• لیست کارگاههای برگزار شده سال 1399
  • لیست کارگاههای برگزار شده سال1400

  • لیست کارگاههای برگزار شده سال 1401

     

 

لیست کارگاههای آموزشی برگزارشده  ویژه اعضای هیئت علمی ، کارکنان و دانشجویان (سال 1399)
ردیف
عنوان کارگاه آموزشی
تاریخ برگزاری
مدرس
محتوای آموزشی شرکت کنندگان
1 جستجوی پیشرفته در web of science 99/03/10 الهه امیرماهانی
2 جستجوی پیشرفته در pubmed 99/04/18 مهرداد خاتمی
3 جستجوی پیشرفته در scopus 99/07/12 سیدمجتبی مرتضوی
4  کارگاه ترجمان دانش 99/07/29 دکتر عبدالعلی گلپایگانی
5 آشنایی با سامانه های نوپا 99/08/07 ناصر کمال الدینی
6 انتخاب مجلات و شناخت مجلات جعلی 99/9/25 دکتر مریم اخوتی-مدرس دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 

لیست کارگاههای آموزشی برگزارشده  ویژه اعضای هیئت علمی ، کارکنان و دانشجویان (سال 1400)
ردیف
عنوان کارگاه آموزشی
تاریخ برگزاری
مدرس
محتوای آموزشی شرکت کنندگان
1 آشنایی با کتابخانه دیجیتال و نرم افزار جامع کتابخانه 1400/01/29 ناصر کمال الدینی
2 آشنایی با پایگاه web of science 1400/04/16 الهه امیرماهانی
3 انتخاب مجله مناسب جهت انتشار مقاله 1400/06/01 دکتر پیام کبیری
4 نقد و داوری مقالات در مجلات علمی 1400/09/22 دکتر مریم اخوتی
5 آشنایی با کتابخانه دیجیتال و نرم افزار جامع کتابخانه 1400/10/19 ناصر کمال الدینی
6 کارگاه ترجمان دانش 1400/12/03 دکتر بهاره یزدی زاده-دکتر آیت احمدی

جهت دریافت فیلم کارگاههای برگزار شده به لینک ذیل مراجعه نمایید.

https://workshop.mubam.ac.ir/page/81/%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87

لیست کارگاههای آموزشی برگزارشده  ویژه اعضای هیئت علمی ، کارکنان و دانشجویان (سال 1401)

ردیف

عنوان کارگاه آموزشی

تاریخ برگزاری

مدرس

محل برگزرای

لینک کارگاه

1

آشنایی با نرم افزارهای رفرنس نویسی و جستجوی منابع اطلاعاتی

1401/02/06

دکتر خسروی

مجازی

Vc.mubam.ac.ir/research

2

آموزش SPSS مقدماتی

1401/02/28

دکتر نعمت الهی

مجازی

Vc.mubam.ac.ir/research

3

آشنایی با سامانه های نوپا

1401/03/10

ناصر کمال الدینی

مجازی

Vc.mubam.ac.ir/research

4

آشنایی با نرم افزارهای آماری مورد استفاده در پژوهش

1401/03/24

دکتر نعمت الهی

مجازی

Vc.mubam.ac.ir/research

5

آموزش SPSS پیشرفته

1401/04/07

دکتر نعمت الهی

مجازی

Vc.mubam.ac.ir/research

6

آشنایی با مهارت های جستجوی اطلاعات در پایگاههای اطلاعات

1401/04/29

الهه امیرماهانی

مجازی

Vc.mubam.ac.ir/research

7

چگونه مقاله سیستماتیک ریویو بنویسیم؟

1401/05/11

دکتر گلپایگانی

مجازی

Vc.mubam.ac.ir/research

8

رتبه بندی مجلات علمی در پایگاههای scopus-wos

1401/05/25

دکتر خسروی

مجازی

Vc.mubam.ac.ir/research

9

آموزش SPSS پیشرفته

1401/06/15

دکتر نعمت الهی

مجازی

Vc.mubam.ac.ir/research

10

آشنایی با سامانه های نوپا

1401/08/21

الهه امیرماهانی

مجازی

Vc.mubam.ac.ir/research

جهت دریافت فیلم کارگاههای برگزار شده به لینک ذیل مراجعه نمایید.

https://workshop.mubam.ac.ir/page/81/%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87

 

1401/10/10