سرپرست کتابخانه و مدیر منابع علمی و اطلاع رسانی


الهه امیرماهانی

کارشناس ارشد علم کتابداری و اطلاع رسانی

e.amirmahani@mubam.ac.ir

 تلفن و نمابر :44216180-034

بم –بزرگراه خلیج فارس – پردیس دانشگاه علوم پزشکی – دانشکده پرستاری و مامایی-کتابخانه مرکزی-کدپستی :7661136987

 

کارکنان کتابخانه مرکزی

ناصر کمال الدینی

کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی

n.kamaladini@mubam.ac.ir

034-44216180

رشید دریجانی

کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی

r.darijani@mubam.ac.ir

34-44216180

 

اسماء جهان آرا

کارشناس ارشد میکروبیولوژی

jahanaraasma@gmail.com

034-44216180

1402/12/12