شرح وظایف بخش سازماندهی

 

 •   سازماندهی و آماده سازی کتب و پایان نامه و طرح پژوهشی 
 •   فهرستنویسی منابع در نرم افزار مدیریت منابع کتابخانه
 •   مدیر نرم افزار آذرخش و رابط بین شرکت نرم افزار کتابخانه ای آذرخش و مراکز تحت پوشش دانشگاه 
 •  گزارش وجود اشکال در نرم افزار آذرخش به موسسه مربوطه و پیگیری رفع آن در نرم افزار مربوطه 
 •  پیگیری برگزاری کارگاه و کلاسهای آموزشی مربوط به نرم افزار یکپارچه ای آذرخش
 •  تهیه گزارشگیریهای مربوط به آمار منابع در نرم افزار

 

شرح وظایف بخش مجموعه سازی 

 •  سیاست فراهم آوری و انتخاب منابع بر اساس نیازهای اطلاعاتی مراجه کنندگان
 •  برنامه ریزی و نظارت بر امور سفارش های داخلی و خارجی
 •  تهیه سیاهه های پیشنهادی از منابع انتخاب شده جهت سفارش
 •  برنامه ریزی و کنترل اجرای وجین در کتابخانه
 •  ساماندهی و کنترل مبادله یا اهدای منابع اطلاعاتی وجین شده در کتابخانه
 •  ایجاد هماهنگی لازم در انتخاب منابع مرجع با بخش مرجع
 •  پیگیری و بررسی سفارشات  رسیده ناشران مطابق با فهرست سفارشات
 • شرکت فعال در نمایشگاه های کتاب جهت آشنایی با منابع جدید
 •  تهیه آمارهای لازم جهت ارائه به رئیس کتابخانه 
1402/07/03