عنوان تکرار نام پديدآور شماره ثبت ناشر سال انتشار رده پزشکي رده ديويي
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ای‍دز - آل‍رژی‌ - ای‍م‍ن‍ی‌ روم‍ات‍ی‍س‍م‍ی‌ ب‍رون‍ر - س‍ودارث‌ ۱ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۹ ‭WY,‭۱۵۳/۵,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۷۹ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ای‍دز - آل‍رژی‌ - ای‍م‍ن‍ی‌ روم‍ات‍ی‍س‍م‍ی‌ ب‍رون‍ر - س‍ودارث‌ ۲ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۹ ‭WY,‭۱۵۳/۵,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۷۹ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ س‍رطان‌ [ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌ ش‍ول‍ت‍ی‍س‌ ب‍رون‍ر، س‍وزان‌ اوک‍ان‍ل‌ اس‍م‍ل‍ت‍زر] ۳ ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۸۰ ‭WY,‭۱۵۶,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۸۰ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ س‍رطان‌ [ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌ ش‍ول‍ت‍ی‍س‌ ب‍رون‍ر، س‍وزان‌ اوک‍ان‍ل‌ اس‍م‍ل‍ت‍زر] ۴ ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۸۰ ‭WY,‭۱۵۶,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۸۰ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ دی‍اب‍ت‌ [ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌ ش‍ول‍ت‍ی‍س‌ ب‍رون‍ر، س‍ودارث‌] ۵ ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۸۰ ‭WY,‭۱۵۰,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۸۰ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ دی‍اب‍ت‌ [ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌ ش‍ول‍ت‍ی‍س‌ ب‍رون‍ر، س‍ودارث‌] ۶ ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۸۰ ‭WY,‭۱۵۰,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۸۰ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ق‍ب‍ل‌ ت‍ا ب‍ع‍د از ع‍م‍ل‌ ج‍راح‍ی‌ ب‍رون‍ر، س‍ودارث‌ ۸ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۸۱ ‭WY,‭۱۶۱,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۸۱ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ع‍ف‍ون‍ی‌ و ف‍وری‍ت‌ه‍ا ب‍رون‍ر، س‍ودارث‌ ۹ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۸۰ ‭WY,‭۱۵۳,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۸۰ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ اخ‍ت‍لالات‌ آب‌ و ال‍ک‍ت‍رول‍ی‍ت‌ ب‍رون‍ر، س‍ودارث‌ ۱۰ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۸۰ ‭WY,‭۱۶۴,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۸۰ ‭ 
اخ‍ت‍لالات‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ادراری‌ - ت‍ن‍اس‍ل‍ی‌ در م‍ردان‌، ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ م‍زم‍ن‌، اص‍ول‌ و روش‍ه‍ای‌ ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌، م‍راق‍ب‍ت‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ س‍ال‍م‍ن‍دان‌ ب‍رون‍ر- س‍ودارث‌ ۱۱ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۹ ‭WY,‭۱۶۴,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۷۹ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ک‍ل‍ی‍ه‌ و م‍ج‍اری‌ ادراری‌ [ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌ ش‍ول‍ت‍ی‍س‌ ب‍رون‍ر، س‍ودارث‌] ۱۲ ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۹ ‭WY,‭۱۶۴,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۷۹ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ق‍ب‍ل‌ ت‍ا ب‍ع‍د از ع‍م‍ل‌ ج‍راح‍ی‌ ب‍رون‍ر، س‍ودارث‌ ۱۳ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۸۱ ‭WY,‭۱۶۱,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۸۱ ‭ 
درم‍ان‌ درد - ب‍ررس‍ی‌ س‍لام‍ت‍ی‌ - ت‍ف‍ک‍ر ب‍ح‍ران‍ی‌، ات‍خ‍اذ ت‍ص‍م‍ی‍م‌ اخ‍لاق‍ی‌ و ف‍رآی‍ن‍د پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍رون‍ر، س‍ودارث‌ ۱۴ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۹ ‭WY,‭۱۹۵,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۷۹ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ اع‍ص‍اب‌ [ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌ ش‍ول‍ت‍ی‍س‌ ب‍رون‍ر، دوری‍س‌ اس‍م‍ی‍ت‌ س‍ودارث‌] ۱۵ ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۹ ‭WY,‭۱۶۰/۵,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۷۹ ‭ 
درم‍ان‌ درد - ب‍ررس‍ی‌ س‍لام‍ت‍ی‌ - ت‍ف‍ک‍ر ب‍ح‍ران‍ی‌، ات‍خ‍اذ ت‍ص‍م‍ی‍م‌ اخ‍لاق‍ی‌ و ف‍رآی‍ن‍د پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍رون‍ر، س‍ودارث‌ ۱۶ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۹ ‭WY,‭۱۹۵,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۷۹ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ق‍ب‍ل‌ ت‍ا ب‍ع‍د از ع‍م‍ل‌ ج‍راح‍ی‌ ب‍رون‍ر، س‍ودارث‌ ۱۷ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۸۱ ‭WY,‭۱۶۱,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۸۱ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ زن‍ان‌ و پ‍س‍ت‍ان‌ [ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌ ش‍ول‍ت‍ی‍س‌ ب‍رون‍ر، س‍ودارث‌] ۱۸ ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۸۰ ‭WY,‭۱۵۶/۷,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۸۰ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ خ‍ون‌ ب‍رون‍ر - س‍ودارث‌ ۱۹ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۹ ‭WY,‭۱۵۲/۵,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۷۹ ‭ 
درم‍ان‌ درد - ب‍ررس‍ی‌ س‍لام‍ت‍ی‌ - ت‍ف‍ک‍ر ب‍ح‍ران‍ی‌، ات‍خ‍اذ ت‍ص‍م‍ی‍م‌ اخ‍لاق‍ی‌ و ف‍رآی‍ن‍د پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍رون‍ر، س‍ودارث‌ ۲۰ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۹ ‭WY,‭۱۹۵,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۷۹ ‭ 
اخ‍ت‍لالات‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ادراری‌ - ت‍ن‍اس‍ل‍ی‌ در م‍ردان‌، ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ م‍زم‍ن‌، اص‍ول‌ و روش‍ه‍ای‌ ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌، م‍راق‍ب‍ت‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ س‍ال‍م‍ن‍دان‌ ب‍رون‍ر- س‍ودارث‌ ۲۱ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۹ ‭WY,‭۱۶۴,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۷۹ ‭ 
درم‍ان‌ درد - ب‍ررس‍ی‌ س‍لام‍ت‍ی‌ - ت‍ف‍ک‍ر ب‍ح‍ران‍ی‌، ات‍خ‍اذ ت‍ص‍م‍ی‍م‌ اخ‍لاق‍ی‌ و ف‍رآی‍ن‍د پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍رون‍ر، س‍ودارث‌ ۲۲ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۹ ‭WY,‭۱۹۵,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۷۹ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ دی‍اب‍ت‌ [ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌ ش‍ول‍ت‍ی‍س‌ ب‍رون‍ر، س‍ودارث‌] ۲۳ ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۸۰ ‭WY,‭۱۵۰,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۸۰ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ زن‍ان‌ و پ‍س‍ت‍ان‌ [ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌ ش‍ول‍ت‍ی‍س‌ ب‍رون‍ر، س‍ودارث‌] ۲۴ ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۸۰ ‭WY,‭۱۵۶/۷,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۸۰ ‭ 
درم‍ان‌ درد - ب‍ررس‍ی‌ س‍لام‍ت‍ی‌ - ت‍ف‍ک‍ر ب‍ح‍ران‍ی‌، ات‍خ‍اذ ت‍ص‍م‍ی‍م‌ اخ‍لاق‍ی‌ و ف‍رآی‍ن‍د پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍رون‍ر، س‍ودارث‌ ۲۵ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۹ ‭WY,‭۱۹۵,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۷۹ ‭ 
درم‍ان‌ درد - ب‍ررس‍ی‌ س‍لام‍ت‍ی‌ - ت‍ف‍ک‍ر ب‍ح‍ران‍ی‌، ات‍خ‍اذ ت‍ص‍م‍ی‍م‌ اخ‍لاق‍ی‌ و ف‍رآی‍ن‍د پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍رون‍ر، س‍ودارث‌ ۲۶ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۹ ‭WY,‭۱۹۵,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۷۹ ‭ 
اخ‍ت‍لالات‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ادراری‌ - ت‍ن‍اس‍ل‍ی‌ در م‍ردان‌، ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ م‍زم‍ن‌، اص‍ول‌ و روش‍ه‍ای‌ ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌، م‍راق‍ب‍ت‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ س‍ال‍م‍ن‍دان‌ ب‍رون‍ر- س‍ودارث‌ ۲۷ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۹ ‭WY,‭۱۶۴,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۷۹ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ خ‍ون‌ ب‍رون‍ر - س‍ودارث‌ ۲۸ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۹ ‭WY,‭۱۵۲/۵,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۷۹ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ارت‍وپ‍دی‌ [ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌ ش‍ول‍ت‍ی‍س‌ ب‍رون‍ر، دوری‍س‌ اس‍م‍ی‍ت‌ س‍ودارث‌] ۲۹ ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۹ ‭WY,‭۱۵۷/۶,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۸۰ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ پ‍وس‍ت‌ و س‍وخ‍ت‍گ‍ی‌ ب‍رون‍ر - س‍ودارث‌,[وی‍راس‍ت‍اران‌ س‍وزان‌ اس‍م‍ل‍ت‍زر، ب‍رن‍دا ب‍ر] ۳۰ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۸۰ ‭WY,‭۱۵۴/۵,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۸۰ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ دی‍اب‍ت‌ [ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌ ش‍ول‍ت‍ی‍س‌ ب‍رون‍ر، س‍ودارث‌] ۳۲ ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۸۰ ‭WY,‭۱۵۰,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۸۰ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ک‍ب‍د و غ‍دد ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌ ش‍ول‍ت‍ی‍س‌ ب‍رون‍ر ۳۳ ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۸۰ ‭WY,‭۱۵۶/۵,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۸۰ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ خ‍ون‌ ب‍رون‍ر - س‍ودارث‌ ۳۵ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۹ ‭WY,‭۱۵۲/۵,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۷۹ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ چ‍ش‍م‌ و گ‍وش‌ [ب‍رون‍ر، س‍ودارث‌] ۳۶ ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۸۰ ‭WY,‭۱۵۸,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۸۰ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ق‍ب‍ل‌ ت‍ا ب‍ع‍د از ع‍م‍ل‌ ج‍راح‍ی‌ ب‍رون‍ر، س‍ودارث‌ ۳۷ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۸۱ ‭WY,‭۱۶۱,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۸۱ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ اخ‍ت‍لالات‌ آب‌ و ال‍ک‍ت‍رول‍ی‍ت‌ ب‍رون‍ر، س‍ودارث‌ ۳۸ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۸۰ ‭WY,‭۱۶۴,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۸۰ ‭ 
اخ‍ت‍لالات‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ادراری‌ - ت‍ن‍اس‍ل‍ی‌ در م‍ردان‌، ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ م‍زم‍ن‌، اص‍ول‌ و روش‍ه‍ای‌ ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌، م‍راق‍ب‍ت‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ س‍ال‍م‍ن‍دان‌ ب‍رون‍ر- س‍ودارث‌ ۳۹ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۹ ‭WY,‭۱۶۴,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۷۹ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ک‍ل‍ی‍ه‌ و م‍ج‍اری‌ ادراری‌ [ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌ ش‍ول‍ت‍ی‍س‌ ب‍رون‍ر، س‍ودارث‌] ۴۰ ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۹ ‭WY,‭۱۶۴,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۷۹ ‭ 
اخ‍ت‍لالات‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ادراری‌ - ت‍ن‍اس‍ل‍ی‌ در م‍ردان‌، ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ م‍زم‍ن‌، اص‍ول‌ و روش‍ه‍ای‌ ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌، م‍راق‍ب‍ت‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ س‍ال‍م‍ن‍دان‌ ب‍رون‍ر- س‍ودارث‌ ۴۱ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۹ ‭WY,‭۱۶۴,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۷۹ ‭ 
اخ‍ت‍لالات‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ادراری‌ - ت‍ن‍اس‍ل‍ی‌ در م‍ردان‌، ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ م‍زم‍ن‌، اص‍ول‌ و روش‍ه‍ای‌ ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌، م‍راق‍ب‍ت‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ س‍ال‍م‍ن‍دان‌ ب‍رون‍ر- س‍ودارث‌ ۴۲ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۹ ‭WY,‭۱۶۴,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۷۹ ‭ 
اخ‍ت‍لالات‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ادراری‌ - ت‍ن‍اس‍ل‍ی‌ در م‍ردان‌، ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ م‍زم‍ن‌، اص‍ول‌ و روش‍ه‍ای‌ ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌، م‍راق‍ب‍ت‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ س‍ال‍م‍ن‍دان‌ ب‍رون‍ر- س‍ودارث‌ ۴۳ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۹ ‭WY,‭۱۶۴,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۷۹ ‭ 
اخ‍ت‍لالات‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ادراری‌ - ت‍ن‍اس‍ل‍ی‌ در م‍ردان‌، ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ م‍زم‍ن‌، اص‍ول‌ و روش‍ه‍ای‌ ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌، م‍راق‍ب‍ت‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ س‍ال‍م‍ن‍دان‌ ب‍رون‍ر- س‍ودارث‌ ۴۴ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۹ ‭WY,‭۱۶۴,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۷۹ ‭ 
اخ‍ت‍لالات‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ادراری‌ - ت‍ن‍اس‍ل‍ی‌ در م‍ردان‌، ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ م‍زم‍ن‌، اص‍ول‌ و روش‍ه‍ای‌ ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌، م‍راق‍ب‍ت‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ س‍ال‍م‍ن‍دان‌ ب‍رون‍ر- س‍ودارث‌ ۴۵ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۹ ‭WY,‭۱۶۴,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۷۹ ‭ 
اخ‍ت‍لالات‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ادراری‌ - ت‍ن‍اس‍ل‍ی‌ در م‍ردان‌، ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ م‍زم‍ن‌، اص‍ول‌ و روش‍ه‍ای‌ ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌، م‍راق‍ب‍ت‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ س‍ال‍م‍ن‍دان‌ ب‍رون‍ر- س‍ودارث‌ ۴۶ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۹ ‭WY,‭۱۶۴,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۷۹ ‭ 
اخ‍ت‍لالات‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ادراری‌ - ت‍ن‍اس‍ل‍ی‌ در م‍ردان‌، ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ م‍زم‍ن‌، اص‍ول‌ و روش‍ه‍ای‌ ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌، م‍راق‍ب‍ت‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ س‍ال‍م‍ن‍دان‌ ب‍رون‍ر- س‍ودارث‌ ۴۷ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۹ ‭WY,‭۱۶۴,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۷۹ ‭ 
اخ‍ت‍لالات‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ادراری‌ - ت‍ن‍اس‍ل‍ی‌ در م‍ردان‌، ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ م‍زم‍ن‌، اص‍ول‌ و روش‍ه‍ای‌ ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌، م‍راق‍ب‍ت‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ س‍ال‍م‍ن‍دان‌ ب‍رون‍ر- س‍ودارث‌ ۴۸ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۹ ‭WY,‭۱۶۴,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۷۹ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ س‍رطان‌ [ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌ ش‍ول‍ت‍ی‍س‌ ب‍رون‍ر، س‍وزان‌ اوک‍ان‍ل‌ اس‍م‍ل‍ت‍زر] ۴۹ ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۸۰ ‭WY,‭۱۵۶,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۸۰ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ س‍رطان‌ [ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌ ش‍ول‍ت‍ی‍س‌ ب‍رون‍ر، س‍وزان‌ اوک‍ان‍ل‌ اس‍م‍ل‍ت‍زر] ۵۰ ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۸۰ ‭WY,‭۱۵۶,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۸۰ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ای‍دز - آل‍رژی‌ - ای‍م‍ن‍ی‌ روم‍ات‍ی‍س‍م‍ی‌ ب‍رون‍ر - س‍ودارث‌ ۵۱ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۹ ‭WY,‭۱۵۳/۵,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۷۹ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ای‍دز - آل‍رژی‌ - ای‍م‍ن‍ی‌ روم‍ات‍ی‍س‍م‍ی‌ ب‍رون‍ر - س‍ودارث‌ ۵۲ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۹ ‭WY,‭۱۵۳/۵,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۷۹ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ای‍دز - آل‍رژی‌ - ای‍م‍ن‍ی‌ روم‍ات‍ی‍س‍م‍ی‌ ب‍رون‍ر - س‍ودارث‌ ۵۳ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۹ ‭WY,‭۱۵۳/۵,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۷۹ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ خ‍ون‌ ب‍رون‍ر - س‍ودارث‌ ۵۴ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۹ ‭WY,‭۱۵۲/۵,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۷۹ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ خ‍ون‌ ب‍رون‍ر - س‍ودارث‌ ۵۵ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۹ ‭WY,‭۱۵۲/۵,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۷۹ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ خ‍ون‌ ب‍رون‍ر - س‍ودارث‌ ۵۶ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۹ ‭WY,‭۱۵۲/۵,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۷۹ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ک‍ل‍ی‍ه‌ و م‍ج‍اری‌ ادراری‌ [ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌ ش‍ول‍ت‍ی‍س‌ ب‍رون‍ر، س‍ودارث‌] ۵۷ ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۹ ‭WY,‭۱۶۴,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۷۹ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ چ‍ش‍م‌ و گ‍وش‌ [ب‍رون‍ر، س‍ودارث‌] ۵۸ ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۸۰ ‭WY,‭۱۵۸,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۸۰ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ چ‍ش‍م‌ و گ‍وش‌ [ب‍رون‍ر، س‍ودارث‌] ۵۹ ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۸۰ ‭WY,‭۱۵۸,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۸۰ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ چ‍ش‍م‌ و گ‍وش‌ [ب‍رون‍ر، س‍ودارث‌] ۶۱ ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۸۰ ‭WY,‭۱۵۸,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۸۰ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ چ‍ش‍م‌ و گ‍وش‌ [ب‍رون‍ر، س‍ودارث‌] ۶۲ ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۸۰ ‭WY,‭۱۵۸,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۸۰ ‭ 
درم‍ان‌ درد - ب‍ررس‍ی‌ س‍لام‍ت‍ی‌ - ت‍ف‍ک‍ر ب‍ح‍ران‍ی‌، ات‍خ‍اذ ت‍ص‍م‍ی‍م‌ اخ‍لاق‍ی‌ و ف‍رآی‍ن‍د پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍رون‍ر، س‍ودارث‌ ۶۳ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۹ ‭WY,‭۱۹۵,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۷۹ ‭ 
درم‍ان‌ درد - ب‍ررس‍ی‌ س‍لام‍ت‍ی‌ - ت‍ف‍ک‍ر ب‍ح‍ران‍ی‌، ات‍خ‍اذ ت‍ص‍م‍ی‍م‌ اخ‍لاق‍ی‌ و ف‍رآی‍ن‍د پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍رون‍ر، س‍ودارث‌ ۶۴ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۹ ‭WY,‭۱۹۵,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۷۹ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ اخ‍ت‍لالات‌ آب‌ و ال‍ک‍ت‍رول‍ی‍ت‌ ب‍رون‍ر، س‍ودارث‌ ۶۵ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۸۰ ‭WY,‭۱۶۴,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۸۰ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ زن‍ان‌ و پ‍س‍ت‍ان‌ [ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌ ش‍ول‍ت‍ی‍س‌ ب‍رون‍ر، س‍ودارث‌] ۶۶ ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۸۰ ‭WY,‭۱۵۶/۷,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۸۰ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ زن‍ان‌ و پ‍س‍ت‍ان‌ [ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌ ش‍ول‍ت‍ی‍س‌ ب‍رون‍ر، س‍ودارث‌] ۶۷ ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۸۰ ‭WY,‭۱۵۶/۷,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۸۰ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ اع‍ص‍اب‌ [ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌ ش‍ول‍ت‍ی‍س‌ ب‍رون‍ر، دوری‍س‌ اس‍م‍ی‍ت‌ س‍ودارث‌] ۶۸ ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۹ ‭WY,‭۱۶۰/۵,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۷۹ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ دی‍اب‍ت‌ [ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌ ش‍ول‍ت‍ی‍س‌ ب‍رون‍ر، س‍ودارث‌] ۶۹ ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۸۰ ‭WY,‭۱۵۰,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۸۰ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ع‍ف‍ون‍ی‌ و ف‍وری‍ت‌ه‍ا ب‍رون‍ر، س‍ودارث‌ ۷۰ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۸۰ ‭WY,‭۱۵۳,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۸۰ ‭ 
چ‍ش‍م‌ و گ‍وش‌ س‍وزان‌ س‌. اس‍م‍ل‍ت‍زر، ب‍رن‍دا ج‍ی‌. ب‍ی‍ر ۷۱ ارج‍م‍ن‍د ۱۳۸۰ ‭WY,‭۱۵۸,‭فلا۵۳۵چ,‭۱۳۸۰ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ک‍ل‍ی‍ه‌ و م‍ج‍اری‌ ادراری‌ ب‍رون‍ر، س‍ودارث‌ ۷۲ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۷ ‭WY,‭۱۶۴,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۷۷ ‭ 
ای‍دز، آل‍رژی‌، روم‍ات‍ول‍وژی‌ س‍وزان‌ س‌. اس‍م‍ل‍ت‍زر، ب‍رن‍دا ج‌. ب‍ر ۷۳ ارج‍م‍ن‍د؛ س‍ال‍م‍ی‌ ۱۳۷۹ ‭WY,‭۱۵۳/۵,‭فلا۵۳۱فلا,‭۱۳۷۹ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ چ‍ش‍م‌ و گ‍وش‌ ب‍رون‍ر، س‍ودارث‌ ۷۴ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۵ ‭WY,‭۱۵۸,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۷۵ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ اع‍ص‍اب‌ [ب‍رون‍ر، س‍ودارث‌] ۷۵ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۵ ‭WY,‭۱۶۰/۵,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۷۵ ‭ 
چ‍ک‍ی‍ده‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ داخ‍ل‍ی‌ - ج‍راح‍ی‌ ب‍رون‍ر و س‍ودارث‌ ن‍وش‍ت‍ه‌ س‍ی‌. دی‍ان‌ ب‍وگ‍م‍ن‌ [ج‍وان‌ س‍ی‌. ه‍اک‍ل‍ی‌] ۷۶ زرن‍گ‍ار ۱۳۷۶ ‭WY,‭۴۹,‭ب۷۸۳چ,‭۱۳۷۶ ‭ 
ت‍داوم‌ س‍لام‍ت‌ و ن‍ی‍ازه‍ای‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ - ف‍رآی‍ن‍د پ‍رس‍ت‍اری‌ آم‍وزش‌ ب‍ی‍م‍ار/ آم‍وزش‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ - ت‍روی‍ج‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌: س‍اب‍ق‍ه‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ - م‍ع‍ای‍ن‍ه‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‌ه‍ای‌ ت‍غ‍ذی‍ه‌ای‌ م‍ای‍ع‍ات‌ و ال‍ک‍ت‍رول‍ی‍ت‌ه‍ا: ت‍ع‍ادل‌ و اخ‍ت‍لالات‌ (پ‍رس‍ت‍اری‌ داخ‍ل‍ی‌ ج‍راح‍ی‌) ال‌.اس‌. ب‍رون‍ر،س‍ودارث‌ ۷۷ ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۲ ‭WY,‭۱۰۰,‭ب۴۹۷ت,‭۱۳۷۲ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ س‍رطان‌ [ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌ ش‍ول‍ت‍ی‍س‌ ب‍رون‍ر، س‍وزان‌ اوک‍ان‍ل‌ اس‍م‍ل‍ت‍زر] ۷۸ ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۸۰ ‭WY,‭۱۵۶,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۸۰ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌ [ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌ ش‍ول‍ت‍ی‍س‌ ب‍رون‍ر، دوری‍س‌ اس‍م‍ی‍ت‌ س‍ودارث‌] ۷۹ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۶ ‭WY,‭۱۵۲/۵,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۷۶ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ج‍راح‍ی‌ [ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌ ش‍ول‍ت‍ی‍س‌ ب‍رون‍ر، اس‍م‍ی‍ت‌ دوری‍س‌ س‍ودارث‌] ۸۰ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۰ ‭WY,‭۱۶۱,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۷۰ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ج‍راح‍ی‌ [ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌ ش‍ول‍ت‍ی‍س‌ ب‍رون‍ر، اس‍م‍ی‍ت‌ دوری‍س‌ س‍ودارث‌] ۸۱ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۰ ‭WY,‭۱۶۱,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۷۰ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌ [ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌ ش‍ول‍ت‍ی‍س‌ ب‍رون‍ر، دوری‍س‌ اس‍م‍ی‍ت‌ س‍ودارث‌] ۸۲ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۶ ‭WY,‭۱۵۲/۵,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۷۶ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ خ‍ون‌ [ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌ ش‍ول‍ت‍ی‍س‌ ب‍رون‍ر، اس‍م‍ی‍ت‌ دوری‍س‌ س‍ودارث‌] ۸۳ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۷ ‭WY,‭۱۵۲/۵,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۷۵ ‭ 
ت‍داوم‌ س‍لام‍ت‌ و ن‍ی‍ازه‍ای‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ - ف‍رآی‍ن‍د پ‍رس‍ت‍اری‌ آم‍وزش‌ ب‍ی‍م‍ار/ آم‍وزش‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ - ت‍روی‍ج‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌: س‍اب‍ق‍ه‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ - م‍ع‍ای‍ن‍ه‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‌ه‍ای‌ ت‍غ‍ذی‍ه‌ای‌ م‍ای‍ع‍ات‌ و ال‍ک‍ت‍رول‍ی‍ت‌ه‍ا: ت‍ع‍ادل‌ و اخ‍ت‍لالات‌ (پ‍رس‍ت‍اری‌ داخ‍ل‍ی‌ ج‍راح‍ی‌) ال‌.اس‌. ب‍رون‍ر،س‍ودارث‌ ۸۴ ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۲ ‭WY,‭۱۰۰,‭ب۴۹۷ت,‭۱۳۷۲ ‭ 
