پروتکل بهداشتی کتابخانه

جهت دریافت پروتکل بهداشتی راهنمای گام دوم مبارزه باکووید -19 (کرونا ویروس) 

فاصله گذاری اجتماعی و الزامات سلامت محیط و کار در کتابخانه کلیک فرمایید...