تعطیلی سالن های مطالعه

به اطلاع میرساند  با توجه به تعطیلی کلاس های دانشگاه کلیه سالن های مطالعه کتابخانه های دانشگاه تا تاریخ 1399/01/16 تعطیل میباشد.

 و امکان تمدید تلفنی کتب امانتی برای کلیه کاربران مهیا گردیده است.