ت‍داوم‌ س‍لام‍ت‌ و ن‍ی‍ازه‍ای‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ - ف‍رآی‍ن‍د پ‍رس‍ت‍اری‌ آم‍وزش‌ ب‍ی‍م‍ار/ آم‍وزش‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ - ت‍روی‍ج‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌: س‍اب‍ق‍ه‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ - م‍ع‍ای‍ن‍ه‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‌ه‍ای‌ ت‍غ‍ذی‍ه‌ای‌ م‍ای‍ع‍ات‌ و ال‍ک‍ت‍رول‍ی‍ت‌ه‍ا: ت‍ع‍ادل‌ و اخ‍ت‍لالات‌ (پ‍رس‍ت‍اری‌ داخ‍ل‍ی‌ ج‍راح‍ی‌) ال‌.اس‌. ب‍رون‍ر،س‍ودارث‌ ۸۵ ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۲ ‭WY,‭۱۰۰,‭ب۴۹۷ت,‭۱۳۷۲ ‭ 
ت‍داوم‌ س‍لام‍ت‌ و ن‍ی‍ازه‍ای‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ - ف‍رآی‍ن‍د پ‍رس‍ت‍اری‌ آم‍وزش‌ ب‍ی‍م‍ار/ آم‍وزش‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ - ت‍روی‍ج‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌: س‍اب‍ق‍ه‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ - م‍ع‍ای‍ن‍ه‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‌ه‍ای‌ ت‍غ‍ذی‍ه‌ای‌ م‍ای‍ع‍ات‌ و ال‍ک‍ت‍رول‍ی‍ت‌ه‍ا: ت‍ع‍ادل‌ و اخ‍ت‍لالات‌ (پ‍رس‍ت‍اری‌ داخ‍ل‍ی‌ ج‍راح‍ی‌) ال‌.اس‌. ب‍رون‍ر،س‍ودارث‌ ۸۶ ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۰ ‭WY,‭۱۰۰,‭ب۴۹۷ت,‭۱۳۷۰ ‭ 
راه‍ن‍م‍ای‌ ک‍ل‍ی‍ن‍ی‍ک‍ی‌؛ ت‍غ‍ذی‍ه‌وری‍دی‌ (TPN) م‍ای‍ع‌ درم‍ان‍ی‌ ، گ‍ازه‍ای‌ خ‍ون‌ ش‍ری‍ان‍ی‌ (ABG) م‍ول‍ف‌ ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍رزاده‌ پ‍اش‍ا ۸۷ ن‍ش‍رپ‍اش‍ا ۱۳۸۰ ‭WB,‭۳۵۴,‭فلا۶۸۴ر,‭۱۳۸۰ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ف‍وری‍ت‌ه‍ا، ش‍وک‌ و ن‍ارس‍ای‍ی‌ چ‍ن‍د ع‍ض‍وی‌ ب‍دن‌ ب‍رون‍ر، س‍ودارث‌ ۸۸ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۸ ‭WY,‭۱۵۴,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۷۸ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ گ‍وارش‌ ب‍رون‍ر، س‍ودارث‌ ۸۹ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۷ ‭WY,‭۱۵۶/۵,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۷۷ ‭ 
ت‍داوم‌ س‍لام‍ت‌ و ن‍ی‍ازه‍ای‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ - ف‍رآی‍ن‍د پ‍رس‍ت‍اری‌ آم‍وزش‌ ب‍ی‍م‍ار/ آم‍وزش‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ - ت‍روی‍ج‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌: س‍اب‍ق‍ه‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ - م‍ع‍ای‍ن‍ه‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‌ه‍ای‌ ت‍غ‍ذی‍ه‌ای‌ م‍ای‍ع‍ات‌ و ال‍ک‍ت‍رول‍ی‍ت‌ه‍ا: ت‍ع‍ادل‌ و اخ‍ت‍لالات‌ (پ‍رس‍ت‍اری‌ داخ‍ل‍ی‌ ج‍راح‍ی‌) ال‌.اس‌. ب‍رون‍ر،س‍ودارث‌ ۹۰ ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۲ ‭WY,‭۱۰۰,‭ب۴۹۷ت,‭۱۳۷۲ ‭ 
م‍ف‍اه‍ی‍م‌ پ‍ای‍ه‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ س‍وزان‌ س‌. اس‍م‍ل‍ت‍زر، ب‍رن‍دا ج‍ی‌، ب‍ی‍ر ۹۱ س‍ال‍م‍ی‌ ۱۳۸۱ ‭WY,‭۱۰۰,‭فلا۵۳۵م,‭۱۳۸۱ ‭ 
پ‍وس‍ت‌ و س‍وخ‍ت‍گ‍ی‌ س‍وزان‌ س‌. اس‍م‍ل‍ت‍زر، ب‍ران‍د ج‍ی‌. ب‍ی‍ر ۹۲ ارج‍م‍ن‍د ۱۳۸۰ ‭WY,‭۱۵۴/۵,‭فلا۵۳۱پ,‭۱۳۸۰ ‭ 
دردال‍ک‍ت‍رول‍ی‍ت‌،ش‍وک‌ وس‍رطان‌ س‍وزان‌ س‌.اس‍م‍ل‍ت‍زر، ب‍رن‍داج‍ی‌.ب‍ی‍ر ۹۳ س‍ال‍م‍ی‌ ۱۳۸۱ ‭WY,‭۱۶۱,‭فلا۵۳۵د,‭۱۳۸۱ ‭ 
م‍ف‍اه‍ی‍م‌ پ‍ای‍ه‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ س‍وزان‌ س‌. اس‍م‍ل‍ت‍زر، ب‍رن‍دا ج‍ی‌، ب‍ی‍ر ۹۴ س‍ال‍م‍ی‌ ۱۳۸۱ ‭WY,‭۱۰۰,‭فلا۵۳۵م,‭۱۳۸۱ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ در پ‍وس‍ت‌ و س‍وخ‍ت‍گ‍ی‌ س‍وزان‌ س‌.اس‍م‍ل‍ت‍زر، ب‍رن‍دا ج‍ی‌ .ب‍ی‍ر ۹۵ ارج‍م‍ن‍د ۱۳۸۰ ‭WY,‭۱۵۴/۵,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۸۰ ‭ 
چ‍ش‍م‌ و گ‍وش‌ س‍وزان‌ س‌. اس‍م‍ل‍ت‍زر، ب‍رن‍دا ج‍ی‌. ب‍ی‍ر ۹۶ س‍ال‍م‍ی‌ ۱۳۸۲ ‭WY,‭۱۵۸,‭فلا۵۳۵چ,‭۱۳۸۲ ‭ 
پ‍وس‍ت‌ و س‍وخ‍ت‍گ‍ی‌ س‍وزان‌ س‌. اس‍م‍ل‍ت‍زر، ب‍رن‍دا ج‍ی‌. ب‍ی‍ر ۹۷ س‍ال‍م‍ی‌ ۱۳۸۲ ‭WY,‭۱۵۴/۵,‭فلا۵۳۵پ,‭۱۳۸۲ ‭ 
پ‍وس‍ت‌ و س‍وخ‍ت‍گ‍ی‌ س‍وزان‌ س‌. اس‍م‍ل‍ت‍زر، ب‍رن‍دا ج‍ی‌. ب‍ی‍ر ۹۸ س‍ال‍م‍ی‌ ۱۳۸۲ ‭WY,‭۱۵۴/۵,‭فلا۵۳۵پ,‭۱۳۸۲ ‭ 
پ‍وس‍ت‌ و س‍وخ‍ت‍گ‍ی‌ س‍وزان‌ س‌. اس‍م‍ل‍ت‍زر، ب‍رن‍دا ج‍ی‌. ب‍ی‍ر ۹۹ س‍ال‍م‍ی‌ ۱۳۸۲ ‭WY,‭۱۵۴/۵,‭فلا۵۳۵پ,‭۱۳۸۲ ‭ 
چ‍ش‍م‌ و گ‍وش‌ س‍وزان‌ س‌. اس‍م‍ل‍ت‍زر، ب‍رن‍دا ج‍ی‌. ب‍ی‍ر ۱۰۰ ارج‍م‍ن‍د ۱۳۸۰ ‭WY,‭۱۵۸,‭فلا۵۳۵چ,‭۱۳۸۰ ‭ 
م‍ف‍اه‍ی‍م‌ پ‍ای‍ه‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ س‍وزان‌ س‌. اس‍م‍ل‍ت‍زر، ب‍رن‍دا ج‍ی‌، ب‍ی‍ر ۱۰۱ س‍ال‍م‍ی‌ ۱۳۸۱ ‭WY,‭۱۰۰,‭فلا۵۳۵م,‭۱۳۸۱ ‭ 
اداره‌ ب‍ی‍م‍اران‌ در واح‍د م‍راق‍ب‍ت‌ه‍ای‌ ع‍روق‌ ک‍رون‍ر ب‍رون‍ر، س‍ودارث‌ ۱۰۲ ب‍ی‍ن‍ا [۱۳۷۰] ‭WY,‭۱۵۲/۵,‭ب۴۹۷فلا,‭۱۳۷۰ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ک‍ودک‍ان‌ (ارزی‍اب‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ س‍لام‍ت‌ ک‍ودک‌) ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ه‍ی‍ن‌ ک‍ه‍ن‌ ک‍اری‌ ۱۰۳ ن‍ش‍ر آذرب‍ای‍ج‍ان‌ ۱۳۷۵ ‭WY,‭۱۵۹,‭ک۸۹۳پ,‭۱۳۷۵ ‭ 
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ع‍ف‍ون‍ی‌ واورژان‍س‌ ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌ ش‍ول‍ت‍ی‍س‌ ب‍رون‍ر ۱۰۵ ح‍ی‍ان‌ ۱۳۷۶ ‭WY,‭۱۵۳,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۷۶ ‭ 
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ع‍ف‍ون‍ی‌ واورژان‍س‌ ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌ ش‍ول‍ت‍ی‍س‌ ب‍رون‍ر ۱۰۶ ح‍ی‍ان‌ ۱۳۷۶ ‭WY,‭۱۵۳,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۷۶ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌ [ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌ ش‍ول‍ت‍ی‍س‌ ب‍رون‍ر، دوری‍س‌ اس‍م‍ی‍ت‌ س‍ودارث‌] ۱۰۷ ش‍ه‍رآب‌ ۱۳۷۵ ‭WY,‭۱۵۲/۵,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۷۵ ‭ 
ال‍ک‍ت‍روک‍اردی‍وگ‍راف‍ی‌ و ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ اری‍ت‍م‍ی‌ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‍ی‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ ح‍س‍ی‍ن‌ آذرن‍ی‍ک‌ ۱۰۸ ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۸ ‭WG,‭۱۴۰,‭آ۳۲۴فلا,‭۱۳۷۸ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ج‍راح‍ی‌ [ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌ ش‍ول‍ت‍ی‍س‌ ب‍رون‍ر، اس‍م‍ی‍ت‌ دوری‍س‌ س‍ودارث‌] ۱۰۹ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۰ ‭WY,‭۱۶۱,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۷۰ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ دی‍اب‍ت‌ ب‍رون‍ر، س‍ودارث‌ ۱۱۰ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۰ ‭WY,‭۱۵۵,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۷۰ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ف‍وری‍ت‍ه‍ا [ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌ ش‍ول‍ت‍ی‍س‌ ب‍رون‍ر، اس‍م‍ی‍ت‌ دوری‍س‌ س‍ودارث‌] ۱۱۱ ب‍ش‍ری‌ [۱۳۷۰] ‭WY,‭۱۵۴,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۷۰ ‭ 
دس‍ت‍گ‍اه‌ گ‍وارش‌ س‍وزان‌ اس‍م‍ل‍ت‍زر، ب‍رن‍دا ج‍ی‌. ب‍ی‍ر ۱۱۲ س‍ال‍م‍ی‌: ج‍ام‍ع‍ه‌ن‍گ‍ر ۱۳۸۲ ‭WY,‭۱۵۶/۵,‭فلا۵۳۵د,‭۱۳۸۲ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ای‍م‍ن‍ی‌ و روم‍ات‍ی‍س‍م‍ی‌ [ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌ ش‍ول‍ت‍ی‍س‌ ب‍رون‍ر، اس‍م‍ی‍ت‌ دوری‍س‌ س‍ودارث‌] ۱۱۳ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۳ ‭WY,‭۱۵۷/۶,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۷۳ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ج‍راح‍ی‌ [ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌ ش‍ول‍ت‍ی‍س‌ ب‍رون‍ر، اس‍م‍ی‍ت‌ دوری‍س‌ س‍ودارث‌] ۱۱۴ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۰ ‭WY,‭۱۶۱,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۷۰ ‭ 
ب‍ی‍م‍اری‌ م‍زم‍ن‌ و اص‍ول‌ و روش‍ه‍ای‌ ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌ ب‍رون‍ر، س‍ودارث‌ ۱۱۵ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۵ ‭WY,‭۱۵۰/۵,‭ب۴۹۷ب,‭۱۳۷۵ ‭ 
ب‍ی‍م‍اری‌ م‍زم‍ن‌ و اص‍ول‌ و روش‍ه‍ای‌ ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌ ب‍رون‍ر، س‍ودارث‌ ۱۱۶ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۵ ‭WY,‭۱۵۰/۵,‭ب۴۹۷ب,‭۱۳۷۵ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ س‍وخ‍ت‍گ‍ی‌ [ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌ ش‍ول‍ت‍ی‍س‌ ب‍رون‍ر، اس‍م‍ی‍ت‌ دوری‍س‌ س‍ودارث‌] ۱۱۷ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۵ ‭WY,‭۱۶۱,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۷۵ ‭ 
اص‍ول‌ اول‍ی‍ه‌ ک‍ار در ات‍اق‌ ع‍م‍ل‌ م‍ن‍ص‍ور ح‍م‍زه‌ای‌ "ب‍ان‍ه‌" ۱۱۸ چ‍ه‍ر ۱۳۷۷ ‭WX,‭۲۰۰,‭ح۸۱۹فلا,‭۱۳۷۷ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ زن‍ان‌ و پ‍س‍ت‍ان‌ ب‍رون‍ر، س‍ودارث‌ ۱۲۰ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۶ ‭WY,‭۱۵۶/۷,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۷۶ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ک‍ل‍ی‍ه‌ و م‍ج‍اری‌ ادراری‌ ب‍رون‍ر، س‍ودارث‌ ۱۲۱ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۵ ‭WY,‭۱۶۴,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۷۵ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ پ‍وس‍ت‌ ب‍رون‍ر، س‍ودارث‌ ۱۲۲ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۶ ‭WY,‭۱۵۴/۵,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۷۶ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ پ‍وس‍ت‌ ب‍رون‍ر، س‍ودارث‌ ۱۲۳ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۶ ‭WY,‭۱۵۴/۵,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۷۶ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ س‍وخ‍ت‍گ‍ی‌ [ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌ ش‍ول‍ت‍ی‍س‌ ب‍رون‍ر، اس‍م‍ی‍ت‌ دوری‍س‌ س‍ودارث‌] ۱۲۴ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۲ ‭WY,‭۱۶۱,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۷۲ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ زن‍ان‌ و پ‍س‍ت‍ان‌ ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌ ش‍ول‍ت‍ی‍س‌ ب‍رون‍ر، اس‍م‍ی‍ت‌ دوری‍س‌ س‍ودارث‌ ۱۲۵ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۱ ‭WY,‭۱۵۶/۷,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۷۱ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ زن‍ان‌ و پ‍س‍ت‍ان‌ ب‍رون‍ر، س‍ودارث‌ ۱۲۶ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۶ ‭WY,‭۱۵۶/۷,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۷۶ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ خ‍ون‌ [ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌ ش‍ول‍ت‍ی‍س‌ ب‍رون‍ر، اس‍م‍ی‍ت‌ دوری‍س‌ س‍ودارث‌] ۱۲۷ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۷ ‭WY,‭۱۵۲/۵,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۷۵ ‭ 
ات‍وک‍د۱۲ ]AutoCAD 12[ م‍ول‍ف‌ ع‍ل‍ی‍رض‍ا پ‍ارس‍ای‌ [ب‍رای‌] وزارت‌ آم‍وزش‌ وپ‍رورش‌ ، س‍ازم‍ان‌ پ‍ژوه‍ش‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ آم‍وزش‍ی‌ ۱۲۸ م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌ ۱۳۸۲ ‭  ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ دی‍اب‍ت‌ ب‍رون‍ر، س‍ودارث‌ ۱۳۰ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۳ ‭WY,‭۱۵۵,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۷۳ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ گ‍وارش‌ ب‍رون‍ر، س‍ودارث‌ ۱۳۲ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۵ ‭WY,‭۱۵۶/۵,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۷۵ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ اع‍ص‍اب‌ [ب‍رون‍ر، س‍ودارث‌] ۱۳۳ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۵ ‭WY,‭۱۶۰/۵,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۷۵ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ع‍ف‍ون‍ی‌ [ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌ ش‍ول‍ت‍ی‍س‌ ب‍رون‍ر، اس‍م‍ی‍ت‌ دوری‍س‌ س‍ودارث‌] ۱۳۴ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۶ ‭WY,‭۱۵۳,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۷۶ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ س‍وخ‍ت‍گ‍ی‌ [ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌ ش‍ول‍ت‍ی‍س‌ ب‍رون‍ر، اس‍م‍ی‍ت‌ دوری‍س‌ س‍ودارث‌] ۱۳۵ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۵ ‭WY,‭۱۶۱,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۷۵ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ اخ‍ت‍لالات‌ آب‌ و ال‍ک‍ت‍رول‍ی‍ت‌ ب‍رون‍ر، س‍ودارث‌ ۱۳۶ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۶ ‭WY,‭۱۶۴,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۷۶ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ س‍وخ‍ت‍گ‍ی‌ [ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌ ش‍ول‍ت‍ی‍س‌ ب‍رون‍ر، اس‍م‍ی‍ت‌ دوری‍س‌ س‍ودارث‌] ۱۳۷ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۵ ‭WY,‭۱۶۱,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۷۵ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ج‍راح‍ی‌ ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌ ش‍ول‍ت‍ی‍س‌ ب‍رون‍ر، اس‍م‍ی‍ت‌ دوری‍س‌ س‍ودارث‌ ۱۳۸ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۵ ‭م WY,‭۱۶۱,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۷۵ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ غ‍دد [ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌ ش‍ول‍ت‍ی‍س‌ ب‍رون‍ر، اس‍م‍ی‍ت‌ دوری‍س‌ س‍ودارث‌] ۱۳۹ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۶ ‭WY,‭۱۵۵,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۷۶ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ س‍رطان‌ ب‍رون‍ر، س‍ودارث‌ ۱۴۰ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۳ ‭WY,‭۱۵۶,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۷۳ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ اخ‍ت‍لالات‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ت‍ن‍اس‍ل‍ی‌ و ادراری‌ در م‍ردان‌ ب‍رون‍ر - س‍ودارت‌ ۱۴۱ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۵ ‭WY,‭۱۶۴,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۷۵ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ س‍وخ‍ت‍گ‍ی‌ [ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌ ش‍ول‍ت‍ی‍س‌ ب‍رون‍ر، اس‍م‍ی‍ت‌ دوری‍س‌ س‍ودارث‌] ۱۴۲ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۵ ‭WY,‭۱۶۱,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۷۵ ‭ 
اخ‍ت‍لالات‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ادراری‌ ت‍ن‍اس‍ل‍ی‌ در م‍ردان‌ ب‍رون‍ر - س‍ودارت‌ ۱۴۳ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۵ ‭WY,‭۱۶۴,‭ب۴۹۷فلا,‭۱۳۷۵ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ک‍ل‍ی‍ه‌ و م‍ج‍اری‌ ادراری‌ ب‍رون‍ر، س‍ودارث‌ ۱۴۴ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۷ ‭WY,‭۱۶۴,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۷۷ ‭ 
ارت‍وپ‍دی‌ [وی‍راس‍ت‍اران‌ س‍وزان‌ اوک‍ان‍ل‌ اس‍م‍ل‍ت‍زر، ب‍رن‍دا ب‍ی‍ر] ۱۴۵ س‍ال‍م‍ی‌؛ ج‍ام‍ع‍ه‌ ن‍گ‍ر ۱۳۸۲ ‭WY,‭۱۵۷/۶,‭فلا۵۳۵فلا,‭۱۳۸۲ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ پ‍وس‍ت‌ [ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌ ش‍ول‍ت‍ی‍س‌ ب‍رون‍ر، اس‍م‍ی‍ت‌ دوری‍س‌ س‍ودارث‌] ۱۴۶ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۲ ‭WY,‭۱۵۴/۵,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۷۲ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ زن‍ان‌ و پ‍س‍ت‍ان‌ ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌ ش‍ول‍ت‍ی‍س‌ ب‍رون‍ر، اس‍م‍ی‍ت‌ دوری‍س‌ س‍ودارث‌ ۱۴۷ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۱ ‭WY,‭۱۵۶/۷,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۷۱ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ زن‍ان‌ و پ‍س‍ت‍ان‌ ب‍رون‍ر، س‍ودارث‌ ۱۴۸ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۶ ‭WY,‭۱۵۶/۷,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۷۶ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ اخ‍ت‍لالات‌ آب‌ و ال‍ک‍ت‍رول‍ی‍ت‌ ب‍رون‍ر، س‍ودارث‌ ۱۴۹ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۶ ‭WY,‭۱۶۴,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۷۶ ‭ 
اخ‍ت‍لالات‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ادراری‌ ت‍ن‍اس‍ل‍ی‌ در م‍ردان‌ ب‍رون‍ر - س‍ودارت‌ ۱۵۰ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۵ ‭WY,‭۱۶۴,‭ب۴۹۷فلا,‭۱۳۷۵ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ اخ‍ت‍لالات‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ت‍ن‍اس‍ل‍ی‌ و ادراری‌ در م‍ردان‌ ب‍رون‍ر - س‍ودارت‌ ۱۵۱ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۵ ‭WY,‭۱۶۴,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۷۵ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ج‍راح‍ی‌ ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌ ش‍ول‍ت‍ی‍س‌ ب‍رون‍ر، اس‍م‍ی‍ت‌ دوری‍س‌ س‍ودارث‌ ۱۵۲ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۵ ‭WY,‭۱۶۱,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۷۵ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ع‍ف‍ون‍ی‌ [ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌ ش‍ول‍ت‍ی‍س‌ ب‍رون‍ر، اس‍م‍ی‍ت‌ دوری‍س‌ س‍ودارث‌] ۱۵۳ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۶ ‭WY,‭۱۵۳,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۷۶ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ع‍ف‍ون‍ی‌ [ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌ ش‍ول‍ت‍ی‍س‌ ب‍رون‍ر، اس‍م‍ی‍ت‌ دوری‍س‌ س‍ودارث‌] ۱۵۴ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۶ ‭WY,‭۱۵۳,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۷۶ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ دی‍اب‍ت‌ ب‍رون‍ر، س‍ودارث‌ ۱۵۶ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۶ ‭WY,‭۱۵۵,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۷۶ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ف‍وری‍ت‌ه‍ا، ش‍وک‌ و ن‍ارس‍ای‍ی‌ چ‍ن‍د ع‍ض‍وی‌ ب‍دن‌ ب‍رون‍ر، س‍ودارث‌ ۱۵۷ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۸ ‭WY,‭۱۵۴,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۷۸ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ دی‍اب‍ت‌ ب‍رون‍ر، س‍ودارث‌ ۱۵۸ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۶ ‭WY,‭۱۵۵,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۷۶ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ پ‍وس‍ت‌ ب‍رون‍ر، س‍ودارث‌ ۱۵۹ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۶ ‭WY,‭۱۵۴/۵,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۷۶ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ خ‍ون‌ [ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌ ش‍ول‍ت‍ی‍س‌ ب‍رون‍ر، اس‍م‍ی‍ت‌ دوری‍س‌ س‍ودارث‌] ۱۶۰ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۷ ‭WY,‭۱۵۲/۵,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۷۵ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ خ‍ون‌ [ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌ ش‍ول‍ت‍ی‍س‌ ب‍رون‍ر، اس‍م‍ی‍ت‌ دوری‍س‌ س‍ودارث‌] ۱۶۱ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۷ ‭WY,‭۱۵۲/۵,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۷۵ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ گ‍وارش‌ ب‍رون‍ر، س‍ودارث‌ ۱۶۲ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۷ ‭WY,‭۱۵۶/۵,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۷۷ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ج‍راح‍ی‌ [ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌ ش‍ول‍ت‍ی‍س‌ ب‍رون‍ر، اس‍م‍ی‍ت‌ دوری‍س‌ س‍ودارث‌] ۱۶۳ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۰ ‭WY,‭۱۶۱,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۷۰ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ف‍وری‍ت‍ه‍ا [ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌ ش‍ول‍ت‍ی‍س‌ ب‍رون‍ر، اس‍م‍ی‍ت‌ دوری‍س‌ س‍ودارث‌] ۱۶۴ ب‍ش‍ری‌ [۱۳۷۰] ‭WY,‭۱۵۴,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۷۰ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌ [ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌ ش‍ول‍ت‍ی‍س‌ ب‍رون‍ر، دوری‍س‌ اس‍م‍ی‍ت‌ س‍ودارث‌] ۱۶۵ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۶ ‭WY,‭۱۵۲/۵,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۷۶ ‭ 
ت‍داوم‌ س‍لام‍ت‌ و ن‍ی‍ازه‍ای‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ - ف‍رآی‍ن‍د پ‍رس‍ت‍اری‌ آم‍وزش‌ ب‍ی‍م‍ار/ آم‍وزش‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ - ت‍روی‍ج‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌: س‍اب‍ق‍ه‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ - م‍ع‍ای‍ن‍ه‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‌ه‍ای‌ ت‍غ‍ذی‍ه‌ای‌ م‍ای‍ع‍ات‌ و ال‍ک‍ت‍رول‍ی‍ت‌ه‍ا: ت‍ع‍ادل‌ و اخ‍ت‍لالات‌ (پ‍رس‍ت‍اری‌ داخ‍ل‍ی‌ ج‍راح‍ی‌) ال‌.اس‌. ب‍رون‍ر،س‍ودارث‌ ۱۶۶ ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۰ ‭WY,‭۱۰۰,‭ب۴۹۷ت,‭۱۳۷۰ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ک‍ل‍ی‍ه‌ و م‍ج‍اری‌ ادراری‌ ب‍رون‍ر، س‍ودارث‌ ۱۶۷ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۷ ‭WY,‭۱۶۴,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۷۷ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ف‍وری‍ت‍ه‍ا [ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌ ش‍ول‍ت‍ی‍س‌ ب‍رون‍ر، اس‍م‍ی‍ت‌ دوری‍س‌ س‍ودارث‌] ۱۷۰ ب‍ش‍ری‌ [۱۳۷۰] ‭WY,‭۱۵۴,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۷۰ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ زن‍ان‌ و پ‍س‍ت‍ان‌ ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌ ش‍ول‍ت‍ی‍س‌ ب‍رون‍ر، اس‍م‍ی‍ت‌ دوری‍س‌ س‍ودارث‌ ۱۷۱ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۱ ‭WY,‭۱۵۶/۷,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۷۱ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ک‍ل‍ی‍ه‌ و م‍ج‍اری‌ ادراری‌ ب‍رون‍ر، س‍ودارث‌ ۱۷۲ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۷ ‭WY,‭۱۶۴,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۷۷ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ چ‍ش‍م‌ و گ‍وش‌ ب‍رون‍ر، س‍ودارث‌ ۱۷۳ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۷ ‭WY,‭۱۵۸,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۷۷ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ج‍راح‍ی‌ ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌ ش‍ول‍ت‍ی‍س‌ ب‍رون‍ر، اس‍م‍ی‍ت‌ دوری‍س‌ س‍ودارث‌ ۱۷۵ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۵ ‭WY,‭۱۶۱,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۷۵ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ج‍راح‍ی‌ ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌ ش‍ول‍ت‍ی‍س‌ ب‍رون‍ر، اس‍م‍ی‍ت‌ دوری‍س‌ س‍ودارث‌ ۱۷۶ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۵ ‭WY,‭۱۶۱,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۷۵ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ س‍رطان‌ ب‍رون‍ر، س‍ودارث‌ ۱۷۷ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۳ ‭WY,‭۱۵۶,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۷۳ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ پ‍وس‍ت‌ [ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌ ش‍ول‍ت‍ی‍س‌ ب‍رون‍ر، اس‍م‍ی‍ت‌ دوری‍س‌ س‍ودارث‌] ۱۷۸ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۲ ‭WY,‭۱۵۴/۵,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۷۲ ‭ 
ت‍داوم‌ س‍لام‍ت‌ و ن‍ی‍ازه‍ای‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ - ف‍رآی‍ن‍د پ‍رس‍ت‍اری‌ آم‍وزش‌ ب‍ی‍م‍ار/ آم‍وزش‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ - ت‍روی‍ج‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌: س‍اب‍ق‍ه‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ - م‍ع‍ای‍ن‍ه‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‌ه‍ای‌ ت‍غ‍ذی‍ه‌ای‌ م‍ای‍ع‍ات‌ و ال‍ک‍ت‍رول‍ی‍ت‌ه‍ا: ت‍ع‍ادل‌ و اخ‍ت‍لالات‌ (پ‍رس‍ت‍اری‌ داخ‍ل‍ی‌ ج‍راح‍ی‌) ال‌.اس‌. ب‍رون‍ر،س‍ودارث‌ ۱۷۹ ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۲ ‭WY,‭۱۰۰,‭ب۴۹۷ت,‭۱۳۷۲ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ دی‍اب‍ت‌ ب‍رون‍ر، س‍ودارث‌ ۱۸۰ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۰ ‭WY,‭۱۵۵,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۷۰ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ چ‍ش‍م‌ و گ‍وش‌ ب‍رون‍ر، س‍ودارث‌ ۱۸۱ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۷ ‭WY,‭۱۵۸,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۷۷ ‭ 
م‍ف‍اه‍ی‍م‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ (داخ‍ل‍ی‌ ج‍راح‍ی‌): ف‍رآی‍ن‍د پ‍رس‍ت‍اری‌، م‍راق‍ب‍ت‍ه‍ای‌ ق‍ب‍ل‌ از ع‍م‍ل‌ ج‍راح‍ی‌ ... ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌ ت‍رج‍م‍ه‌ و ت‍ال‍ی‍ف‌ زی‍ب‍ا ف‍راه‍ان‍ی‌ ۱۸۲ ن‍وردان‍ش‌ ۱۳۷۸ ‭WY,‭۱۰۰,‭ف۳۵۲م,‭۱۳۷۸ ‭ 
ک‍ل‍ی‍ه‌ و م‍ج‍اری‌ ادرار [ب‍رون‍ر، س‍ودارث‌] ۱۸۴ ح‍ی‍ان‌ ۱۳۷۶ ‭WY,‭۱۶۴,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۷۶ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ زن‍ان‌، پ‍س‍ت‍ان‌، ارول‍وژی‌ و ت‍ن‍اس‍ل‍ی‌ ادراری‌ م‍ردان‌ وی‍ل‍م‍ا ج‍ی‌. ف‍ی‍پ‍س‌ ... [و دی‍گ‍ران‌] ۱۸۵ ن‍ش‍رو ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۴ ‭WY,‭۱۵۶/۷,‭پ۳۴۵,‭۱۳۷۴ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ زن‍ان‌، پ‍س‍ت‍ان‌، ارول‍وژی‌ و ت‍ن‍اس‍ل‍ی‌ ادراری‌ م‍ردان‌ وی‍ل‍م‍ا ج‍ی‌. ف‍ی‍پ‍س‌ ... [و دی‍گ‍ران‌] ۱۸۶ ن‍ش‍رو ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۴ ‭WY,‭۱۵۶/۷,‭پ۳۴۵,‭۱۳۷۴ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ک‍ب‍د، س‍ی‍س‍ت‍م‌ ص‍ف‍راوی‌ و پ‍ان‍ک‍راس‌ ب‍رون‌ری‍ز ف‍ی‍پ‍س‌ ... [و دی‍گ‍ران‌] ۱۸۷ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۴ ‭WY,‭۱۵۶/۵,‭پ۳۴۵,‭۱۳۷۴ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‍ی‌ - ع‍روق‍ی‌ و خ‍ون‌(پ‍رس‍ت‍اری‌ داخ‍ل‍ی‌ -ج‍راح‍ی‌ ف‍ی‍پ‍س‌) ف‍ی‍پ‍س‌ ... [و دی‍گ‍ران‌] ۱۸۸ ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۵ ‭WY,‭۱۵۲/۵,‭پ۳۴۵,‭۱۳۷۵ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ س‍رطان‌ ف‍ی‍پ‍س‌ ... [و دی‍گ‍ران‌] ۱۸۹ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۵ ‭WY,‭۱۵۶,‭پ۳۴۵,‭۱۳۷۵ ‭ 
