تازه های کتب رشته اتاق عمل

با توجه به نیاز دانشجویان و اساتید رشته اتاق عمل و کمبود برخی منابع این رشته در کتابخانه با مساعد معاون محترم تحقیقات و فناوری تعداد 124 جلد کتاب در 33 عنوان  خریداری و جهت استفاده کاربران کتابخانه به مجموعه اضافه گردید.