ساعت کار کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه علوم پزشکی بم

شنبه  الی چهارشنبه

8 صبح  الی 18

پنج شنبه 

8 صبح الی 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8:00 

1398/11/19