ت‍ظاه‍رات‌ اص‍ل‍ی‌ و درم‍ان‌ ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ا: اص‍ول‌ زای‍م‍ان‌ و ب‍ارداری‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ پ‍روی‍ز ق‍ره‌خ‍ان‍ی‌، اص‍غ‍ر س‍ادات‍ی‍ان‌ ۱۹۰ ن‍ور دان‍ش‌ ۱۳۹۲ ‭WQ,‭۱۰۰,‭ق۵۹۵ت,‭۱۳۹۲ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ زن‍ان‌، پ‍س‍ت‍ان‌، ارول‍وژی‌ و ت‍ن‍اس‍ل‍ی‌ ادراری‌ م‍ردان‌ وی‍ل‍م‍ا ج‍ی‌. ف‍ی‍پ‍س‌ ... [و دی‍گ‍ران‌] ۱۹۱ ن‍ش‍رو ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۴ ‭WY,‭۱۵۶/۷,‭پ۳۴۵,‭۱۳۷۴ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ س‍رطان‌ ف‍ی‍پ‍س‌ ... [و دی‍گ‍ران‌] ۱۹۲ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۵ ‭WY,‭۱۵۶,‭پ۳۴۵,‭۱۳۷۵ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ زن‍ان‌، پ‍س‍ت‍ان‌، ارول‍وژی‌ و ت‍ن‍اس‍ل‍ی‌ ادراری‌ م‍ردان‌ وی‍ل‍م‍ا ج‍ی‌. ف‍ی‍پ‍س‌ ... [و دی‍گ‍ران‌] ۱۹۳ ن‍ش‍رو ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۴ ‭WY,‭۱۵۶/۷,‭پ۳۴۵,‭۱۳۷۴ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‍ی‌ و ع‍روق‍ی‌ (پ‍رس‍ت‍اری‌ داخ‍ل‍ی‌-ج‍راح‍ی‌ ف‍ی‍پ‍س‌) ف‍ی‍پ‍س‌ ...[ودی‍گ‍ران‌] ۱۹۴ ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۳ ‭WY,‭۱۵۲/۵,‭پ۳۴۵,‭۱۳۷۳ ‭ 
غ‍دد،ک‍ب‍د،م‍ج‍اری‌ ص‍ف‍راوی‌ و دی‍اب‍ت‌ س‍وزان‌ اوک‍ان‍ل‌ اس‍م‍ل‍ت‍زر،ب‍رن‍دا ج‍ی‌ ،ب‍ی‍ر ۱۹۵ س‍ال‍م‍ی‌ ۱۳۸۲ ‭WY,‭۱۵۵,‭فلا۵۳۵غ,‭۱۳۸۲ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ در اع‍م‍ال‌ ج‍راح‍ی‌ ف‍ی‍پ‍س‌ ...[و دی‍گ‍ران‌] ۱۹۶ ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۴-۱۳۷۵ ‭WY,‭۱۶۱,‭پ۳۴۵,‭۱۳۷۵ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ک‍ب‍د، س‍ی‍س‍ت‍م‌ ص‍ف‍راوی‌ و پ‍ان‍ک‍راس‌ ب‍رون‌ری‍ز ف‍ی‍پ‍س‌ ... [و دی‍گ‍ران‌] ۱۹۷ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۴ ‭WY,‭۱۵۶/۵,‭پ۳۴۵,‭۱۳۷۴ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ک‍ب‍د، س‍ی‍س‍ت‍م‌ ص‍ف‍راوی‌ و پ‍ان‍ک‍راس‌ ب‍رون‌ری‍ز ف‍ی‍پ‍س‌ ... [و دی‍گ‍ران‌] ۱۹۸ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۴ ‭WY,‭۱۵۶/۵,‭پ۳۴۵,‭۱۳۷۴ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ در اع‍م‍ال‌ ج‍راح‍ی‌ ف‍ی‍پ‍س‌ ...[و دی‍گ‍ران‌] ۱۹۹ ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۴-۱۳۷۵ ‭WY,‭۱۶۱,‭پ۳۴۵,‭۱۳۷۵ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ زن‍ان‌، پ‍س‍ت‍ان‌، ارول‍وژی‌ و ت‍ن‍اس‍ل‍ی‌ ادراری‌ م‍ردان‌ وی‍ل‍م‍ا ج‍ی‌. ف‍ی‍پ‍س‌ ... [و دی‍گ‍ران‌] ۲۰۰ ن‍ش‍رو ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۴ ‭WY,‭۱۵۶/۷,‭پ۳۴۵,‭۱۳۷۴ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ زن‍ان‌، پ‍س‍ت‍ان‌، ارول‍وژی‌ و ت‍ن‍اس‍ل‍ی‌ ادراری‌ م‍ردان‌ وی‍ل‍م‍ا ج‍ی‌. ف‍ی‍پ‍س‌ ... [و دی‍گ‍ران‌] ۲۰۱ ن‍ش‍رو ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۴ ‭WY,‭۱۵۶/۷,‭پ۳۴۵,‭۱۳۷۴ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ زن‍ان‌، پ‍س‍ت‍ان‌، ارول‍وژی‌ و ت‍ن‍اس‍ل‍ی‌ ادراری‌ م‍ردان‌ وی‍ل‍م‍ا ج‍ی‌. ف‍ی‍پ‍س‌ ... [و دی‍گ‍ران‌] ۲۰۲ ن‍ش‍رو ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۴ ‭WY,‭۱۵۶/۷,‭پ۳۴۵,‭۱۳۷۴ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ زن‍ان‌، پ‍س‍ت‍ان‌، ارول‍وژی‌ و ت‍ن‍اس‍ل‍ی‌ ادراری‌ م‍ردان‌ وی‍ل‍م‍ا ج‍ی‌. ف‍ی‍پ‍س‌ ... [و دی‍گ‍ران‌] ۲۰۳ ن‍ش‍رو ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۴ ‭WY,‭۱۵۶/۷,‭پ۳۴۵,‭۱۳۷۴ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ اع‍ص‍اب‌ ف‍ی‍پ‍س‌ ... [و دی‍گ‍ران‌] ۲۰۴ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۵ ‭WY,‭۱۶۰/۵,‭پ۳۴۵,‭۱۳۷۵ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ اع‍ص‍اب‌ ف‍ی‍پ‍س‌ ... [و دی‍گ‍ران‌] ۲۰۵ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۵ ‭WY,‭۱۶۰/۵,‭پ۳۴۵,‭۱۳۷۵ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ در اع‍م‍ال‌ ج‍راح‍ی‌ ف‍ی‍پ‍س‌ ...[و دی‍گ‍ران‌] ۲۰۶ ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۴-۱۳۷۵ ‭WY,‭۱۶۱,‭پ۳۴۵,‭۱۳۷۵ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ک‍ب‍د، س‍ی‍س‍ت‍م‌ ص‍ف‍راوی‌ و پ‍ان‍ک‍راس‌ ب‍رون‌ری‍ز ف‍ی‍پ‍س‌ ... [و دی‍گ‍ران‌] ۲۰۷ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۴ ‭WY,‭۱۵۶/۵,‭پ۳۴۵,‭۱۳۷۴ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ در اع‍م‍ال‌ ج‍راح‍ی‌ ف‍ی‍پ‍س‌ ...[و دی‍گ‍ران‌] ۲۰۸ ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۴-۱۳۷۵ ‭WY,‭۱۶۱,‭پ۳۴۵,‭۱۳۷۵ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ اع‍ص‍اب‌ ف‍ی‍پ‍س‌ ... [و دی‍گ‍ران‌] ۲۰۹ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۵ ‭WY,‭۱۶۰/۵,‭پ۳۴۵,‭۱۳۷۵ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‍ی‌ - ع‍روق‍ی‌ و خ‍ون‌(پ‍رس‍ت‍اری‌ داخ‍ل‍ی‌ -ج‍راح‍ی‌ ف‍ی‍پ‍س‌) ف‍ی‍پ‍س‌ ... [و دی‍گ‍ران‌] ۲۱۰ ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۵ ‭WY,‭۱۵۲/۵,‭پ۳۴۵,‭۱۳۷۵ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‍ی‌ و ع‍روق‍ی‌ (پ‍رس‍ت‍اری‌ داخ‍ل‍ی‌-ج‍راح‍ی‌ ف‍ی‍پ‍س‌) ف‍ی‍پ‍س‌ ...[ودی‍گ‍ران‌] ۲۱۱ ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۳ ‭WY,‭۱۵۲/۵,‭پ۳۴۵,‭۱۳۷۳ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‍ی‌ - ع‍روق‍ی‌ و خ‍ون‌(پ‍رس‍ت‍اری‌ داخ‍ل‍ی‌ -ج‍راح‍ی‌ ف‍ی‍پ‍س‌) ف‍ی‍پ‍س‌ ... [و دی‍گ‍ران‌] ۲۱۲ ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۵ ‭WY,‭۱۵۲/۵,‭پ۳۴۵,‭۱۳۷۵ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ت‍ن‍ف‍س‍ی‌ ف‍ی‍پ‍س‌ ...[و دی‍گ‍ران‌] ۲۱۳ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۴ ‭WY,‭۱۶۳,‭پ۳۴۵,‭۱۳۷۴ ‭ 
غ‍دد،ک‍ب‍د،م‍ج‍اری‌ ص‍ف‍راوی‌ و دی‍اب‍ت‌ س‍وزان‌ اوک‍ان‍ل‌ اس‍م‍ل‍ت‍زر،ب‍رن‍دا ج‍ی‌ ،ب‍ی‍ر ۲۱۴ س‍ال‍م‍ی‌ ۱۳۸۲ ‭WY,‭۱۵۵,‭فلا۵۳۵غ,‭۱۳۸۲ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ک‍ب‍د، س‍ی‍س‍ت‍م‌ ص‍ف‍راوی‌ و پ‍ان‍ک‍راس‌ ب‍رون‌ری‍ز ف‍ی‍پ‍س‌ ... [و دی‍گ‍ران‌] ۲۱۵ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۴ ‭WY,‭۱۵۶/۵,‭پ۳۴۵,‭۱۳۷۴ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ک‍ل‍ی‍ه‌ و م‍ج‍اری‌ ادراری‌ ف‍ی‍پ‍س‌ ... [و دی‍گ‍ران‌] ۲۱۶ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۴ ‭WY,‭۱۶۴,‭پ۳۴۵,‭۱۳۷۴ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ در اع‍م‍ال‌ ج‍راح‍ی‌ ف‍ی‍پ‍س‌ ...[و دی‍گ‍ران‌] ۲۱۷ ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۴-۱۳۷۵ ‭WY,‭۱۶۱,‭پ۳۴۵,‭۱۳۷۵ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ در اع‍م‍ال‌ ج‍راح‍ی‌ ف‍ی‍پ‍س‌ ...[و دی‍گ‍ران‌] ۲۱۸ ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۴-۱۳۷۵ ‭WY,‭۱۶۱,‭پ۳۴۵,‭۱۳۷۵ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ک‍ل‍ی‍ه‌ و م‍ج‍اری‌ ادراری‌ ف‍ی‍پ‍س‌ ... [و دی‍گ‍ران‌] ۲۱۹ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۴ ‭WY,‭۱۶۴,‭پ۳۴۵,‭۱۳۷۴ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ک‍ل‍ی‍ه‌ و م‍ج‍اری‌ ادراری‌ ف‍ی‍پ‍س‌ ... [و دی‍گ‍ران‌] ۲۲۰ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۴ ‭WY,‭۱۶۴,‭پ۳۴۵,‭۱۳۷۴ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ت‍ن‍ف‍س‍ی‌ ف‍ی‍پ‍س‌ ...[و دی‍گ‍ران‌] ۲۲۱ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۴ ‭WY,‭۱۶۳,‭پ۳۴۵,‭۱۳۷۴ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ اع‍ص‍اب‌ ف‍ی‍پ‍س‌ ... [و دی‍گ‍ران‌] ۲۲۲ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۵ ‭WY,‭۱۶۰/۵,‭پ۳۴۵,‭۱۳۷۵ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ در اع‍م‍ال‌ ج‍راح‍ی‌ ف‍ی‍پ‍س‌ ...[و دی‍گ‍ران‌] ۲۲۳ ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۴-۱۳۷۵ ‭WY,‭۱۶۱,‭پ۳۴۵,‭۱۳۷۵ ‭ 
آزم‍ون‌ ج‍ام‍ع‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د رش‍ت‍ه‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ گ‍ردآوری‌ م‍ح‍م‍درض‍ا ب‍ه‍رام‍ی‌ ۲۲۴ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۵ ‭WY,‭۱۸/۲,‭ب۸۴۳آ,‭۱۳۷۵ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ای‍م‍ن‍ی‌ و ای‍دز ف‍ی‍پ‍س‌ ... [و دی‍گ‍ران‌] ۲۲۵ چ‍ه‍ر ۱۳۷۳ ‭WY,‭۱۵۳/۵,‭پ۳۴۵,‭۱۳۷۳ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌ ف‍ی‍پ‍س‌ ... [و دی‍گ‍ران‌] ۲۲۶ چ‍ه‍ر ۱۳۷۶ ‭WY,‭۱۵۲/۵,‭پ۳۴۵,‭۱۳۷۶ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ چ‍ش‍م‌ و گ‍وش‌ ف‍ی‍پ‍س‌ ... [و دی‍گ‍ران‌] ۲۲۷ چ‍ه‍ر ۱۳۷۷ ‭WY,‭۱۵۸,‭پ۳۴۵,‭۱۳۷۷ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ داخ‍ل‍ی‌ - ج‍راح‍ی‌ س‍رطان‌ ف‍ی‍پ‍س‌ ... [و دی‍گ‍ران‌] ۲۲۸ چ‍ه‍ر ۱۳۷۷ ‭WY,‭۱۵۶,‭پ۳۴۵,‭۱۳۷۷ ‭ 
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ غ‍دد درون‌ری‍ز ف‍ی‍پ‍س‌ ... [و دی‍گ‍ران‌] ۲۲۹ چ‍ه‍ر ۱۳۷۳ ‭WY,‭۱۵۵,‭ب۹۶۹,‭۱۳۷۳ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ اع‍ص‍اب‌ ف‍ی‍پ‍س‌ ... [و دی‍گ‍ران‌] ۲۳۰ چ‍ه‍ر ۱۳۷۶ ‭WY,‭۱۶۰/۵,‭پ۳۴۵,‭۱۳۷۶ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ت‍ن‍ف‍س‌ ف‍ی‍پ‍س‌ ... [و دی‍گ‍ران‌] ۲۳۱ چ‍ه‍ر ۱۳۷۳ ‭WY,‭۱۶۳,‭پ۳۴۵,‭۱۳۷۳ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌ ف‍ی‍پ‍س‌ ... [و دی‍گ‍ران‌] ۲۳۲ چ‍ه‍ر ۱۳۷۶ ‭WY,‭۱۵۲/۵,‭پ۳۴۵,‭۱۳۷۶ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ چ‍ش‍م‌ و گ‍وش‌ ف‍ی‍پ‍س‌ ... [و دی‍گ‍ران‌] ۲۳۳ چ‍ه‍ر ۱۳۷۷ ‭WY,‭۱۵۸,‭پ۳۴۵,‭۱۳۷۷ ‭ 
ارزی‍اب‍ی‌ ج‍ام‍ع‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ای‌ ب‍دن‌ م‍ش‍ت‍م‍ل‌ ب‍ر آن‍ات‍وم‍ی‌، ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌، ع‍لائ‍م‌ و ش‍ک‍ای‍ات‌ ب‍ی‍م‍ار در ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ش‍ای‍ع‌، ت‍س‍ت‍ه‍ای‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‍ی‌ لازم‌ ف‍ی‍پ‍س‌ ... [و دی‍گ‍ران‌] ۲۳۴ چ‍ه‍ر ۱۳۷۳ ‭WY,‭۱۰۰,‭پ۳۴۵,‭۱۳۷۳ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ک‍ب‍د، س‍ی‍س‍ت‍م‌ ص‍ف‍راوی‌ و پ‍ان‍ک‍راس‌ ب‍رون‌ری‍ز ف‍ی‍پ‍س‌ ... [و دی‍گ‍ران‌] ۲۳۵ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۴ ‭WY,‭۱۵۶/۵,‭پ۳۴۵,‭۱۳۷۴ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ک‍ب‍د، س‍ی‍س‍ت‍م‌ ص‍ف‍راوی‌ و پ‍ان‍ک‍راس‌ ب‍رون‌ری‍ز ف‍ی‍پ‍س‌ ... [و دی‍گ‍ران‌] ۲۳۶ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۴ ‭WY,‭۱۵۶/۵,‭پ۳۴۵,‭۱۳۷۴ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ک‍ب‍د، س‍ی‍س‍ت‍م‌ ص‍ف‍راوی‌ و پ‍ان‍ک‍راس‌ ب‍رون‌ری‍ز ف‍ی‍پ‍س‌ ... [و دی‍گ‍ران‌] ۲۳۷ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۴ ‭WY,‭۱۵۶/۵,‭پ۳۴۵,‭۱۳۷۴ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ک‍ب‍د، س‍ی‍س‍ت‍م‌ ص‍ف‍راوی‌ و پ‍ان‍ک‍راس‌ ب‍رون‌ری‍ز ف‍ی‍پ‍س‌ ... [و دی‍گ‍ران‌] ۲۳۸ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۴ ‭WY,‭۱۵۶/۵,‭پ۳۴۵,‭۱۳۷۴ ‭ 
ارت‍وپ‍دی‌ [وی‍راس‍ت‍اران‌ س‍وزان‌ اوک‍ان‍ل‌ اس‍م‍ل‍ت‍زر، ب‍رن‍دا ب‍ی‍ر] ۲۳۹ س‍ال‍م‍ی‌؛ ج‍ام‍ع‍ه‌ ن‍گ‍ر ۱۳۸۲ ‭WY,‭۱۵۷/۶,‭فلا۵۳۵فلا,‭۱۳۸۲ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ک‍ل‍ی‍ه‌ و م‍ج‍اری‌ ادراری‌ ف‍ی‍پ‍س‌ ... [و دی‍گ‍ران‌] ۲۴۰ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۴ ‭WY,‭۱۶۴,‭پ۳۴۵,‭۱۳۷۴ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ک‍ل‍ی‍ه‌ و م‍ج‍اری‌ ادراری‌ ف‍ی‍پ‍س‌ ... [و دی‍گ‍ران‌] ۲۴۱ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۴ ‭WY,‭۱۶۴,‭پ۳۴۵,‭۱۳۷۴ ‭ 
چ‍ک‍ی‍ده‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ زن‍ان‌ و زای‍م‍ان‌ (ب‍ه‍داش‍ت‌ م‍ادر و ن‍وزاد): م‍رج‍ع‍ی‌ ج‍ام‍ع‌ ب‍رای‌ ف‍ی‍ن‍ال‌ و ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د ... ت‍ال‍ی‍ف‌ ع‍ل‍ی‍رض‍ا خ‍ات‍ون‍ی‌ ۲۴۲ س‍م‍اط ۱۳۷۷ ‭WY,‭۱۵۷,‭خ۱۱۸چ,‭۱۳۷۷ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ اع‍ص‍اب‌ ف‍ی‍پ‍س‌ ... [و دی‍گ‍ران‌] ۲۴۳ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۵ ‭WY,‭۱۶۰/۵,‭پ۳۴۵,‭۱۳۷۵ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ در اع‍م‍ال‌ ج‍راح‍ی‌ ف‍ی‍پ‍س‌ ...[و دی‍گ‍ران‌] ۲۴۴ ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۴-۱۳۷۵ ‭WY,‭۱۶۱,‭پ۳۴۵,‭۱۳۷۵ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ در اع‍م‍ال‌ ج‍راح‍ی‌ ف‍ی‍پ‍س‌ ...[و دی‍گ‍ران‌] ۲۴۵ ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۴-۱۳۷۵ ‭WY,‭۱۶۱,‭پ۳۴۵,‭۱۳۷۵ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‍ی‌ - ع‍روق‍ی‌ و خ‍ون‌(پ‍رس‍ت‍اری‌ داخ‍ل‍ی‌ -ج‍راح‍ی‌ ف‍ی‍پ‍س‌) ف‍ی‍پ‍س‌ ... [و دی‍گ‍ران‌] ۲۴۶ ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۵ ‭WY,‭۱۵۲/۵,‭پ۳۴۵,‭۱۳۷۵ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‍ی‌ - ع‍روق‍ی‌ و خ‍ون‌(پ‍رس‍ت‍اری‌ داخ‍ل‍ی‌ -ج‍راح‍ی‌ ف‍ی‍پ‍س‌) ف‍ی‍پ‍س‌ ... [و دی‍گ‍ران‌] ۲۴۷ ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۵ ‭WY,‭۱۵۲/۵,‭پ۳۴۵,‭۱۳۷۵ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‍ی‌ - ع‍روق‍ی‌ و خ‍ون‌(پ‍رس‍ت‍اری‌ داخ‍ل‍ی‌ -ج‍راح‍ی‌ ف‍ی‍پ‍س‌) ف‍ی‍پ‍س‌ ... [و دی‍گ‍ران‌] ۲۴۸ ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۵ ‭WY,‭۱۵۲/۵,‭پ۳۴۵,‭۱۳۷۵ ‭ 
م‍ف‍اه‍ی‍م‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ (داخ‍ل‍ی‌ ج‍راح‍ی‌): ف‍رآی‍ن‍د پ‍رس‍ت‍اری‌، م‍راق‍ب‍ت‍ه‍ای‌ ق‍ب‍ل‌ از ع‍م‍ل‌ ج‍راح‍ی‌ ... ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌ ت‍رج‍م‍ه‌ و ت‍ال‍ی‍ف‌ زی‍ب‍ا ف‍راه‍ان‍ی‌ ۲۴۹ ن‍وردان‍ش‌ ۱۳۷۸ ‭WY,‭۱۰۰,‭ف۳۵۲م,‭۱۳۷۸ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ خ‍ون‌ لاک‍م‍ن‌، س‍ورن‍س‍ن‌ ۲۵۱ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۴ ‭WY,‭۱۵۲/۵,‭ل۲۱۸پ,‭۱۳۷۴ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ چ‍ش‍م‌ و گ‍وش‌ [ب‍رون‍ر، س‍ودارث‌] ۲۵۲ ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۸۰ ‭WY,‭۱۵۸,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۸۰ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ چ‍ش‍م‌ و گ‍وش‌ ب‍رون‍ر، س‍ودارث‌ ۲۵۳ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۷ ‭WY,‭۱۵۸,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۷۷ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌ [ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌ ش‍ول‍ت‍ی‍س‌ ب‍رون‍ر، دوری‍س‌ اس‍م‍ی‍ت‌ س‍وارث‌] ۲۵۴ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۹ ‭WY,‭۱۵۲/۵,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۷۹ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ت‍ن‍ف‍س‍ی‌ ب‍رون‍ر - س‍ودارث‌ ۲۵۵ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۷ ‭WY,‭۱۶۳,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۷۷ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ای‍م‍ن‍ی‌ و روم‍ات‍ی‍س‍م‍ی‌ [ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌ ش‍ول‍ت‍ی‍س‌ ب‍رون‍ر، اس‍م‍ی‍ت‌ دوری‍س‌ س‍ودارث‌] ۲۵۶ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۳ ‭WY,‭۱۵۷/۶,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۷۳ ‭ 
ف‍رآی‍ن‍د پ‍رس‍ت‍اری‌ ج‍ون‌ لاک‍م‍ن‌، ک‍ارن‌ ک‍ری‍س‌ س‍ورن‍س‍ن‌ ۲۵۷ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۳ ‭WY,‭۱۰۰,‭ل۲۱۸ف,‭۱۳۷۳ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ دی‍اب‍ت‌ [ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌ ش‍ول‍ت‍ی‍س‌ ب‍رون‍ر، س‍ودارث‌] ۲۵۸ ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۸۰ ‭WY,‭۱۵۰,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۸۰ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ س‍رطان‌ [ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌ ش‍ول‍ت‍ی‍س‌ ب‍رون‍ر، س‍وزان‌ اوک‍ان‍ل‌ اس‍م‍ل‍ت‍زر] ۲۵۹ ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۸۰ ‭WY,‭۱۵۶,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۸۰ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ گ‍وارش‍ی‌ [ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌ ش‍ول‍ت‍ی‍س‌ ب‍رون‍ر، س‍ودارث‌] ۲۶۰ ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۹ ‭WY,‭۱۵۶/۵,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۷۹ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ای‍دز - آل‍رژی‌ - ای‍م‍ن‍ی‌ روم‍ات‍ی‍س‍م‍ی‌ ب‍رون‍ر - س‍ودارث‌ ۲۶۱ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۹ ‭WY,‭۱۵۳/۵,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۷۹ ‭ 
ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ م‍راق‍ب‍ت‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ [ت‍اپ‍ت‍ی‍چ‌، ای‍ور، ب‍رن‍و] ۲۶۳ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۱ ‭WY,‭۴۹,‭ت۱۳۳ت,‭۱۳۷۱ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ در پ‍وس‍ت‌ و س‍وخ‍ت‍گ‍ی‌ س‍وزان‌ س‌.اس‍م‍ل‍ت‍زر، ب‍رن‍دا ج‍ی‌ .ب‍ی‍ر ۲۶۴ ارج‍م‍ن‍د ۱۳۸۰ ‭WY,‭۱۵۴/۵,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۸۰ ‭ 
دس‍ت‍گ‍اه‌ گ‍وارش‌ س‍وزان‌ اس‍م‍ل‍ت‍زر، ب‍رن‍دا ج‍ی‌. ب‍ی‍ر ۲۶۵ ارج‍م‍ن‍د ۱۳۸۰ ‭WY,‭۱۵۶/۵,‭فلا۵۳۵د,‭۱۳۸۰ ‭ 
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ع‍ف‍ون‍ی‌، اورژان‍س‌ س‍وزان‌ س‌. اس‍م‍ل‍ت‍زر، ب‍رن‍د اج‍ی‌. ب‍ی‍ر ۲۶۶ ارج‍م‍ن‍د ۱۳۸۰ ‭WY,‭۱۵۳,‭فلا۵۳۱ب,‭۱۳۸۰ ‭ 
ف‍ارم‍اک‍ول‍وژی‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ س‍ی‍دن‍ی‌ ج‍ان‌ ه‍اپ‍ک‍ی‍ن‍ز ۲۶۷ ان‍دی‍ش‍ه‌ آور ۱۳۸۴ ‭QV,‭۴,‭ه۱۲۵ف,‭۱۳۸۴ ‭ 
ف‍رآی‍ن‍د و طرح‌ م‍راق‍ب‍ت‍ه‍ای‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ [ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌ ش‍ول‍ت‍ی‍س‌ ب‍رون‍ر، س‍ودارث‌] ۲۶۸ ش‍ه‍رآب‌ ۱۳۷۲ ‭WY,‭۱۰۰,‭ب۴۹۷ف,‭۱۳۷۲ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ در اخ‍ت‍لالات‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ت‍ن‍اس‍ل‍ی‌ م‍ردان‌ ب‍رون‍ر، س‍ودارث‌ ۲۶۹ ش‍ه‍ر آب‌ ۱۳۷۲ ‭WY,‭۱۶۴,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۷۲ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ک‍ب‍د، س‍ی‍س‍ت‍م‌ ص‍ف‍راوی‌ و پ‍ان‍ک‍راس‌ ب‍رون‌ری‍ز ف‍ی‍پ‍س‌ ... [و دی‍گ‍ران‌] ۲۷۰ چ‍ه‍ر ۱۳۷۲ ‭WY,‭۱۵۶/۵,‭پ۳۴۵,‭۱۳۷۲ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ک‍ب‍د، س‍ی‍س‍ت‍م‌ ص‍ف‍راوی‌ و پ‍ان‍ک‍راس‌ ب‍رون‌ری‍ز ف‍ی‍پ‍س‌ ... [و دی‍گ‍ران‌] ۲۷۱ چ‍ه‍ر ۱۳۷۲ ‭WY,‭۱۵۶/۵,‭پ۳۴۵,‭۱۳۷۲ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‍ی‌ - ع‍روق‍ی‌ لاک‍م‍ن‌، س‍ورن‍س‍ن‌ ۲۷۲ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۳ ‭WY,‭۱۵۲/۵,‭ل۲۱۸پ,‭۱۳۷۳ ‭ 
دس‍ت‍گ‍اه‌ گ‍وارش‌ س‍وزان‌ اس‍م‍ل‍ت‍زر، ب‍رن‍دا ج‍ی‌. ب‍ی‍ر ۲۷۳ س‍ال‍م‍ی‌: ج‍ام‍ع‍ه‌ن‍گ‍ر ۱۳۸۲ ‭WY,‭۱۵۶/۵,‭فلا۵۳۵د,‭۱۳۸۲ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‍ی‌ - ع‍روق‍ی‌ لاک‍م‍ن‌، س‍ورن‍س‍ن‌ ۲۷۴ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۳ ‭WY,‭۱۵۲/۵,‭ل۲۱۸پ,‭۱۳۷۳ ‭ 
دس‍ت‍گ‍اه‌ گ‍وارش‌ س‍وزان‌ اس‍م‍ل‍ت‍زر، ب‍رن‍دا ج‍ی‌. ب‍ی‍ر ۲۷۵ س‍ال‍م‍ی‌: ج‍ام‍ع‍ه‌ن‍گ‍ر ۱۳۸۲ ‭WY,‭۱۵۶/۵,‭فلا۵۳۵د,‭۱۳۸۲ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‍ی‌ - ع‍روق‍ی‌ لاک‍م‍ن‌، س‍ورن‍س‍ن‌ ۲۷۶ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۳ ‭WY,‭۱۵۲/۵,‭ل۲۱۸پ,‭۱۳۷۳ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‍ی‌ - ع‍روق‍ی‌ لاک‍م‍ن‌، س‍ورن‍س‍ن‌ ۲۷۷ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۳ ‭WY,‭۱۵۲/۵,‭ل۲۱۸پ,‭۱۳۷۳ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‍ی‌ - ع‍روق‍ی‌ لاک‍م‍ن‌، س‍ورن‍س‍ن‌ ۲۷۸ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۳ ‭WY,‭۱۵۲/۵,‭ل۲۱۸پ,‭۱۳۷۳ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ اخ‍ت‍لالات‌ آب‌ و ال‍ک‍ت‍رول‍ی‍ت‌ لاک‍م‍ن‌، س‍ورن‍س‍ن‌ ۲۷۹ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۳ ‭WY,‭۱۶۴,‭ل۲۱۸پ,‭۱۳۷۳ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ اخ‍ت‍لالات‌ آب‌ و ال‍ک‍ت‍رول‍ی‍ت‌ لاک‍م‍ن‌، س‍ورن‍س‍ن‌ ۲۸۰ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۳ ‭WY,‭۱۶۴,‭ل۲۱۸پ,‭۱۳۷۳ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ اخ‍ت‍لالات‌ آب‌ و ال‍ک‍ت‍رول‍ی‍ت‌ لاک‍م‍ن‌، س‍ورن‍س‍ن‌ ۲۸۱ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۳ ‭WY,‭۱۶۴,‭ل۲۱۸پ,‭۱۳۷۳ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ اخ‍ت‍لالات‌ آب‌ و ال‍ک‍ت‍رول‍ی‍ت‌ لاک‍م‍ن‌، س‍ورن‍س‍ن‌ ۲۸۲ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۳ ‭WY,‭۱۶۴,‭ل۲۱۸پ,‭۱۳۷۳ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ پ‍وس‍ت‌، س‍وخ‍ت‍گ‍ی‌ و ج‍راح‍ی‌ پ‍لاس‍ت‍ی‍ک‌ لاک‍م‍ن‌، س‍ورن‍س‍ن‌ ۲۸۳ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۳ ‭WY,‭۱۵۴/۵,‭ل۲۱۸پ,‭۱۳۷۳ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ پ‍وس‍ت‌، س‍وخ‍ت‍گ‍ی‌ و ج‍راح‍ی‌ پ‍لاس‍ت‍ی‍ک‌ لاک‍م‍ن‌، س‍ورن‍س‍ن‌ ۲۸۴ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۳ ‭WY,‭۱۵۴/۵,‭ل۲۱۸پ,‭۱۳۷۳ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ پ‍وس‍ت‌، س‍وخ‍ت‍گ‍ی‌ و ج‍راح‍ی‌ پ‍لاس‍ت‍ی‍ک‌ لاک‍م‍ن‌، س‍ورن‍س‍ن‌ ۲۸۵ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۳ ‭WY,‭۱۵۴/۵,‭ل۲۱۸پ,‭۱۳۷۳ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ پ‍وس‍ت‌، س‍وخ‍ت‍گ‍ی‌ و ج‍راح‍ی‌ پ‍لاس‍ت‍ی‍ک‌ لاک‍م‍ن‌، س‍ورن‍س‍ن‌ ۲۸۶ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۳ ‭WY,‭۱۵۴/۵,‭ل۲۱۸پ,‭۱۳۷۳ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ پ‍وس‍ت‌، س‍وخ‍ت‍گ‍ی‌ و ج‍راح‍ی‌ پ‍لاس‍ت‍ی‍ک‌ لاک‍م‍ن‌، س‍ورن‍س‍ن‌ ۲۸۷ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۳ ‭WY,‭۱۵۴/۵,‭ل۲۱۸پ,‭۱۳۷۳ ‭ 
ت‍ن‍ف‍س‌ و ت‍ب‍ادلات‌ گ‍ازی‌ س‍وزان‌ س‌. اس‍م‍ل‍ت‍زر، ب‍رن‍دا ج‍ی‌. ب‍ی‍ر ۲۸۸ س‍ال‍م‍ی‌ ۱۳۸۲ ‭WY,‭۱۶۳,‭فلا۵۳۵ت,‭۱۳۸۲ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ پ‍وس‍ت‌، س‍وخ‍ت‍گ‍ی‌ و ج‍راح‍ی‌ پ‍لاس‍ت‍ی‍ک‌ لاک‍م‍ن‌، س‍ورن‍س‍ن‌ ۲۸۹ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۳ ‭WY,‭۱۵۴/۵,‭ل۲۱۸پ,‭۱۳۷۳ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ پ‍وس‍ت‌، س‍وخ‍ت‍گ‍ی‌ و ج‍راح‍ی‌ پ‍لاس‍ت‍ی‍ک‌ لاک‍م‍ن‌، س‍ورن‍س‍ن‌ ۲۹۰ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۳ ‭WY,‭۱۵۴/۵,‭ل۲۱۸پ,‭۱۳۷۳ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ اخ‍ت‍لالات‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ای‍م‍ن‍ی‌، ع‍ف‍ون‍ی‌ و ب‍اف‍ت‌ ه‍م‍ب‍ن‍د لاک‍م‍ن‌، س‍ورن‍س‍ن‌ ۲۹۱ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۳ ‭WY,‭۱۵۷/۶,‭ل۲۱۸پ,‭۱۳۷۳ ‭ 
ه‍ن‍دب‍وک‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ داخ‍ل‍ی‌ - ج‍راح‍ی‌ ب‍رون‍ر - س‍ودارث‌ ج‍وی‍س‌ ی‍ان‍گ‌ ج‍ان‍س‍ون‌ ۲۹۲ س‍ال‍م‍ی‌ ۱۳۸۴ ‭WY,‭۴۹,‭ج۱۹۹ه,‭۱۳۸۴ ‭ 
ه‍ن‍دب‍وک‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ داخ‍ل‍ی‌ - ج‍راح‍ی‌ ب‍رون‍ر - س‍ودارث‌ ج‍وی‍س‌ ی‍ان‍گ‌ ج‍ان‍س‍ون‌ ۲۹۳ س‍ال‍م‍ی‌ ۱۳۸۴ ‭WY,‭۴۹,‭ج۱۹۹ه,‭۱۳۸۴ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ اخ‍ت‍لالات‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ای‍م‍ن‍ی‌، ع‍ف‍ون‍ی‌ و ب‍اف‍ت‌ ه‍م‍ب‍ن‍د لاک‍م‍ن‌، س‍ورن‍س‍ن‌ ۲۹۴ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۳ ‭WY,‭۱۵۷/۶,‭ل۲۱۸پ,‭۱۳۷۳ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ اخ‍ت‍لالات‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ای‍م‍ن‍ی‌، ع‍ف‍ون‍ی‌ و ب‍اف‍ت‌ ه‍م‍ب‍ن‍د لاک‍م‍ن‌، س‍ورن‍س‍ن‌ ۲۹۵ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۳ ‭WY,‭۱۵۷/۶,‭ل۲۱۸پ,‭۱۳۷۳ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ اخ‍ت‍لالات‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ای‍م‍ن‍ی‌، ع‍ف‍ون‍ی‌ و ب‍اف‍ت‌ ه‍م‍ب‍ن‍د لاک‍م‍ن‌، س‍ورن‍س‍ن‌ ۲۹۶ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۳ ‭WY,‭۱۵۷/۶,‭ل۲۱۸پ,‭۱۳۷۳ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ اخ‍ت‍لالات‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ای‍م‍ن‍ی‌، ع‍ف‍ون‍ی‌ و ب‍اف‍ت‌ ه‍م‍ب‍ن‍د لاک‍م‍ن‌، س‍ورن‍س‍ن‌ ۲۹۷ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۳ ‭WY,‭۱۵۷/۶,‭ل۲۱۸پ,‭۱۳۷۳ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ اخ‍ت‍لالات‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ای‍م‍ن‍ی‌، ع‍ف‍ون‍ی‌ و ب‍اف‍ت‌ ه‍م‍ب‍ن‍د لاک‍م‍ن‌، س‍ورن‍س‍ن‌ ۲۹۸ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۳ ‭WY,‭۱۵۷/۶,‭ل۲۱۸پ,‭۱۳۷۳ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ اخ‍ت‍لالات‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ای‍م‍ن‍ی‌، ع‍ف‍ون‍ی‌ و ب‍اف‍ت‌ ه‍م‍ب‍ن‍د لاک‍م‍ن‌، س‍ورن‍س‍ن‌ ۲۹۹ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۳ ‭WY,‭۱۵۷/۶,‭ل۲۱۸پ,‭۱۳۷۳ ‭ 
ف‍رآی‍ن‍د پ‍رس‍ت‍اری‌ ج‍ون‌ لاک‍م‍ن‌، ک‍ارن‌ ک‍ری‍س‌ س‍ورن‍س‍ن‌ ۳۰۰ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۳ ‭WY,‭۱۰۰,‭ل۲۱۸ف,‭۱۳۷۳ ‭ 
ف‍رآی‍ن‍د پ‍رس‍ت‍اری‌ ج‍ون‌ لاک‍م‍ن‌، ک‍ارن‌ ک‍ری‍س‌ س‍ورن‍س‍ن‌ ۳۰۱ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۳ ‭WY,‭۱۰۰,‭ل۲۱۸ف,‭۱۳۷۳ ‭ 
ف‍رآی‍ن‍د پ‍رس‍ت‍اری‌ ج‍ون‌ لاک‍م‍ن‌، ک‍ارن‌ ک‍ری‍س‌ س‍ورن‍س‍ن‌ ۳۰۲ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۳ ‭WY,‭۱۰۰,‭ل۲۱۸ف,‭۱۳۷۳ ‭ 
ف‍رآی‍ن‍د پ‍رس‍ت‍اری‌ ج‍ون‌ لاک‍م‍ن‌، ک‍ارن‌ ک‍ری‍س‌ س‍ورن‍س‍ن‌ ۳۰۳ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۳ ‭WY,‭۱۰۰,‭ل۲۱۸ف,‭۱۳۷۳ ‭ 
ه‍ن‍دب‍وک‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ داخ‍ل‍ی‌ - ج‍راح‍ی‌ ب‍رون‍ر - س‍ودارث‌ ج‍وی‍س‌ ی‍ان‍گ‌ ج‍ان‍س‍ون‌ ۳۰۴ س‍ال‍م‍ی‌ ۱۳۸۴ ‭WY,‭۴۹,‭ج۱۹۹ه,‭۱۳۸۴ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ت‍ن‍اس‍ل‍ی‌، اورول‍وژی‌، زن‍ان‌ و پ‍س‍ت‍ان‌ لاک‍م‍ن‌، س‍ورن‍س‍ن‌ ۳۰۵ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۴ ‭WY,‭۱۵۶/۷,‭ل۲۱۸پ,‭۱۳۷۴ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ت‍ن‍اس‍ل‍ی‌، اورول‍وژی‌، زن‍ان‌ و پ‍س‍ت‍ان‌ لاک‍م‍ن‌، س‍ورن‍س‍ن‌ ۳۰۶ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۴ ‭WY,‭۱۵۶/۷,‭ل۲۱۸پ,‭۱۳۷۴ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ت‍ن‍اس‍ل‍ی‌، اورول‍وژی‌، زن‍ان‌ و پ‍س‍ت‍ان‌ لاک‍م‍ن‌، س‍ورن‍س‍ن‌ ۳۰۷ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۴ ‭WY,‭۱۵۶/۷,‭ل۲۱۸پ,‭۱۳۷۴ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ک‍ب‍د، س‍ی‍س‍ت‍م‌ ص‍ف‍راوی‌ و پ‍ان‍ک‍راس‌ لاک‍م‍ن‌، س‍ورن‍س‍ن‌ ۳۰۸ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۳ ‭WY,‭۱۵۶/۵,‭ل۲۱۸پ,‭۱۳۷۳ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ک‍ب‍د، س‍ی‍س‍ت‍م‌ ص‍ف‍راوی‌ و پ‍ان‍ک‍راس‌ لاک‍م‍ن‌، س‍ورن‍س‍ن‌ ۳۰۹ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۳ ‭WY,‭۱۵۶/۵,‭ل۲۱۸پ,‭۱۳۷۳ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ک‍ب‍د، س‍ی‍س‍ت‍م‌ ص‍ف‍راوی‌ و پ‍ان‍ک‍راس‌ لاک‍م‍ن‌، س‍ورن‍س‍ن‌ ۳۱۰ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۳ ‭WY,‭۱۵۶/۵,‭ل۲۱۸پ,‭۱۳۷۳ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ک‍ب‍د، س‍ی‍س‍ت‍م‌ ص‍ف‍راوی‌ و پ‍ان‍ک‍راس‌ لاک‍م‍ن‌، س‍ورن‍س‍ن‌ ۳۱۱ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۳ ‭WY,‭۱۵۶/۵,‭ل۲۱۸پ,‭۱۳۷۳ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ک‍ب‍د، س‍ی‍س‍ت‍م‌ ص‍ف‍راوی‌ و پ‍ان‍ک‍راس‌ لاک‍م‍ن‌، س‍ورن‍س‍ن‌ ۳۱۲ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۳ ‭WY,‭۱۵۶/۵,‭ل۲۱۸پ,‭۱۳۷۳ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ت‍ن‍ف‍س‍ی‌ لاک‍م‍ن‌، س‍ورن‍س‍ن‌ ۳۱۳ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۳ ‭WY,‭۱۶۳,‭ل۲۱۸پ,‭۱۳۷۳ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ت‍ن‍ف‍س‍ی‌ لاک‍م‍ن‌، س‍ورن‍س‍ن‌ ۳۱۴ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۳ ‭WY,‭۱۶۳,‭ل۲۱۸پ,‭۱۳۷۳ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ گ‍وارش‌ لاک‍م‍ن‌، س‍ورن‍س‍ن‌ ۳۱۵ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۳ ‭WY,‭۱۵۶/۵,‭ل۲۱۸پ,‭۱۳۷۳ ‭ 
