدت امانت

کادر آموزشی 6 جلد 20روز

دانشجویان مقاطع مختلف 4 جلد 15 روز

کارکنان 4 جلد 15 روز

 

تبصره 1: مدت زمان امانت و تعداد منابع امانتی برحسب شرایط و با صلاحدید مسئول کتابخانه قابل تغییر میباشد.

تبصره 2 : مدت زمان امانت منابع پر مراجعه و یا درسی بنا به تشخیص مسئول کتابخانه و طبق خط مشی جاری کتابخانه ممکن است تغییر کند.

4- منابع زیر امانت داده نمیشوند:

الف-کتابهای مرجع

ب-نشریات ادواری لاتین چاپی

ج-پایان نامه (تهیه کپی از چکیده پایان نامه و پرسشنامه بلامانع میباشد)

د-کتابهای رزرو شده

تبصره 1: کادر آموزشی در صورت نیاز میتوانند حداکثر 2 تک شماره و یا یک جلد صحافی شده از نشریات ادواری را به مدت حدااکثر 48 ساعت به امانت بگیرند.

تبصره 2: دانشجویان و سایر مراجعین با ارائه کارت شناسایی معتبرو مشخصات مقاله درخواستی میتوانند از طریق فتوکپی یا پست الکترونیک به مقاله مورد نظر دست یابند.

5-افراد در صورت عضویت در کتابخانه واحد مربوطه با رعایت شرایط زیر ، میتوانند از منابع سایر کتابخانه های دانشگاه استفاده نمایند:

الف)اولویت استفاده و امانت از منابع هر کتابخانه با اعضا همان کتابخانه میباشد و کاربر در ابتدا موظف به تهیه منابع از واحد خود میباشد.

ب)کتابخانه هیچگونه تعهدی نسبت به ارائه فضای مطالعه و سایر امکانات به اعضا سایر کتابخانه ها ندارد.

 

جریمه دیرکرد:

در صورتی که منابع به امانت گرفته شده در موعد مقرر به کتابخانه برگشت داده نشود ضمن اطلاع رسانی به صورت ارسال پیام به پست الکترونیکی عضو ، جریمه دیرکرد به ترتیب زیر محاسبه خواهد شد :

الف) تاخیر به مدت 7 روز برای هر منبع امانتی روزانه مبلغ 2000 ریال جریمه محاسبه خواهد شد.

ب)تاخیر بیش از 7 روز تا 15 روز برای هر منبع امانتی روزانه مبلغ 3000 ریال محاسبه خواهد شد.

ج)تاخیر بیش از 15 روز برای اولین بار اخطار و پس از 15 روز منجر به تعلیق کارت عضویت برای مدت 2 ماه خواهد شد، بدیهی است عضو تا زمان پرداخت مبلغ جریمه از امانت گرفتن کتاب محروم خواهد شد.

د)در صورت تکرار دیرکرد بیش از سه نوبت ، امانت گیرنده به مدت یک نیمسال تحصیلی از عضویت کتابخانه محروم خواهد شد و در صورت تکرار کارت عضویتفرد باطل میشود.

جبران خسارت :

1-چنانچه امانت گیرنده منابع امانت گرفته شده از کتابخانه را گم نماید ف موظف به تهیه و تحویل اصل آن حداکثر ظرف مدت یک ماه میباشد و تشخیص چگونگی امر به عهده مسئول کتابخانه میباشد.

2-چنانچه منابع امانتی گمشده در بازار (داخل و خارج کشور)نایاب باشد امانت گیرنده بایستی ربا صلاحدید مسئول و نیاز کتابخانه منبع دیگری را جایگزین نماید.در غیراینصورت پرداخت جریمه به شرح ذیل خواهد بود:

الف.کتاب و نشریات ادواری مطابق قیمت روز با ارز آزاد محاسبه خواهد شد.

