برگزاری کارگاه

 

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اهواز برگزار میکند:

وبینار آموزشی تدوین خلاصه سیاستی در بخش سلامت

ویژه محقیقین و  اعضاء محترم هیات علمی

زمان:چهارشنبه مورخ 05/07/1402 از ساعت 10 تا 12

ثبت نام : از طریق سامانه بهسان دانشگاه علوم پزشکی اهواز

https://behsan.ajums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=13000&masterCode=33001853 

لینک حضور :

https://www.skyroom.online/ch/pajooheshi/it