شاخص Cite Score مجلات ایرانی در بانک اطلاعاتی Scopus

نسخه سال 2020 شاخص Cite Score در بانک اطلاعاتی Scopus منتشر شد. مجلات علوم پزشکی کشور که در سال 2020 حائز شاخص مذکور گرديده اند به ترتيب مقدار عددی Cite Score در جدول زير توسط مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی گردآوری شده‌اند.

شاخص CiteScore مجلات ایرانی