ب.در مورد کتابهای چند جلدی یا دوره ای ، چنانچه یک جلد از آن مفقود گردد و تهیه آن امکان پذیر نباشد ، امانت گیرنده موظف است قیمت یک دوره کامل کتاب را با نرخ روز و یا ارز آزاد (کتب لاتین ) پرداخت نماید.

3-امانت گیرنده میبایست در ارع وقت نسبت به جبران خسارت به نحو مقتضی اقدام نماید و تا حصول نتیجه ، کارت عضویتوی ضبط و از امانت گرفتن منابع محروم خواهد بود.

خروج غیرقانونی:

هرگاه فردی بدون رعایت مقررات مربوط به امانت اقدام به خارج نمودن منابع از کتابخانه نماید بعنوان متخلف به کمیته انضباطی دانشگاه یا هیئت بدوی معرفی خواهد شد تا اقدامات لازم بعمل آید و تا تعیین تکلیف از سوی کمیته آن فرد از کلیه خدمات کتابخانه محروم خواهد شد.

جهت دریافت فایل کلیک فرمایید...

 

آیین نامه وجین دانشگاه علوم پزشکی بم

مقدمه:

اگر در مجموعه کتابخانه فقط خرید انجام شود و توجه تنها به گسترش مجموعه معطوف گردد، دیری نمی پاید کهدیگر جایی برای منابع جدید باقی نمی ماند. بنابراین به لحاظ کمبود فضای فیزیکی، وجین منابع کتابخانه ای بایددر الویت کارهای دوره ای کتابخانه لحاظ شود که در فصل کم کار کتابخانه در واقع مجموعه را ارزیابی کرد وبه نوعی برای وجین تصمیم گرفت و دست به انتخابی دیگر زد.

بدین منظور آیین نامه وجین منابع در کتابخانه مرکزی و کتابخانه های تابعه دانشگاه علوم پزشکی بمدر تاریخ 2 / 7 / 1397 در شورای پژوهشی معاونت تحقیقات و فنآوری دانشگاه مطرح و مورد تصویب قرارگرفته است.

تعریف:

وجین یکی از عناصر مهم مجموعه سازی است که از طریق آن منابع اطلاعاتی مازاد ، فرسوده و یا بی استفاده ازمجموعه خارج می گردد.

اهداف وجین:

الف )ایجاد فضای مناسب و کافی برای منابع اطلاعاتی جدید و موجود

ب) پویا و زنده نگهداشتن مجموعه کتابخانه

ج) تسهیل و تسریع دسترسی به منبع اطلاعاتی مورد نیاز مراجعین کتابخانه

اصول وجین:

1 - قبل از شروع عملیات وجین ابتدا فرایند رف خوانی توسط کتابداران کتابخانه های مربوطه انجام می شود و مجموعه از لحاظ منابع مفقودی،امانت و موجودی کنترل و بازبینی میشود.

2 - برای انجام این کارکتابخانه ها به تشخصیص سرپرست کتابخانه می توانند وظایف خدمات امانت خود در مقطع زمانی مناسب تعطیل کنند تاکار با دقت بیشتری انجام شود.

3 - کتابخانه های تابعه دانشگاه باید زمان مناسبی را برای کار وجین در نظر بگیرند. از نظر زمانی بهتر است وجین منابع به صورت مستمر و سالانه در فصل تابستان و همزمان با قفسه خوانی مجموعه انجام شود.

معیارها و ضوابط وجین منابع کتابخانه ای

1 ) منابع فرسوده ، مستعمل و آلوده(نقصان، آسیب دیدگی فیزیکی ، پارگی و ..) و منابعی که ارزش تاریخی و علمی ندارند ، را می توان از مجموعه خارج کرد و در صورتی که از منابع پر مراجعه کننده و مورد درخواست کتابخانه باشد، میبایست با نسخه های جدید جایگزین و یا در صورت امکان صحافی گردد.