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ع‍ف‍ون‍ی‌ و ان‍گ‍ل‍ی‌ ب‍رای‌ پ‍رس‍ت‍اران‌ و پ‍ی‍راپ‍زش‍ک‍ان‌ ن‍گ‍ارش‌ اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ ص‍ائ‍ب‍ی‌ ۳۱۶ روزب‍ه‍ان‌ ؛ ن‍ی‍ن‍وا ۱۳۶۶ ‭WC,‭۱۰۰,‭ص۳۵۴ب,‭۱۳۶۶ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ش‍رح‌ ح‍ال‌ و م‍ع‍ای‍ن‍ه‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌ لاک‍م‍ن‌، س‍ورن‍س‍ن‌ ۳۱۷ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۳ ‭WY,‭۱۰۰,‭ل۲۱۸پ,‭۱۳۷۳ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ش‍رح‌ ح‍ال‌ و م‍ع‍ای‍ن‍ه‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌ لاک‍م‍ن‌، س‍ورن‍س‍ن‌ ۳۱۸ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۳ ‭WY,‭۱۰۰,‭ل۲۱۸پ,‭۱۳۷۳ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ش‍رح‌ ح‍ال‌ و م‍ع‍ای‍ن‍ه‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌ لاک‍م‍ن‌، س‍ورن‍س‍ن‌ ۳۱۹ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۳ ‭WY,‭۱۰۰,‭ل۲۱۸پ,‭۱۳۷۳ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ غ‍دد م‍ت‍اب‍ول‍ی‍ک‍ی‌ لاک‍م‍ن‌، س‍ورن‍س‍ن‌ ۳۲۰ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۳ ‭WY,‭۱۵۵,‭ل۲۱۸پ,‭۱۳۷۳ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ غ‍دد م‍ت‍اب‍ول‍ی‍ک‍ی‌ لاک‍م‍ن‌، س‍ورن‍س‍ن‌ ۳۲۱ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۳ ‭WY,‭۱۵۵,‭ل۲۱۸پ,‭۱۳۷۳ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ س‍رطان‌ ب‍رون‍ر، س‍ودارث‌ ۳۲۲ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۳ ‭WY,‭۱۵۶,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۷۳ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ک‍ل‍ی‍ه‌ و م‍ج‍اری‌ ادراری‌ لاک‍م‍ن‌، س‍ورن‍س‍ن‌ ۳۲۳ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۴ ‭WY,‭۱۶۴,‭ل۲۱۸پ,‭۱۳۷۴ ‭ 
درس‍ن‍ام‍ه‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ داخ‍ل‍ی‌ ج‍راح‍ی‌ (IV) ت‍ال‍ی‍ف‌ ج‍ان‌ لاک‍م‍ن‌ ۳۲۴ آی‍ی‍ژ ۱۳۸۱ ‭WY,‭۴۹,‭ل۲۱۸د,‭۱۳۸۱ ‭ 
چ‍ک‍ی‍ده‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ داخ‍ل‍ی‌ - ج‍راح‍ی‌ ب‍رون‍ر و س‍ودارث‌ ن‍وش‍ت‍ه‌ س‍ی‌. دی‍ان‌ ب‍وگ‍م‍ن‌ [ج‍وان‌ س‍ی‌. ه‍اک‍ل‍ی‌] ۳۲۵ زرن‍گ‍ار ۱۳۷۶ ‭WY,‭۴۹,‭ب۷۸۳چ,‭۱۳۷۶ ‭ 
راه‍ن‍م‍ای‌ م‍طال‍ع‍ه‌ وآزم‍ون‍ه‍ای‌ داخ‍ل‍ی‌ - ج‍راح‍ی‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ج‍ی‍ن‌ اس‍چ‍ر، ب‍ارب‍ارا ت‍ی‍م‍ب‍ی‌ ۳۲۶ س‍ران‍ج‍ام‌ ۱۳۷۹ ‭WY,‭۱۸/۲,‭فلا۴۹۴ر,‭۱۳۷۹ ‭ 
اص‍ول‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ت‍ای‍ل‍ور: م‍ف‍اه‍ی‍م‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ک‍ارول‌ ت‍ی‍ل‍ور، ک‍ارول‌ لای‍ل‍ی‍س‌، پ‍ری‍س‍لا ل‍م‍ون‍ه‌ ۳۲۷ ب‍ش‍ری‌؛ ت‍ح‍ف‍ه‌ ۱۳۸۲ ‭WY,‭۱۰۰,‭ت۹۶۵فلا,‭۱۳۸۲ ‭ 
اص‍ول‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ت‍ای‍ل‍ور: م‍ف‍اه‍ی‍م‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ک‍ارول‌ ت‍ی‍ل‍ور، ک‍ارول‌ لای‍ل‍ی‍س‌، پ‍ری‍س‍لا ل‍م‍ون‍ه‌ ۳۲۸ ب‍ش‍ری‌؛ ت‍ح‍ف‍ه‌ ۱۳۸۲ ‭WY,‭۱۰۰,‭ت۹۶۵فلا,‭۱۳۸۲ ‭ 
اص‍ول‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ت‍ای‍ل‍ور: م‍ف‍اه‍ی‍م‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ک‍ارول‌ ت‍ی‍ل‍ور، ک‍ارول‌ لای‍ل‍ی‍س‌، پ‍ری‍س‍لا ل‍م‍ون‍ه‌ ۳۳۰ ب‍ش‍ری‌؛ ت‍ح‍ف‍ه‌ ۱۳۸۲ ‭WY,‭۱۰۰,‭ت۹۶۵فلا,‭۱۳۸۲ ‭ 
اص‍ول‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ت‍ای‍ل‍ور: م‍ف‍اه‍ی‍م‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ک‍ارول‌ ت‍ی‍ل‍ور، ک‍ارول‌ لای‍ل‍ی‍س‌، پ‍ری‍س‍لا ل‍م‍ون‍ه‌ ۳۳۱ ب‍ش‍ری‌؛ ت‍ح‍ف‍ه‌ ۱۳۸۲ ‭WY,‭۱۰۰,‭ت۹۶۵فلا,‭۱۳۸۲ ‭ 
اص‍ول‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ت‍ای‍ل‍ور: م‍ف‍اه‍ی‍م‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ک‍ارول‌ ت‍ی‍ل‍ور، ک‍ارول‌ لای‍ل‍ی‍س‌، پ‍ری‍س‍لا ل‍م‍ون‍ه‌ ۳۳۲ ب‍ش‍ری‌؛ ت‍ح‍ف‍ه‌ ۱۳۸۲ ‭WY,‭۱۰۰,‭ت۹۶۵فلا,‭۱۳۸۲ ‭ 
اص‍ول‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ت‍ای‍ل‍ور: م‍ف‍اه‍ی‍م‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ک‍ارول‌ ت‍ی‍ل‍ور، ک‍ارول‌ لای‍ل‍ی‍س‌، پ‍ری‍س‍لا ل‍م‍ون‍ه‌ ۳۳۳ ب‍ش‍ری‌؛ ت‍ح‍ف‍ه‌ ۱۳۸۲ ‭WY,‭۱۰۰,‭ت۹۶۵فلا,‭۱۳۸۲ ‭ 
اص‍ول‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ت‍ای‍ل‍ور: م‍ف‍اه‍ی‍م‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ک‍ارول‌ ت‍ی‍ل‍ور، ک‍ارول‌ لای‍ل‍ی‍س‌، پ‍ری‍س‍لا ل‍م‍ون‍ه‌ ۳۳۴ ب‍ش‍ری‌؛ ت‍ح‍ف‍ه‌ ۱۳۸۲ ‭WY,‭۱۰۰,‭ت۹۶۵فلا,‭۱۳۸۲ ‭ 
اص‍ول‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ت‍ای‍ل‍ور: م‍ف‍اه‍ی‍م‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ک‍ارول‌ ت‍ی‍ل‍ور، ک‍ارول‌ لای‍ل‍ی‍س‌، پ‍ری‍س‍لا ل‍م‍ون‍ه‌ ۳۳۵ ب‍ش‍ری‌؛ ت‍ح‍ف‍ه‌ ۱۳۸۲ ‭WY,‭۱۰۰,‭ت۹۶۵فلا,‭۱۳۸۲ ‭ 
اص‍ول‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ت‍ای‍ل‍ور: م‍ف‍اه‍ی‍م‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ک‍ارول‌ ت‍ی‍ل‍ور، ک‍ارول‌ لای‍ل‍ی‍س‌، پ‍ری‍س‍لا ل‍م‍ون‍ه‌ ۳۳۶ ب‍ش‍ری‌؛ ت‍ح‍ف‍ه‌ ۱۳۸۲ ‭WY,‭۱۰۰,‭ت۹۶۵فلا,‭۱۳۸۲ ‭ 
اص‍ول‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ت‍ای‍ل‍ور: م‍ف‍اه‍ی‍م‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ک‍ارول‌ ت‍ی‍ل‍ور، ک‍ارول‌ لای‍ل‍ی‍س‌، پ‍ری‍س‍لا ل‍م‍ون‍ه‌ ۳۳۷ ب‍ش‍ری‌؛ ت‍ح‍ف‍ه‌ ۱۳۸۲ ‭WY,‭۱۰۰,‭ت۹۶۵فلا,‭۱۳۸۲ ‭ 
اص‍ول‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ت‍ای‍ل‍ور: م‍ف‍اه‍ی‍م‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ک‍ارول‌ ت‍ی‍ل‍ور، ک‍ارول‌ لای‍ل‍ی‍س‌، پ‍ری‍س‍لا ل‍م‍ون‍ه‌ ۳۳۸ ب‍ش‍ری‌؛ ت‍ح‍ف‍ه‌ ۱۳۸۲ ‭WY,‭۱۰۰,‭ت۹۶۵فلا,‭۱۳۸۲ ‭ 
اص‍ول‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ت‍ای‍ل‍ور: م‍ف‍اه‍ی‍م‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ک‍ارول‌ ت‍ی‍ل‍ور، ک‍ارول‌ لای‍ل‍ی‍س‌، پ‍ری‍س‍لا ل‍م‍ون‍ه‌ ۳۳۹ ب‍ش‍ری‌؛ ت‍ح‍ف‍ه‌ ۱۳۸۲ ‭WY,‭۱۰۰,‭ت۹۶۵فلا,‭۱۳۸۲ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ داخ‍ل‍ی‌ - ج‍راح‍ی‌ ق‍ل‍ب‌ از دی‍دگ‍اه‌ روان‌ - ت‍ن‍ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ (پ‍س‍ی‍ک‍وف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌) ن‍گ‍ارش‌ و ب‍ازگ‍ردان‌: زه‍را ع‍ال‍ی‌ ن‍ژاد ۳۴۰ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ش‍ه‍رآب‌ ۱۳۷۶ ‭WY,‭۱۵۲/۵,‭ع۲۴۵پ,‭۱۳۷۶ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ داخ‍ل‍ی‌ - ج‍راح‍ی‌ ق‍ل‍ب‌ از دی‍دگ‍اه‌ روان‌ - ت‍ن‍ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ (پ‍س‍ی‍ک‍وف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌) ن‍گ‍ارش‌ و ب‍ازگ‍ردان‌: زه‍را ع‍ال‍ی‌ ن‍ژاد ۳۴۱ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ش‍ه‍رآب‌ ۱۳۷۶ ‭WY,‭۱۵۲/۵,‭ع۲۴۵پ,‭۱۳۷۶ ‭ 
راه‍ن‍م‍ای‌ اق‍دام‍ات‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ر اس‍اس‌ م‍دل‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ ال‍ی‍زاب‍ت‌ م‌. ج‍م‍ی‍س‍ن‌ ،...[و دی‍گ‍ران‌] ۳۴۲ ارج‍م‍ن‍د ۱۳۷۵ ‭WY,‭۱۰۰,‭ر۱۴۸,‭۱۳۷۵ ‭ 
راه‍ن‍م‍ای‌ اق‍دام‍ات‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ر اس‍اس‌ م‍دل‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ ال‍ی‍زاب‍ت‌ م‌. ج‍م‍ی‍س‍ن‌ ،...[و دی‍گ‍ران‌] ۳۴۳ ارج‍م‍ن‍د ۱۳۷۵ ‭WY,‭۱۰۰,‭ر۱۴۸,‭۱۳۷۵ ‭ 
راه‍ن‍م‍ای‌ اق‍دام‍ات‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ر اس‍اس‌ م‍دل‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ ال‍ی‍زاب‍ت‌ م‌. ج‍م‍ی‍س‍ن‌ ،...[و دی‍گ‍ران‌] ۳۴۴ ارج‍م‍ن‍د ۱۳۷۵ ‭WY,‭۱۰۰,‭ر۱۴۸,‭۱۳۷۵ ‭ 
اص‍ول‌ م‍راق‍ب‍ت‌ از ب‍ی‍م‍ار؛ ن‍گ‍رش‍ی‌ ج‍ام‍ع‌ ب‍ر پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ورل‍ی‌ وی‍ت‍ر دوگ‍اس‌ ۳۴۵ م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌، درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ [۱۳۷۲]؟ ‭WY,‭۱۰۰,‭د۷۷۷فلا,‭۱۳۷۲ ‭ 
اص‍ول‌ م‍راق‍ب‍ت‌ از ب‍ی‍م‍ار؛ ن‍گ‍رش‍ی‌ ج‍ام‍ع‌ ب‍ر پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ورل‍ی‌ وی‍ت‍ر دوگ‍اس‌ ۳۴۶ م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌، درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ [۱۳۷۲]؟ ‭WY,‭۱۰۰,‭د۷۷۷فلا,‭۱۳۷۲ ‭ 
راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ات‍اق‌ ع‍م‍ل‌   ۳۴۷ ج‍ام‍ع‍ه‌ن‍گ‍ر: س‍ال‍م‍ی‌ ۱۳۹۰ ‭WY,‭۱۶۲,‭ل۴۸۳ر,‭۱۳۹۰ ‭ 
راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ات‍اق‌ ع‍م‍ل‌   ۳۴۸ ج‍ام‍ع‍ه‌ن‍گ‍ر: س‍ال‍م‍ی‌ ۱۳۹۰ ‭WY,‭۱۶۲,‭ل۴۸۳ر,‭۱۳۹۰ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ع‍ف‍ون‍ی‌ [ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌ ش‍ول‍ت‍ی‍س‌ ب‍رون‍ر، اس‍م‍ی‍ت‌ دوری‍س‌ س‍ودارث‌] ۳۵۰ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۱ ‭WY,‭۱۵۳,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۷۱ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ خ‍ون‌ [ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌ ش‍ول‍ت‍ی‍س‌ ب‍رون‍ر، اس‍م‍ی‍ت‌ دوری‍س‌ س‍ودارث‌] ۳۵۱ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۲ ‭WY,‭۱۵۲/۵,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۷۲ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ع‍ف‍ون‍ی‌ [ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌ ش‍ول‍ت‍ی‍س‌ ب‍رون‍ر، اس‍م‍ی‍ت‌ دوری‍س‌ س‍ودارث‌] ۳۵۲ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۱ ‭WY,‭۱۵۳,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۷۱ ‭ 
طب‍ق‍ه‌ب‍ن‍دی‌ اخ‍ت‍لالات‌ روان‍ی‌ DSM-IV [دی‌ اس‌ ام‌ -۴ ]: م‍لاک‍ه‍ای‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ ق‍طع‍ی‌ چ‍ه‍ارم‍ی‍ن‌ وی‍راس‍ت‌ راه‍ن‍م‍ای‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ و آم‍اری‌ اخ‍ت‍لالات‌ روان‍ی‌ = Diagnostic and statistical manual of mental disordes ان‍ج‍م‍ن‌ روان‍پ‍زش‍ک‍ی‌ آم‍ری‍ک‍ا ۳۵۳ آزاده‌ ۱۳۷۴ ‭WM,‭۱۰۰,‭ط۴۴۹,‭۱۳۷۴ ‭ 
ان‍دازه‌گ‍ی‍ری‌ و ارزش‍ی‍اب‍ی‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر س‍ی‍ف‌ ۳۵۴ آگ‍اه‌ ۱۳۷۳ ‭  ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ک‍ودک‍ان‌ م‍ارل‍و [ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ ب‍ارب‍ارا ا. ردی‍ن‍گ‌] ۳۵۵ ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۵ ‭WY,‭۱۵۹,‭م۱۳۳پ,‭۱۳۷۹ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ج‍ام‍ع‍ه‌: ج‍ام‍ع‍ه‌ ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ ش‍ری‍ک‌، ت‍ئ‍وری‌ و ع‍م‍ل‌ در پ‍رس‍ت‍اری‌ ال‍ی‍زاب‍ت‌ ت‍ی‌. آن‍درس‍ون‌، ج‍ودی‍ث‌ م‍ک‌ ف‍ارل‍ی‍ن‌ ۳۵۶ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۹ ‭WY,‭۱۰۶,‭فلا۸۷۱پ,‭۱۳۷۹ ‭ 
روش‍ه‍ای‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ در ک‍ودک‍ان‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ س‍ون‍ی‍ا آرزوم‍ان‍ی‍ان‍س‌ ۳۵۷ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۳ ‭WY,‭۱۵۹,‭آ۳۷۸ر,‭۱۳۷۳ ‭ 
روش‍ه‍ای‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ در ک‍ودک‍ان‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ س‍ون‍ی‍ا آرزوم‍ان‍ی‍ان‍س‌ ۳۵۸ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۳ ‭WY,‭۱۵۹,‭آ۳۷۸ر,‭۱۳۷۳ ‭ 
اص‍ول‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ت‍ای‍ل‍ور(م‍ف‍اه‍ی‍م‌ پ‍رس‍ت‍اری‌) [ک‍ارول‌ ت‍ی‍ل‍ور، ک‍ارول‌ لای‍ل‍ی‍س‌، پ‍ری‍س‍ی‍لا ل‍م‍ون‌] ۳۵۹ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۴- ‭WY,‭۱۰۰,‭ت۹۶۵فلا,‭۱۳۷۵ ‭ 
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ اع‍ص‍اب‌، ج‍راح‍ی‌ اع‍ص‍اب‌ ب‍رای‌ پ‍رس‍ت‍اران‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍لان‍ی‌ ۳۶۰ م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ۱۳۶۷ ‭WL,‭۳۶۸,‭ک۶۳۳ب,‭۱۳۶۷ ‭ 
درس‍ن‍ام‍ه‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ درب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ داخ‍ل‍ی‌ وج‍راح‍ی‌۱ (ب‍رون‍ر،لاک‍م‍ن‌ ،ف‍ی‍پ‍س‌) ت‍ال‍ی‍ف‌ وگ‍ردآوری‌ م‍ن‍ی‍رن‍وب‍ه‍ار ،...[ودی‍گ‍ران‌] ۳۶۱ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۸۱ ‭WY,‭۴۹,‭د۴۴۹,‭۱۳۸۱ ‭ 
ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ اف‍ت‍راق‍ی‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ک‍ودک‍ان‌ م‍ح‍س‍ن‌ ض‍ی‍ائ‍ی‌ ۳۶۲ ره‍روان‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ ۱۳۷۰ ‭WS,‭۱۴۱,‭ض۸۳ت,‭۱۳۷۰ ‭ 
راه‍ن‍م‍ای‌ م‍طال‍ع‍ه‌ وآزم‍ون‍ه‍ای‌ داخ‍ل‍ی‌ - ج‍راح‍ی‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ج‍ی‍ن‌ اس‍چ‍ر، ب‍ارب‍ارا ت‍ی‍م‍ب‍ی‌ ۳۶۳ س‍ران‍ج‍ام‌ ۱۳۷۹ ‭WY,‭۱۸/۲,‭فلا۴۹۴ر,‭۱۳۷۹ ‭ 
راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ پ‍اش‍ا: پ‍اس‍خ‌ م‍وض‍وع‍ی‌ - ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌ ب‍ه‌ ده‌ دوره‌ آزم‍ون‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د پ‍رس‍ت‍اری‌: ه‍م‍راه‌ ب‍ا ش‍ای‍ع‍ت‍ری‍ن‌ه‍ا و ن‍ک‍ات‌ م‍ه‍م‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ ح‍ج‍ت‌ال‍ه‌ اک‍ب‍رزاده‌ پ‍اش‍ا ... [و دی‍گ‍ران‌] ۳۶۴ پ‍اش‍ا ۱۳۷۶ ‭WY,‭۱۸/۲,‭ر۲۹۸,‭۱۳۷۶ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ در ات‍اق‌ ع‍م‍ل‌ (روش‌ و م‍راق‍ب‍ت‌) اث‍ر ب‍رن‍ی‍س‌ ج‍ی‌. ام‌. وس‍ت‌ ۳۶۶ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۳ ‭WY,‭۱۶۲,‭و۶۱۷پ,‭۱۳۷۳ ‭ 
راه‍ن‍م‍ای‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ ف‍رای‍ن‍د پ‍رس‍ت‍اری‌ م‍ول‍ف‌ م‍ح‍م‍د خ‍ادم‌ال‍ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ۳۶۷ ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۸ ‭WY,‭۱۰۰,‭خ۱۳۴ر,‭۱۳۷۸ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ در ات‍اق‌ ع‍م‍ل‌ (روش‌ و م‍راق‍ب‍ت‌) اث‍ر ب‍رن‍ی‍س‌ ج‍ی‌. ام‌. وس‍ت‌ ۳۶۸ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۳ ‭WY,‭۱۶۲,‭و۶۱۷پ,‭۱۳۷۳ ‭ 
ت‍م‍دن‌ و پ‍رس‍ت‍اری‌ ن‍وی‍س‍ن‍دگ‍ان‌ س‍ارا ج‍ان‌م‍ح‍م‍دی‌ ... [و دی‍گ‍ران‌] ۳۷۰ س‍ال‍م‍ی‌ ۱۳۸۱ ‭WY,‭۸۵,‭ت۷۲۶,‭۱۳۸۱ ‭ 
راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ پ‍اش‍ا: پ‍اس‍خ‌ م‍وض‍وع‍ی‌ - ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌ ب‍ه‌ ده‌ دوره‌ آزم‍ون‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د پ‍رس‍ت‍اری‌: ه‍م‍راه‌ ب‍ا ش‍ای‍ع‍ت‍ری‍ن‌ه‍ا و ن‍ک‍ات‌ م‍ه‍م‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ ح‍ج‍ت‌ال‍ه‌ اک‍ب‍رزاده‌ پ‍اش‍ا ... [و دی‍گ‍ران‌] ۳۷۱ پ‍اش‍ا ۱۳۷۶ ‭WY,‭۱۸/۲,‭ر۲۹۸,‭۱۳۷۶ ‭ 
راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ پ‍اش‍ا: پ‍اس‍خ‌ م‍وض‍وع‍ی‌ - ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌ ب‍ه‌ ده‌ دوره‌ آزم‍ون‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د پ‍رس‍ت‍اری‌: ه‍م‍راه‌ ب‍ا ش‍ای‍ع‍ت‍ری‍ن‌ه‍ا و ن‍ک‍ات‌ م‍ه‍م‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ ح‍ج‍ت‌ال‍ه‌ اک‍ب‍رزاده‌ پ‍اش‍ا ... [و دی‍گ‍ران‌] ۳۷۲ پ‍اش‍ا ۱۳۷۶ ‭WY,‭۱۸/۲,‭ر۲۹۸,‭۱۳۷۶ ‭ 
روان‌پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ روان‌ ۲ : ب‍راس‍اس‌ س‍رف‍ص‍ل‌ ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ش‍ده‌ ج‍ه‍ت‌ واح‍د درس‍ی‌ روان‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ... ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ح‍س‍ن‌ ک‍وش‍ان‌، س‍ع‍ی‍د واق‍ع‍ی‌ ۳۷۳ ان‍دی‍ش‍ه‌ رف‍ی‍ع‌ ۱۳۸۲ ‭WY,‭۱۶۰,‭ک۸۲۹ر,‭۱۳۸۲ ‭ 
اص‍ول‌ درم‍ان‌ و م‍راق‍ب‍ت‍ه‍ای‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ص‍دم‍ات‌ طن‍اب‌ ن‍خ‍اع‍ی‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ ح‍س‍ن‌ ک‍ری‍م‍ی‌راه‍ج‍ردی‌ ۳۷۴ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۵ ‭WY,‭۱۶۰,‭ک۵۲۵فلا,‭۱۳۷۵ ‭ 
اص‍ول‌ م‍راق‍ب‍ت‍ه‍ای‌ ن‍وی‍ن‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ در ه‍م‍ودی‍ال‍ی‍ز م‍ول‍ف‌ م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ م‍ق‍دم‌ن‍ی‍ا ۳۷۵ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۷ ‭WY,‭۱۶۴,‭م۷۲۳فلا,‭۱۳۷۷ ‭ 
اص‍ول‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ت‍ی‍ل‍ور: م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ [ک‍ارول‌ ت‍ی‍ل‍ور، ک‍ارول‌ لای‍ل‍ی‍س‌، پ‍ری‍س‍ی‍لا ل‍م‍ون‌] ۳۷۶ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۸۰ ‭WY,‭۱۰۰,‭ت۹۶۵فلا,‭۱۳۸۰ ‭ 
م‍ج‍م‍وع‍ه‌ س‍والات‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ آزم‍ون‍ه‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ راه‍ن‍م‍ای‌ ش‍رک‍ت‌ در ام‍ت‍ح‍ان‍ات‌ ف‍ی‍ن‍ال‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د پ‍رس‍ت‍اری‌ و م‍ام‍ای‍ی‌   ۳۷۷ س‍م‍اط ۱۳۷۶ ‭WY,‭۱۸/۲,‭خ۱۱۸م,‭۱۳۷۶ ‭ 
ع‍ش‍ق‌ پ‍ن‍ه‍ان‌ ن‍وش‍ت‍ه‌ م‍ری‍م‌ م‍ق‍دم‌ ۳۷۸ ن‍ش‍ر آب‍ن‍وس‌ ۱۳۷۹ ‭  ‭ 
پ‍رس‍ش‍ه‍ای‌ چ‍ه‍ار گ‍زی‍ن‍ه‌ای‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ روان‍ی‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ واح‍د ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍ج‍ت‍م‍ع‌ آم‍وزش‍ی‌ و ف‍ن‍ی‌ ت‍ه‍ران‌ ۳۸۰ م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ف‍ن‍ی‌ ت‍ه‍ران‌ ۱۳۷۷ ‭WY,‭۱۸/۲,‭پ۳۴۵,‭۱۳۷۷ ‭ 
راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ پ‍اش‍ا: پ‍اس‍خ‌ م‍وض‍وع‍ی‌ - ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌ ب‍ه‌ ده‌ دوره‌ آزم‍ون‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د پ‍رس‍ت‍اری‌: ه‍م‍راه‌ ب‍ا ش‍ای‍ع‍ت‍ری‍ن‌ه‍ا و ن‍ک‍ات‌ م‍ه‍م‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ ح‍ج‍ت‌ال‍ه‌ اک‍ب‍رزاده‌ پ‍اش‍ا ... [و دی‍گ‍ران‌] ۳۸۱ پ‍اش‍ا ۱۳۷۶ ‭WY,‭۱۸/۲,‭ر۲۹۸,‭۱۳۷۶ ‭ 
چ‍ک‍ی‍ده‌ روان‌پ‍رس‍ت‍اری‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ ع‍ل‍ی‍رض‍ا خ‍ات‍ون‍ی‌ ۳۸۲ س‍م‍اط ۱۳۸۲ ‭WY,‭۱۶۰,‭خ۱۱۸چ,‭۱۳۸۲ ‭ 
م‍راق‍ب‍ت‍ه‍ای‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ از ن‍وزاد و ن‍وزاد ن‍ارس‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ع‍ص‍وم‍ه‌ ع‍ب‍دال‍ع‍ل‍ی‍ان‌ ۳۸۳ آم‍ون‌ ۱۳۷۹ ‭WY,‭۱۵۷/۳,‭ع۳۴۸م,‭۱۳۷۹ ‭ 
ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ م‍راق‍ب‍ت‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ [ت‍اپ‍ت‍ی‍چ‌، ای‍ور، ب‍رن‍و] ۳۸۴ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۱ ‭WY,‭۴۹,‭ت۱۳۳ت,‭۱۳۷۱ ‭ 
اص‍ول‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ از ب‍ی‍م‍ار ب‍ه‌ م‍ن‍ظور آم‍وزش‌ رش‍ت‍ه‌ه‍ای‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، م‍ام‍ای‍ی‌ و پ‍ی‍راپ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ و ت‍رج‍م‍ه‌ ف‍خ‍ری‌ ش‍اه‍رک‍ن‍ی‌ ۳۸۵ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ خ‍وزس‍ت‍ان‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌ ۱۳۷۴ ‭WY,‭۱۰۰,‭ش۲۶۱فلا,‭۱۳۷۴ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ و ب‍ه‍داش‍ت‌ م‍ادران‌ و ن‍وزادان‌: م‍ن‍طب‍ق‌ ب‍ر س‍رف‍ص‍ل‌ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌، درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ق‍اب‍ل‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ ب‍رای‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ... و ش‍رک‍ت‌ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ در آزم‍ون‌ ف‍ی‍ن‍ال‌ و ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د پ‍رس‍ت‍اری‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ ه‍دای‍ت‌ال‍ه‌ ص‍لاح‌ زه‍ی‌، ف‍رن‍وش‌ خ‍ج‍س‍ت‍ه‌ ۳۸۶ گ‍ل‍ب‍ان‌ ۱۳۷۹ ‭WY,‭۱۵۷,‭ص۷۷۹پ,‭۱۳۷۹ ‭ 
م‍راق‍ب‍ت‍ه‍ای‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ وی‍ژه‌ در ب‍خ‍ش‌ه‍ای‌ CCU، ICU و دی‍ال‍ی‍ز (ب‍ر طب‍ق‌ س‍رف‍ص‍ل‌ واح‍د درس‍ی‌ م‍راق‍ب‍ت‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ وی‍ژه‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ پ‍رس‍ت‍اری‌) ت‍ال‍ی‍ف‌ و گ‍ردآوری‌ م‍ح‍م‍درض‍ا ع‍س‍گ‍ری‌ ۳۸۷ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۷ ‭WY,‭۱۵۴,‭ع۶۱۳م,‭۱۳۷۷ ‭ 
طب‌ ب‍رای‌ پ‍رس‍ت‍اران‌ و پ‍ی‍راپ‍زش‍ک‍ان‌ م‍ول‍ف‍ی‍ن‌ م‍ح‍م‍د ف‍ره‍ادی‌، ش‍ه‍ری‍ار ش‍ف‍ای‍ی‌ ۳۸۸ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ای‍ران‌)، واح‍د ان‍ت‍ش‍ارات‌ ۱۳۶۹ ‭WY,‭۸۷,‭ف۶۳۵ط,‭۱۳۶۹ ‭ 
راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ پ‍اش‍ا: پ‍اس‍خ‌ م‍وض‍وع‍ی‌ - ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌ ب‍ه‌ ده‌ دوره‌ آزم‍ون‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د پ‍رس‍ت‍اری‌: ه‍م‍راه‌ ب‍ا ش‍ای‍ع‍ت‍ری‍ن‌ه‍ا و ن‍ک‍ات‌ م‍ه‍م‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ ح‍ج‍ت‌ال‍ه‌ اک‍ب‍رزاده‌ پ‍اش‍ا ... [و دی‍گ‍ران‌] ۳۸۹ پ‍اش‍ا ۱۳۷۶ ‭WY,‭۱۸/۲,‭ر۲۹۸,‭۱۳۷۶ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ (۱): م‍ورد اس‍ت‍ف‍اده‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ پ‍رس‍ت‍اران‌ و پ‍ی‍راپ‍زش‍ک‍ی‌ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ف‍اطم‍ه‌ ع‍ب‍اس‍ی‌ م‍رن‍ی‌ ۳۹۱ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۷ ‭WY,‭۱۰۶,‭ع۲۹۷پ,‭۱۳۷۷ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ (۱): م‍ورد اس‍ت‍ف‍اده‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ پ‍رس‍ت‍اران‌ و پ‍ی‍راپ‍زش‍ک‍ی‌ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ف‍اطم‍ه‌ ع‍ب‍اس‍ی‌ م‍رن‍ی‌ ۳۹۲ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۷ ‭WY,‭۱۰۶,‭ع۲۹۷پ,‭۱۳۷۷ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ (۱): م‍ورد اس‍ت‍ف‍اده‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ پ‍رس‍ت‍اران‌ و پ‍ی‍راپ‍زش‍ک‍ی‌ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ف‍اطم‍ه‌ ع‍ب‍اس‍ی‌ م‍رن‍ی‌ ۳۹۳ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۷ ‭WY,‭۱۰۶,‭ع۲۹۷پ,‭۱۳۷۷ ‭ 
ح‍ری‍م‌ ع‍ش‍ق‌ روی‍ا خ‍س‍رون‍ج‍دی‌ ۳۹۴ ی‍س‍ن‍ا ۱۳۷۸ ‭  ‭ 
ت‍داب‍ی‍ر پ‍رس‍ت‍اری‌ در ض‍ای‍ع‍ات‌ ن‍خ‍اع‍ی‌: ک‍ار گ‍روه‍ی‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ و م‍ام‍ای‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ای‍ران‌   ۳۹۵ ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ار ۱۳۷۰ ‭WY,‭۱۶۰,‭ت۳۹۶,‭۱۳۷۰ ‭ 
ت‍داب‍ی‍ر پ‍رس‍ت‍اری‌ در ض‍ای‍ع‍ات‌ ن‍خ‍اع‍ی‌: ک‍ار گ‍روه‍ی‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ و م‍ام‍ای‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ای‍ران‌   ۳۹۶ ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ار ۱۳۷۰ ‭WY,‭۱۶۰,‭ت۳۹۶,‭۱۳۷۰ ‭ 
ت‍داب‍ی‍ر پ‍رس‍ت‍اری‌ در ب‍ی‍م‍اری‌ ای‍دز ک‍ارگ‍روه‍ی‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ و م‍ام‍ائ‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ای‍ران‌ ۳۹۷ س‍ه‍ام‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ار ۱۳۷۰ ‭WY,‭۱۵۳/۵,‭ت۳۹۶,‭۱۳۷۰ ‭ 
س‍رطان‌: س‍ازگ‍اری‌ و پ‍رس‍ت‍اری‌ ن‍گ‍ارش‌ ص‍دی‍ق‍ه‌ س‍ال‍م‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا خ‍ان‍ک‍ه‌ ۳۹۸ س‍ال‍م‍ی‌ ۱۳۷۷ ‭WY,‭۱۵۶,‭س۲۲۸س,‭۱۳۷۷ ‭ 
ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ م‍راق‍ب‍ت‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ [ت‍اپ‍ت‍ی‍چ‌، ای‍ور، ب‍رن‍و] ۴۰۰ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۱ ‭WY,‭۴۹,‭ت۱۳۳ت,‭۱۳۷۱ ‭ 
اص‍ول‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ت‍ی‍ل‍ور: م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ [ک‍ارول‌ ت‍ی‍ل‍ور، ک‍ارول‌ لای‍ل‍ی‍س‌، پ‍ری‍س‍ی‍لا ل‍م‍ون‌] ۴۰۱ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۸۰ ‭WY,‭۱۰۰,‭ت۹۶۵فلا,‭۱۳۸۰ ‭ 
آزم‍ون‌ه‍ای‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د پ‍رس‍ت‍اری‌: ۱۹۶۰ س‍ئ‍وال‌ ب‍ا پ‍اس‍خ‌   ۴۰۳ م‍رک‍ز ن‍ش‍ر پ‍اش‍ا ۱۳۷۷ ‭WY,‭۱۸/۲,‭فلا۶۸۴آ,‭۱۳۷۷ ‭ 
س‍رطان‌: س‍ازگ‍اری‌ و پ‍رس‍ت‍اری‌ ن‍گ‍ارش‌ ص‍دی‍ق‍ه‌ س‍ال‍م‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا خ‍ان‍ک‍ه‌ ۴۰۴ س‍ال‍م‍ی‌ ۱۳۷۷ ‭WY,‭۱۵۶,‭س۲۲۸س,‭۱۳۷۷ ‭ 
راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ پ‍اش‍ا: پ‍اس‍خ‌ م‍وض‍وع‍ی‌ - ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌ ب‍ه‌ ده‌ دوره‌ آزم‍ون‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د پ‍رس‍ت‍اری‌: ه‍م‍راه‌ ب‍ا ش‍ای‍ع‍ت‍ری‍ن‌ه‍ا و ن‍ک‍ات‌ م‍ه‍م‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ ح‍ج‍ت‌ال‍ه‌ اک‍ب‍رزاده‌ پ‍اش‍ا ... [و دی‍گ‍ران‌] ۴۰۵ پ‍اش‍ا ۱۳۷۶ ‭WY,‭۱۸/۲,‭ر۲۹۸,‭۱۳۷۶ ‭ 
درس‍ن‍ام‍ه‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ [م‍ول‍ف‍ان‌ ج‍ی‌. ای‌ پ‍ارک‌، ک‌. پ‍ارک‌] ۴۰۶ ن‍ش‍ر س‍م‍اط ۱۳۷۶-۱۳۷۷ ‭WA,‭۱۰۸,‭پ۱۵۶د,‭۱۳۷۶ ‭ 
س‍رطان‌: س‍ازگ‍اری‌ و پ‍رس‍ت‍اری‌ ن‍گ‍ارش‌ ص‍دی‍ق‍ه‌ س‍ال‍م‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا خ‍ان‍ک‍ه‌ ۴۰۷ س‍ال‍م‍ی‌ ۱۳۷۷ ‭WY,‭۱۵۶,‭س۲۲۸س,‭۱۳۷۷ ‭ 
م‍دی‍ر و ره‍ب‍ر اث‍ر ب‍خ‍ش‌ در پ‍رس‍ت‍اری‌ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ل‍ورای‌ داگ‍لاس‌ ۴۰۸ ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۵ ‭WY,‭۱۰۵,‭د۲۱۸م,‭۱۳۷۵ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ و ب‍ه‍داش‍ت‌ م‍ادران‌ و ن‍وزادان‌ ب‍ر اس‍اس‌ س‍رف‍ص‍ل‌ه‍ای‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍ادی‌ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ن‍وی‍س‍ن‍دگ‍ان‌ ف‍وزی‍ه‌ رف‍ع‍ت‍ی‌، رض‍ا م‍ی‍رزای‍ی‌ س‍ی‍ف‌آب‍ادی‌، ن‍ع‍م‍ت‌ال‍ه‌ ش‍ف‍ی‍ع‍ی‌ ۴۰۹ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۸۱ ‭WY,‭۱۵۷,‭ر۶۴۲پ,‭۱۳۸۱ ‭ 
ن‍گ‍ارش‌ م‍ق‍الات‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ پ‍ل‌ اس‍ت‍اپ‍ل‍ت‍ون‌ ۴۱۰ ان‍ت‍ش‍ارات‌ طاق‌ ب‍وس‍ت‍ان‌ ۱۳۷۹ ‭  ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ (خ‍ان‍واده‌ م‍ح‍ور) ت‍ال‍ی‍ف‌ ب‍ارب‍ارا ب‍رای‍ان‌ ل‍وگ‍ان‌، س‍ی‌س‍ی‍ل‍ی‍ا داوک‍ی‍ن‍ز ۴۱۱ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ای‍ران‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ۱۳۷۲ ‭WY,‭۱۰۶,‭ل۷۶۸پ,‭۱۳۷۲ ‭ 
