• اگر شما دنشجو و یا استاد هستید وارد کردن شماره دانشجویی و یا رتبه علمی الزامی است
  • اگر شما دانشجو و یا استاد دانشگاه نیستید لطفا کد ملی خود را در قسمت شماره دانشجویی/ مرتبه هیأت‌علمی وارد نمایید
  • پس از ثبت اطلاعات کد رهگیری به شما نمایش داده میشود لطفا کد رهگیری را به جهت پیگیری های بعدی پرینت و یا در محل مناسبی یاداشت نمایید