اخبار
برگزاری کارگاه
1400/01/28
برگزاری کارگاه

کارگاه ویژه دانشجویان بالینی بیمارستان پاستور

ادامه خبر
کارگاه برگزار شد
1399/09/25
کارگاه برگزار شد

کارگاه انتخاب مجلات معتبر و شناخت مجلات جعلی برگزار گردید...

ادامه خبر
برگزاری کارگاه
1399/09/22
برگزاری کارگاه

برگزاری کارگاه انتخاب مجلات معتبر و شناخت مجلات جعلی

ادامه خبر