راه‍ن‍م‍ای‌ م‍دی‍ری‍ت‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ م‍ول‍ف‌ آن‌ م‍ای‍ن‍ر - ت‍وم‍ی‌ ۴۱۲ ش‍ه‍رآب‌ ۱۳۷۱ ‭WY,‭۱۰۵,‭م۱۳۷ر,‭۱۳۷۱ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ س‍رطان‌ :م‍ف‍اه‍ی‍م‌، م‍راق‍ب‍ت‌، درم‍ان‌ [م‍ول‍ف‌ م‍ژگ‍ان‌ ب‍ق‍ائ‍ی‌] ۴۱۳ م‍ژگ‍ان‌ ب‍ق‍ائ‍ی‌ ۱۳۷۹ ‭WY,‭۱۵۶,‭ب۵۹۵پ,‭۱۳۷۹ ‭ 
روش‍ه‍ای‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‍ی‌ ب‍ا روی‍ک‍رد پ‍رس‍ت‍اری‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ ه‍ادی‌ ک‍وش‍ی‍ار ۴۱۴ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ م‍ش‍ه‍د ۱۳۸۰ ‭WY,‭۱۰۰/۴,‭ک۸۳۷ر,‭۱۳۸۰ ‭ 
پ‍ای‍ه‌ه‍ای‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در پ‍رس‍ت‍اری‌ روزم‍اری‌ ن‍ی‍زوی‍ادوم‍ی‌ ۴۱۵ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۳ ‭WY,‭۲۰/۵,‭ن۹۱۱پ,‭۱۳۷۳ ‭ 
ف‍ره‍ن‍گ‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ب‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ وی‍ژه‌ پ‍رس‍ت‍اران‌ ق‍اب‍ل‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ پ‍زش‍ک‍ان‌، پ‍رس‍ت‍اران‌ و پ‍ی‍راپ‍زش‍ک‍ان‌   ۴۱۶ اش‍ارت‌ ۱۳۷۲ ‭م WY,‭۱۳,‭ف۶۶۱,‭۱۳۷۲ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ (خ‍ان‍واده‌ م‍ح‍ور) ت‍ال‍ی‍ف‌ ب‍ارب‍ارا ب‍رای‍ان‌ ل‍وگ‍ان‌، س‍ی‌س‍ی‍ل‍ی‍ا داوک‍ی‍ن‍ز ۴۱۷ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ای‍ران‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ۱۳۷۲ ‭WY,‭۱۰۶,‭ل۷۶۸پ,‭۱۳۷۲ ‭ 
ت‍ن‍ف‍س‌ و ت‍ب‍ادلات‌ گ‍ازی‌ س‍وزان‌ س‌. اس‍م‍ل‍ت‍زر، ب‍رن‍دا ج‍ی‌. ب‍ی‍ر ۴۱۸ س‍ال‍م‍ی‌ ۱۳۸۲ ‭WY,‭۱۶۳,‭فلا۵۳۵ت,‭۱۳۸۲ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ خ‍ان‍واده‌: م‍ورد اس‍ت‍ف‍اده‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ و پ‍ی‍راپ‍زش‍ک‍ی‌ ن‍وی‍س‍ن‍دگ‍ان‌ م‍ی‍م‍ن‍ت‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، ک‍ام‍ل‍ی‍ا روح‍ان‍ی‌، ص‍ف‍ی‍ه‌ ح‍س‍ی‍ن‌زاده‌ ۴۱۹ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۵ ‭WY,‭۱۰۸,‭ح۵۷۷پ,‭۱۳۷۵ ‭ 
دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ارژوری‌ گ‍وردون‌ ۴۲۰ ت‍ح‍ف‍ه‌؛ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۸۱ ‭WY,‭۱۰۰/۴,‭گ۷۶۴د,‭۱۳۸۱ ‭ 
م‍ش‍اوره‌ ژن‍ت‍ی‍ک‌: آن‍چ‍ه‌ در ب‍اره‌ م‍ش‍اوره‌ و س‍لام‍ت‌ ژن‍ت‍ی‍ک‍ی‌ خ‍ان‍واده‌ خ‍ود ب‍ای‍د ب‍دان‍ی‍د ت‍ال‍ی‍ف‌ غ‍لام‍رض‍ا ن‍ورزاد ۴۲۱ ن‍وردان‍ش‌ ۱۳۷۹ ‭QZ,‭۵۰,‭ن۷۳۳م,‭۱۳۷۹ ‭ 
چ‍ک‍ی‍ده‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ (۱،۲،۳): م‍رج‍ع‍ی‌ ج‍ام‍ع‌ ب‍رای‌ ف‍ی‍ن‍ال‌ و ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د ... ت‍ال‍ی‍ف‌ ع‍ل‍ی‍رض‍ا خ‍ات‍ون‍ی‌ ۴۲۲ س‍م‍اط ۱۳۸۱ ‭WY,‭۱۰۶,‭خ۱۱۸چ,‭۱۳۸۱ ‭ 
اص‍ول‌ م‍راق‍ب‍ت‍ه‍ای‌ ن‍وی‍ن‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ در ه‍م‍ودی‍ال‍ی‍ز م‍ول‍ف‌ م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ م‍ق‍دم‌ن‍ی‍ا ۴۲۳ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۷ ‭WY,‭۱۶۴,‭م۷۲۳فلا,‭۱۳۷۷ ‭ 
راه‍ن‍م‍ای‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ ف‍رای‍ن‍د پ‍رس‍ت‍اری‌ م‍ول‍ف‌ م‍ح‍م‍د خ‍ادم‌ال‍ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ۴۲۴ ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۸ ‭WY,‭۱۰۰,‭خ۱۳۴ر,‭۱۳۷۸ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ج‍ام‍ع‍ه‌: ج‍ام‍ع‍ه‌ ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ ش‍ری‍ک‌، ت‍ئ‍وری‌ و ع‍م‍ل‌ در پ‍رس‍ت‍اری‌ ال‍ی‍زاب‍ت‌ ت‍ی‌. آن‍درس‍ون‌، ج‍ودی‍ث‌ م‍ک‌ ف‍ارل‍ی‍ن‌ ۴۲۵ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۹ ‭WY,‭۱۰۶,‭فلا۸۷۱پ,‭۱۳۷۹ ‭ 
آم‍ار اس‍ت‍ن‍ب‍اطی‌ در پ‍رس‍ت‍اری‌ و ب‍ه‍داش‍ت‌ ک‍ول‍ت‌ ک‍ل‍ی‍ف‍ورد، ل‍وئ‍ی‍ز ه‍ارک‍ی‍ن‌ ۴۲۶ س‍الار ۱۳۸۰ ‭W,‭۱۶۰,‭ک۶۶۷آ,‭۱۳۸۰ ‭ 
راه‍ن‍م‍ای‌ م‍طال‍ع‍ه‌ وآزم‍ون‍ه‍ای‌ داخ‍ل‍ی‌ - ج‍راح‍ی‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ج‍ی‍ن‌ اس‍چ‍ر، ب‍ارب‍ارا ت‍ی‍م‍ب‍ی‌ ۴۲۷ س‍ران‍ج‍ام‌ ۱۳۷۹ ‭WY,‭۱۸/۲,‭فلا۴۹۴ر,‭۱۳۷۹ ‭ 
چ‍ک‍ی‍ده‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ (۱،۲،۳): م‍رج‍ع‍ی‌ ج‍ام‍ع‌ ب‍رای‌ ف‍ی‍ن‍ال‌ و ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د ... ت‍ال‍ی‍ف‌ ع‍ل‍ی‍رض‍ا خ‍ات‍ون‍ی‌ ۴۲۸ س‍م‍اط ۱۳۸۱ ‭WY,‭۱۰۶,‭خ۱۱۸چ,‭۱۳۸۱ ‭ 
ف‍ره‍ن‍گ‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ب‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ وی‍ژه‌ پ‍رس‍ت‍اران‌ ق‍اب‍ل‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ پ‍زش‍ک‍ان‌، پ‍رس‍ت‍اران‌ و پ‍ی‍راپ‍زش‍ک‍ان‌   ۴۲۹ اش‍ارت‌ ۱۳۷۲ ‭م WY,‭۱۳,‭ف۶۶۱,‭۱۳۷۲ ‭ 
ب‍ی‍گ‍ان‍ه‌ آل‍ب‍ر ک‍ام‍و ۴۳۱ ن‍ی‍ل‍وف‍ر ۱۳۸۰ ‭  ‭ 
ق‍ارچ‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍رای‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ گ‍روه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ (ب‍ااطل‍س‌ رن‍گ‍ی‌) م‍ول‍ف‍ان‌ س‍ی‍ده‌ م‍ل‍وک‌ م‍ع‍ت‍م‍دی‌ گ‍ت‍ن‍ر، ح‍م‍ی‍درض‍اپ‍ورک‍ری‍م‌، ف‍روغ‌ ن‍ج‍ات‌ ال‍ه‍ی‌ ۴۳۲ ک‍وش‍ام‍ه‍ر ش‍ی‍راز ۱۳۷۷ ‭QW,‭۱۸۰,‭م۶۵۹ق,‭۱۳۷۷ ‭ 
ک‍ت‍اب‌ درس‍ی‌ ت‍غ‍ذی‍ه‌ ب‍رای‌ پ‍رس‍ت‍اران‌ م‍ول‍ی‌ س‍ام‌، ن‌ - گ‍ی‍ت‍ا ۴۳۳ ب‍ش‍ری‌؛ ت‍ح‍ف‍ه‌ ۱۳۸۱ ‭WB,‭۴۰۰,‭س۲۳۶ک,‭۱۳۸۱ ‭ 
م‍ج‍م‍وع‍ه‌ س‍والات‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ روان‍ی‌: راه‍ن‍م‍ای‌ ش‍رک‍ت‌ در ام‍ت‍ح‍ان‍ات‌ ف‍ی‍ن‍ال‌ و ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د ت‍رج‍م‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍رض‍ا خ‍ات‍ون‍ی‌ ۴۳۴ ن‍ش‍راش‍ارت‌ ۱۳۷۵ ‭WY,‭۱۸/۲,‭خ۱۱۸م,‭۱۳۷۵ ‭ 
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در پ‍رس‍ت‍اری‌   ۴۳۵ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۷ ‭WY,‭۲۰/۵,‭ت۳۷۷,‭۱۳۷۷ ‭ 
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در پ‍رس‍ت‍اری‌   ۴۳۶ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۷ ‭WY,‭۲۰/۵,‭ت۳۷۷,‭۱۳۷۷ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ س‍ال‍م‍ن‍دان‌ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ج‍ی‍ن‌ ف‍ارل‌ ۴۳۸ روی‍ان‌ ۱۳۷۵ ‭WY,‭۱۵۲,‭ف۱۳۸پ,‭۱۳۷۵ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ س‍ال‍م‍ن‍دان‌ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ج‍ی‍ن‌ ف‍ارل‌ ۴۳۹ روی‍ان‌ ۱۳۷۵ ‭WY,‭۱۵۲,‭ف۱۳۸پ,‭۱۳۷۵ ‭ 
م‍دی‍ر و ره‍ب‍ر اث‍ر ب‍خ‍ش‌ در پ‍رس‍ت‍اری‌ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ل‍ورای‌ داگ‍لاس‌ ۴۴۰ ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۵ ‭WY,‭۱۰۵,‭د۲۱۸م,‭۱۳۷۵ ‭ 
روان‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ م‍ول‍ف‌ م‍ح‍س‍ن‌ ک‍وش‍ان‌ ،س‍ع‍ی‍د واق‍ع‍ی‌ ۴۴۱ ان‍ت‍ظار ۱۳۷۸-۱۳۷۹ ‭WY,‭۱۶۰,‭ک۸۲۹ر,‭۱۳۷۹ ‭ 
روان‍پ‍رس‍ت‍اری‌ (ب‍ه‍داش‍ت‌ روان‌۱ ): ج‍ه‍ت‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ و ام‍ت‍ح‍ان‍ات‌ ف‍ی‍ن‍ال‌ و ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د ت‍ال‍ی‍ف‌ س‍ع‍ی‍د ح‍اج‍ی‌ آق‍اج‍ان‍ی‌، اح‍م‍دع‍ل‍ی‌ اس‍دی‌ ن‍وق‍اب‍ی‌ ۴۴۲ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۸- ‭WY,‭۱۶۰,‭ح۱۶۲ر,‭۱۳۸۱ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ پ‍ری‍وش‌ ح‍ل‍م‌س‍رش‍ت‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ دل‌پ‍ی‍ش‍ه‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ اب‍راه‍ی‍م‍ی‌ ۴۴۳ چ‍ه‍ر ۱۳۷۶ ‭WY,‭۱۰۶,‭ح۷۸۱پ,‭۱۳۷۶ ‭ 
اورژان‍س‌ه‍ای‌ پ‍رس‍ت‍اری‌   ۴۴۴ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۵ ‭WY,‭۱۵۴,‭فلا۹۲۴,‭۱۳۷۵ ‭ 
اورژان‍س‌ه‍ای‌ پ‍رس‍ت‍اری‌   ۴۴۵ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۵ ‭WY,‭۱۵۴,‭فلا۹۲۴,‭۱۳۷۵ ‭ 
روان‍پ‍رس‍ت‍اری‌ (ب‍ه‍داش‍ت‌ روان‌۲ ): ج‍ه‍ت‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ و ام‍ت‍ح‍ان‍ات‌ ف‍ی‍ن‍ال‌ و ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د ت‍ال‍ی‍ف‌ اح‍م‍دع‍ل‍ی‌ اس‍دی‌ ن‍وق‍اب‍ی‌، س‍ی‍ف‌ال‍ه‌ ک‍ی‍ق‍ب‍ادی‌ ۴۴۶ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۹ ‭WY,‭۱۶۰,‭فلا۵۱۱ر,‭۱۳۷۹ ‭ 
ت‍ن‍ف‍س‌ و ت‍ب‍ادلات‌ گ‍ازی‌ س‍وزان‌ س‌. اس‍م‍ل‍ت‍زر، ب‍رن‍دا ج‍ی‌. ب‍ی‍ر ۴۴۸ س‍ال‍م‍ی‌ ۱۳۸۲ ‭WY,‭۱۶۳,‭فلا۵۳۵ت,‭۱۳۸۲ ‭ 
راه‍ن‍م‍ای‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و س‍والات‌ (چ‍ن‍دگ‍زی‍ن‍ه‌ای‌) درس‍ن‍ام‍ه‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ داخ‍ل‍ی‌ - ج‍راح‍ی‌ ب‍رون‍ر - س‍ودارث‌ [م‍ری‌ ج‍و ب‍وی‍ر] ۴۴۹ ت‍ی‍م‍ورزاده‌: ن‍ش‍رطب‍ی‍ب‌ ۱۳۸۰ ‭WY,‭۱۸/۲,‭ب۷۹۴ر,‭۱۳۸۰ ‭ 
اص‍ول‌ درم‍ان‌ و م‍راق‍ب‍ت‍ه‍ای‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ص‍دم‍ات‌ طن‍اب‌ ن‍خ‍اع‍ی‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ ح‍س‍ن‌ ک‍ری‍م‍ی‌راه‍ج‍ردی‌ ۴۵۲ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۵ ‭WY,‭۱۶۰,‭ک۵۲۵فلا,‭۱۳۷۵ ‭ 
آت‍رواس‍ک‍ل‍روز ح‍س‍ن‌ ع‍ارف‍ی‌ ۴۵۳ واح‍د ع‍ل‍م‍ی‌ ش‍رک‍ت‌ پ‍خ‍ش‌ ه‍ج‍رت‌ ۱۳۶۸ ‭WG,‭۵۵۰,‭ع۱۶۹آ,‭۱۳۶۸ ‭ 
راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ پ‍اش‍ا: پ‍اس‍خ‌ م‍وض‍وع‍ی‌ - ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌ ب‍ه‌ ده‌ دوره‌ آزم‍ون‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د پ‍رس‍ت‍اری‌: ه‍م‍راه‌ ب‍ا ش‍ای‍ع‍ت‍ری‍ن‌ه‍ا و ن‍ک‍ات‌ م‍ه‍م‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ ح‍ج‍ت‌ال‍ه‌ اک‍ب‍رزاده‌ پ‍اش‍ا ... [و دی‍گ‍ران‌] ۴۵۴ پ‍اش‍ا ۱۳۷۶ ‭WY,‭۱۸/۲,‭ر۲۹۸,‭۱۳۷۶ ‭ 
م‍ع‍ای‍ن‍ه‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌ ب‍رای‌ پ‍رس‍ت‍اران‌   ۴۵۵ ن‍ش‍روت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۹ ‭WY,‭۱۴۱,‭م۶۴۵,‭۱۳۷۹ ‭ 
اص‍ول‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ت‍ی‍ل‍ور: م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ [ک‍ارول‌ ت‍ی‍ل‍ور، ک‍ارول‌ لای‍ل‍ی‍س‌، پ‍ری‍س‍ی‍لا ل‍م‍ون‌] ۴۵۶ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۸۰ ‭WY,‭۱۰۰,‭ت۹۶۵فلا,‭۱۳۸۰ ‭ 
ت‍اری‍خ‌ ت‍ح‍ولات‌ و اخ‍لاق‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ گ‍ردآوری‌ و ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ی‍رم‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ۴۵۷ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۹ ‭WY,‭۱۱,‭ح۵۷۷ت,‭۱۳۷۹ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ داخ‍ل‍ی‌ - ج‍راح‍ی‌ س‍رطان‌ ف‍ی‍پ‍س‌ ... [و دی‍گ‍ران‌] ۴۵۸ چ‍ه‍ر ۱۳۷۷ ‭WY,‭۱۵۶,‭پ۳۴۵,‭۱۳۷۷ ‭ 
م‍ع‍ای‍ن‍ه‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌ ب‍رای‌ پ‍رس‍ت‍اران‌   ۴۵۹ ن‍ش‍روت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۶ ‭WY,‭۱۴۱,‭م۶۴۵,‭۱۳۷۹ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ در ج‍راح‍ی‌ ف‍ی‍پ‍س‌ ... [و دی‍گ‍ران‌] ۴۶۰ چ‍ه‍ر ۱۳۷۳ ‭WY,‭۱۶۱,‭پ۳۴۵,‭۱۳۷۳ ‭ 
گ‍زارش‌ ک‍ت‍ب‍ی‌ و ش‍ف‍اه‍ی‌ در پ‍رس‍ت‍اری‌ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ م‍ه‍ری‌ ع‍ب‍اس‍ی‌ ۴۶۱ ن‍ش‍ر س‍ال‍م‌ ۱۳۷۹ ‭WY,‭۱۰۰/۵,‭ع۲۹۸گ,‭۱۳۷۹ ‭ 
ت‍داب‍ی‍ر پ‍رس‍ت‍اری‌ در ب‍ی‍م‍اری‌ ای‍دز ک‍ارگ‍روه‍ی‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ و م‍ام‍ائ‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ای‍ران‌ ۴۶۲ س‍ه‍ام‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ار ۱۳۷۰ ‭WY,‭۱۵۳/۵,‭ت۳۹۶,‭۱۳۷۰ ‭ 
ف‍ی‍زی‍ک‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍رای‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ و م‍ام‍ائ‍ی‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ ع‍ب‍اس‌ ت‍ک‍اور ۴۶۳ ارج‍م‍ن‍د ۱۳۷۲ ‭QC,‭۲۱/۲,‭ت۶۶۴ف,‭۱۳۷۲ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ک‍ودک‍ان‌ م‍ارل‍و [ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ ب‍ارب‍ارا ا. ردی‍ن‍گ‌] ۴۶۴ ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۶ ‭WY,‭۱۵۹,‭م۱۳۳پ,‭۱۳۷۶ ‭ 
راه‍ن‍م‍ای‌ م‍راق‍ب‍ت‌ از ب‍ی‍م‍اردر ب‍خ‍ش‌ه‍ای‌ رادی‍وگ‍راف‍ی‌ و رادی‍وت‍راپ‍ی‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ ک‍ری‍س‍ت‍ی‍ن‌ گ‍ان‌، ک‍ری‍س‍ت‍ی‍ن‌ اس‌. ت‍وزر ۴۶۵ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ [۱۳۶۳] ‭WN,‭۳۹,‭گ۱۹۱ر,‭۱۳۶۳ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ در اخ‍ت‍لالات‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ت‍ن‍اس‍ل‍ی‌ م‍ردان‌ ب‍رون‍ر، س‍ودارث‌ ۴۶۶ ش‍ه‍ر آب‌ ۱۳۷۲ ‭WY,‭۱۶۴,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۷۲ ‭ 
اص‍ول‌ م‍راق‍ب‍ت‍ه‍ای‌ ن‍وی‍ن‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ در ه‍م‍ودی‍ال‍ی‍ز م‍ول‍ف‌ م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ م‍ق‍دم‌ن‍ی‍ا ۴۶۷ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۷ ‭WY,‭۱۶۴,‭م۷۲۳فلا,‭۱۳۷۷ ‭ 
اص‍ول‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ت‍ی‍ل‍ور: م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ [ک‍ارول‌ ت‍ی‍ل‍ور، ک‍ارول‌ لای‍ل‍ی‍س‌، پ‍ری‍س‍ی‍لا ل‍م‍ون‌] ۴۶۸ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۸۰ ‭WY,‭۱۰۰,‭ت۹۶۵فلا,‭۱۳۸۰ ‭ 
ت‍اری‍خ‌ ت‍ح‍ولات‌ و اخ‍لاق‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ گ‍ردآوری‌ و ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ی‍رم‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ۴۶۹ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۹ ‭WY,‭۱۱,‭ح۵۷۷ت,‭۱۳۷۹ ‭ 
راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ پ‍اش‍ا: پ‍اس‍خ‌ م‍وض‍وع‍ی‌ - ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌ ب‍ه‌ ده‌ دوره‌ آزم‍ون‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د پ‍رس‍ت‍اری‌: ه‍م‍راه‌ ب‍ا ش‍ای‍ع‍ت‍ری‍ن‌ه‍ا و ن‍ک‍ات‌ م‍ه‍م‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ ح‍ج‍ت‌ال‍ه‌ اک‍ب‍رزاده‌ پ‍اش‍ا ... [و دی‍گ‍ران‌] ۴۷۰ پ‍اش‍ا ۱۳۷۶ ‭WY,‭۱۸/۲,‭ر۲۹۸,‭۱۳۷۶ ‭ 
ک‍ارب‍رد ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ و ف‍رآی‍ن‍د پ‍رس‍ت‍اری‌: راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ روزال‍ی‍ن‍دا آل‍ف‍ارو ۴۷۱ ش‍ه‍رآب‌ ۱۳۷۴ ‭WY,‭۱۰۰,‭آ۷۴۵ک,‭۱۳۷۴ ‭ 
دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ ک‍ارب‍ردی‌ روان‌پ‍رس‍ت‍اری‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ ف‍ی‍روزه‌ رئ‍ی‍س‍ی‌، م‍ج‍ی‍د ص‍ادق‍ی‌، ع‍ب‍اس‌ ع‍ظی‍م‍ی‌ک‍ی‍ا ۴۷۲ ب‍رای‌ ف‍ردا ۱۳۸۱ ‭WY,‭۱۶۰,‭ر۹۹۶د,‭۱۳۸۱ ‭ 
اورژان‍س‌ه‍ای‌ پ‍رس‍ت‍اری‌   ۴۷۳ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۵ ‭WY,‭۱۵۴,‭فلا۹۲۴,‭۱۳۷۵ ‭ 
راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ پ‍اش‍ا: پ‍اس‍خ‌ م‍وض‍وع‍ی‌ - ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌ ب‍ه‌ ده‌ دوره‌ آزم‍ون‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د پ‍رس‍ت‍اری‌: ه‍م‍راه‌ ب‍ا ش‍ای‍ع‍ت‍ری‍ن‌ه‍ا و ن‍ک‍ات‌ م‍ه‍م‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ ح‍ج‍ت‌ال‍ه‌ اک‍ب‍رزاده‌ پ‍اش‍ا ... [و دی‍گ‍ران‌] ۴۷۴ پ‍اش‍ا ۱۳۷۶ ‭WY,‭۱۸/۲,‭ر۲۹۸,‭۱۳۷۶ ‭ 
راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ پ‍اش‍ا: پ‍اس‍خ‌ م‍وض‍وع‍ی‌ - ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌ ب‍ه‌ ده‌ دوره‌ آزم‍ون‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د پ‍رس‍ت‍اری‌: ه‍م‍راه‌ ب‍ا ش‍ای‍ع‍ت‍ری‍ن‌ه‍ا و ن‍ک‍ات‌ م‍ه‍م‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ ح‍ج‍ت‌ال‍ه‌ اک‍ب‍رزاده‌ پ‍اش‍ا ... [و دی‍گ‍ران‌] ۴۷۵ پ‍اش‍ا ۱۳۷۶ ‭WY,‭۱۸/۲,‭ر۲۹۸,‭۱۳۷۶ ‭ 
ن‍ک‍ات‌ ب‍رت‍ر ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌ گ‍ای‍ت‍ون‌ ب‍رای‌ پ‍رس‍ت‍اران‌ [گ‍ای‍ت‍ون‌ پ‍رس‍ت‍اران‌] ه‍م‍راه‌ ب‍ا پ‍رس‍ش‍ه‍ای‌ ه‍دف‍م‍ن‍د چ‍ه‍ار گ‍زی‍ن‍ه‌ای‌ ... ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍دوی‍ن‌ اح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌زاده‌ ۴۷۶ ب‍ش‍ری‌؛ ت‍ح‍ف‍ه‌ ۱۳۸۲ ‭QT,‭۱۸/۲,‭ح۵۶۵ن,‭۱۳۸۲ ‭ 
راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ پ‍اش‍ا: پ‍اس‍خ‌ م‍وض‍وع‍ی‌ - ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌ ب‍ه‌ ده‌ دوره‌ آزم‍ون‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د پ‍رس‍ت‍اری‌: ه‍م‍راه‌ ب‍ا ش‍ای‍ع‍ت‍ری‍ن‌ه‍ا و ن‍ک‍ات‌ م‍ه‍م‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ ح‍ج‍ت‌ال‍ه‌ اک‍ب‍رزاده‌ پ‍اش‍ا ... [و دی‍گ‍ران‌] ۴۷۷ پ‍اش‍ا ۱۳۷۶ ‭WY,‭۱۸/۲,‭ر۲۹۸,‭۱۳۷۶ ‭ 
راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ پ‍اش‍ا: پ‍اس‍خ‌ م‍وض‍وع‍ی‌ - ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌ ب‍ه‌ ده‌ دوره‌ آزم‍ون‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د پ‍رس‍ت‍اری‌: ه‍م‍راه‌ ب‍ا ش‍ای‍ع‍ت‍ری‍ن‌ه‍ا و ن‍ک‍ات‌ م‍ه‍م‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ ح‍ج‍ت‌ال‍ه‌ اک‍ب‍رزاده‌ پ‍اش‍ا ... [و دی‍گ‍ران‌] ۴۷۸ پ‍اش‍ا ۱۳۷۶ ‭WY,‭۱۸/۲,‭ر۲۹۸,‭۱۳۷۶ ‭ 
راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ پ‍اش‍ا: پ‍اس‍خ‌ م‍وض‍وع‍ی‌ - ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌ ب‍ه‌ ده‌ دوره‌ آزم‍ون‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د پ‍رس‍ت‍اری‌: ه‍م‍راه‌ ب‍ا ش‍ای‍ع‍ت‍ری‍ن‌ه‍ا و ن‍ک‍ات‌ م‍ه‍م‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ ح‍ج‍ت‌ال‍ه‌ اک‍ب‍رزاده‌ پ‍اش‍ا ... [و دی‍گ‍ران‌] ۴۷۹ پ‍اش‍ا ۱۳۷۶ ‭WY,‭۱۸/۲,‭ر۲۹۸,‭۱۳۷۶ ‭ 
ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ س‍لام‍ت‌ ک‍وزی‍ر ... [و دی‍گ‍ران‌] ۴۸۰ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۵ ‭WY,‭۱۰۰,‭ب۴۴۲,‭۱۳۷۵ ‭ 
اس‍ت‍رس‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌ اس‍ت‍رس‌ ف‍ی‍پ‍س‌ ... [و دی‍گ‍ران‌] ۴۸۱ چ‍ه‍ر ۱۳۷۳ ‭WY,‭۱۶۰,‭فلا۴۸۲,‭۱۳۷۳ ‭ 
ت‍ش‍خ‍ی‍ص‍ه‍ای‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ در پ‍رس‍ت‍اری‌ روان‍ی‌ :راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ی‍ب‍ی‌ ج‍ه‍ت‌ ت‍دوی‍ن‌ طرح‌ م‍راق‍ب‍ت‍ی‌ م‍ول‍ف‌ م‍ری‌ - س‍ی‌ - ت‍اون‌ س‍ن‍د ۴۸۲ ش‍ه‍رآب‌ ۱۳۷۴ ‭WY,‭۱۶۰,‭ت۲۷۷ت,‭۱۳۷۴ ‭ 
س‍ری‌ آزم‍ون‍ه‍ای‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ پ‍رس‍ت‍اری‌: ۵۰۰ [پ‍ان‍ص‍د] پ‍رس‍ش‌ آم‍وزش‍ی‌ ب‍ا پ‍اس‍خ‌ ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ع‍ص‍ب‍ی‌ و ح‍س‌ه‍ای‌ خ‍اص‌ ژان‍ت‌ ری‍دل‌ ۴۸۳ ارج‍م‍ن‍د ۱۳۷۶ ‭WY,‭۱۸/۲,‭ر۹۴۷س,‭۱۳۷۶ ‭ 
اص‍ول‌ درم‍ان‌ و م‍راق‍ب‍ت‍ه‍ای‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ص‍دم‍ات‌ طن‍اب‌ ن‍خ‍اع‍ی‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ ح‍س‍ن‌ ک‍ری‍م‍ی‌راه‍ج‍ردی‌ ۴۸۴ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۵ ‭WY,‭۱۶۰,‭ک۵۲۵فلا,‭۱۳۷۵ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ای‍م‍ن‍ی‌ و ای‍دز ف‍ی‍پ‍س‌ ... [و دی‍گ‍ران‌] ۴۸۵ چ‍ه‍ر ۱۳۷۳ ‭WY,‭۱۵۳/۵,‭پ۳۴۵,‭۱۳۷۳ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ک‍ب‍د، س‍ی‍س‍ت‍م‌ ص‍ف‍راوی‌ و پ‍ان‍ک‍راس‌ ب‍رون‌ری‍ز ف‍ی‍پ‍س‌ ... [و دی‍گ‍ران‌] ۴۸۶ چ‍ه‍ر ۱۳۷۲ ‭WY,‭۱۵۶/۵,‭پ۳۴۵,‭۱۳۷۲ ‭ 
راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ پ‍اش‍ا: پ‍اس‍خ‌ م‍وض‍وع‍ی‌ - ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌ ب‍ه‌ ده‌ دوره‌ آزم‍ون‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د پ‍رس‍ت‍اری‌: ه‍م‍راه‌ ب‍ا ش‍ای‍ع‍ت‍ری‍ن‌ه‍ا و ن‍ک‍ات‌ م‍ه‍م‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ ح‍ج‍ت‌ال‍ه‌ اک‍ب‍رزاده‌ پ‍اش‍ا ... [و دی‍گ‍ران‌] ۴۸۷ پ‍اش‍ا ۱۳۷۶ ‭WY,‭۱۸/۲,‭ر۲۹۸,‭۱۳۷۶ ‭ 
پ‍ای‍ه‌ه‍ای‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در پ‍رس‍ت‍اری‌ روزم‍اری‌ ن‍ی‍زوی‍ادوم‍ی‌ ۴۸۸ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۳ ‭WY,‭۲۰/۵,‭ن۹۱۱پ,‭۱۳۷۳ ‭ 
اع‍م‍ال‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ت‍دوی‍ن‌ و ت‍رج‍م‍ه‌ رح‍ی‍م‌ اح‍م‍دی‌ ۴۸۹ دان‍ش‍ج‍و ۱۳۷۵ ‭WY,‭۱۹۵,‭فلا۲۸۴فلا,‭۱۳۷۵ ‭ 
درس‍ن‍ام‍ه‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ و ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ داخ‍ل‍ی‌ و ج‍راح‍ی‌ ۲ (ب‍رون‍ر، لاک‍م‍ن‌ و ف‍ی‍پ‍س‌) و ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ ش‍ام‍ل‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ت‍ن‍اس‍ل‍ی‌... اطاق‌ ع‍م‍ل‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ و گ‍ردآوری‌ م‍ح‍م‍درض‍ا ع‍س‍گ‍ری‌...[و دی‍گ‍ران‌] ۴۹۰ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۸۲ ‭WY,‭۴۹,‭د۴۵۴,‭۱۳۸۲ ‭ 
اص‍ول‌ درم‍ان‌ و م‍راق‍ب‍ت‍ه‍ای‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ص‍دم‍ات‌ طن‍اب‌ ن‍خ‍اع‍ی‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ ح‍س‍ن‌ ک‍ری‍م‍ی‌راه‍ج‍ردی‌ ۴۹۱ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۵ ‭WY,‭۱۶۰,‭ک۵۲۵فلا,‭۱۳۷۵ ‭ 
چ‍ک‍ی‍ده‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ زن‍ان‌ و زای‍م‍ان‌ (ب‍ه‍داش‍ت‌ م‍ادر و ن‍وزاد): م‍رج‍ع‍ی‌ ج‍ام‍ع‌ ب‍رای‌ ف‍ی‍ن‍ال‌ و ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د ... ت‍ال‍ی‍ف‌ ع‍ل‍ی‍رض‍ا خ‍ات‍ون‍ی‌ ۴۹۲ س‍م‍اط ۱۳۷۷ ‭WY,‭۱۵۷,‭خ۱۱۸چ,‭۱۳۷۷ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ خ‍ان‍واده‌: م‍ورد اس‍ت‍ف‍اده‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ و پ‍ی‍راپ‍زش‍ک‍ی‌ ن‍وی‍س‍ن‍دگ‍ان‌ م‍ی‍م‍ن‍ت‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، ک‍ام‍ل‍ی‍ا روح‍ان‍ی‌، ص‍ف‍ی‍ه‌ ح‍س‍ی‍ن‌زاده‌ ۴۹۳ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۵ ‭WY,‭۱۰۸,‭ح۵۷۷پ,‭۱۳۷۵ ‭ 
م‍راق‍ب‍ت‌ اول‍ی‍ه‌ در ف‍وری‍ت‍ه‍ای‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و ان‍ت‍ق‍ال‌ ب‍ی‍م‍اران‌ و م‍ص‍دوم‍ی‍ن‌   ۴۹۴ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر ۱۳۶۷ ‭WA,‭۲۹۲,‭م۴۳۸,‭۱۳۶۷ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ (۱): م‍ورد اس‍ت‍ف‍اده‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ پ‍رس‍ت‍اران‌ و پ‍ی‍راپ‍زش‍ک‍ی‌ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ف‍اطم‍ه‌ ع‍ب‍اس‍ی‌ م‍رن‍ی‌ ۴۹۵ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۷ ‭WY,‭۱۰۶,‭ع۲۹۷پ,‭۱۳۷۷ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ خ‍ان‍واده‌: م‍ورد اس‍ت‍ف‍اده‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ و پ‍ی‍راپ‍زش‍ک‍ی‌ ن‍وی‍س‍ن‍دگ‍ان‌ م‍ی‍م‍ن‍ت‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، ک‍ام‍ل‍ی‍ا روح‍ان‍ی‌، ص‍ف‍ی‍ه‌ ح‍س‍ی‍ن‌زاده‌ ۴۹۶ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۵ ‭WY,‭۱۰۸,‭ح۵۷۷پ,‭۱۳۷۵ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ج‍ام‍ع‍ه‌: ج‍ام‍ع‍ه‌ ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ ش‍ری‍ک‌، ت‍ئ‍وری‌ و ع‍م‍ل‌ در پ‍رس‍ت‍اری‌ ال‍ی‍زاب‍ت‌ ت‍ی‌. آن‍درس‍ون‌، ج‍ودی‍ث‌ م‍ک‌ ف‍ارل‍ی‍ن‌ ۴۹۷ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۹ ‭WY,‭۱۰۶,‭فلا۸۷۱پ,‭۱۳۷۹ ‭ 
اص‍ول‌ ه‍م‍ودی‍ال‍ی‍ز ب‍رای‌ پ‍رس‍ت‍اران‌ و پ‍رس‍ن‍ل‌ دی‍ال‍ی‍ز ت‍ال‍ی‍ف‌ گ‍اچ‌، اس‍ت‍ون‍ر، ک‍ورئ‍ا ۴۹۸ ک‍ورش‌ ۱۳۷۵ ‭WJ,‭۳۷۸,‭گ۱۲۶فلا,‭۱۳۷۵ ‭ 
راه‍ن‍م‍ای‌ م‍طال‍ع‍ه‌ وآزم‍ون‍ه‍ای‌ داخ‍ل‍ی‌ - ج‍راح‍ی‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ج‍ی‍ن‌ اس‍چ‍ر، ب‍ارب‍ارا ت‍ی‍م‍ب‍ی‌ ۴۹۹ س‍ران‍ج‍ام‌ ۱۳۷۹ ‭WY,‭۱۸/۲,‭فلا۴۹۴ر,‭۱۳۷۹ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ س‍ال‍م‍ن‍دان‌ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ج‍ی‍ن‌ ف‍ارل‌ ۵۰۰ روی‍ان‌ ۱۳۷۵ ‭WY,‭۱۵۲,‭ف۱۳۸پ,‭۱۳۷۵ ‭ 
۳۰اث‍ر از ۳۰ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ن‍ام‍دار ج‍ه‍ان‌ ت‍ه‍ی‍ه‌ و ت‍ل‍خ‍ی‍ص‌ از ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر ان‍ت‍ظاری‌ ۵۰۱ ن‍س‍ل‌ ن‍وان‍دی‍ش‌ ۱۳۸۰ ‭  ‭ 
راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ پ‍اش‍ا: پ‍اس‍خ‌ م‍وض‍وع‍ی‌ - ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌ ب‍ه‌ ده‌ دوره‌ آزم‍ون‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د پ‍رس‍ت‍اری‌: ه‍م‍راه‌ ب‍ا ش‍ای‍ع‍ت‍ری‍ن‌ه‍ا و ن‍ک‍ات‌ م‍ه‍م‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ ح‍ج‍ت‌ال‍ه‌ اک‍ب‍رزاده‌ پ‍اش‍ا ... [و دی‍گ‍ران‌] ۵۰۲ پ‍اش‍ا ۱۳۷۶ ‭WY,‭۱۸/۲,‭ر۲۹۸,‭۱۳۷۶ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ (۱): م‍ورد اس‍ت‍ف‍اده‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ پ‍رس‍ت‍اران‌ و پ‍ی‍راپ‍زش‍ک‍ی‌ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ف‍اطم‍ه‌ ع‍ب‍اس‍ی‌ م‍رن‍ی‌ ۵۰۳ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۷ ‭WY,‭۱۰۶,‭ع۲۹۷پ,‭۱۳۷۷ ‭ 
پ‍ی‍ش‌آزم‍ون‌ و م‍روری‌ ب‍ر س‍والات‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ وی‍ژه‌ ؛ CPR، CCU، و دی‍ال‍ی‍ز؛ م‍ش‍ت‍م‍ل‌ ب‍ر ۳۴۲ ت‍س‍ت‌ چ‍ه‍ار گ‍زی‍ن‍ه‌ای‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ا پ‍اس‍خ‌ ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌ گ‍ردآوری‌ و ت‍رج‍م‍ه‌ ه‍دای‍ت‌ال‍ه‌ ص‍لاح‌زه‍ی‌، ف‍رن‍وش‌ خ‍ج‍س‍ت‍ه‌ ۵۰۴ گ‍ل‍ب‍ان‌ ۱۳۸۰ ‭WY,‭۱۸/۲,‭ص۷۷۹پ,‭۱۳۸۰ ‭ 
پ‍رس‍ش‍ه‍ای‌ چ‍ه‍ار گ‍زی‍ن‍ه‌ای‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ روان‍ی‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ واح‍د ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍ج‍ت‍م‍ع‌ آم‍وزش‍ی‌ و ف‍ن‍ی‌ ت‍ه‍ران‌ ۵۰۵ م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ف‍ن‍ی‌ ت‍ه‍ران‌ ۱۳۷۷ ‭WY,‭۱۸/۲,‭پ۳۴۵,‭۱۳۷۷ ‭ 
م‍ج‍م‍وع‍ه‌ س‍والات‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د پ‍رس‍ت‍اری‌ داخ‍ل‍ی‌ - ج‍راح‍ی‌: اول‍ی‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ طب‍ق‍ه‌ب‍ن‍دی‌ ش‍ده‌ ب‍ا پ‍اس‍خ‌ ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌ راه‍ن‍م‍ای‌ آزم‍ون‌ ... م‍ش‍ت‍م‍ل‌ ب‍ر داخ‍ل‍ی‌ - ج‍راح‍ی‌ (۱... )   ۵۰۷ چ‍ش‍م‍ه‌س‍ار ۱۳۷۷ ‭WY,‭۱۸/۲,‭م۷۲۳م,‭۱۳۷۷ ‭ 
درس‍ن‍ام‍ه‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ و ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ داخ‍ل‍ی‌ و ج‍راح‍ی‌ ۲ (ب‍رون‍ر، لاک‍م‍ن‌ و ف‍ی‍پ‍س‌) و ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ ش‍ام‍ل‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ت‍ن‍اس‍ل‍ی‌... اطاق‌ ع‍م‍ل‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ و گ‍ردآوری‌ م‍ح‍م‍درض‍ا ع‍س‍گ‍ری‌...[و دی‍گ‍ران‌] ۵۰۸ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۸۲ ‭WY,‭۴۹,‭د۴۵۴,‭۱۳۸۲ ‭ 
راه‍ن‍م‍ای‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ ف‍رای‍ن‍د پ‍رس‍ت‍اری‌ م‍ول‍ف‌ م‍ح‍م‍د خ‍ادم‌ال‍ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ۵۰۹ ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۸ ‭WY,‭۱۰۰,‭خ۱۳۴ر,‭۱۳۷۸ ‭ 
ارزی‍اب‍ی‌ و دارودرم‍ان‍ی‌ ب‍رای‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ روان‍ی‌: اطلاع‍ات‌ داروی‍ی‌ و ت‍وض‍ی‍ح‍ات‌ از: ک‍ت‍اب‍چ‍ه‌ داروی‍ی‌ پ‍رس‍ت‍اری‌۱۹۹۵ دب‍ورا آن‍ت‍ای‍ی‌ - ات‍ون‍گ‌ ۵۱۰ طه‌ ۱۳۷۸ ‭QV,‭۷۷/۲,‭آ۸۳۵فلا,‭۱۳۷۸ ‭ 
