کارگاه برگزار شد

کارگاه انتخاب مجلات معتبر و شناخت مجلات جعلی در تاریخ 1399/09/25 توسط سرکارخانم دکتر مریم اخوتی دانشیار کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی کرمان برگزار گردید.علاقه مندان جهت دریافت فایل کارگاه میتوانند از طریق کلیه وب سایت های کتابخانه ای دانشگکاه قسمت کلرگاههای آموزشی یا لینک دیل اقدام نمایند:

دریافت فایل کارگاه...