شرح وظایف مدیر داخلی کتابخانه

 

 • برنامه ریزی ، هماهنگی ونظارت بر امور داخلی کتابخانه
 • نیازسنجی امکانات کتابخانه (اعم بر بودجه سالیانه ، منابع نیروی انسانی ، منابع اطلاعاتی وتجهیزاتی)
 • برنامه ریزی ونظارت بر اجرای فرآیند آموزش (کارکنان وکاربران)
 • هدایت و نظارت بر اجرای قفسه خوانی
 • هدایت ونظارت براجرای فرآیند وجین 
 • انجام وظایف مدیرکتابخانه در غیاب وی
 • نظارت برحضور وغیاب کارکنان کتابخانه
 • نظارت برتهیه منابع علمی کتابخانه و ارائه گزارش منظم
 • ارزیابی عملکرد دوره ای کتابخانه های تابعه وگزارش آنها به مدیر کتابخانه و معاونت
 • ارزیابی دوره ای(ماهیانه ،سالیانه )کارکنان کتابخانه وگزارش آن به مدیر کتابخانه
 • نظارت بر حفظ، نقل وانتقال قانونی اموال کتابخانه
 • برگزاری و تدریس کارگاههای آموزشی؛ نظارت بر آموزش کارآموزان کتابداری
 • شرکت در کلاسهای آموزشی براساس نظرمقام مافوق
 • انجام امور محوله از طرف مقام مافوق

 

1401/01/10