برگزاری کارگاه

کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی بم برگزار میکند:

 

عنوان کارگاه : آشنایی با کتابخانه دیجیتال و نرم افزار کتابخانه ای آذرسا

تاریخ برگزاری :29/1/1400

ساعت :14-12

لینک کارگاه : http:// vc.mubam.ac.ir/library

گروه هدف : دانشجویان بالینی بیمارستان آموزشی درمانی پاستور