شرح وظایف بخش مرجع

 

• پاسخگويي و راهنمايي کلیه کاربران جهت استفاده از منابع كتابخانه

• جستجو و بازيابي کامل اطلاعات در موجودي كتابخانه از طريق نرم افزار كتابخانه

• پاسخگویی به پرسش های کاربران، آموزش و راهنمایی آنان در جهت جستجو و استفاده از منابع این بخش کتابخانه

• جستجوی موضوعات ، مقالات و مطالب مورد نیاز کاربران ازطریق سیستم کتابخانه و اینترنت

• آموزش جستجوی منابع در برگه دان الکترونیکی ،

• پاسخگویی به درخواست مراجعان مجلات و تحویل مجلات جهت مطالعه در سالن و یا کپی از مقالات

• پاسخگویی به سوالات مرجع تلفنی ،

• راهنمایی مراجعه کننده به سایر کتابخانه ها درصورت نبودن منبع مورد نیاز ،

• فايل و چك نمودن كتب موجود در قفسه‌ها و همچنین کتب برگشتی

• نظارت، كنترل بر منابع و انجام وجين منابع بصورت دوره ای

• بررسي و ارزيابي منابع جهت تكميل و روزآمدسازی مجموعه کتابخانه

• قفسه خواني دوره ای و برطرف نمودن اشكالات موجود در كتاب ها و مشخص نمودن كتاب هاي مفقودي

• نظارت بر امور سالن مطالعه ، 

• پاسخگویی به پرسش های کاربران، آموزش و راهنمایی آنان در جهت جستجو و استفاده از منابع این بخش کتابخانه

• کپی از مقالات درخواستی به منظور فراهم آوردن امکان استفاده کاربران از منابع و امکانات

 

1402/07/03