جشنواره تحقیقات و فناوری رازی

فراخوان شرکت در بيست و نهمين جشنواره تحقيقات و فناوری علوم پزشكي رازی(سال 1402 )

بيست و نهمين جشنواره تحقيقات و فناوری علوم پزشكي رازی در پرتو عنایات الهي به منظور تجليل و تكریم از فناوران و محققين برجسته ایراني و معرفي فعاليتهای تحقيقات و فناوری برتر علوم پزشكي بهمن ماه 1402 در دو قسمت برگزار ميگردد:

افراد حقيقي(پژوهشگران حوزه سلامت کشور) :

1 - فناوران

2 - مخترعان

3 - محصول فناوری

4 – محققين (دارای حداقل index H بيست)

5 - محققين جوان(دارای حداقل H index پانزده و حداکثر سن 35 سال)

6 - محققين دانشجو

7 - پژوهش برتر

8 - طرح های موفق اثرگذار

که آثار پژوهشي آنها در یكي از کميته های فناوری سلامت، علوم باليني و علوم پایه پزشكي و بهرهوری و ارتقاء سلامت مورد بررسي قرار مي گيرند.

نظر به تأکيد مقام معظم رهبری به مهار تورم و رشد توليد و اهميت انجام پژوهشها در راستای حل مسائل اساسي نظام سلامت کشور در این دوره، دبيرخانه جشنواره اقدام به تشویق و حمایت از مهمترین طرحهای موفق اثرگذار در رفع بحرانها و معضلات خاص اخیر نظام سلامت کشور اعم از مشکلاتی بهداشتی، درمان و آموزش نموده است و با این هدف کمیته تخصصی بهرهوری و ارتقاء سلامت تشکیل شده است.

نكات:

H index داوطلبين بر اساس پایگاه داده Scopus مورد ارزیابي قرار مي گيرد.

دانشمندان یک درصد برتر شرکت کننده در گروه محققين و محققين جوان از شرط H index مستثني هستند

نهادهای حقوقي:

1 - دانشگاههای علومپزشكي کشور

2 - مراکز تحقيقاتي مصوب علومپزشكي

3 - کميتههای تحقيقات دانشجویي دانشگاههای علومپزشكي

4 - مجلات علمي، پژوهشي مصوب علوم پزشكي

5 - مراکز رشد فناوری سلامت مصوب دانشگاه های علوم پزشكي

6 - واحد فناور (هسته های فناور، شرکتهای ثبت شده، شرکتهای دانش بنيان)

7 - حاميان تحقيقات و فناوری علوم پزشكي

شرایط شرکت در جشنواره:

1 - کليه داوطلبان لازم است ابتدا فرم اطلاعات عمومي را تكميل نمایند.

2 - کليه پژهشگران حوزه سلامت که عضو هيأت علمي دانشگاههای علوم پزشكي کشور نيستند و مایل به شرکت در گروههای محققين، محققين جوان و یا محققين دانشجو در دو کميته علوم باليني و علوم پایه پزشكي هستند لازم است پس از تكميل فرم اطلاعات عمومي، کارنامه پژوهشي 6 سال گذشته )از سال 1397 یا 2018 و به بعد( را از طریق سایتجشنواره ارسال نمایند. برای این منظور لازم است اطلاعات مقالات در این بازه زماني را در قالب تعریف شده که فایلاکسل مي باشد ودر سایت قابل دسترسي است ثبت نمایند.

ارسال هر گونه فرمت دیگر از رزومه پژوهشی قابل امتیاز دهی و داوری نیست.

3 - محقق جوان، داوطلبان با حداقل H index 15 و متولد 1367 و به بعد )با ارائه تصویر شناسنامه( را شامل مي گردد.

4 - محققين دانشجو، داوطلبان دانشجوی غيرهيأت علمي را شامل مي شود این گروه از شرط سني و H index مستثني ميباشند و لازم است گواهي اشتغال به تحصيل خود را در فرم محققين دانشجو بارگذاری نمایند.

5 - محققيني که دارای مقالهای با شرایط زیر باشند مي توانند در هریک از کميته های علوم پایه پزشكي یا علوم باليني درگروه پژوهش برتر ثبت نام نموده و مقاله خود را ارسال نمایند.

• مقاله اصيل پژوهشي باشد.

• داوطلب نویسنده اول یا مسوول باشد.

• مقاله در سه سال اخير) 1400 یا 2021 و به بعد( در مجلات معتبر علمي چاپ شده باشد.

• مقاله دارای حداقل Citation 30 در ISI باشد یا IF مجله حداقل 10 باشد یا مقاله در % 10 اول نشریات تخصصي موضوع مقاله چاپ شده باشد.(راهنما در سایت)

• داوطلب دارای وابستگي سازماني)Affiliation ( یكي از دانشگاه های علوم پزشكي ومراکز تحقيقات علوم پزشكي کشور باشد.