2 ) نسخه های تکراری و مازاد بر نیاز وهمچنین، ویرایش های قدیمی کتب حوزه علوم پایه و بالینی که به طور منظم ویرایشهای جدید آنها منتشر می گردد و در کتابخانه موجود است . در صورت نیاز , نگهداری یک نسخه از دو ویرایش ما قبل در کتابخانه ضروری است.

3 ) این مورد مربوط به کتابهایی است که بنا به شرایط و موقعیت زمانی از عناوین پر مراجعه بوده اند و بنابراین از آنها نسخه های تکراری تهیه و در مجموعه قرار داده شده است اما در شرایط فعلی با تشخیص کتابدار اهمیت موضوعی خود را از دست داده و یابه شکل دیگری مانند الکترونیکی منتشر شده باشند ، می توان با نظر کتابدار آنها را به یک یا چند نسخه محدود کاهش داد.

4 ) منابع واجد ارزش علمی یا تاریخی در صورت فرسودگی و آلودگی در محل خاصی در کتابخانه نگهداری و در صورت نیازمبرم برای استفاده از آن نسخه اسکن شده یا کپی تهیه خواهد شد.

5 ) کتابهای ادبی, تاریخی و هنری که مستعمل و پاره شده اند را می توان از مجموعه جدا کرد و در صورت امکان آنها را صحافی نمود

6 ) منابع علمی که به مرور زمان اعتبار محتوایی خود را از دست داده و کم ارزش شده اند، در صورتی که مورد استفاده قرار نمیگیرند، می توان وجین نمود.

منابع مستثنی از وجین

1 ) منابع هسته در رشته تحصیلی مشمول وجین نمی باشند.

2 ) منابع نفیس و هنری که تصاویر رنگی و کاغذهای اعلا دارند وجین نخواهد شد.

3 ) کتابهای چاپ شده قبل از 1330 هجری شمسی در هر مجموعه ای از وجین مستثنی بوده و درحهت نگهداری آنها کوشش گردد.

4 ) کتابهای ادبی و تاریخی که نسخه های زیادی از آنها در کتابخانه موجود نیست مشمول وجین نمی باشند.

اعضا کمیته و جین منابع

1 - سرپرست کتابخانه

2-رئیس کتابخانه 

3 - یک نفر از کتابداران بخش امانت

4 - در صورت همکاری از اعضای هیئت علمی یا کارشناس حوزه تخصصی به عنوان متخصص موضوعی

مراحل و جین

1 - کتابخانه موظف است بر اساس معیارهای مذکور، به شناسایی، انتخاب و جمع آوری منابعی که باید وجین شوند بپردازد.

2 - لازم است مسئول کتابخانه پس از شناسایی منابع وجینی، اعضای کمیته وجین را جهت بررسی و تصمیم گیری نهایی در جریان قرار دهد.

3 - کتابخانه موظف است پس از دریافت صورتجلسه منابع وجینی کتابخانه، نسبت به انتقال مدارک به مخزن وجین در نرم افزارکتابخانه اقدام نماید.

4 - تصمیم گیری نهایی در خصوص کتابهای وجین بر عهده سرپرست و مسئول کتابخانه واحد میباشد.

5 - می توان با نظر رئیس دانشگاه، رئیس واحد، سرپرست و مسئول کتابخانه واحد کتابهای وجینی را در اختیار سایر دانشکده ها،گروهها و دانشجویان قرار داد .

6 - در نهایت کتب باقی مانده به سازمان اسناد و کتابخانه ملی تحویل داده شود.بر اساس بخشنامه شماره 48489 مورخ 3 / 10 / 82 معاون اول رئیس جمهور کلیه وزارتخانه ها ، سازمانها، موسسات دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی نسخ کتابهایی که از آن استفاده نمی شود و نیز کتابخانه های دولتی کتابهایی را که در وجین مجموعه خود بلا استفاده تشخیص میدهند به سازمان اسنادو کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران تحویل نمایند.

جهت دریافت فایل کلیک فرمایید...

 فرآیند تامین مدرک کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی بم

جهت دریافت فرایند کلیک نمایید...

 

 

1402/07/03