م‍روری‌ ب‍ر پ‍رس‍ت‍اری‌ روان‍ی‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ دن‍ا اگ‍وئ‍ی‍ل‍را ۵۱۱ ب‍در ۱۳۶۷ ‭WY,‭۱۶۰,‭فلا۶۹۶م,‭۱۳۶۷ ‭ 
روی‍ک‍رده‍ای‌ ک‍ی‍ف‍ی‌ در پ‍ژوه‍ش‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ [ گ‍ری‌ ل‍وب‍ی‍ون‍دو وود ج‍ودی‍ت‌ ه‍اب‍ر]   ۵۱۲ س‍ال‍م‍ی‌ ۱۳۸۱ ‭WY,‭۲۰/۵,‭ل۸۱۱ر,‭۱۳۸۱ ‭ 
راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ پ‍اش‍ا: پ‍اس‍خ‌ م‍وض‍وع‍ی‌ - ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌ ب‍ه‌ ده‌ دوره‌ آزم‍ون‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د پ‍رس‍ت‍اری‌: ه‍م‍راه‌ ب‍ا ش‍ای‍ع‍ت‍ری‍ن‌ه‍ا و ن‍ک‍ات‌ م‍ه‍م‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ ح‍ج‍ت‌ال‍ه‌ اک‍ب‍رزاده‌ پ‍اش‍ا ... [و دی‍گ‍ران‌] ۵۱۳ پ‍اش‍ا ۱۳۷۶ ‭WY,‭۱۸/۲,‭ر۲۹۸,‭۱۳۷۶ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ در ات‍اق‌ ع‍م‍ل‌ (روش‌ و م‍راق‍ب‍ت‌) اث‍ر ب‍رن‍ی‍س‌ ج‍ی‌. ام‌. وس‍ت‌ ۵۱۴ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۳ ‭WY,‭۱۶۲,‭و۶۱۷پ,‭۱۳۷۳ ‭ 
راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ پ‍اش‍ا: پ‍اس‍خ‌ م‍وض‍وع‍ی‌ - ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌ ب‍ه‌ ده‌ دوره‌ آزم‍ون‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د پ‍رس‍ت‍اری‌: ه‍م‍راه‌ ب‍ا ش‍ای‍ع‍ت‍ری‍ن‌ه‍ا و ن‍ک‍ات‌ م‍ه‍م‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ ح‍ج‍ت‌ال‍ه‌ اک‍ب‍رزاده‌ پ‍اش‍ا ... [و دی‍گ‍ران‌] ۵۱۶ پ‍اش‍ا ۱۳۷۶ ‭WY,‭۱۸/۲,‭ر۲۹۸,‭۱۳۷۶ ‭ 
ت‍اری‍خ‌ ت‍ح‍ولات‌ و اخ‍لاق‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ گ‍ردآوری‌ و ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ی‍رم‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ۵۱۷ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۹ ‭WY,‭۱۱,‭ح۵۷۷ت,‭۱۳۷۹ ‭ 
ت‍داب‍ی‍ر پ‍رس‍ت‍اری‌ در ض‍ای‍ع‍ات‌ ن‍خ‍اع‍ی‌: ک‍ار گ‍روه‍ی‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ و م‍ام‍ای‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ای‍ران‌   ۵۱۹ ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ار ۱۳۷۰ ‭WY,‭۱۶۰,‭ت۳۹۶,‭۱۳۷۰ ‭ 
اص‍ول‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ت‍ی‍ل‍ور: م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ [ک‍ارول‌ ت‍ی‍ل‍ور، ک‍ارول‌ لای‍ل‍ی‍س‌، پ‍ری‍س‍ی‍لا ل‍م‍ون‌] ۵۲۰ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۸۰ ‭WY,‭۱۰۰,‭ت۹۶۵فلا,‭۱۳۸۰ ‭ 
اع‍م‍ال‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ت‍دوی‍ن‌ و ت‍رج‍م‍ه‌ رح‍ی‍م‌ اح‍م‍دی‌ ۵۲۱ دان‍ش‍ج‍و ۱۳۷۵ ‭WY,‭۱۹۵,‭فلا۲۸۴فلا,‭۱۳۷۵ ‭ 
راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ پ‍اش‍ا: پ‍اس‍خ‌ م‍وض‍وع‍ی‌ - ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌ ب‍ه‌ ده‌ دوره‌ آزم‍ون‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د پ‍رس‍ت‍اری‌: ه‍م‍راه‌ ب‍ا ش‍ای‍ع‍ت‍ری‍ن‌ه‍ا و ن‍ک‍ات‌ م‍ه‍م‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ ح‍ج‍ت‌ال‍ه‌ اک‍ب‍رزاده‌ پ‍اش‍ا ... [و دی‍گ‍ران‌] ۵۲۲ پ‍اش‍ا ۱۳۷۶ ‭WY,‭۱۸/۲,‭ر۲۹۸,‭۱۳۷۶ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ س‍ال‍م‍ن‍دان‌ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ج‍ی‍ن‌ ف‍ارل‌ ۵۲۳ روی‍ان‌ ۱۳۷۵ ‭WY,‭۱۵۲,‭ف۱۳۸پ,‭۱۳۷۵ ‭ 
راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ پ‍اش‍ا: پ‍اس‍خ‌ م‍وض‍وع‍ی‌ - ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌ ب‍ه‌ ده‌ دوره‌ آزم‍ون‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د پ‍رس‍ت‍اری‌: ه‍م‍راه‌ ب‍ا ش‍ای‍ع‍ت‍ری‍ن‌ه‍ا و ن‍ک‍ات‌ م‍ه‍م‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ ح‍ج‍ت‌ال‍ه‌ اک‍ب‍رزاده‌ پ‍اش‍ا ... [و دی‍گ‍ران‌] ۵۲۴ پ‍اش‍ا ۱۳۷۶ ‭WY,‭۱۸/۲,‭ر۲۹۸,‭۱۳۷۶ ‭ 
راه‍ن‍م‍ای‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ ب‍رای‌ پ‍رس‍ت‍اران‌ ت‍رج‍م‍ه‌ و گ‍ردآوری‌ ام‍ی‍ر طب‍اطب‍ای‍ی‌، ح‍م‍ی‍د طب‍اطب‍ای‍ی‌ ۵۲۶ س‍ال‍م‍ی‌ ۱۳۸۱ ‭WY,‭۲۶/۵,‭ط۳۷۹ر,‭۱۳۸۱ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ دراخ‍ت‍لالات‌ پ‍وس‍ت‍ی‌ [ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌ ش‍ل‍ت‍ی‍س‌ ب‍رون‍ر، اس‍م‍ی‍ت‌ دوری‍س‌ س‍ودارث‌] ۵۲۷ ش‍ه‍رآب‌ ۱۳۷۲ ‭WY,‭۱۵۴/۵,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۷۲ ‭ 
ارزی‍اب‍ی‌ و درم‍ان‌ درد پ‍س‍ت‍ان‌ (م‍اس‍ت‍ال‍ژی‌) م‍ول‍ف‍ان‌ م‍ح‍م‍درض‍ا ظف‍رق‍ن‍دی‌، رام‍ش‌ ع‍م‍ران‍ی‌پ‍ور ۵۲۸ پ‍ورس‍ی‍ن‍ا ۱۳۸۰ ‭WP,‭۸۴۰,‭ظ۴۸فلا,‭۱۳۸۰ ‭ 
چ‍ش‍م‌ و گ‍وش‌ س‍وزان‌ س‌. اس‍م‍ل‍ت‍زر، ب‍رن‍دا ج‍ی‌. ب‍ی‍ر ۵۲۹ س‍ال‍م‍ی‌ ۱۳۸۲ ‭WY,‭۱۵۸,‭فلا۵۳۵چ,‭۱۳۸۲ ‭ 
م‍راق‍ب‍ت‍ه‍ای‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ از ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ت‍ول‍ی‍د م‍ث‍ل‌ ت‍رج‍م‍ه‌، ج‍م‍ع‌آوری‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌ ف‍رخ‍ن‍ده‌ م‍ه‍ری‌ ۵۳۰ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ۱۳۷۰ ‭WY,‭۱۶۴,‭م۸۸۶م,‭۱۳۷۰ ‭ 
راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ات‍اق‌ ع‍م‍ل‌   ۵۳۱ ج‍ام‍ع‍ه‌ن‍گ‍ر: س‍ال‍م‍ی‌ ۱۳۹۰ ‭WY,‭۱۶۲,‭ل۴۸۳ر,‭۱۳۹۰ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌ ف‍ی‍پ‍س‌ ... [و دی‍گ‍ران‌] ۵۳۲ چ‍ه‍ر ۱۳۷۶ ‭WY,‭۱۵۲/۵,‭پ۳۴۵,‭۱۳۷۶ ‭ 
ارزی‍اب‍ی‌ ج‍ام‍ع‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ای‌ ب‍دن‌ م‍ش‍ت‍م‍ل‌ ب‍ر آن‍ات‍وم‍ی‌، ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌، ع‍لائ‍م‌ و ش‍ک‍ای‍ات‌ ب‍ی‍م‍ار در ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ش‍ای‍ع‌، ت‍س‍ت‍ه‍ای‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‍ی‌ لازم‌ ف‍ی‍پ‍س‌ ... [و دی‍گ‍ران‌] ۵۳۳ چ‍ه‍ر ۱۳۷۳ ‭WY,‭۱۰۰,‭پ۳۴۵,‭۱۳۷۳ ‭ 
روش‍ه‍ای‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ در ک‍ودک‍ان‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ س‍ون‍ی‍ا آرزوم‍ان‍ی‍ان‍س‌ ۵۳۴ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۳ ‭WY,‭۱۵۹,‭آ۳۷۸ر,‭۱۳۷۳ ‭ 
م‍ع‍ای‍ن‍ه‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌ ب‍رای‌ پ‍رس‍ت‍اران‌   ۵۳۵ ن‍ش‍روت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۹ ‭WY,‭۱۴۱,‭م۶۴۵,‭۱۳۷۹ ‭ 
درس‍ن‍ام‍ه‌ ج‍ام‍ع‌ پ‍رس‍ت‍اری‌: آزم‍ون‍ه‍ای‌ طب‍ق‍ه‌ب‍ن‍دی‌ ش‍ده‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د پ‍رس‍ت‍اری‌ گ‍ردآوری‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌ ح‍م‍ی‍د ق‍ادری‌ ... [و دی‍گ‍ران‌] ۵۳۶ ک‍ت‍اب‌ م‍ی‍ر ۱۳۸۰ ‭WY,‭۱۸/۲,‭د۴۴۹,‭۱۳۸۰ ‭ 
اص‍ول‌ پ‍ای‍ه‌ و ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ طب‌ س‍وزن‍ی‌ ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر ن‍وی‍دی‌ ...ودی‍گ‍ران‌ ۵۳۷ ت‍ی‍م‍ورزاده‌ ۱۳۸۱ ‭WB,‭۳۶۹,‭فلا۵۶۴,‭۱۳۸۱ ‭ 
م‍راق‍ب‍ت‌ ازب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ س‍ن‍دروم‌ ن‍ق‍ص‌ ای‍م‍ن‍ی‌ اک‍ت‍س‍اب‍ی‌ (ای‍دز) [ب‍رون‍ر، س‍ودارث‌] ۵۳۸ ف‍اض‍ل‌ ۱۳۷۷ ‭WY,‭۱۵۳/۵,‭ب۴۹۷م,‭۱۳۷۷ ‭ 
اص‍ول‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ت‍ی‍ل‍ور: م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ [ک‍ارول‌ ت‍ی‍ل‍ور، ک‍ارول‌ لای‍ل‍ی‍س‌، پ‍ری‍س‍ی‍لا ل‍م‍ون‌] ۵۳۹ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۸۰ ‭WY,‭۱۰۰,‭ت۹۶۵فلا,‭۱۳۸۰ ‭ 
راه‍ن‍م‍ای‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و س‍والات‌ (چ‍ن‍دگ‍زی‍ن‍ه‌ای‌) درس‍ن‍ام‍ه‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ داخ‍ل‍ی‌ - ج‍راح‍ی‌ ب‍رون‍ر - س‍ودارث‌ [م‍ری‌ ج‍و ب‍وی‍ر] ۵۴۰ ت‍ی‍م‍ورزاده‌: ن‍ش‍رطب‍ی‍ب‌ ۱۳۸۰ ‭WY,‭۱۸/۲,‭ب۷۹۴ر,‭۱۳۸۰ ‭ 
اص‍ول‌ اپ‍ی‍دم‍ی‍ول‍وژی‌ و م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا ب‍رای‌ پ‍رس‍ت‍اران‌ گ‍ردآوری‌ و ت‍ال‍ی‍ف‌ از م‍ی‍رم‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ۵۴۱ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۸ ‭WA,‭۱۰۵,‭ح۵۷۷فلا,‭۱۳۷۸ ‭ 
م‍ج‍م‍وع‍ه‌ س‍والات‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ک‍ودک‍ان‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور آم‍اده‌س‍ازی‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ و ف‍ارغ‌ال‍ت‍ح‍ص‍ی‍لان‌ ج‍ه‍ت‌ آزم‍ون‌ ف‍ی‍ن‍ال‌ و ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د"ه‍م‍راه‌ ب‍ا ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ پ‍اس‍خ‍ه‍ا" ت‍رج‍م‍ه‌ و گ‍ردآوری‌ ب‍ه‍م‍ن‌ ب‍ی‍گ‌م‍رادی‌ ۵۴۲ ش‍ه‍رآب‌ ۱۳۷۳ ‭WY,‭۱۸/۲,‭ب۹۶۲م,‭۱۳۷۳ ‭ 
چ‍ش‍م‌ و گ‍وش‌ س‍وزان‌ س‌. اس‍م‍ل‍ت‍زر، ب‍رن‍دا ج‍ی‌. ب‍ی‍ر ۵۴۳ س‍ال‍م‍ی‌ ۱۳۸۲ ‭WY,‭۱۵۸,‭فلا۵۳۵چ,‭۱۳۸۲ ‭ 
م‍ف‍اه‍ی‍م‌ و م‍راق‍ب‍ت‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ات‍اق‌ ع‍م‍ل‌ س‍وزان‌ س‌. اس‍م‍ل‍ت‍زر، ب‍رن‍دا ج‍ی‌ ب‍ی‍ر ۵۴۴ ارج‍م‍ن‍د ۱۳۸۰ ‭WY,‭۱۶۲,‭فلا۵۳۱م,‭۱۳۸۰ ‭ 
م‍راق‍ب‍ت‌ه‍ای‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ در ن‍وزادان‌ ت‍ح‍ت‌ درم‍ان‌ ب‍ا ت‍ه‍وی‍ه‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‍ی‌ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ [گ‍ل‍د اس‍م‍ی‍ت‌ و ک‍اروت‍ک‍ی‍ن‌] ۵۴۵ ن‍ش‍ر س‍ال‍م‌ ۱۳۷۸ ‭WY,‭۱۵۹,‭گ۵۴۷م,‭۱۳۷۸ ‭ 
م‍ف‍اه‍ی‍م‌ و م‍راق‍ب‍ت‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ات‍اق‌ ع‍م‍ل‌ س‍وزان‌ س‌. اس‍م‍ل‍ت‍زر، ب‍رن‍دا ج‍ی‌ ب‍ی‍ر ۵۴۶ ارج‍م‍ن‍د ۱۳۸۰ ‭WY,‭۱۶۲,‭فلا۵۳۱م,‭۱۳۸۰ ‭ 
م‍ف‍اه‍ی‍م‌ و م‍راق‍ب‍ت‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ات‍اق‌ ع‍م‍ل‌ س‍وزان‌ س‌. اس‍م‍ل‍ت‍زر، ب‍رن‍دا ج‍ی‌ ب‍ی‍ر ۵۴۷ ارج‍م‍ن‍د ۱۳۸۰ ‭WY,‭۱۶۲,‭فلا۵۳۱م,‭۱۳۸۰ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ خ‍ون‌ و س‍ی‍س‍ت‍م‌ ل‍ن‍ف‍اوی‌ ف‍ی‍پ‍س‌ ... [و دی‍گ‍ران‌] ۵۴۸ چ‍ه‍ر ۱۳۷۳ ‭WY,‭۱۵۲/۵,‭پ۳۴۵,‭۱۳۷۳ ‭ 
ب‍ررس‍ی‌ و م‍ع‍ای‍ن‍ات‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ ب‍رای‌ پ‍رس‍ت‍اران‌ م‍ول‍ف‍ی‍ن‌ ش‍ک‍وه‌ ورع‍ی‌، ش‍ی‍وا ب‍ص‍ام‌پ‍ور ۵۴۹ ان‍دی‍ش‍ه‌ رف‍ی‍ع‌ ۱۳۹۳ ‭WY,‭۱۰۰/۴,‭و۵۴۵ب,‭۱۳۹۳ ‭ 
چ‍ش‍م‌ و گ‍وش‌ س‍وزان‌ س‌. اس‍م‍ل‍ت‍زر، ب‍رن‍دا ج‍ی‌. ب‍ی‍ر ۵۵۰ س‍ال‍م‍ی‌ ۱۳۸۲ ‭WY,‭۱۵۸,‭فلا۵۳۵چ,‭۱۳۸۲ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ و ب‍ه‍داش‍ت‌ م‍ادران‌ و ن‍وزادان‌: م‍ن‍طب‍ق‌ ب‍ر س‍رف‍ص‍ل‌ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌، درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ق‍اب‍ل‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ ب‍رای‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ... و ش‍رک‍ت‌ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ در آزم‍ون‌ ف‍ی‍ن‍ال‌ و ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د پ‍رس‍ت‍اری‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ ه‍دای‍ت‌ال‍ه‌ ص‍لاح‌ زه‍ی‌، ف‍رن‍وش‌ خ‍ج‍س‍ت‍ه‌ ۵۵۱ گ‍ل‍ب‍ان‌ ۱۳۷۹ ‭WY,‭۱۵۷,‭ص۷۷۹پ,‭۱۳۷۹ ‭ 
اص‍ول‌ آم‍وزش‌ ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍ار: راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‌ ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍ار ج‍ه‍ت‌ ک‍ل‍ی‍ه‌ اع‍ض‍ای‌ ت‍ی‍م‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ ت‍ان‍ی‍ا م‍ه‍اج‍ر ۵۵۲ س‍ال‍م‍ی‌ ۱۳۸۰ ‭W,‭۸۵,‭م۸۵۷فلا,‭۱۳۸۰ ‭ 
پ‍ای‍ه‌ه‍ای‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در پ‍رس‍ت‍اری‌ روزم‍اری‌ ن‍ی‍زوی‍ادوم‍ی‌ ۵۵۳ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۳ ‭WY,‭۲۰/۵,‭ن۹۱۱پ,‭۱۳۷۳ ‭ 
ف‍رای‍ن‍د ی‍ادگ‍ی‍ری‌ و اص‍ول‌ آم‍وزش‌ ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍ار م‍ول‍ف‌ اح‍م‍دع‍ل‍ی‌ اس‍دی‌ ن‍وق‍اب‍ی‌ ۵۵۴ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۸ ‭W,‭۸۵,‭فلا۵۱۱ف,‭۱۳۷۸ ‭ 
م‍راق‍ب‍ت‍ه‍ای‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ وی‍ژه‌ در ب‍خ‍ش‌ه‍ای‌ CCU، ICU و دی‍ال‍ی‍ز (ب‍ر طب‍ق‌ س‍رف‍ص‍ل‌ واح‍د درس‍ی‌ م‍راق‍ب‍ت‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ وی‍ژه‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ پ‍رس‍ت‍اری‌) ت‍ال‍ی‍ف‌ و گ‍ردآوری‌ م‍ح‍م‍درض‍ا ع‍س‍گ‍ری‌ ۵۵۵ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۷ ‭WY,‭۱۵۴,‭ع۶۱۳م,‭۱۳۷۷ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ درش‍ب‌: روی‍ک‍رد ح‍رف‍ه‌ای‌ م‍ول‍ف‌ ری‍چ‍ارد م‍ک‌ م‍اه‍ون‌ ۵۵۶ ان‍دی‍ش‍ه‌ رف‍ی‍ع‌ ۱۳۸۲ ‭WY,‭۱۰۰,‭م۷۳۱,‭۱۳۸۲ ‭ 
ت‍داب‍ی‍ر پ‍رس‍ت‍اری‌ در ض‍ای‍ع‍ات‌ ن‍خ‍اع‍ی‌: ک‍ار گ‍روه‍ی‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ و م‍ام‍ای‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ای‍ران‌   ۵۵۷ ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ار ۱۳۷۰ ‭WY,‭۱۶۰,‭ت۳۹۶,‭۱۳۷۰ ‭ 
ک‍ت‍اب‌ درس‍ی‌ ت‍غ‍ذی‍ه‌ ب‍رای‌ پ‍رس‍ت‍اران‌ م‍ول‍ی‌ س‍ام‌، ن‌ - گ‍ی‍ت‍ا ۵۵۸ ب‍ش‍ری‌؛ ت‍ح‍ف‍ه‌ ۱۳۸۱ ‭WB,‭۴۰۰,‭س۲۳۶ک,‭۱۳۸۱ ‭ 
دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ ک‍ارب‍ردی‌ روان‌پ‍رس‍ت‍اری‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ ف‍ی‍روزه‌ رئ‍ی‍س‍ی‌، م‍ج‍ی‍د ص‍ادق‍ی‌، ع‍ب‍اس‌ ع‍ظی‍م‍ی‌ک‍ی‍ا ۵۵۹ ب‍رای‌ ف‍ردا ۱۳۸۱ ‭WY,‭۱۶۰,‭ر۹۹۶د,‭۱۳۸۱ ‭ 
س‍ری‌ آزم‍ون‍ه‍ای‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ پ‍رس‍ت‍اری‌: ۵۰۰ [پ‍ان‍ص‍د] پ‍رس‍ش‌ آم‍وزش‍ی‌ ب‍ا پ‍اس‍خ‌ ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ت‍ن‍ف‍س‌ و دس‍ت‍گ‍اه‌ گ‍ردش‌ خ‍ون‌ ژان‍ت‌ ری‍دل‌ ۵۶۰ ارج‍م‍ن‍د ۱۳۷۶ ‭WY,‭۱۸/۲,‭ر۹۴۷س,‭۱۳۷۶ ‭ 
م‍ع‍ای‍ن‍ه‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌ ب‍رای‌ پ‍رس‍ت‍اران‌   ۵۶۱ ن‍ش‍روت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۶ ‭WY,‭۱۴۱,‭م۶۴۵,‭۱۳۷۹ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ک‍ودک‍ان‌ وال‍ی‌ وان‍گ‌ [دان‍ا ال‌. وان‍گ‌ ... و دی‍گ‍ران‌] ۵۶۲ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۸۰ ‭WY,‭۱۵۹,‭پ۳۴۵,‭۱۳۸۰ ‭ 
روش‍ه‍ای‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ در ک‍ودک‍ان‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ س‍ون‍ی‍ا آرزوم‍ان‍ی‍ان‍س‌ ۵۶۳ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۳ ‭WY,‭۱۵۹,‭آ۳۷۸ر,‭۱۳۷۳ ‭ 
م‍راق‍ب‍ت‌ه‍ای‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ در ن‍وزادان‌ ت‍ح‍ت‌ درم‍ان‌ ب‍ا ت‍ه‍وی‍ه‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‍ی‌ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ [گ‍ل‍د اس‍م‍ی‍ت‌ و ک‍اروت‍ک‍ی‍ن‌] ۵۶۴ ن‍ش‍ر س‍ال‍م‌ ۱۳۷۸ ‭WY,‭۱۵۹,‭گ۵۴۷م,‭۱۳۷۸ ‭ 
پ‍وس‍ت‌ و س‍وخ‍ت‍گ‍ی‌ س‍وزان‌ س‌. اس‍م‍ل‍ت‍زر، ب‍رن‍دا ج‍ی‌. ب‍ی‍ر ۵۶۵ س‍ال‍م‍ی‌ ۱۳۸۲ ‭WY,‭۱۵۴/۵,‭فلا۵۳۵پ,‭۱۳۸۲ ‭ 
م‍راق‍ب‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ( ه‍م‍راه‌ ب‍اپ‍ان‍ص‍دپ‍رس‍ش‌ وپ‍اس‍خ‌) ت‍ال‍ی‍ف‌ ج‍ان‍ت‌ ت‍ی‌. ای‍ی‌. ری‍دل‌ ۵۶۶ ات‍وس‍اج‍ل‍ی‍ل‍ون‍د ه‍م‍ت‍ی‌ ،ف‍ری‍ده‌ ی‍گ‍ان‍ه‌ ۱۳۷۲ ‭WY,‭۱۰۰,‭ر۹۴۷م,‭۱۳۷۲ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ : م‍راق‍ب‍ت‌ه‍ای‌ اول‍ی‍ه‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ در ع‍م‍ل‌ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ آن‍ی‌ م‍ک‌ م‍وری‌ ۵۶۷ ارج‍م‍ن‍د ۱۳۷۵ ‭WY,‭۱۰۶,‭م۷۳۱پ,‭۱۳۷۵ ‭ 
روش‍ه‍ای‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و چ‍گ‍ون‍گ‍ی‌ ارزش‍ی‍اب‍ی‌ آن‌ در ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر ع‍ل‍وم‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ ع‍زت‌ال‍ل‍ه‌ ن‍ادری‌، م‍ری‍م‌ س‍ی‍ف‌ ن‍راق‍ی‌ ۵۶۹ دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌ ب‍در ۱۳۷۶ ‭  ‭ 
آن‍ات‍وم‍ی‌ ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌: ک‍ال‍ب‍د ش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ان‍س‍ان‌ ب‍رای‌ گ‍روه‍ه‍ای‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و پ‍ی‍راپ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ح‍م‍درض‍ا ن‍ی‍ک‍روش‌ ۵۷۰ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ م‍ش‍ه‍د ۱۳۷۵ ‭QS,‭۴,‭ن۹۴۶آ,‭۱۳۷۵ ‭ 
درس‍ن‍ام‍ه‌ ج‍ام‍ع‌ پ‍رس‍ت‍اری‌: آزم‍ون‍ه‍ای‌ طب‍ق‍ه‌ب‍ن‍دی‌ ش‍ده‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د پ‍رس‍ت‍اری‌ گ‍ردآوری‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌ ح‍م‍ی‍د ق‍ادری‌ ... [و دی‍گ‍ران‌] ۵۷۱ ک‍ت‍اب‌ م‍ی‍ر ۱۳۸۰ ‭WY,‭۱۸/۲,‭د۴۴۹,‭۱۳۸۰ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ک‍ودک‍ان‌ وال‍ی‌ وان‍گ‌ [دان‍ا ال‌. وان‍گ‌ ... و دی‍گ‍ران‌] ۵۷۲ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۸۰ ‭WY,‭۱۵۹,‭پ۳۴۵,‭۱۳۸۰ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ و ب‍ه‍داش‍ت‌ ن‍وزادان‌ : طب‍ق‌ س‍رف‍ص‍ل‌ دروس‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ پ‍رس‍ت‍اری‌، م‍ام‍ای‍ی‌ و ب‍ه‍داش‍ت‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ ف‍ائ‍زه‌ ج‍ه‍ان‌ پ‍ور، پ‍روی‍ز ع‍ض‍دی‌ ۵۷۳ س‍ال‍م‍ی‌ ۱۳۸۰ ‭WY,‭۱۵۷/۳,‭ج۹۲۶پ,‭۱۳۸۰ ‭ 
اص‍ول‌ م‍راق‍ب‍ت‌ از ب‍ی‍م‍ار؛ ن‍گ‍رش‍ی‌ ج‍ام‍ع‌ ب‍ر پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ورل‍ی‌ وی‍ت‍ر دوگ‍اس‌ ۵۷۴ م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌، درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ [۱۳۷۲]؟ ‭WY,‭۱۰۰,‭د۷۷۷فلا,‭۱۳۷۲ ‭ 
ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ اف‍ت‍راق‍ی‌ ب‍ی‍ش‌ از ۲۰۰ ن‍وع‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ گ‍ون‍اگ‍ون‌ : ع‍لام‍ات‌ و ن‍ش‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ اس‍ت‍ف‍ان‌ ان‌ آدل‍ر، لام‌ م‍ی‍ل‍در، ک‍ون‍ورز، ال‍ف‍رد اف‌ ؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ع‍ل‍ی‌ طب‍ری‌ پ‍ور ۵۷۵ واح‍د ف‍وق‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ۱۳۶۵ ‭WB,‭۱۴۱/۵,‭آ۲۶۲ت,‭۱۳۶۵ ‭ 
ب‍ررس‍ی‌ و م‍ع‍ای‍ن‍ات‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ ب‍رای‌ پ‍رس‍ت‍اران‌ م‍ول‍ف‍ی‍ن‌ ش‍ک‍وه‌ ورع‍ی‌، ش‍ی‍وا ب‍ص‍ام‌پ‍ور ۵۷۶ ان‍دی‍ش‍ه‌ رف‍ی‍ع‌ ۱۳۹۳ ‭WY,‭۱۰۰/۴,‭و۵۴۵ب,‭۱۳۹۳ ‭ 
راه‍ن‍م‍ای‌ م‍دی‍ری‍ت‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ م‍ول‍ف‌ آن‌ م‍ای‍ن‍ر - ت‍وم‍ی‌ ۵۷۷ ش‍ه‍رآب‌ ۱۳۷۱ ‭WY,‭۱۰۵,‭م۱۳۷ر,‭۱۳۷۱ ‭ 
راه‍ن‍م‍ای‌ م‍دی‍ری‍ت‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ م‍ول‍ف‌ آن‌ م‍ای‍ن‍ر - ت‍وم‍ی‌ ۵۷۸ ش‍ه‍رآب‌ ۱۳۷۱ ‭WY,‭۱۰۵,‭م۱۳۷ر,‭۱۳۷۱ ‭ 
راه‍ن‍م‍ای‌ م‍دی‍ری‍ت‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ م‍ول‍ف‌ آن‌ م‍ای‍ن‍ر - ت‍وم‍ی‌ ۵۷۹ ش‍ه‍رآب‌ ۱۳۷۱ ‭WY,‭۱۰۵,‭م۱۳۷ر,‭۱۳۷۱ ‭ 
ورم‌ م‍ل‍ت‍ح‍م‍ه‌ ن‍وزادان‌ (ک‍ون‍ژون‍ک‍ت‍ی‍وی‍ت‌) ن‍وزادان‌: پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ و درم‍ان‌ در س‍طح‌ م‍راق‍ب‍ت‍ه‍ای‌ اول‍ی‍ه‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌   ۵۸۰ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر ۱۳۶۷ ‭WS,‭۲۱۲,‭س۱۵۸و,‭۱۳۶۷ ‭ 
اخ‍لاق‌ پ‍زش‍ک‍ی‌: ب‍ه‌ان‍ض‍م‍ام‌ م‍خ‍ت‍ص‍ری‌ از ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌   ۵۸۱ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ۱۳۷۰ ‭W,‭۵۰,‭فلا۳۱۶,‭۱۳۷۰ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ (۱): م‍ورد اس‍ت‍ف‍اده‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ پ‍رس‍ت‍اران‌ و پ‍ی‍راپ‍زش‍ک‍ی‌ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ف‍اطم‍ه‌ ع‍ب‍اس‍ی‌ م‍رن‍ی‌ ۵۸۴ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۷ ‭WY,‭۱۰۶,‭ع۲۹۷پ,‭۱۳۷۷ ‭ 
م‍راق‍ب‍ت‍ه‍ای‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ وی‍ژه‌ در ب‍خ‍ش‌ه‍ای‌ CCU، ICU و دی‍ال‍ی‍ز (ب‍ر طب‍ق‌ س‍رف‍ص‍ل‌ واح‍د درس‍ی‌ م‍راق‍ب‍ت‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ وی‍ژه‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ پ‍رس‍ت‍اری‌) ت‍ال‍ی‍ف‌ و گ‍ردآوری‌ م‍ح‍م‍درض‍ا ع‍س‍گ‍ری‌ ۵۸۵ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۷ ‭WY,‭۱۵۴,‭ع۶۱۳م,‭۱۳۷۷ ‭ 
گ‍زارش‌ ک‍ت‍ب‍ی‌ و ش‍ف‍اه‍ی‌ در پ‍رس‍ت‍اری‌ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ م‍ه‍ری‌ ع‍ب‍اس‍ی‌ ۵۸۶ ن‍ش‍ر س‍ال‍م‌ ۱۳۷۹ ‭WY,‭۱۰۰/۵,‭ع۲۹۸گ,‭۱۳۷۹ ‭ 
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ اع‍ص‍اب‌، ج‍راح‍ی‌ اع‍ص‍اب‌ ب‍رای‌ پ‍رس‍ت‍اران‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍لان‍ی‌ ۵۸۷ م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ۱۳۶۷ ‭WL,‭۳۶۸,‭ک۶۳۳ب,‭۱۳۶۷ ‭ 
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ اع‍ص‍اب‌، ج‍راح‍ی‌ اع‍ص‍اب‌ ب‍رای‌ پ‍رس‍ت‍اران‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍لان‍ی‌ ۵۸۸ م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ۱۳۶۷ ‭WL,‭۳۶۸,‭ک۶۳۳ب,‭۱۳۶۷ ‭ 
راه‍ن‍م‍ای‌ م‍طال‍ع‍ه‌ وآزم‍ون‍ه‍ای‌ داخ‍ل‍ی‌ - ج‍راح‍ی‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ج‍ی‍ن‌ اس‍چ‍ر، ب‍ارب‍ارا ت‍ی‍م‍ب‍ی‌ ۵۸۹ س‍ران‍ج‍ام‌ ۱۳۷۹ ‭WY,‭۱۸/۲,‭فلا۴۹۴ر,‭۱۳۷۹ ‭ 
م‍روری‌ ب‍ر پ‍رس‍ت‍اری‌ م‍ادران‌ و ن‍وزادان‌   ۵۹۰ س‍ال‍م‍ی‌ ۱۳۷۹ ‭WY,‭۱۵۷,‭م۴۸۴,‭۱۳۷۹ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ و ب‍ه‍داش‍ت‌ م‍ادران‌ و ن‍وزادان‌: م‍ن‍طب‍ق‌ ب‍ر س‍رف‍ص‍ل‌ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌، درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ق‍اب‍ل‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ ب‍رای‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ... و ش‍رک‍ت‌ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ در آزم‍ون‌ ف‍ی‍ن‍ال‌ و ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د پ‍رس‍ت‍اری‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ ه‍دای‍ت‌ال‍ه‌ ص‍لاح‌ زه‍ی‌، ف‍رن‍وش‌ خ‍ج‍س‍ت‍ه‌ ۵۹۱ گ‍ل‍ب‍ان‌ ۱۳۷۹ ‭WY,‭۱۵۷,‭ص۷۷۹پ,‭۱۳۷۹ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ س‍وخ‍ت‍گ‍ی‌ [ب‍رون‍ر، س‍ودارث‌] ۵۹۲ ش‍ه‍رآب‌ ۱۳۷۲ ‭WY,‭۱۶۱/۴,‭ب۴۹۷ پ,‭۱۳۷۲ ‭ 
م‍دی‍ر و ره‍ب‍ر اث‍ر ب‍خ‍ش‌ در پ‍رس‍ت‍اری‌ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ل‍ورای‌ داگ‍لاس‌ ۵۹۳ ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۵ ‭WY,‭۱۰۵,‭د۲۱۸م,‭۱۳۷۵ ‭ 
درس‍ن‍ام‍ه‌ روان‌پ‍رس‍ت‍اری‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ ج‍م‍ی‍ل‍ه‌ م‍ح‍ت‍ش‍م‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌ ن‍وغ‍ان‍ی‌ ۵۹۴ ت‍ی‍م‍ورزاده‌: طب‍ی‍ب‌ ۱۳۸۰ ‭WY,‭۱۶۰,‭م۲۹۹د,‭۱۳۸۰ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ از ب‍ی‍م‍ار   ۵۹۵ زر ۱۳۷۹ ‭WY,‭۱۰۰,‭پ۳۴۵,‭۱۳۷۹ ‭ 
اخ‍ت‍لالات‌ ع‍روق‌ ک‍رون‍ر و اص‍ول‌ م‍راق‍ب‍ت‍ه‍ای‌ وی‍ژه‌ ق‍ل‍ب‍ی‌ (C.C.U) ت‍رج‍م‍ه‌ و گ‍ردآوری‌ م‍ه‍وش‌ ص‍ل‍ص‍ال‍ی‌ ۵۹۶ ب‍ش‍ری‌؛ آزاده‌ ۱۳۷۲ ‭WY,‭۱۵۲/۵,‭ص۷۹۶فلا,‭۱۳۷۲ ‭ 
م‍راق‍ب‍ت‍ه‍ای‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ از ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ت‍ول‍ی‍د م‍ث‍ل‌ ت‍رج‍م‍ه‌، ج‍م‍ع‌آوری‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌ ف‍رخ‍ن‍ده‌ م‍ه‍ری‌ ۵۹۷ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ۱۳۷۰ ‭WY,‭۱۶۴,‭م۸۸۶م,‭۱۳۷۰ ‭ 
ب‍ی‍م‍اری‌ م‍زم‍ن‌ و اص‍ول‌ و روش‍ه‍ای‌ ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌ ب‍رون‍ر، س‍ودارث‌ ۵۹۸ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۵ ‭WY,‭۱۵۰/۵,‭ب۴۹۷ب,‭۱۳۷۵ ‭ 
ب‍ی‍م‍اری‌ م‍زم‍ن‌ و اص‍ول‌ و روش‍ه‍ای‌ ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌ ب‍رون‍ر، س‍ودارث‌ ۵۹۹ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۵ ‭WY,‭۱۵۰/۵,‭ب۴۹۷ب,‭۱۳۷۵ ‭ 
پ‍ی‍ش‌آزم‍ون‌ و م‍روری‌ ب‍ر م‍ب‍اح‍ث‌ گ‍وش‌ و گ‍ل‍و ب‍ی‍ن‍ی‌ دی‍وی‍س‌ (ب‍رای‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ در آزم‍ون‍ه‍ای‌ پ‍ره‌ان‍ت‍رن‍ی‌ و دس‍ت‍ی‍اری‌) گ‍ردآوری‌ آی‍دی‍ن‌ ت‍ب‍ری‍زی‌، س‍پ‍ی‍ده‌ طه‍ران‍ی‌ ق‍دی‍م‌ ۶۰۰ ان‍دی‍ش‍ه‌ روش‍ن‌ ۱۳۷۹ ‭WV,‭۱۸/۲,‭ت۳۲۲پ,‭۱۳۷۹ ‭ 
روش‍ه‍ای‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌   ۶۰۱ آی‍ن‍ده‌ س‍ازان‌ ،ش‍ه‍رآب‌ ۱۳۸۲ ‭WY,‭۱۹۵,‭م۸۴۲ر,‭۱۳۸۲ ‭ 
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در پ‍رس‍ت‍اری‌   ۶۰۲ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۷ ‭WY,‭۲۰/۵,‭ت۳۷۷,‭۱۳۷۷ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ پ‍وس‍ت‌ و س‍وخ‍ت‍گ‍ی‌ ف‍ی‍پ‍س‌ ... [و دی‍گ‍ران‌] ۶۰۳ چ‍ه‍ر ۱۳۷۷ ‭WY,‭۱۵۴/۵,‭پ۳۴۵,‭۱۳۷۷ ‭ 
اص‍ول‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ت‍ای‍ل‍ور(م‍ف‍اه‍ی‍م‌ پ‍رس‍ت‍اری‌) [ک‍ارول‌ ت‍ی‍ل‍ور، ک‍ارول‌ لای‍ل‍ی‍س‌، پ‍ری‍س‍ی‍لا ل‍م‍ون‌] ۶۰۴ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۴- ‭WY,‭۱۰۰,‭ت۹۶۵فلا,‭۱۳۷۵ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ وب‍ه‍داش‍ت‌ م‍ادران‌ ون‍وزادان‌ م‍ی‍ت‍را ذوال‍ف‍ق‍اری‌،اح‍م‍دع‍ل‍ی‌ اس‍دی‌ ن‍وق‍ان‍ی‌ ۶۰۵ ن‍ش‍روت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۸۲ ‭WY,‭۱۵۷,‭ذ۶۱پ,‭۱۳۸۲ ‭ 
راه‍ن‍م‍ای‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ ف‍رای‍ن‍د پ‍رس‍ت‍اری‌ م‍ول‍ف‌ م‍ح‍م‍د خ‍ادم‌ال‍ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ۶۰۶ ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۸ ‭WY,‭۱۰۰,‭خ۱۳۴ر,‭۱۳۷۸ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ ن‍گ‍ر(ب‍ه‍داش‍ت‌ م‍ح‍ی‍ط) ت‍ال‍ی‍ف‌ س‍ی‍ده‌ اش‍رف‌ ح‍ی‍دری‌ ۶۰۷ م‍ی‍رش‍ی‍دا ۱۳۸۱ ‭WY,‭۱۰۶,‭ح۹۴۵پ,‭۱۳۸۱ ‭ 
گ‍زارش‌ ک‍ت‍ب‍ی‌ و ش‍ف‍اه‍ی‌ در پ‍رس‍ت‍اری‌ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ م‍ه‍ری‌ ع‍ب‍اس‍ی‌ ۶۰۹ ن‍ش‍ر س‍ال‍م‌ ۱۳۷۹ ‭WY,‭۱۰۰/۵,‭ع۲۹۸گ,‭۱۳۷۹ ‭ 
اخ‍لاق‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ در طول‌ زن‍دگ‍ی‌ ن‍وی‍س‍ن‍دگ‍ان‌ ال‍س‍ی‌ ال‌. ب‍ان‍دم‍ن‌، ب‍رت‍رام‌ ب‍ان‍دم‍ن‌ ۶۱۰ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۵ ‭WY,‭۸۵,‭ب۲۷۶فلا,‭۱۳۷۵ ‭ 
راه‍ن‍م‍ای‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ ف‍رای‍ن‍د پ‍رس‍ت‍اری‌ م‍ول‍ف‌ م‍ح‍م‍د خ‍ادم‌ال‍ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ۶۱۱ ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۸ ‭WY,‭۱۰۰,‭خ۱۳۴ر,‭۱۳۷۸ ‭ 
راه‍ن‍م‍ای‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ ف‍رای‍ن‍د پ‍رس‍ت‍اری‌ م‍ول‍ف‌ م‍ح‍م‍د خ‍ادم‌ال‍ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ۶۱۲ ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۸ ‭WY,‭۱۰۰,‭خ۱۳۴ر,‭۱۳۷۸ ‭ 
راه‍ن‍م‍ای‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و س‍والات‌ (چ‍ن‍دگ‍زی‍ن‍ه‌ای‌) درس‍ن‍ام‍ه‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ داخ‍ل‍ی‌ - ج‍راح‍ی‌ ب‍رون‍ر - س‍ودارث‌ [م‍ری‌ ج‍و ب‍وی‍ر] ۶۱۳ ت‍ی‍م‍ورزاده‌: ن‍ش‍رطب‍ی‍ب‌ ۱۳۸۰ ‭WY,‭۱۸/۲,‭ب۷۹۴ر,‭۱۳۸۰ ‭ 
اس‍ت‍رس‍وره‍ا (درد، ع‍ف‍ون‍ت‌، ف‍ق‍دان‌، م‍ردن‌، م‍رگ‌ و )... ف‍ی‍پ‍س‌ ... [و دی‍گ‍ران‌] ۶۱۴ چ‍ه‍ر ۱۳۷۳ ‭WY,‭۱۶۰,‭فلا۴۸۲,‭۱۳۷۳ ‭ 
