سرپرست کتابخانه


الهه امیرماهانی

کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی

e.amirmahani@gmail.com

034-44216180

 

 

کارکنان کتابخانه مرکزی

ناصر کمال الدینی

کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی

kamalaldini@gmail.com

034-44216180

رشید دریجانی

کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی

darijanirashid@gmail.com

034-44216180

بیتا پژمان

کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی

btpejman@yahoo.com

034-44216180

1400/05/20