تایید عنوان پایان نامه

دانشجویان رشته پزشکی جهت تایید فرم عدم تکراری بودن عنوان پایان نامه  به کتابخانه دانشکده پزشکی خانم امیرماهانی مراجعه نمایند.