• لیست کارگاههای برگزار شده سال 1398

  • لیست کارگاههای برگزار شده سال 1399

  • لیست کارگاههای برگزار شده سال 1400

 

لیست کارگاههای آموزشی برگزارشده  ویژه اعضای هیئت علمی ، کارکنان و دانشجویان (سال 1398)
ردیف
عنوان کارگاه آموزشی
تاریخ برگزاری
مدرس

محتوای آموزشی

شرکت کنندگان

1
کارگاه آشنایی با نرم افزار کتابخانه ای آذرسا
13/05/1398 لغایت 15/05/1398
آقای مهندس امینی

 

 

2
کارگاه پروپوزال نویسی
1398/05/22
آقای دکتر حمید شریفی،دانشیار اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 

 

3
اصول مقاله نویسی
1398/05/30
آقای دکتر محسن رضائیان، استاد تمام اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

 

 

4
بررسی متون وجستجوی الکترونیک
1398/06/14
خانم دکتر مریم اخوتی، دانشیار کتابداری دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 

 

5
تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss
1398/06/24
آقای دکتر یونس جهانی، دانشیار آمار زیستی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 

6
ترجمان دانش
1397/06/26
خانم دکتر مریم اخوتی، دانشیار کتابداری دانشگاه علوم پزشکی کرمان


7
کارگاه آشنایی با سامانه های جستجو(نوپا)
1398/09/18
جناب آقای دکتر کبیری


8
چگونه یک مقاله مروری نظام مند بخوانیم؟
1398/09/18 تا 1398/0918
جناب آقای دکتر کبیری


 

لیست کارگاههای آموزشی برگزارشده  ویژه اعضای هیئت علمی ، کارکنان و دانشجویان (سال 1399)
ردیف
عنوان کارگاه آموزشی
تاریخ برگزاری
مدرس
محتوای آموزشی شرکت کنندگان
1 جستجوی پیشرفته در web of science 99/03/10 الهه امیرماهانی
2 جستجوی پیشرفته در pubmed 99/04/18 مهرداد خاتمی
3 جستجوی پیشرفته در scopus 99/07/12 سیدمجتبی مرتضوی
4  کارگاه ترجمان دانش 99/07/29 دکتر عبدالعلی گلپایگانی
5 آشنایی با سامانه های نوپا 99/08/07 ناصر کمال الدینی
6 انتخاب مجلات و شناخت مجلات جعلی 99/9/25 دکتر مریم اخوتی-مدرس دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 

لیست کارگاههای آموزشی برگزارشده  ویژه اعضای هیئت علمی ، کارکنان و دانشجویان (سال 1400)
ردیف
عنوان کارگاه آموزشی
تاریخ برگزاری
مدرس
محتوای آموزشی شرکت کنندگان
1 آشنایی با کتابخانه دیجیتال و نرم افزار جامع کتابخانه 1400/01/29 ناصر کمال الدینی
2 آشنایی با پایگاه web of science 1400/04/16 الهه امیرماهانی
3 انتخاب مجله مناسب جهت انتشار مقاله 1400/06/01 دکتر پیام کبیری
1400/07/10