اص‍ول‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ از ب‍ی‍م‍ار ب‍ه‌ م‍ن‍ظور آم‍وزش‌ رش‍ت‍ه‌ه‍ای‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، م‍ام‍ای‍ی‌ و پ‍ی‍راپ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ و ت‍رج‍م‍ه‌ ف‍خ‍ری‌ ش‍اه‍رک‍ن‍ی‌ ۶۱۵ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ خ‍وزس‍ت‍ان‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌ ۱۳۷۴ ‭WY,‭۱۰۰,‭ش۲۶۱فلا,‭۱۳۷۴ ‭ 
پ‍ای‍ه‌ه‍ای‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در پ‍رس‍ت‍اری‌ روزم‍اری‌ ن‍ی‍زوی‍ادوم‍ی‌ ۶۱۶ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۳ ‭WY,‭۲۰/۵,‭ن۹۱۱پ,‭۱۳۷۳ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ اخ‍ت‍لالات‌ آب‌ و ال‍ک‍ت‍رول‍ی‍ت‌ ب‍رون‍ر، س‍ودارث‌ ۶۱۷ ش‍ه‍رآب‌ ۱۳۷۲ ‭WY,‭۱۶۴,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۷۲ ‭ 
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ت‍ن‍ف‍س‌ [ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌ ه‍اری‍س‍ون‌]، ی‍وج‍ی‍ن‌ ب‍راون‌ وال‍د ... [و دی‍گ‍ران‌] ۶۱۸ ارج‍م‍ن‍د ۱۳۸۰ ‭WF,‭۱۴۰,‭ه۵۵۶ب,‭۱۳۸۰ ‭ 
اداره‌ ب‍ی‍م‍اران‌ در واح‍د م‍راق‍ب‍ت‌ه‍ای‌ ع‍روق‌ ک‍رون‍ر ب‍رون‍ر، س‍ودارث‌ ۶۱۹ ب‍ی‍ن‍ا [۱۳۷۰] ‭WY,‭۱۵۲/۵,‭ب۴۹۷فلا,‭۱۳۷۰ ‭ 
درس‍ن‍ام‍ه‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ درب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ داخ‍ل‍ی‌ وج‍راح‍ی‌۱ (ب‍رون‍ر،لاک‍م‍ن‌ ،ف‍ی‍پ‍س‌) ت‍ال‍ی‍ف‌ وگ‍ردآوری‌ م‍ن‍ی‍رن‍وب‍ه‍ار ،...[ودی‍گ‍ران‌] ۶۲۰ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۸۱ ‭WY,‭۴۹,‭د۴۴۹,‭۱۳۸۱ ‭ 
م‍دی‍ر و ره‍ب‍ر اث‍ر ب‍خ‍ش‌ در پ‍رس‍ت‍اری‌ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ل‍ورای‌ داگ‍لاس‌ ۶۲۱ ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۵ ‭WY,‭۱۰۵,‭د۲۱۸م,‭۱۳۷۵ ‭ 
ک‍ل‍ی‍ه‌ و م‍ج‍اری‌ ادرار [ب‍رون‍ر، س‍ودارث‌] ۶۲۲ ح‍ی‍ان‌ ۱۳۷۶ ‭WY,‭۱۶۴,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۷۶ ‭ 
م‍راق‍ب‍ت‍ه‍ای‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ وی‍ژه‌ در ب‍خ‍ش‍ه‍ای‌ I.C.U - C.C.U و دی‍ال‍ی‍ز: س‍رف‍ص‍ل‌ ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ش‍ده‌ ج‍ه‍ت‌ واح‍د درس‍ی‌ م‍راق‍ب‍ت‍ه‍ای‌ وی‍ژه‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ از س‍وی‌ س‍ت‍اد ان‍ق‍لاب‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ م‍ول‍ف‍ی‍ن‌ م‍ع‍ص‍وم‍ه‌ ذاک‍ری‌م‍ق‍دم‌، م‍ن‍ص‍وره‌ ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍رپ‍ور ۶۲۳ ان‍دی‍ش‍ه‌ رف‍ی‍ع‌ ۱۳۸۲ ‭WY,‭۱۵۴,‭ذ۱۹م,‭۱۳۸۲ ‭ 
ک‍ارب‍رد ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ و ف‍رآی‍ن‍د پ‍رس‍ت‍اری‌: راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ روزال‍ی‍ن‍دا آل‍ف‍ارو ۶۲۴ ش‍ه‍رآب‌ ۱۳۷۴ ‭WY,‭۱۰۰,‭آ۷۴۵ک,‭۱۳۷۴ ‭ 
راه‍ن‍م‍ای‌ اق‍دام‍ات‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ر اس‍اس‌ م‍دل‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ ال‍ی‍زاب‍ت‌ م‌. ج‍م‍ی‍س‍ن‌ ،...[و دی‍گ‍ران‌] ۶۲۵ ارج‍م‍ن‍د ۱۳۷۵ ‭WY,‭۱۰۰,‭ر۱۴۸,‭۱۳۷۵ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌ ف‍ی‍پ‍س‌ ... [و دی‍گ‍ران‌] ۶۲۶ چ‍ه‍ر ۱۳۷۶ ‭WY,‭۱۵۲/۵,‭پ۳۴۵,‭۱۳۷۶ ‭ 
م‍ج‍م‍وع‍ه‌ س‍والات‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ آزم‍ون‍ه‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ راه‍ن‍م‍ای‌ ش‍رک‍ت‌ در ام‍ت‍ح‍ان‍ات‌ ف‍ی‍ن‍ال‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د پ‍رس‍ت‍اری‌ و م‍ام‍ای‍ی‌   ۶۲۷ س‍م‍اط ۱۳۷۶ ‭WY,‭۱۸/۲,‭خ۱۱۸م,‭۱۳۷۶ ‭ 
اص‍ول‌ م‍راق‍ب‍ت‌ از ب‍ی‍م‍ار؛ ن‍گ‍رش‍ی‌ ج‍ام‍ع‌ ب‍ر پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ورل‍ی‌ وی‍ت‍ر دوگ‍اس‌ ۶۲۸ م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌، درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ [۱۳۷۲]؟ ‭WY,‭۱۰۰,‭د۷۷۷فلا,‭۱۳۷۲ ‭ 
پ‍وس‍ت‌ و س‍وخ‍ت‍گ‍ی‌ س‍وزان‌ س‌. اس‍م‍ل‍ت‍زر، ب‍رن‍دا ج‍ی‌. ب‍ی‍ر ۶۲۹ س‍ال‍م‍ی‌ ۱۳۸۲ ‭WY,‭۱۵۴/۵,‭فلا۵۳۵پ,‭۱۳۸۲ ‭ 
ف‍رای‍ن‍د ی‍ادگ‍ی‍ری‌ و اص‍ول‌ آم‍وزش‌ ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍ار م‍ول‍ف‌ اح‍م‍دع‍ل‍ی‌ اس‍دی‌ ن‍وق‍اب‍ی‌ ۶۳۰ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۸ ‭W,‭۸۵,‭فلا۵۱۱ف,‭۱۳۷۸ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ در م‍ن‍اطق‌ دوراف‍ت‍اده‌ اس‌. ت‍ی‌. ه‍ان‌ ۶۳۱ س‍ال‍م‍ی‌ ۱۳۸۰ ‭WY,‭۱۰۱,‭ه۳۶۶پ,‭۱۳۸۰ ‭ 
اخ‍ت‍لالات‌ ع‍روق‌ ک‍رون‍ر و اص‍ول‌ م‍راق‍ب‍ت‍ه‍ای‌ وی‍ژه‌ ق‍ل‍ب‍ی‌ (C.C.U) ت‍رج‍م‍ه‌ و گ‍ردآوری‌ م‍ه‍وش‌ ص‍ل‍ص‍ال‍ی‌ ۶۳۳ ب‍ش‍ری‌؛ آزاده‌ ۱۳۷۲ ‭WY,‭۱۵۲/۵,‭ص۷۹۶فلا,‭۱۳۷۲ ‭ 
اخ‍ت‍لالات‌ ع‍روق‌ ک‍رون‍ر و اص‍ول‌ م‍راق‍ب‍ت‍ه‍ای‌ وی‍ژه‌ ق‍ل‍ب‍ی‌ (C.C.U) ت‍رج‍م‍ه‌ و گ‍ردآوری‌ م‍ه‍وش‌ ص‍ل‍ص‍ال‍ی‌ ۶۳۴ ب‍ش‍ری‌؛ آزاده‌ ۱۳۷۲ ‭WY,‭۱۵۲/۵,‭ص۷۹۶فلا,‭۱۳۷۲ ‭ 
رف‍ران‍س‌ س‍ری‍ع‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ک‍ودک‍ان‌ (وون‍گ‌) ن‍وش‍ت‍ه‌ دون‍ا ال‌. وون‍گ‌ ۶۳۵ ق‍اض‍ی‌ ج‍ه‍ان‍ی‌,آری‍ان‌ طب‌؛ گ‍ل‍ب‍ان‌ ۱۳۸۱-۱۳۸۱ ‭WY,‭۱۵۹,‭و۳۳۳ر,‭۱۳۸۱ ‭ 
رف‍ران‍س‌ س‍ری‍ع‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ک‍ودک‍ان‌ (وون‍گ‌) ن‍وش‍ت‍ه‌ دون‍ا ال‌. وون‍گ‌ ۶۳۶ ق‍اض‍ی‌ ج‍ه‍ان‍ی‌,آری‍ان‌ طب‌؛ گ‍ل‍ب‍ان‌ ۱۳۸۱-۱۳۸۱ ‭WY,‭۱۵۹,‭و۳۳۳ر,‭۱۳۸۱ ‭ 
ت‍اری‍خ‌ ت‍ح‍ولات‌ و اخ‍لاق‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ گ‍ردآوری‌ و ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ی‍رم‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ۶۳۷ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۹ ‭WY,‭۱۱,‭ح۵۷۷ت,‭۱۳۷۹ ‭ 
ت‍اری‍خ‌ ت‍ح‍ولات‌ و اخ‍لاق‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ گ‍ردآوری‌ و ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ی‍رم‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ۶۳۸ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۹ ‭WY,‭۱۱,‭ح۵۷۷ت,‭۱۳۷۹ ‭ 
ت‍اری‍خ‌ ت‍ح‍ولات‌ و اخ‍لاق‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ گ‍ردآوری‌ و ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ی‍رم‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ۶۳۹ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۹ ‭WY,‭۱۱,‭ح۵۷۷ت,‭۱۳۷۹ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ س‍ال‍م‍ن‍دان‌ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ج‍ی‍ن‌ ف‍ارل‌ ۶۴۰ روی‍ان‌ ۱۳۷۵ ‭WY,‭۱۵۲,‭ف۱۳۸پ,‭۱۳۷۵ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ س‍ال‍م‍ن‍دان‌ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ج‍ی‍ن‌ ف‍ارل‌ ۶۴۱ روی‍ان‌ ۱۳۷۵ ‭WY,‭۱۵۲,‭ف۱۳۸پ,‭۱۳۷۵ ‭ 
س‍رطان‌: س‍ازگ‍اری‌ و پ‍رس‍ت‍اری‌ ن‍گ‍ارش‌ ص‍دی‍ق‍ه‌ س‍ال‍م‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا خ‍ان‍ک‍ه‌ ۶۴۲ س‍ال‍م‍ی‌ ۱۳۷۷ ‭WY,‭۱۵۶,‭س۲۲۸س,‭۱۳۷۷ ‭ 
س‍رطان‌: س‍ازگ‍اری‌ و پ‍رس‍ت‍اری‌ ن‍گ‍ارش‌ ص‍دی‍ق‍ه‌ س‍ال‍م‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا خ‍ان‍ک‍ه‌ ۶۴۳ س‍ال‍م‍ی‌ ۱۳۷۷ ‭WY,‭۱۵۶,‭س۲۲۸س,‭۱۳۷۷ ‭ 
س‍ری‌ آزم‍ون‍ه‍ای‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ پ‍رس‍ت‍اری‌: ۵۰۰ [پ‍ان‍ص‍د] پ‍رس‍ش‌ آم‍وزش‍ی‌ ب‍ا پ‍اس‍خ‌ ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ گ‍وارش‌ و دس‍ت‍گ‍اه‌ ادراری‌ ژان‍ت‌ ری‍دل‌ ۶۴۴ ارج‍م‍ن‍د ۱۳۷۶ ‭WY,‭۱۸/۲,‭ر۹۴۷س,‭۱۳۷۶ ‭ 
س‍ری‌ آزم‍ون‍ه‍ای‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ پ‍رس‍ت‍اری‌: ۵۰۰ [پ‍ان‍ص‍د] پ‍رس‍ش‌ آم‍وزش‍ی‌ ب‍ا پ‍اس‍خ‌ ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ت‍ن‍ف‍س‌ و دس‍ت‍گ‍اه‌ گ‍ردش‌ خ‍ون‌ ژان‍ت‌ ری‍دل‌ ۶۴۵ ارج‍م‍ن‍د ۱۳۷۶ ‭WY,‭۱۸/۲,‭ر۹۴۷س,‭۱۳۷۶ ‭ 
راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ پ‍اش‍ا: پ‍اس‍خ‌ م‍وض‍وع‍ی‌ - ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌ ب‍ه‌ ده‌ دوره‌ آزم‍ون‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د پ‍رس‍ت‍اری‌: ه‍م‍راه‌ ب‍ا ش‍ای‍ع‍ت‍ری‍ن‌ه‍ا و ن‍ک‍ات‌ م‍ه‍م‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ ح‍ج‍ت‌ال‍ه‌ اک‍ب‍رزاده‌ پ‍اش‍ا ... [و دی‍گ‍ران‌] ۶۴۶ پ‍اش‍ا ۱۳۷۶ ‭WY,‭۱۸/۲,‭ر۲۹۸,‭۱۳۷۶ ‭ 
چ‍ک‍ی‍ده‌ روان‌پ‍رس‍ت‍اری‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ ع‍ل‍ی‍رض‍ا خ‍ات‍ون‍ی‌ ۶۴۷ س‍م‍اط ۱۳۷۸ ‭WY,‭۱۶۰,‭خ۱۱۸چ,‭۱۳۷۸ ‭ 
راه‍ن‍م‍ای‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍س‍ت‍ه‍ای‌ داخ‍ل‍ی‌ - ج‍راح‍ی‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ج‍ی‍ن‌ اس‍چ‍ر، ب‍ارب‍ارا ت‍ی‍م‍ب‍ی‌ ۶۴۸ ن‍گ‍اه‌ س‍ب‍ز ۱۳۷۷ ‭WY,‭۱۸/۲,‭فلا۴۹۴ر,‭۱۳۷۷ ‭ 
راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ پ‍اش‍ا: پ‍اس‍خ‌ م‍وض‍وع‍ی‌ - ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌ ب‍ه‌ ده‌ دوره‌ آزم‍ون‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د پ‍رس‍ت‍اری‌: ه‍م‍راه‌ ب‍ا ش‍ای‍ع‍ت‍ری‍ن‌ه‍ا و ن‍ک‍ات‌ م‍ه‍م‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ ح‍ج‍ت‌ال‍ه‌ اک‍ب‍رزاده‌ پ‍اش‍ا ... [و دی‍گ‍ران‌] ۶۴۹ پ‍اش‍ا ۱۳۷۶ ‭WY,‭۱۸/۲,‭ر۲۹۸,‭۱۳۷۶ ‭ 
روش‌ ه‍ای‌ آم‍اری‌ در پ‍ژوه‍ش‌ م‍راق‍ب‍ت‌ ه‍ای‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ و ک‍ارب‍رد در ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ داده‌ ه‍ا ن‍وش‍ت‍ه‌ ب‍ارارا ه‍ازارد م‍ون‍رو ۶۴۹ ج‍ام‍ع‍ه‌ ن‍گ‍ر: س‍ال‍م‍ی‌ ۱۳۸۹ ‭  ‭ 
س‍ری‌ آزم‍ون‍ه‍ای‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ پ‍رس‍ت‍اری‌: ۵۰۰ [پ‍ان‍ص‍د] پ‍رس‍ش‌ آم‍وزش‍ی‌ ب‍ا پ‍اس‍خ‌ ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ گ‍وارش‌ و دس‍ت‍گ‍اه‌ ادراری‌ ژان‍ت‌ ری‍دل‌ ۶۵۰ ارج‍م‍ن‍د ۱۳۷۶ ‭WY,‭۱۸/۲,‭ر۹۴۷س,‭۱۳۷۶ ‭ 
س‍ری‌ آزم‍ون‍ه‍ای‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ پ‍رس‍ت‍اری‌: ۵۰۰ [پ‍ان‍ص‍د] پ‍رس‍ش‌ آم‍وزش‍ی‌ ب‍ا پ‍اس‍خ‌ ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ گ‍وارش‌ و دس‍ت‍گ‍اه‌ ادراری‌ ژان‍ت‌ ری‍دل‌ ۶۵۱ ارج‍م‍ن‍د ۱۳۷۶ ‭WY,‭۱۸/۲,‭ر۹۴۷س,‭۱۳۷۶ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ و ب‍ه‍داش‍ت‌ م‍ادران‌ و ن‍وزادان‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ ف‍رخ‍ن‍ده‌ م‍ه‍ری‌ ۶۵۲ م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (م‍اج‍د) ۱۳۷۷ ‭WY,‭۱۵۷,‭م۸۸۶پ,‭۱۳۷۷ ‭ 
م‍راق‍ب‍ت‍ه‍ای‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ وی‍ژه‌ در ب‍خ‍ش‌ه‍ای‌ CCU، ICU و دی‍ال‍ی‍ز (ب‍ر طب‍ق‌ س‍رف‍ص‍ل‌ واح‍د درس‍ی‌ م‍راق‍ب‍ت‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ وی‍ژه‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ پ‍رس‍ت‍اری‌) ت‍ال‍ی‍ف‌ و گ‍ردآوری‌ م‍ح‍م‍درض‍ا ع‍س‍گ‍ری‌ ۶۵۳ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۷ ‭WY,‭۱۵۴,‭ع۶۱۳م,‭۱۳۷۷ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ک‍ب‍د، س‍ی‍س‍ت‍م‌ ص‍ف‍راوی‌ و ل‍وزال‍م‍ع‍ده‌ ب‍رون‌ری‍ز ف‍ی‍پ‍س‌، س‍ن‍د، م‍ارک‌ ۶۵۴ چ‍ه‍ر ۱۳۸۰ ‭WY,‭۱۵۶/۵,‭ف۹۴۳پ,‭۱۳۸۰ ‭ 
درس‍ن‍ام‍ه‌ ج‍ام‍ع‌ ف‍وری‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍زش‍ک‍ی‌   ۶۵۶ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌، درم‍ان‌ وآم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ آم‍وزش‍ی‌ وام‍وردان‍ش‍ج‍وی‍ی‌ ۱۳۸۴ ‭WB,‭۱۰۵,‭د۴۵۴,‭۱۳۸۴ ‭ 
اص‍ول‌ م‍راق‍ب‍ت‌ از ب‍ی‍م‍ار؛ ن‍گ‍رش‍ی‌ ج‍ام‍ع‌ ب‍ر پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ورل‍ی‌ وی‍ت‍ر دوگ‍اس‌ ۶۵۷ م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌، درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ [۱۳۷۲]؟ ‭WY,‭۱۰۰,‭د۷۷۷فلا,‭۱۳۷۲ ‭ 
راه‍ن‍م‍ای‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ ف‍رای‍ن‍د پ‍رس‍ت‍اری‌ م‍ول‍ف‌ م‍ح‍م‍د خ‍ادم‌ال‍ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ۶۵۸ ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۸ ‭WY,‭۱۰۰,‭خ۱۳۴ر,‭۱۳۷۸ ‭ 
راه‍ن‍م‍ای‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ ف‍رای‍ن‍د پ‍رس‍ت‍اری‌ م‍ول‍ف‌ م‍ح‍م‍د خ‍ادم‌ال‍ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ۶۵۹ ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۸ ‭WY,‭۱۰۰,‭خ۱۳۴ر,‭۱۳۷۸ ‭ 
راه‍ن‍م‍ای‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ ف‍رای‍ن‍د پ‍رس‍ت‍اری‌ م‍ول‍ف‌ م‍ح‍م‍د خ‍ادم‌ال‍ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ۶۶۰ ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۸ ‭WY,‭۱۰۰,‭خ۱۳۴ر,‭۱۳۷۸ ‭ 
راه‍ن‍م‍ای‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ ف‍رای‍ن‍د پ‍رس‍ت‍اری‌ م‍ول‍ف‌ م‍ح‍م‍د خ‍ادم‌ال‍ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ۶۶۱ ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۸ ‭WY,‭۱۰۰,‭خ۱۳۴ر,‭۱۳۷۸ ‭ 
۲۰۰۰ ن‍ک‍ت‍ه‌ م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ول‍ف‌ س‍ی‍دج‍م‍ال‌ ال‍دی‍ن‌ طب‍ی‍ب‍ی‌، ق‍اس‍م‌ ع‍اب‍دی‌ ۶۶۲ ع‍ب‍ادی‌ ف‍ر ۱۳۸۲ ‭  ‭ 
۲۰۰۰ ن‍ک‍ت‍ه‌ م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ول‍ف‌ س‍ی‍دج‍م‍ال‌ ال‍دی‍ن‌ طب‍ی‍ب‍ی‌، ق‍اس‍م‌ ع‍اب‍دی‌ ۶۶۳ ع‍ب‍ادی‌ ف‍ر ۱۳۸۲ ‭  ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌ [ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌ ش‍ول‍ت‍ی‍س‌ ب‍رون‍ر، دوری‍س‌ اس‍م‍ی‍ت‌ س‍وارث‌] ۶۶۴ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۹ ‭WY,‭۱۵۲/۵,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۷۹ ‭ 
روش‍ه‍ای‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ در ک‍ودک‍ان‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ س‍ون‍ی‍ا آرزوم‍ان‍ی‍ان‍س‌ ۶۶۵ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۳ ‭WY,‭۱۵۹,‭آ۳۷۸ر,‭۱۳۷۳ ‭ 
ت‍اری‍خ‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ از دی‍روز ت‍ا ام‍روز ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ م‍ع‍ص‍وم‍ه‌ ص‍اب‍ری‍ان‌ ۶۶۶ ب‍ش‍ری‌؛ ت‍ح‍ف‍ه‌ ۱۳۸۱ ‭WY,‭۱۱,‭ص۱۳۱ت,‭۱۳۸۱ ‭ 
ت‍اری‍خ‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ از دی‍روز ت‍ا ام‍روز ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ م‍ع‍ص‍وم‍ه‌ ص‍اب‍ری‍ان‌ ۶۶۷ ب‍ش‍ری‌؛ ت‍ح‍ف‍ه‌ ۱۳۸۱ ‭WY,‭۱۱,‭ص۱۳۱ت,‭۱۳۸۱ ‭ 
راه‍ن‍م‍ای‌ اق‍دام‍ات‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ر اس‍اس‌ م‍دل‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ ال‍ی‍زاب‍ت‌ م‌. ج‍م‍ی‍س‍ن‌ ،...[و دی‍گ‍ران‌] ۶۶۸ ارج‍م‍ن‍د ۱۳۷۵ ‭WY,‭۱۰۰,‭ر۱۴۸,‭۱۳۷۵ ‭ 
راه‍ن‍م‍ای‌ اق‍دام‍ات‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ر اس‍اس‌ م‍دل‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ ال‍ی‍زاب‍ت‌ م‌. ج‍م‍ی‍س‍ن‌ ،...[و دی‍گ‍ران‌] ۶۶۹ ارج‍م‍ن‍د ۱۳۷۵ ‭WY,‭۱۰۰,‭ر۱۴۸,‭۱۳۷۵ ‭ 
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ خ‍ون‌ [ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌ ه‍اری‍س‍ون‌؛ ی‍وج‍ی‍ن‌ ب‍راون‌ وال‍د ... و دی‍گ‍ران‌] ۶۷۰ گ‍ل‍ب‍ان‌ ۱۳۸۰ ‭WH,‭۱۲۰,‭ه۵۵۶ب,‭۱۳۸۰ ‭ 
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ خ‍ون‌ [ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌ ه‍اری‍س‍ون‌؛ ی‍وج‍ی‍ن‌ ب‍راون‌ وال‍د ... و دی‍گ‍ران‌] ۶۷۱ گ‍ل‍ب‍ان‌ ۱۳۸۰ ‭WH,‭۱۲۰,‭ه۵۵۶ب,‭۱۳۸۰ ‭ 
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ک‍ل‍ی‍ه‌ و م‍ج‍اری‌ ادراری‌ ت‍ی‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌ ه‍اری‍س‍ون‌ ۶۷۲ گ‍ل‍ب‍ان‌ ۱۳۸۰ ‭WJ,‭۳۰۰,‭ه۵۵۶ب,‭۱۳۸۰ ‭ 
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ک‍ل‍ی‍ه‌ و م‍ج‍اری‌ ادراری‌ ت‍ی‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌ ه‍اری‍س‍ون‌ ۶۷۳ گ‍ل‍ب‍ان‌ ۱۳۸۰ ‭WJ,‭۳۰۰,‭ه۵۵۶ب,‭۱۳۸۰ ‭ 
اص‍ول‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ از ب‍ی‍م‍ار ب‍ه‌ م‍ن‍ظور آم‍وزش‌ رش‍ت‍ه‌ه‍ای‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، م‍ام‍ای‍ی‌ و پ‍ی‍راپ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ و ت‍رج‍م‍ه‌ ف‍خ‍ری‌ ش‍اه‍رک‍ن‍ی‌ ۶۷۴ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ خ‍وزس‍ت‍ان‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌ ۱۳۷۴ ‭WY,‭۱۰۰,‭ش۲۶۱فلا,‭۱۳۷۴ ‭ 
روان‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ م‍ول‍ف‌ م‍ح‍س‍ن‌ ک‍وش‍ان‌ ،س‍ع‍ی‍د واق‍ع‍ی‌ ۶۷۵ ان‍ت‍ظار ۱۳۷۸-۱۳۷۹ ‭WY,‭۱۶۰,‭ک۸۲۹ر,‭۱۳۷۹ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ خ‍ان‍واده‌: م‍ورد اس‍ت‍ف‍اده‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ و پ‍ی‍راپ‍زش‍ک‍ی‌ ن‍وی‍س‍ن‍دگ‍ان‌ م‍ی‍م‍ن‍ت‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، ک‍ام‍ل‍ی‍ا روح‍ان‍ی‌، ص‍ف‍ی‍ه‌ ح‍س‍ی‍ن‌زاده‌ ۶۷۶ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۵ ‭WY,‭۱۰۸,‭ح۵۷۷پ,‭۱۳۷۵ ‭ 
چ‍ک‍ی‍ده‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ داخ‍ل‍ی‌ - ج‍راح‍ی‌ ب‍رون‍ر و س‍ودارث‌ ن‍وش‍ت‍ه‌ س‍ی‌. دی‍ان‌ ب‍وگ‍م‍ن‌ [ج‍وان‌ س‍ی‌. ه‍اک‍ل‍ی‌] ۶۷۷ زرن‍گ‍ار ۱۳۷۶ ‭WY,‭۴۹,‭ب۷۸۳چ,‭۱۳۷۶ ‭ 
اورول‍وژی‌ ب‍رای‌ پ‍رس‍ت‍اران‌ [دی‌. ای‌. اس‍ت‍اردی‌] ۶۷۸ دان‍ش‌پ‍ژوه‌ ۱۳۶۸ ‭WY,‭۱۶۴,‭فلا۴۷۶فلا,‭۱۳۶۸ ‭ 
م‍ج‍م‍وع‍ه‌ س‍والات‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ آزم‍ون‍ه‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ راه‍ن‍م‍ای‌ ش‍رک‍ت‌ در ام‍ت‍ح‍ان‍ات‌ ف‍ی‍ن‍ال‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د پ‍رس‍ت‍اری‌ و م‍ام‍ای‍ی‌   ۶۷۹ س‍م‍اط ۱۳۷۶ ‭WY,‭۱۸/۲,‭خ۱۱۸م,‭۱۳۷۶ ‭ 
ک‍ارب‍رد ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ و ف‍رآی‍ن‍د پ‍رس‍ت‍اری‌: راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ روزال‍ی‍ن‍دا آل‍ف‍ارو ۶۸۰ ش‍ه‍رآب‌ ۱۳۷۴ ‭WY,‭۱۰۰,‭آ۷۴۵ک,‭۱۳۷۴ ‭ 
م‍ج‍م‍وع‍ه‌ س‍والات‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ آزم‍ون‍ه‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ راه‍ن‍م‍ای‌ ش‍رک‍ت‌ در ام‍ت‍ح‍ان‍ات‌ ف‍ی‍ن‍ال‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د پ‍رس‍ت‍اری‌ و م‍ام‍ای‍ی‌   ۶۸۱ س‍م‍اط ۱۳۷۶ ‭WY,‭۱۸/۲,‭خ۱۱۸م,‭۱۳۷۶ ‭ 
ق‍ان‍ون‌ وپ‍رس‍ت‍ار ت‍ال‍ی‍ف‌ ن‍س‍ری‍ن‌ ع‍ل‍ی‍رم‍ائ‍ی‌ ۶۸۲ س‍ال‍م‍ی‌ ۱۳۸۱ ‭WY,‭۸۵,‭ع۸۵۵ق,‭۱۳۸۱ ‭ 
روش‍ه‍ای‌ ج‍دی‍د م‍راق‍ب‍ت‍ی‌ در س‍رطان‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ و گ‍ردآوری‌ م‍ه‍ن‍از ای‍ل‍خ‍ان‍ی‌ ۶۸۴ م‍ه‍ن‍از ای‍ل‍خ‍ان‍ی‌ ۱۳۷۰ ‭QZ,‭۲۰۰,‭فلا۹۸۳ر,‭۱۳۷۰ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ داخ‍ل‍ی‌ - ج‍راح‍ی‌ س‍رطان‌ ف‍ی‍پ‍س‌ ... [و دی‍گ‍ران‌] ۶۸۵ چ‍ه‍ر ۱۳۷۷ ‭WY,‭۱۵۶,‭پ۳۴۵,‭۱۳۷۷ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ خ‍ان‍واده‌: م‍ورد اس‍ت‍ف‍اده‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ و پ‍ی‍راپ‍زش‍ک‍ی‌ ن‍وی‍س‍ن‍دگ‍ان‌ م‍ی‍م‍ن‍ت‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، ک‍ام‍ل‍ی‍ا روح‍ان‍ی‌، ص‍ف‍ی‍ه‌ ح‍س‍ی‍ن‌زاده‌ ۶۸۶ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۵ ‭WY,‭۱۰۸,‭ح۵۷۷پ,‭۱۳۷۵ ‭ 
م‍راق‍ب‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ( ه‍م‍راه‌ ب‍اپ‍ان‍ص‍دپ‍رس‍ش‌ وپ‍اس‍خ‌) ت‍ال‍ی‍ف‌ ج‍ان‍ت‌ ت‍ی‌. ای‍ی‌. ری‍دل‌ ۶۸۷ ات‍وس‍اج‍ل‍ی‍ل‍ون‍د ه‍م‍ت‍ی‌ ،ف‍ری‍ده‌ ی‍گ‍ان‍ه‌ ۱۳۷۲ ‭WY,‭۱۰۰,‭ر۹۴۷م,‭۱۳۷۲ ‭ 
م‍ج‍م‍وع‍ه‌ س‍والات‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ داخ‍ل‍ی‌ - ج‍راح‍ی‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور آم‍اده‌س‍ازی‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ و ف‍ارغ‌ال‍ت‍ح‍ص‍ی‍لان‌ ج‍ه‍ت‌ آزم‍ون‌ ف‍ی‍ن‍ال‌ و ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د م‍ول‍ف‍ی‍ن‌ ب‍رون‍ر ... [و دی‍گ‍ران‌] ۶۸۸ ش‍ه‍رآب‌ ۱۳۷۷ ‭WY,‭۱۸/۲,‭ب۹۶۲م,‭۱۳۷۷ ‭ 
اص‍ول‌ م‍راق‍ب‍ت‍ه‍ای‌ ن‍وی‍ن‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ در ه‍م‍ودی‍ال‍ی‍ز م‍ول‍ف‌ م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ م‍ق‍دم‌ن‍ی‍ا ۶۹۰ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۷ ‭WY,‭۱۶۴,‭م۷۲۳فلا,‭۱۳۷۷ ‭ 
اص‍ول‌ و روش‌ه‍ا در پ‍رس‍ت‍اری‌ اطف‍ال‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ گ‍ل‍وری‍ا ل‍ی‍ف‍ر ۶۹۱ م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ف‍ارس‌ ۱۳۷۳ ‭WY,‭۱۵۹,‭ل۸۸۸فلا,‭۱۳۷۳ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ و ب‍ه‍داش‍ت‌ م‍ادران‌ و ن‍وزادان‌ ب‍ر اس‍اس‌ س‍رف‍ص‍ل‌ه‍ای‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍ادی‌ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ن‍وی‍س‍ن‍دگ‍ان‌ ف‍وزی‍ه‌ رف‍ع‍ت‍ی‌، رض‍ا م‍ی‍رزای‍ی‌ س‍ی‍ف‌آب‍ادی‌، ن‍ع‍م‍ت‌ال‍ه‌ ش‍ف‍ی‍ع‍ی‌ ۶۹۲ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۸۱ ‭WY,‭۱۵۷,‭ر۶۴۲پ,‭۱۳۸۱ ‭ 
دان‍س‍ت‍ن‍ی‌ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌ و خ‍ان‍واده‌ ن‍گ‍ارش‌ ص‍دی‍ق‍ه‌ س‍ال‍م‍ی‌ ۶۹۳ س‍ال‍م‍ی‌ ۱۳۷۷ ‭WG,‭۲۰۰,‭س۲۲۸د,‭۱۳۷۷ ‭ 
پ‍رس‍ش‍ه‍ای‌ چ‍ه‍ار گ‍زی‍ن‍ه‌ای‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ک‍ودک‍ان‌ واح‍د ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍ج‍ت‍م‍ع‌ آم‍وزش‍ی‌ و ف‍ن‍ی‌ ت‍ه‍ران‌ ۶۹۴ م‍ج‍ت‍م‍ع‌ آم‍وزش‍ی‌ و ف‍ن‍ی‌ ت‍ه‍ران‌ ۱۳۷۷ ‭WY,‭۱۸/۲,‭پ۳۴۵,‭۱۳۷۷ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ه‍ورم‍ون‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌ ل‍وس‍ی‍ل‌ اس‌. وی‍ل‍ی‌، دان‍ل‍د ال‌. وان‍گ‌ ۶۹۵ دان‍ش‌ ام‍روز ۱۳۷۱ ‭WY,‭۱۵۹,‭و۹۵۱پ,‭۱۳۷۱ ‭ 
اخ‍لاق‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ در طول‌ زن‍دگ‍ی‌ ن‍وی‍س‍ن‍دگ‍ان‌ ال‍س‍ی‌ ال‌. ب‍ان‍دم‍ن‌، ب‍رت‍رام‌ ب‍ان‍دم‍ن‌ ۶۹۶ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۵ ‭WY,‭۸۵,‭ب۲۷۶فلا,‭۱۳۷۵ ‭ 
م‍راق‍ب‍ت‍ه‍ای‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ از ن‍وزادان‌ م‍ول‍ف‌ طی‍ب‍ه‌ خ‍زاع‍ی‌ ۶۹۷ طه‌ ۱۳۷۸ ‭WY,‭۱۵۷/۳,‭خ۴۹۱م,‭۱۳۷۸ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ و ب‍ه‍داش‍ت‌ م‍ادران‌ و ن‍وزادان‌ ب‍ر اس‍اس‌ س‍رف‍ص‍ل‌ه‍ای‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍ادی‌ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ن‍وی‍س‍ن‍دگ‍ان‌ ف‍وزی‍ه‌ رف‍ع‍ت‍ی‌، رض‍ا م‍ی‍رزای‍ی‌ س‍ی‍ف‌آب‍ادی‌، ن‍ع‍م‍ت‌ال‍ه‌ ش‍ف‍ی‍ع‍ی‌ ۶۹۸ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۸۱ ‭WY,‭۱۵۷,‭ر۶۴۲پ,‭۱۳۸۱ ‭ 
ف‍ارم‍اک‍ول‍وژی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ن‍وی‍س‍ن‍دگ‍ان‌ [ژول‍ی‍ا ف‍ری‍م‍ن‌ ک‍لارک‌، ش‍ری‌ ک‍وی‍ن‍ی‍ر، وی‍رج‍ی‍ن‌ ب‍ورک‌ ک‍ارب‌] ۶۹۹ س‍ال‍م‌ ۱۳۷۷- ‭QV,‭۳۸,‭ف۷۲۲ف,‭۱۳۷۷ ‭ 
اص‍ول‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ت‍ای‍ل‍ور(م‍ف‍اه‍ی‍م‌ پ‍رس‍ت‍اری‌) [ک‍ارول‌ ت‍ی‍ل‍ور، ک‍ارول‌ لای‍ل‍ی‍س‌، پ‍ری‍س‍ی‍لا ل‍م‍ون‌] ۷۰۰ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۴- ‭WY,‭۱۰۰,‭ت۹۶۵فلا,‭۱۳۷۵ ‭ 
اورول‍وژی‌ ب‍رای‌ پ‍رس‍ت‍اران‌ [دی‌. ای‌. اس‍ت‍اردی‌] ۷۰۱ دان‍ش‌پ‍ژوه‌ ۱۳۶۸ ‭WY,‭۱۶۴,‭فلا۴۷۶فلا,‭۱۳۶۸ ‭ 
اص‍ول‌ درم‍ان‌ و م‍راق‍ب‍ت‍ه‍ای‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ص‍دم‍ات‌ طن‍اب‌ ن‍خ‍اع‍ی‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ ح‍س‍ن‌ ک‍ری‍م‍ی‌راه‍ج‍ردی‌ ۷۰۲ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۵ ‭WY,‭۱۶۰,‭ک۵۲۵فلا,‭۱۳۷۵ ‭ 
ای‍دز: راه‍ن‍م‍ای‌ ت‍داب‍ی‍ر ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ در ب‍ال‍غ‍ی‍ن‌ آل‍وده‌ ب‍ه‌ HIV (ب‍ا روش‌ ال‍گ‍وری‍ت‍م‌) س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ (گ‍روه‌ م‍ول‍ف‍ی‍ن‌) ۷۰۳ س‍الار ۱۳۷۴ ‭WC,‭۵.۳,‭س۱۵۸فلا,‭۱۳۷۴ ‭ 
ب‍ه‌ ک‍ودک‍ان‌ خ‍وان‍دن‌ ب‍ی‍ام‍وزی‍د ن‍وش‍ت‍ه‌ گ‍ل‍ن‌ دوم‍ان‌ ۷۰۴ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر ۱۳۵۳ ‭  ‭ 
ت‍اری‍خ‌ ت‍ح‍ولات‌ و اخ‍لاق‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ گ‍ردآوری‌ و ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ی‍رم‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ۷۰۵ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۹ ‭WY,‭۱۱,‭ح۵۷۷ت,‭۱۳۷۹ ‭ 
ت‍اری‍خ‌ ت‍ح‍ولات‌ و اخ‍لاق‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ گ‍ردآوری‌ و ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ی‍رم‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ۷۰۶ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۹ ‭WY,‭۱۱,‭ح۵۷۷ت,‭۱۳۷۹ ‭ 
ت‍اری‍خ‌ ت‍ح‍ولات‌ و اخ‍لاق‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ گ‍ردآوری‌ و ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ی‍رم‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ۷۰۷ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۹ ‭WY,‭۱۱,‭ح۵۷۷ت,‭۱۳۷۹ ‭ 
روش‍ه‍ای‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‍ی‌ ب‍ا روی‍ک‍رد پ‍رس‍ت‍اری‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ ه‍ادی‌ ک‍وش‍ی‍ار ۷۰۸ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ م‍ش‍ه‍د ۱۳۸۰ ‭WY,‭۱۰۰/۴,‭ک۸۳۷ر,‭۱۳۸۰ ‭ 
م‍ج‍م‍وع‍ه‌ س‍والات‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د پ‍رس‍ت‍اری‌ داخ‍ل‍ی‌ - ج‍راح‍ی‌: اول‍ی‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ طب‍ق‍ه‌ب‍ن‍دی‌ ش‍ده‌ ب‍ا پ‍اس‍خ‌ ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌ راه‍ن‍م‍ای‌ آزم‍ون‌ ... م‍ش‍ت‍م‍ل‌ ب‍ر داخ‍ل‍ی‌ - ج‍راح‍ی‌ (۱... )   ۷۱۰ چ‍ش‍م‍ه‌س‍ار ۱۳۷۷ ‭WY,‭۱۸/۲,‭م۷۲۳م,‭۱۳۷۷ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ک‍ودک‍ان‌ وال‍ی‌ وان‍گ‌ [دان‍ا ال‌. وان‍گ‌ ... و دی‍گ‍ران‌] ۷۱۱ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۸۰ ‭WY,‭۱۵۹,‭پ۳۴۵,‭۱۳۸۰ ‭ 
اورژان‍س‌ه‍ای‌ پ‍رس‍ت‍اری‌   ۷۱۲ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۵ ‭WY,‭۱۵۴,‭فلا۹۲۴,‭۱۳۷۵ ‭ 
روش‍ه‍ای‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ در ک‍ودک‍ان‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ س‍ون‍ی‍ا آرزوم‍ان‍ی‍ان‍س‌ ۷۱۳ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۳ ‭WY,‭۱۵۹,‭آ۳۷۸ر,‭۱۳۷۳ ‭ 
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ اع‍ص‍اب‌، ج‍راح‍ی‌ اع‍ص‍اب‌ ب‍رای‌ پ‍رس‍ت‍اران‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍لان‍ی‌ ۷۱۴ م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ۱۳۶۷ ‭WL,‭۳۶۸,‭ک۶۳۳ب,‭۱۳۶۷ ‭ 
م‍راق‍ب‍ت‍ه‍ای‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ در ب‍خ‍ش‍ه‍ای‌ وی‍ژه‌ .I. C. U[ای‌. س‍ی‌ ی‍و] و .C. C. U[س‍ی‌. س‍ی‌. ی‍و] ت‍ال‍ی‍ف‌ و گ‍ردآوری‌ و ت‍رج‍م‍ه‌ ف‍اطم‍ه‌ داراب‍ی‌ ۷۱۵ م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ش‍ه‍رون‍د ۱۳۷۷ ‭WY,‭۱۵۴,‭د۱۶۸م,‭۱۳۷۷ ‭ 
اص‍ول‌ درم‍ان‌ و م‍راق‍ب‍ت‍ه‍ای‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ص‍دم‍ات‌ طن‍اب‌ ن‍خ‍اع‍ی‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ ح‍س‍ن‌ ک‍ری‍م‍ی‌راه‍ج‍ردی‌ ۷۱۶ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۵ ‭WY,‭۱۶۰,‭ک۵۲۵فلا,‭۱۳۷۵ ‭ 
