ساعت کار کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه علوم پزشکی بم

شنبه  الی چهارشنبه

7 صبح  الی22

پنج شنبه 

7 صبح الی 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8:00 

1401/04/08