6 - کليه داوطلبان گروه محصول برتر، پژوهش برتر و گروه مخترعان لازم است موافقت نامه همه همكاران خود را آپلود نمایند، در غير این صورت پرونده به کميته داوران ارسال نخواهد شد.

7 - فعاليت های تحقيقاتي دانشگاهها، مراکز تحقيقاتي، کميته های تحقيقات دانشجویي، مجلات علمي، پژوهشي، مراکز رشد فناوری سلامت مصوب علوم پزشكي، هسته های فناور و شرکت دانش بنيان براساس دستورالعمل های تعيين شده در معاونت تحقيقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي انجام مي گردد و برترین ها به دبيرخانه جشنواره تحقيقات و فناوری علوم پزشكي رازی اعلام مي گردد.

8 - سازمانهای غيردولتي، شرکت ها، مؤسسات، انجمنهای خيریه، انجمن های علمي حامي تحقيقات و فناوری علوم پزشكي و صندوقهای پژوهش و فناوری سلامت در صورت داشتن شرایط لازم، مستندات و تائيدیه های انجام فعاليتهای تحقيقات و فناوری را به دبيرخانه جشنواره تحقيقات و فناوری علوم پزشكي رازی ارسال مي نمایند.

تبصره :

دبيرخانه در کنار روال فراخوان کلي و معمول ثبت نام از متقاضيان شرکت در جشنواره، به طور فعال محققين و پژوهشگران برتر کشور را شناسایي و جهت شرکت در جشنواره دعوت خواهد نمود.

نکات قابل توجه:

1 - تمام مراحل ثبت نام و ارسال آثار به صورت الكترونيكي و غيرحضوری از طریق سامانه جشنواره انجام مي گردد. داوطلبان کميته فناوری سلامت در صورتيكه نمونه اختراع داشته باشند لازم است آنرا به همراه لوح فشرده حاوی فيلم اختراع خود به دبيرخانه ارسال نمایند.

2 - برگزیدگان حقيقي شش دوره اخير )دوره بيست و سوم و به بعد( نمي توانند در این دوره از جشنواره شرکت نمایند.

3 - برگزیدگان سه دوره اخير گروه پژوهش برتر جشنواره رازی یعني دوره 26 و به بعد نميتوانند در این دوره شرکت نمایند.

4 - انتخاب برگزیدگان کميته های علوم پایه پزشكي و علوم باليني به استثنای داوطلبين پژوهش برتر براساس شاخصهای کارنامه پژوهشي 6 ساله اخير صورت خواهد گرفت:

شاخصها عبارتند از:

الف مقالات چاپ شده در مجلات نمایه شده در بانکهای اطلاعاتي - ISI, PubMed, Scopus, Emerging source

ب کتب تأليفي 

ج دعوت به سخنراني جامع در سمپوزیومهای آسيایي، اروپایي، آمریكایي و سازمانهای بينالمللي مثل - WHO

چ تدوین راهنماهای بين المللي 

د عضویت در هيأت تحریریه مجلات با – IF حداقل 5 و گواهي داوری مجلات معتبر بين المللي

م تفاهمنامه های بينالمللي که منجر به دریافت گرنت، طرحهای مشترک یا طرحهای چند مرکزی که -مؤلف اول یا مسئول آن از ایران باشد .

ک گزارشهای عمده کشوری (توسط وزارت بهداشت سفارش داده شده دارای پروپوزال پزوهشي مصوب بوده و نتيجه موفق به تأیيد معاون وزیر رسيده باشد)

5 - به منظورتسهيل فرایند ثبت نام و آشنایي هر چه بيشتر داوطلبان، دستورالعمل ثبت نام، سایر راهنماها در سایت جشنواره قابل دسترسي است.

ثبت نام:

متقاضيان مي توانند تا پایان مهلت ثبت نام با مراجعه به پایگاه اطلاع رساني معاونت تحقيقات و فناوری وزارت بهداشت نسبت به ثبت نام و ارسال آثار اقدام نمایند.

آغاز ثبت نام: 06 / 06 / 1402

مهلت ارسال آثار: 06 / 07 / 1402

اطلاعات تماس دبيرخانه:

آدرس: تهران شهرک غرب بلوار فرحزادی بلوار ایوانک بین فلامک و زرافشان ستاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بلوک - A طبقه - 13

تلفن: 81455933 - 81455044 - 81454870 پست الكترونيك : razi@behdasht.gov.ir

آدرس الكترونيكي: https://research.behdasht.gov.ir/razi1402