لیست کتب خریداری شده درسه ماهه سوم سال 97

ردیف

عنوان کتاب

انتشارات

1

آناتومی عمومی مصوربراساس گری

خسروی

2

نورو آناتومی اکبری و حسن زاده

جعفری

3

جنین شناسی پزشکی لانگمن2019

خسروی

4

Atlas of human anatomy neter

خسروی

جهت دریافت کامل فایل کلیک نمایید...

 

 

لیست کتب الکترونیکی خریداری شده در سه ماهه چهارم سال 97

ردیف

عنوان کتاب

انتشارات

1

Student's Guide to Becoming a Midwife,2e

 

2

Nursing Now! : Today's Issues, Tomorrows Trends

 

3

ESSENTIALS FOR NURSING PRACTICE, 8TH EDITION

 

4

Nursing Research, Methods and Critical Appraisal for Evidence-Based Practice, 8th Edition

 

جهت دریافت کامل فایل کلیک نمایید...

 

لیست کتب  خریداری شده در شش ماهه اول سال 1398

ردیف عنوان کتاب تعداد
1 اطلس جیبی آناتومی گری برای دانشجویان 6
2 بافت شناسی سلیمانی راد شومیز گلبان 5
3 اطلس جیی بافت شناسی پایه جان کوییرا   2018 6
4 آناتومی  عمو می والیانی رحلی 6

جهت دریافت کامل فایل کلیک نمایید...

 

لیست کتب  خریداری شده در شش ماهه اول سال1400

 

ردیف عنوان کتاب تعداد
1 هاریسون 2018 بیماریهای عفونی باکتریال 4
2 هاریسون 2018 بیماریهای گوارش 6

 

جهت دریافت کامل فایل کلیک نمایید...

1401/01/08