• لیست کارگاههای برگزار شده سال 1398

 

لیست کارگاههای آموزشی برگزارشده  ویژه اعضای هیئت علمی ، کارکنان و دانشجویان (سال 1398)
ردیف
عنوان کارگاه آموزشی
تاریخ برگزاری
مدرس

محتوای آموزشی

شرکت کنندگان

1
کارگاه آشنایی با نرم افزار کتابخانه ای آذرسا
13/05/1398 لغایت 15/05/1398
آقای مهندس امینی

 

 

2
کارگاه پروپوزال نویسی
1398/05/22
آقای دکتر حمید شریفی،دانشیار اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 

 

3
اصول مقاله نویسی
1398/05/30
آقای دکتر محسن رضائیان، استاد تمام اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

 

 

4
بررسی متون وجستجوی الکترونیک
1398/06/14
خانم دکتر مریم اخوتی، دانشیار کتابداری دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 

 

5
تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss
1398/06/24
آقای دکتر یونس جهانی، دانشیار آمار زیستی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 

6
ترجمان دانش
1397/06/26
خانم دکتر مریم اخوتی، دانشیار کتابداری دانشگاه علوم پزشکی کرمان


7
کارگاه آشنایی با سامانه های جستجو(نوپا)
1398/09/18
جناب آقای دکتر کبیری


8
چگونه یک مقاله مروری نظام مند بخوانیم؟
1398/09/18 تا 1398/0918
جناب آقای دکتر کبیری


 

 

 

 
1399/01/23