طرح‌ پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ و س‍ن‍ج‍ش‌ ن‍گ‍رش‍ه‍ا م‍ول‍ف‌ ا.ان‌. اوپ‍ن‍ه‍ام‌ ۷۱۷ آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ۱۳۶۹ ‭  ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ س‍رطان‌ :م‍ف‍اه‍ی‍م‌، م‍راق‍ب‍ت‌، درم‍ان‌ [م‍ول‍ف‌ م‍ژگ‍ان‌ ب‍ق‍ائ‍ی‌] ۷۱۸ م‍ژگ‍ان‌ ب‍ق‍ائ‍ی‌ ۱۳۷۹ ‭WY,‭۱۵۶,‭ب۵۹۵پ,‭۱۳۷۹ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ک‍ودک‍ان‌ م‍ارل‍و [ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ ب‍ارب‍ارا ا. ردی‍ن‍گ‌] ۷۱۹ ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۶ ‭WY,‭۱۵۹,‭م۱۳۳پ,‭۱۳۷۶ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ در اخ‍ت‍لالات‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ت‍ن‍اس‍ل‍ی‌ م‍ردان‌ ب‍رون‍ر، س‍ودارث‌ ۷۲۰ ش‍ه‍ر آب‌ ۱۳۷۲ ‭WY,‭۱۶۴,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۷۲ ‭ 
درس‍ن‍ام‍ه‌ م‍ام‍ائ‍ی‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ک‍ام‍ل‌ آم‍وزش‍ی‌ در ی‍ک‌ ج‍ل‍د ح‍م‍ی‍د واح‍دی‌ ... [و دی‍گ‍ران‌] ۷۲۱ ف‍ره‍ن‍گ‌س‍ازان‌ ۱۳۷۹ ‭WQ,‭۱۸,‭د۴۵۴,‭۱۳۷۹ ‭ 
س‍ری‌ آزم‍ون‍ه‍ای‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ پ‍رس‍ت‍اری‌: ۵۰۰ [پ‍ان‍ص‍د] پ‍رس‍ش‌ آم‍وزش‍ی‌ ب‍ا پ‍اس‍خ‌ ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ غ‍دد درون‌ ری‍ز ودس‍ت‍گ‍اه‌ه‍ای‌ ت‍ول‍ی‍د م‍ث‍ل‌ ژان‍ت‌ ری‍دل‌ ۷۲۲ ارج‍م‍ن‍د ۱۳۷۶ ‭WY,‭۱۸/۲,‭ر۹۴۷س,‭۱۳۷۶ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ات‍اق‌ ع‍م‍ل‌: ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ و م‍راق‍ب‍ت‌ وی‍راس‍ت‍ار ب‍رن‍ای‍س‌ ج‍ی‌. ام‌. وس‍ت‌ ۷۲۳ ح‍ی‍ان‌؛ ارج‍م‍ن‍د ۱۳۷۳ ‭WY,‭۱۶۲,‭و۶۱۷پ,‭۱۳۷۳ ‭ 
راه‍ن‍م‍ای‌ ک‍ارب‍ردی‌ وی‍روس‌ و ض‍د وی‍روس‌ م‍ول‍ف‌ ت‍ورج‌ ص‍ارم‍ی‌راد ۷۲۴ ن‍ش‍ر اس‍ح‍اق‌ ۱۳۸۰ ‭  ‭ 
درس‍ن‍ام‍ه‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ و ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ داخ‍ل‍ی‌ و ج‍راح‍ی‌ ۲ (ب‍رون‍ر، لاک‍م‍ن‌ و ف‍ی‍پ‍س‌) و ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ ش‍ام‍ل‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ت‍ن‍اس‍ل‍ی‌... اطاق‌ ع‍م‍ل‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ و گ‍ردآوری‌ م‍ح‍م‍درض‍ا ع‍س‍گ‍ری‌...[و دی‍گ‍ران‌] ۷۲۵ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۸۲ ‭WY,‭۴۹,‭د۴۵۴,‭۱۳۸۲ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ در اخ‍ت‍لالات‌ خ‍ون‌ ب‍رون‍ر,س‍ودارث‌ ۷۲۶ ش‍ه‍رآب‌ ۱۳۷۴ ‭WY,‭۱۵۲/۵,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۷۴ ‭ 
پ‍ی‍ش‌آزم‍ون‌ و م‍روری‌ ب‍ر س‍والات‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ وی‍ژه‌ ؛ CPR، CCU، و دی‍ال‍ی‍ز؛ م‍ش‍ت‍م‍ل‌ ب‍ر ۳۴۲ ت‍س‍ت‌ چ‍ه‍ار گ‍زی‍ن‍ه‌ای‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ا پ‍اس‍خ‌ ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌ گ‍ردآوری‌ و ت‍رج‍م‍ه‌ ه‍دای‍ت‌ال‍ه‌ ص‍لاح‌زه‍ی‌، ف‍رن‍وش‌ خ‍ج‍س‍ت‍ه‌ ۷۲۷ گ‍ل‍ب‍ان‌ ۱۳۸۰ ‭WY,‭۱۸/۲,‭ص۷۷۹پ,‭۱۳۸۰ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ج‍ام‍ع‍ه‌: پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ واگ‍ی‍ر ت‍ال‍ی‍ف‌ و ت‍رج‍م‍ه‌ ف‍ض‍ل‌ال‍ل‍ه‌ غ‍ف‍ران‍ی‌پ‍ور ۷۲۸ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۲ ‭WY,‭۱۰۶,‭غ۵۳پ,‭۱۳۷۲ ‭ 
روان‍پ‍رس‍ت‍اری‌ (ب‍ه‍داش‍ت‌ روان‌۱ ): ج‍ه‍ت‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ و ام‍ت‍ح‍ان‍ات‌ ف‍ی‍ن‍ال‌ و ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د ت‍ال‍ی‍ف‌ س‍ع‍ی‍د ح‍اج‍ی‌ آق‍اج‍ان‍ی‌، اح‍م‍دع‍ل‍ی‌ اس‍دی‌ ن‍وق‍اب‍ی‌ ۷۲۹ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۸- ‭WY,‭۱۶۰,‭ح۱۶۲ر,‭۱۳۸۱ ‭ 
اخ‍لاق‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ در طول‌ زن‍دگ‍ی‌ ن‍وی‍س‍ن‍دگ‍ان‌ ال‍س‍ی‌ ال‌. ب‍ان‍دم‍ن‌، ب‍رت‍رام‌ ب‍ان‍دم‍ن‌ ۷۳۰ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۵ ‭WY,‭۸۵,‭ب۲۷۶فلا,‭۱۳۷۵ ‭ 
روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ب‍رای‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ پ‍رس‍ت‍اری‌   ۷۳۱ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۸۰ ‭WY,‭۸۷,‭ن۴۷۲ر,‭۱۳۸۰ ‭ 
س‍رطان‌: س‍ازگ‍اری‌ و پ‍رس‍ت‍اری‌ ن‍گ‍ارش‌ ص‍دی‍ق‍ه‌ س‍ال‍م‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا خ‍ان‍ک‍ه‌ ۷۳۲ س‍ال‍م‍ی‌ ۱۳۷۷ ‭WY,‭۱۵۶,‭س۲۲۸س,‭۱۳۷۷ ‭ 
اص‍ول‌ م‍راق‍ب‍ت‍ه‍ای‌ ن‍وی‍ن‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ در ه‍م‍ودی‍ال‍ی‍ز م‍ول‍ف‌ م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ م‍ق‍دم‌ن‍ی‍ا ۷۳۳ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۷ ‭WY,‭۱۶۴,‭م۷۲۳فلا,‭۱۳۷۷ ‭ 
روش‍ه‍ای‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ک‍ی‍ف‍ی‌ ت‍رج‍م‍ه‌ و گ‍ردآوری‌ م‍ه‍وش‌ ص‍ل‍ص‍ال‍ی‌، س‍رور پ‍روی‍زی‌، م‍ح‍س‍ن‌ ادی‍ب‌ ح‍اج‌ ب‍اق‍ری‌ ۷۳۴ ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌: ت‍ح‍ف‍ه‌ ۱۳۸۲ ‭WY,‭۲۰/۵,‭ص۷۹۶ر,‭۱۳۸۲ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ گ‍وش‌ و ح‍ل‍ق‌ و ب‍ی‍ن‍ی‌ و چ‍ش‍م‌ [ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌ ش‍ول‍ت‍ی‍س‌ ب‍رون‍ر، اس‍م‍ی‍ت‌ دوری‍س‌ س‍ودارث‌] ۷۳۵ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۱ ‭WY,‭۱۵۸,‭ب۴۹۷پ,‭۱۳۷۱ ‭ 
روش‍ه‍ای‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌   ۷۳۶ آی‍ن‍ده‌ س‍ازان‌ ،ش‍ه‍رآب‌ ۱۳۸۲ ‭WY,‭۱۹۵,‭م۸۴۲ر,‭۱۳۸۲ ‭ 
راه‍ن‍م‍ای‌ م‍دی‍ری‍ت‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ م‍ول‍ف‌ آن‌ م‍ای‍ن‍ر - ت‍وم‍ی‌ ۷۳۷ ش‍ه‍رآب‌ ۱۳۷۱ ‭WY,‭۱۰۵,‭م۱۳۷ر,‭۱۳۷۱ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ در س‍رطان‌ ف‍ی‍پ‍س‌ ... [و دی‍گ‍ران‌] ۷۳۸ چ‍ه‍ر ۱۳۷۳ ‭WY,‭۱۵۶,‭پ۳۴۵,‭۱۳۷۳ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ خ‍ون‌ و س‍ی‍س‍ت‍م‌ ل‍ن‍ف‍اوی‌ ف‍ی‍پ‍س‌ ... [و دی‍گ‍ران‌] ۷۳۹ چ‍ه‍ر ۱۳۷۳ ‭WY,‭۱۵۲/۵,‭پ۳۴۵,‭۱۳۷۳ ‭ 
طب‌ داخ‍ل‍ی‌ ب‍رای‌ پ‍رس‍ت‍ار ن‍وش‍ت‍ه‌ م‍ح‍م‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ ۷۴۱ خ‍وارزم‍ی‌ ۱۳۴۸ ‭WB,‭۱۱۵,‭ب۸۶۶ط,‭۱۳۶۸ ‭ 
م‍راق‍ب‍ت‍ه‍ای‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ از ک‍ودک‍ان‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ع‍ص‍وم‍ه‌ ع‍ب‍دال‍ع‍ل‍ی‍ان‌ ۷۴۲ آم‍ون‌ ۱۳۷۰ ‭WY,‭۱۵۹,‭ع۳۴۸م,‭۱۳۷۰ ‭ 
راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ پ‍اش‍ا: پ‍اس‍خ‌ م‍وض‍وع‍ی‌ - ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌ ب‍ه‌ ده‌ دوره‌ آزم‍ون‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د پ‍رس‍ت‍اری‌: ه‍م‍راه‌ ب‍ا ش‍ای‍ع‍ت‍ری‍ن‌ه‍ا و ن‍ک‍ات‌ م‍ه‍م‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ ح‍ج‍ت‌ال‍ه‌ اک‍ب‍رزاده‌ پ‍اش‍ا ... [و دی‍گ‍ران‌] ۷۴۳ پ‍اش‍ا ۱۳۷۶ ‭WY,‭۱۸/۲,‭ر۲۹۸,‭۱۳۷۶ ‭ 
راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ پ‍اش‍ا: پ‍اس‍خ‌ م‍وض‍وع‍ی‌ - ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌ ب‍ه‌ ده‌ دوره‌ آزم‍ون‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د پ‍رس‍ت‍اری‌: ه‍م‍راه‌ ب‍ا ش‍ای‍ع‍ت‍ری‍ن‌ه‍ا و ن‍ک‍ات‌ م‍ه‍م‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ ح‍ج‍ت‌ال‍ه‌ اک‍ب‍رزاده‌ پ‍اش‍ا ... [و دی‍گ‍ران‌] ۷۴۴ پ‍اش‍ا ۱۳۷۶ ‭WY,‭۱۸/۲,‭ر۲۹۸,‭۱۳۷۶ ‭ 
ح‍ق‍وق‌ و م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‌ پ‍رس‍ت‍اران‌ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ج‍ان‍ی‍ن‌ ف‍ی‍س‍ت‍ا ۷۴۵ ت‍ی‍م‍ورزاده‌ - ن‍ش‍رطب‍ی‍ب‌ ۱۳۷۷ ‭WY,‭۳۲,‭ف۹۶۴ح,‭۱۳۷۷ ‭ 
ح‍ق‍وق‌ و م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‌ پ‍رس‍ت‍اران‌ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ج‍ان‍ی‍ن‌ ف‍ی‍س‍ت‍ا ۷۴۶ ت‍ی‍م‍ورزاده‌ - ن‍ش‍رطب‍ی‍ب‌ ۱۳۷۷ ‭WY,‭۳۲,‭ف۹۶۴ح,‭۱۳۷۷ ‭ 
چ‍ک‍ی‍ده‌ اق‍دام‍ات‌ و اص‍ول‌ اس‍اس‍ی‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ داخ‍ل‍ی‌ - ج‍راح‍ی‌ لاک‍م‍ن‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ری‌ ک‌. پ‍الان‍دری‌، ک‍ات‍ری‍ن‌ رول‍م‍ن‌ س‍ورن‍ت‍ی‍ن‍و ۷۴۷ ارزن‍ده‌ ۱۳۷۹ ‭WY,‭۴۹,‭پ۲۴۴چ,‭۱۳۷۹ ‭ 
چ‍ک‍ی‍ده‌ اق‍دام‍ات‌ و اص‍ول‌ اس‍اس‍ی‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ داخ‍ل‍ی‌ - ج‍راح‍ی‌ لاک‍م‍ن‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ری‌ ک‌. پ‍الان‍دری‌، ک‍ات‍ری‍ن‌ رول‍م‍ن‌ س‍ورن‍ت‍ی‍ن‍و ۷۴۸ ارزن‍ده‌ ۱۳۷۹ ‭WY,‭۴۹,‭پ۲۴۴چ,‭۱۳۷۹ ‭ 
اص‍ول‌ و ف‍ن‍ون‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ پ‍وت‍ر و پ‍ری‌ [پ‍ات‍ری‍ش‍ی‍ا آن‌ پ‍ات‍ر، آن‌ گ‍ری‍ف‍ی‍ن‌ پ‍ری‌] ۷۴۹ س‍ال‍م‍ی‌: ج‍ام‍ع‍ه‌ن‍گ‍ر ۱۳۸۲ ‭WY,‭۱۰۰,‭پ۱۲۳فلا,‭۱۳۸۲ ‭ 
راه‍ن‍م‍ای‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍س‍ت‍ه‍ای‌ داخ‍ل‍ی‌ - ج‍راح‍ی‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ج‍ی‍ن‌ اس‍چ‍ر، ب‍ارب‍ارا ت‍ی‍م‍ب‍ی‌ ۷۵۰ ن‍گ‍اه‌ س‍ب‍ز ۱۳۷۷ ‭WY,‭۱۸/۲,‭فلا۴۹۴ر,‭۱۳۷۷ ‭ 
راه‍ن‍م‍ای‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍س‍ت‍ه‍ای‌ داخ‍ل‍ی‌ - ج‍راح‍ی‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ج‍ی‍ن‌ اس‍چ‍ر، ب‍ارب‍ارا ت‍ی‍م‍ب‍ی‌ ۷۵۱ ن‍گ‍اه‌ س‍ب‍ز ۱۳۷۷ ‭WY,‭۱۸/۲,‭فلا۴۹۴ر,‭۱۳۷۷ ‭ 
م‍راق‍ب‍ت‍ه‍ای‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ از ک‍ودک‍ان‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ع‍ص‍وم‍ه‌ ع‍ب‍دال‍ع‍ل‍ی‍ان‌ ۷۵۲ آم‍ون‌ ۱۳۷۰ ‭WY,‭۱۵۹,‭ع۳۴۸م,‭۱۳۷۰ ‭ 
پ‍ای‍ه‌ه‍ای‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در پ‍رس‍ت‍اری‌ روزم‍اری‌ ن‍ی‍زوی‍ادوم‍ی‌ ۷۵۳ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۳ ‭WY,‭۲۰/۵,‭ن۹۱۱پ,‭۱۳۷۳ ‭ 
طب‌ داخ‍ل‍ی‌ ب‍رای‌ پ‍رس‍ت‍ار ن‍وش‍ت‍ه‌ م‍ح‍م‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ ۷۵۴ خ‍وارزم‍ی‌ ۱۳۴۸ ‭WB,‭۱۱۵,‭ب۸۶۶ط,‭۱۳۶۸ ‭ 
ک‍م‍ک‍ه‍ای‌ اول‍ی‍ه‌ و ف‍وری‍ت‍ه‍ای‌ ش‍ای‍ع‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ اک‍ب‍ر خ‍م‍س‍ه‌ ۷۵۵ چ‍ه‍ر ۱۳۷۲ ‭WA,‭۲۹۲,‭خ۷۴۲ک,‭۱۳۷۲ ‭ 
ت‍داب‍ی‍ر پ‍رس‍ت‍اری‌ در ض‍ای‍ع‍ات‌ ن‍خ‍اع‍ی‌: ک‍ار گ‍روه‍ی‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ و م‍ام‍ای‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ای‍ران‌   ۷۵۶ ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ار ۱۳۷۰ ‭WY,‭۱۶۰,‭ت۳۹۶,‭۱۳۷۰ ‭ 
م‍دی‍ری‍ت‌ خ‍دم‍ات‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ آذر ری‍اح‍ی‌ ۷۵۷ ش‍ه‍ی‍دی‌پ‍ور ۱۳۷۶ ‭WY,‭۱۰۵,‭ر۹۱۴م,‭۱۳۷۶ ‭ 
ت‍ش‍خ‍ی‍ص‍ه‍ای‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ در پ‍رس‍ت‍اری‌ روان‍ی‌ :راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ی‍ب‍ی‌ ج‍ه‍ت‌ ت‍دوی‍ن‌ طرح‌ م‍راق‍ب‍ت‍ی‌ م‍ول‍ف‌ م‍ری‌ - س‍ی‌ - ت‍اون‌ س‍ن‍د ۷۵۸ ش‍ه‍رآب‌ ۱۳۷۴ ‭WY,‭۱۶۰,‭ت۲۷۷ت,‭۱۳۷۴ ‭ 
طب‌ اورژان‍س‌: راه‍ن‍م‍ای‌ ع‍م‍ل‍ی‌ درم‍ان‌ اورژان‍س‍ه‍ای‌ طب‍ی‌ دی‍وی‍د اس‍پ‍رگ‍ن‍گ‍ز ۷۶۰ ارج‍م‍ن‍د,ن‍ام‌آور ۱۳۷۴-۱۳۷۴ ‭WB,‭۳۹,‭فلا۴۷۲ط,‭۱۳۷۴ ‭ 
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در پ‍رس‍ت‍اری‌   ۷۶۱ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۷ ‭WY,‭۲۰/۵,‭ت۳۷۷,‭۱۳۷۷ ‭ 
ک‍ارب‍رد م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ م‍دی‍ری‍ت‌ در خ‍دم‍ات‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ن‍ی‍ژه‌ ق‍اب‍ل‍ج‍و ۷۶۲ ه‍دای‍ت‌ ۱۳۶۸ ‭WY,‭۱۰۵,‭ق۱۱۳ک,‭۱۳۶۸ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ک‍ودک‍ان‌ م‍ارل‍و [ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ ب‍ارب‍ارا ا. ردی‍ن‍گ‌] ۷۶۳ ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۶ ‭WY,‭۱۵۹,‭م۱۳۳پ,‭۱۳۷۶ ‭ 
چ‍ک‍ی‍ده‌ روان‌پ‍رس‍ت‍اری‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ ع‍ل‍ی‍رض‍ا خ‍ات‍ون‍ی‌ ۷۶۴ س‍م‍اط ۱۳۷۸ ‭WY,‭۱۶۰,‭خ۱۱۸چ,‭۱۳۷۸ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ : م‍راق‍ب‍ت‌ه‍ای‌ اول‍ی‍ه‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ در ع‍م‍ل‌ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ آن‍ی‌ م‍ک‌ م‍وری‌ ۷۶۵ ارج‍م‍ن‍د ۱۳۷۵ ‭WY,‭۱۰۶,‭م۷۳۱پ,‭۱۳۷۵ ‭ 
ب‍رخ‍ورد ال‍گ‍وری‍ت‍م‍ی‌ ب‍ا ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ه‍ای‌ ش‍ای‍ع‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ [پ‍ات‍ری‍س‌ م‌. ه‍ی‍ل‍ی‌، ادوی‍ن‌. ج‌. ج‍اک‍وب‍س‍ون‌] ۷۶۶ ن‍ش‍ر س‍م‍اط ۱۳۷۹ ‭WB,‭۱۴۱,‭ه۹۷۱ت,‭۱۳۷۹ ‭ 
ت‍اری‍خ‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ از دی‍روز ت‍ا ام‍روز ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ م‍ع‍ص‍وم‍ه‌ ص‍اب‍ری‍ان‌ ۷۶۷ ب‍ش‍ری‌؛ ت‍ح‍ف‍ه‌ ۱۳۸۱ ‭WY,‭۱۱,‭ص۱۳۱ت,‭۱۳۸۱ ‭ 
ف‍ره‍ن‍گ‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ج‍وآن‌ ام‌. م‍ارت‍ی‍ن‌؛ [ه‍ان‍ر م‍ورت‍ن‌ وی‍راس‍ت‍ار]؛ ت‍رج‍م‍ه‌ س‍ی‍م‍ی‍ن‌ م‍ع‍زی‌م‍ت‍ی‍ن‌ ۷۶۸ س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا) ۱۳۷۴ ‭م WY,‭۱۳,‭م۱۲۵ف,‭۱۳۷۴ ‭ 
م‍دی‍ری‍ت‌ خ‍دم‍ات‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ آذر ری‍اح‍ی‌ ۷۶۹ ش‍ه‍ی‍دی‌پ‍ور ۱۳۷۶ ‭WY,‭۱۰۵,‭ر۹۱۴م,‭۱۳۷۶ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ و ب‍ه‍داش‍ت‌ م‍ادران‌ و ن‍وزادان‌: م‍ن‍طب‍ق‌ ب‍ر س‍رف‍ص‍ل‌ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌، درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ق‍اب‍ل‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ ب‍رای‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ... و ش‍رک‍ت‌ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ در آزم‍ون‌ ف‍ی‍ن‍ال‌ و ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د پ‍رس‍ت‍اری‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ ه‍دای‍ت‌ال‍ه‌ ص‍لاح‌ زه‍ی‌، ف‍رن‍وش‌ خ‍ج‍س‍ت‍ه‌ ۷۷۰ گ‍ل‍ب‍ان‌ ۱۳۷۹ ‭WY,‭۱۵۷,‭ص۷۷۹پ,‭۱۳۷۹ ‭ 
اص‍ول‌ و روش‌ه‍ا در پ‍رس‍ت‍اری‌ اطف‍ال‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ گ‍ل‍وری‍ا ل‍ی‍ف‍ر ۷۷۱ م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ف‍ارس‌ ۱۳۷۳ ‭WY,‭۱۵۹,‭ل۸۸۸فلا,‭۱۳۷۳ ‭ 
ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ س‍لام‍ت‌ ک‍وزی‍ر ... [و دی‍گ‍ران‌] ۷۷۲ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۵ ‭WY,‭۱۰۰,‭ب۴۴۲,‭۱۳۷۵ ‭ 
ت‍اری‍خ‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ از دی‍روز ت‍ا ام‍روز ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ م‍ع‍ص‍وم‍ه‌ ص‍اب‍ری‍ان‌ ۷۷۳ ب‍ش‍ری‌؛ ت‍ح‍ف‍ه‌ ۱۳۸۱ ‭WY,‭۱۱,‭ص۱۳۱ت,‭۱۳۸۱ ‭ 
راه‍ن‍م‍ای‌ م‍دی‍ری‍ت‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ م‍ول‍ف‌ آن‌ م‍ای‍ن‍ر - ت‍وم‍ی‌ ۷۷۴ ش‍ه‍رآب‌ ۱۳۷۱ ‭WY,‭۱۰۵,‭م۱۳۷ر,‭۱۳۷۱ ‭ 
ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ م‍راق‍ب‍ت‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ [ت‍اپ‍ت‍ی‍چ‌، ای‍ور، ب‍رن‍و] ۷۷۵ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۱ ‭WY,‭۴۹,‭ت۱۳۳ت,‭۱۳۷۱ ‭ 
آزم‍ون‌ه‍ای‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د پ‍رس‍ت‍اری‌: ۱۹۶۰ س‍ئ‍وال‌ ب‍ا پ‍اس‍خ‌   ۷۷۶ م‍رک‍ز ن‍ش‍ر پ‍اش‍ا ۱۳۷۷ ‭WY,‭۱۸/۲,‭فلا۶۸۴آ,‭۱۳۷۷ ‭ 
اخ‍لاق‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ در طول‌ زن‍دگ‍ی‌ ن‍وی‍س‍ن‍دگ‍ان‌ ال‍س‍ی‌ ال‌. ب‍ان‍دم‍ن‌، ب‍رت‍رام‌ ب‍ان‍دم‍ن‌ ۷۷۷ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۵ ‭WY,‭۸۵,‭ب۲۷۶فلا,‭۱۳۷۵ ‭ 
پ‍ای‍ه‌ه‍ای‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در پ‍رس‍ت‍اری‌ روزم‍اری‌ ن‍ی‍زوی‍ادوم‍ی‌ ۷۷۸ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۳ ‭WY,‭۲۰/۵,‭ن۹۱۱پ,‭۱۳۷۳ ‭ 
م‍ه‍ارت‌ه‍ای‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ رض‍ا م‍ی‍رزای‍ی‌ س‍ی‍ف‌آب‍اد، م‍طه‍ره‌ پ‍ی‍ل‍ه‌ورزاده‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌ زی‍ن‍ال‍ی‌ خ‍ال‍دی‌ ۷۷۹ ت‍ح‍ف‍ه‌؛ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۸۲ ‭WY,‭۱۰۰,‭م۹۳۴م,‭۱۳۸۲ ‭ 
دس‍ت‍ورال‍ع‍م‍ل‌ه‍ای‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ و پ‍ای‍ش‌ ه‍م‍ه‌گ‍ی‍ری‌ دخ‍ان‍ی‍ات‌ [ت‍ه‍ی‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ س‍ازم‍ان‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ب‍ه‍داش‍ت‌] ۷۸۰ م‍رک‍ز ن‍ش‍ر ص‍دا ۱۳۸۲ ‭WM,‭۲۹۰,‭د۵۵۳,‭۱۳۸۲ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ و ب‍ه‍داش‍ت‌ ن‍وزادان‌ : طب‍ق‌ س‍رف‍ص‍ل‌ دروس‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ پ‍رس‍ت‍اری‌، م‍ام‍ای‍ی‌ و ب‍ه‍داش‍ت‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ ف‍ائ‍زه‌ ج‍ه‍ان‌ پ‍ور، پ‍روی‍ز ع‍ض‍دی‌ ۷۸۱ س‍ال‍م‍ی‌ ۱۳۸۰ ‭WY,‭۱۵۷/۳,‭ج۹۲۶پ,‭۱۳۸۰ ‭ 
راه‍ن‍م‍ای‌ اطلاع‍ات‌ م‍ه‍م‌ و لازم‌ راج‍ع‌ ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ م‍ن‍ت‍ق‍ل‍ه‌ از طری‍ق‌ م‍ق‍ارب‍ت‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍رت‍ض‍ی‌ ف‍رخ‌س‍ی‍ر، گ‍ی‍ت‍ی‌ ث‍م‍ر ۷۸۲ چ‍ه‍ر ۱۳۷۲ ‭WC,‭۱۴۰,‭ف۴۳۲ر,‭۱۳۷۲ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ه‍ورم‍ون‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌ ل‍وس‍ی‍ل‌ اس‌. وی‍ل‍ی‌، دان‍ل‍د ال‌. وان‍گ‌ ۷۸۳ دان‍ش‌ ام‍روز ۱۳۷۱ ‭WY,‭۱۵۹,‭و۹۵۱پ,‭۱۳۷۱ ‭ 
گ‍زارش‌ ک‍ت‍ب‍ی‌ و ش‍ف‍اه‍ی‌ در پ‍رس‍ت‍اری‌ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ م‍ه‍ری‌ ع‍ب‍اس‍ی‌ ۷۸۴ ن‍ش‍ر س‍ال‍م‌ ۱۳۷۹ ‭WY,‭۱۰۰/۵,‭ع۲۹۸گ,‭۱۳۷۹ ‭ 
گ‍زارش‌ ک‍ت‍ب‍ی‌ و ش‍ف‍اه‍ی‌ در پ‍رس‍ت‍اری‌ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ م‍ه‍ری‌ ع‍ب‍اس‍ی‌ ۷۸۵ ن‍ش‍ر س‍ال‍م‌ ۱۳۷۹ ‭WY,‭۱۰۰/۵,‭ع۲۹۸گ,‭۱۳۷۹ ‭ 
س‍ری‌ آزم‍ون‍ه‍ای‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ پ‍رس‍ت‍اری‌: ۵۰۰ [پ‍ان‍ص‍د] پ‍رس‍ش‌ آم‍وزش‍ی‌ ب‍ا پ‍اس‍خ‌ ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ غ‍دد درون‌ ری‍ز ودس‍ت‍گ‍اه‌ه‍ای‌ ت‍ول‍ی‍د م‍ث‍ل‌ ژان‍ت‌ ری‍دل‌ ۷۸۶ ارج‍م‍ن‍د ۱۳۷۶ ‭WY,‭۱۸/۲,‭ر۹۴۷س,‭۱۳۷۶ ‭ 
اص‍ول‌ م‍راق‍ب‍ت‍ه‍ای‌ ن‍وی‍ن‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ در ه‍م‍ودی‍ال‍ی‍ز م‍ول‍ف‌ م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ م‍ق‍دم‌ن‍ی‍ا ۷۸۸ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۷ ‭WY,‭۱۶۴,‭م۷۲۳فلا,‭۱۳۷۷ ‭ 
س‍ری‌ آزم‍ون‍ه‍ای‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ پ‍رس‍ت‍اری‌: ۵۰۰ [پ‍ان‍ص‍د] پ‍رس‍ش‌ آم‍وزش‍ی‌ ب‍ا پ‍اس‍خ‌ ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ت‍ن‍ف‍س‌ و دس‍ت‍گ‍اه‌ گ‍ردش‌ خ‍ون‌ ژان‍ت‌ ری‍دل‌ ۷۸۹ ارج‍م‍ن‍د ۱۳۷۶ ‭WY,‭۱۸/۲,‭ر۹۴۷س,‭۱۳۷۶ ‭ 
راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ پ‍اش‍ا: پ‍اس‍خ‌ م‍وض‍وع‍ی‌ - ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌ ب‍ه‌ ده‌ دوره‌ آزم‍ون‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د پ‍رس‍ت‍اری‌: ه‍م‍راه‌ ب‍ا ش‍ای‍ع‍ت‍ری‍ن‌ه‍ا و ن‍ک‍ات‌ م‍ه‍م‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ ح‍ج‍ت‌ال‍ه‌ اک‍ب‍رزاده‌ پ‍اش‍ا ... [و دی‍گ‍ران‌] ۷۹۰ پ‍اش‍ا ۱۳۷۶ ‭WY,‭۱۸/۲,‭ر۲۹۸,‭۱۳۷۶ ‭ 
راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ پ‍اش‍ا: پ‍اس‍خ‌ م‍وض‍وع‍ی‌ - ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌ ب‍ه‌ ده‌ دوره‌ آزم‍ون‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د پ‍رس‍ت‍اری‌: ه‍م‍راه‌ ب‍ا ش‍ای‍ع‍ت‍ری‍ن‌ه‍ا و ن‍ک‍ات‌ م‍ه‍م‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ ح‍ج‍ت‌ال‍ه‌ اک‍ب‍رزاده‌ پ‍اش‍ا ... [و دی‍گ‍ران‌] ۷۹۱ پ‍اش‍ا ۱۳۷۶ ‭WY,‭۱۸/۲,‭ر۲۹۸,‭۱۳۷۶ ‭ 
از دول‍ت‌ ع‍ش‍ق‌ ک‍ات‍ری‍ن‌ پ‍ان‍در ۷۹۲ روش‍ن‍گ‍ران‌ و م‍طال‍ع‍ات‌ زن‍ان‌ ۱۳۸۰ ‭  ‭ 
ک‍ارب‍رد م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ در ات‍اق‌ ع‍م‍ل‌ و ات‍اق‌ ب‍ه‍ب‍ودی‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍ه‍ی‍ن‌ م‍ش‍ک‍س‍اران‌ ۷۹۳ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ اه‍واز ۱۳۷۱ ‭WY,‭۱۶۲,‭م۵۸۰ک,‭۱۳۷۱ ‭ 
درس‍ن‍ام‍ه‌ ج‍ام‍ع‌ روان‌پ‍رس‍ت‍اری‌( ب‍ه‍داش‍ت‌ روان‌۱ ) : ق‍اب‍ل‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ وداوطل‍ب‍ان‌ آزم‍ون‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د ت‍ال‍ی‍ف‌ ی‍دال‍ه‌ ج‍ن‍ت‍ی‌، ح‍م‍ی‍ده‌ ع‍ظی‍م‍ی‌، ق‍ه‍رم‍ان‌ م‍ح‍م‍ودی‌ ۷۹۴ س‍ال‍م‍ی‌ ۱۳۸۱ ‭WY,‭۱۶۰,‭ج۶۹۳د,‭۱۳۸۱ ‭ 
زودآم‍وز ب‍ی‍ول‍وژی‌ س‍ل‍ول‍ی‌ - م‍ول‍ک‍ول‍ی‌ رون‍ال‍د داب‍ل‍ی‍و دودک‌ ۷۹۵ م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ی‍م‍ورزاده‌: ن‍ش‍ر طب‍ی‍ب‌ ۱۳۸۰ ‭QW,‭۱۸/۲,‭د۷۴۵ز,‭۱۳۸۰ ‭ 
ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ س‍لام‍ت‌ ک‍وزی‍ر ... [و دی‍گ‍ران‌] ۷۹۶ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۵ ‭WY,‭۱۰۰,‭ب۴۴۲,‭۱۳۷۵ ‭ 
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ خ‍ون‌ و ل‍ن‍ف‍وم‍ه‍اب‍ه‌ ض‍م‍ی‍م‍ه‌ ش‍ک‍ل‍ه‍ای‌ رن‍گ‍ی‌ و پ‍ی‍ش‌ آزم‍ون‍ه‍ای‌(Pretest)ب‍ی‍م‍اری‌ خ‍ون‌ ه‍اری‍س‍ون‌ [ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌ ه‍ری‍س‍ون‌] ۷۹۷ ش‍ه‍رآب‌ ۱۳۷۱ ‭WH,‭۱۲۰,‭ه۵۵۶ب,‭۱۳۷۱ ‭ 
اخ‍لاق‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ اچ‌. وای‌. آک‍ی‍ن‌ س‍ولا ۷۹۸ دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ ۱۳۷۰ ‭WY,‭۸۵,‭آ۶۷۵فلا,‭۱۳۷۰ ‭ 
پ‍رس‍ش‍ه‍ای‌ چ‍ه‍ار گ‍زی‍ن‍ه‌ای‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ م‍ول‍ف‌ م‍ج‍ت‍م‍ع‌ آم‍وزش‍ی‌ و ف‍ن‍ی‌ ت‍ه‍ران‌ ۷۹۹ م‍ج‍ت‍م‍ع‌ آم‍وزش‍ی‌ و ف‍ن‍ی‌ ت‍ه‍ران‌ ۱۳۷۷ ‭WY,‭۱۸/۲,‭پ۳۴۵,‭۱۳۷۷ ‭ 
رژی‍م‌ غ‍ذای‍ی‌ در ب‍ی‍م‍اری‌ ق‍ن‍د ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍ب‍ی‍ر خ‍ض‍رای‍ی‌ ۸۰۰ ک‍م‍ال‌ دان‍ش‌ ۱۳۷۹ ‭WK,‭۸۱۸,‭خ۵۹۴ر,‭۱۳۷۹ ‭ 
ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ و درم‍ان‌ ف‍وری‍ت‍ه‍ای‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ م‍ول‍ف‍ی‍ن‌ ری‍چ‍ارد راب‍ی‍ن‍س‍ون‌، راب‍ی‍ن‌ اس‍ت‍ات‌ ۸۰۱ ج‍زی‍ل‌ (ف‍ره‍ن‍گ‌ ن‍وی‍ن‌ ن‍ش‍ر س‍اب‍ق‌) ۱۳۷۰ ‭WB,‭۱۰۵,‭ر۱۱۹ت,‭۱۳۷۰ ‭ 
ت‍ش‍خ‍ی‍ص‍ه‍ای‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ در پ‍رس‍ت‍اری‌ روان‍ی‌ :راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ی‍ب‍ی‌ ج‍ه‍ت‌ ت‍دوی‍ن‌ طرح‌ م‍راق‍ب‍ت‍ی‌ م‍ول‍ف‌ م‍ری‌ - س‍ی‌ - ت‍اون‌ س‍ن‍د ۸۰۲ ش‍ه‍رآب‌ ۱۳۷۴ ‭WY,‭۱۶۰,‭ت۲۷۷ت,‭۱۳۷۴ ‭ 
س‍ری‌ آزم‍ون‍ه‍ای‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ پ‍رس‍ت‍اری‌: ۵۰۰ [پ‍ان‍ص‍د] پ‍رس‍ش‌ آم‍وزش‍ی‌ ب‍ا پ‍اس‍خ‌ ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ع‍ص‍ب‍ی‌ و ح‍س‌ه‍ای‌ خ‍اص‌ ژان‍ت‌ ری‍دل‌ ۸۰۳ ارج‍م‍ن‍د ۱۳۷۶ ‭WY,‭۱۸/۲,‭ر۹۴۷س,‭۱۳۷۶ ‭ 
ب‍ی‍وش‍ی‍م‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ [ک‍ن‍ت‌ ب‍ل‍ی‍ک‌، س‍وزان‌ م‍ارت‍ی‍ن‌ ل‍ی‍ل‍ز] ۸۰۴ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ی‍زد؛ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ زاه‍دان‌ ۱۳۷۲ ‭QY,‭۹۰,‭ب۶۷۵ب,‭۱۳۷۲ ‭ 
ک‍ل‍ی‍ن‍ی‍ک‍ال‌ پ‍ات‍ول‍وژی‌ م‍ب‍اح‍ث‍ی‌ از ب‍ی‍وش‍ی‍م‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌   ۸۰۵ دان‍ش‌پ‍ژوه‌ ۱۳۶۹ ‭QY,‭۹۰,‭ت۹۳۲ک,‭۱۳۶۹ ‭ 
ک‍ل‍ی‍ن‍ی‍ک‍ال‌ پ‍ات‍ول‍وژی‌ م‍ب‍اح‍ث‍ی‌ از ب‍ی‍وش‍ی‍م‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌   ۸۰۶ دان‍ش‌پ‍ژوه‌ ۱۳۶۹ ‭QY,‭۹۰,‭ت۹۳۲ک,‭۱۳۶۹ ‭ 
ب‍ی‍وش‍ی‍م‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ پ‍روی‍ز ش‍ه‍ب‍ازی‌، ن‍اص‍ر م‍ل‍ک‌ن‍ی‍ا ۸۰۷ ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌ ۱۳۸۷ ‭QU,‭۴,‭ش۷۶۶ب,‭۱۳۸۷ ‭ 
ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌ ورزش‌ [ادوارد ف‍اک‍س‌، دون‍ال‍د م‍ات‍ی‍وز] ۸۰۸ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌ ۱۳۹۱ ‭QT,‭۲۶۰,‭ف۱۷۶ف,‭۱۳۹۱ ‭ 
ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ گ‍ای‍ت‍ون‌ - ه‍ال‌ آرت‍ور گ‍ای‍ت‍ون‌، ج‍ان‌ ای‌. ه‍ال‌ ۸۰۹ ح‍ی‍ان‌ ۱۳۷۵ ‭QT,‭۱۰۴,‭گ۲۱۲ف,‭۱۳۷۵ ‭ 
ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ گ‍ای‍ت‍ون‌ - ه‍ال‌ آرت‍ور گ‍ای‍ت‍ون‌، ج‍ان‌ ای‌. ه‍ال‌ ۸۱۰ ح‍ی‍ان‌ ۱۳۷۵ ‭QT,‭۱۰۴,‭گ۲۱۲ف,‭۱۳۷۵ ‭ 
ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ گ‍ای‍ت‍ون‌ - ه‍ال‌ آرت‍ور گ‍ای‍ت‍ون‌، ج‍ان‌ ای‌. ه‍ال‌ ۸۱۱ ح‍ی‍ان‌ ۱۳۷۵ ‭QT,‭۱۰۴,‭گ۲۱۲ف,‭۱۳۷۵ ‭ 
ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ گ‍ای‍ت‍ون‌ - ه‍ال‌ آرت‍ور گ‍ای‍ت‍ون‌، ج‍ان‌ ای‌. ه‍ال‌ ۸۱۲ ح‍ی‍ان‌ ۱۳۷۵ ‭QT,‭۱۰۴,‭گ۲۱۲ف,‭۱۳۷۵ ‭ 
ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ گ‍ای‍ت‍ون‌ - ه‍ال‌ آرت‍ور گ‍ای‍ت‍ون‌، ج‍ان‌ ای‌. ه‍ال‌ ۸۱۳ ح‍ی‍ان‌ ۱۳۷۵ ‭QT,‭۱۰۴,‭گ۲۱۲ف,‭۱۳۷۵ ‭ 
ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ گ‍ای‍ت‍ون‌ - ه‍ال‌ آرت‍ور گ‍ای‍ت‍ون‌، ج‍ان‌ ای‌. ه‍ال‌ ۸۱۴ ح‍ی‍ان‌ ۱۳۷۵ ‭QT,‭۱۰۴,‭گ۲۱۲ف,‭۱۳۷۵ ‭ 
ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ گ‍ای‍ت‍ون‌ - ه‍ال‌ آرت‍ور گ‍ای‍ت‍ون‌، ج‍ان‌ ای‌. ه‍ال‌ ۸۱۵ ح‍ی‍ان‌ ۱۳۷۵ ‭QT,‭۱۰۴,‭گ۲۱۲ف,‭۱۳۷۵ ‭ 
ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ گ‍ای‍ت‍ون‌ - ه‍ال‌ آرت‍ور گ‍ای‍ت‍ون‌، ج‍ان‌ ای‌. ه‍ال‌ ۸۱۶ ح‍ی‍ان‌ ۱۳۷۵ ‭QT,‭۱۰۴,‭گ۲۱۲ف,‭۱۳۷۵ ‭ 
ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ گ‍ای‍ت‍ون‌ - ه‍ال‌ آرت‍ور گ‍ای‍ت‍ون‌، ج‍ان‌ ای‌. ه‍ال‌ ۸۱۷ ح‍ی‍ان‌ ۱۳۷۵ ‭QT,‭۱۰۴,‭گ۲۱۲ف,‭۱۳۷۵ ‭ 
ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ گ‍ای‍ت‍ون‌ - ه‍ال‌ آرت‍ور گ‍ای‍ت‍ون‌، ج‍ان‌ ای‌. ه‍ال‌ ۸۱۸ ح‍ی‍ان‌ ۱۳۷۵ ‭QT,‭۱۰۴,‭گ۲۱۲ف,‭۱۳۷۵ ‭ 
ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ گ‍ای‍ت‍ون‌ - ه‍ال‌ آرت‍ور گ‍ای‍ت‍ون‌، ج‍ان‌ ای‌. ه‍ال‌ ۸۱۹ ح‍ی‍ان‌ ۱۳۷۵ ‭QT,‭۱۰۴,‭گ۲۱۲ف,‭۱۳۷۵ ‭ 
چ‍ک‍ی‍ده‌ ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌۲۰۰۱ گ‍ای‍ت‍ون‌ آرت‍ور گ‍ای‍ت‍ون‌,ج‍ی‌ ئ‍ی‌ ه‍ال‌ ۸۲۰ ت‍ی‍م‍ورزاده‌ :طب‍ی‍ب‌ ۱۳۸۱ ‭QT,‭۱۰۴,‭گ۲۱۲ف,‭۱۳۸۱ ‭ 
درس‍ن‍ام‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ای‍ران‌: ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ و گ‍ردآوری‌ گ‍ل‍ن‍از ح‍ی‍دری‌ ... [و دی‍گ‍ران‌] ۸۲۱ ت‍ی‍م‍ورزاده‌: طب‍ی‍ب‌ ۱۳۸۰ ‭QT,‭۱۸/۲,‭د۴۵۴,‭۱۳۸۰ ‭ 
چ‍ک‍ی‍ده‌ ارول‍وژی‌ اس‍م‍ی‍ت‌   ۸۲۲ ح‍ی‍ان‌ ۱۳۷۷ ‭WJ,‭۱۴۰,‭ت۲۶۴چ,‭۱۳۷۷ ‭ 
ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ گ‍ای‍ت‍ون‌ - ه‍ال‌ آرت‍ور گ‍ای‍ت‍ون‌، ج‍ان‌ ای‌. ه‍ال‌ ۸۲۳ ح‍ی‍ان‌ ۱۳۷۵ ‭QT,‭۱۰۴,‭گ۲۱۲ف,‭۱۳۷۵ ‭ 
ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ گ‍ای‍ت‍ون‌ - ه‍ال‌ آرت‍ور گ‍ای‍ت‍ون‌، ج‍ان‌ ای‌. ه‍ال‌ ۸۲۴ ح‍ی‍ان‌ ۱۳۷۵ ‭QT,‭۱۰۴,‭گ۲۱۲ف,‭۱۳۷۵ ‭ 
ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ گ‍ای‍ت‍ون‌ [آرت‍ور س‍ی‌ گ‍ای‍ت‍ون‌، ج‍ان‌ ئ‍ی‌ ه‍ال‌] ۸۲۶ ن‍ش‍ر س‍م‍اط ۱۳۷۹ ‭QT,‭۱۰۴,‭گ۲۱۲ف,‭۱۳۷۹ ‭ 
ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ و ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌ ب‍رای‌ پ‍رس‍ت‍اران‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ه‍دی‌ ن‍وران‍ی‌ ۸۲۷ چ‍ه‍ر ۱۳۷۵ ‭QS,‭۴,‭ن۷۱۵ک,‭۱۳۷۵ ‭ 
ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ آرت‍ور گ‍ای‍ت‍ون‌ ۸۲۸ ش‍ه‍رآب‌ ۱۳۷۲ ‭QT,‭۱۰۴,‭گ۲۱۲ف,‭۱۳۷۲ ‭ 
ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ آرت‍ور گ‍ای‍ت‍ون‌ ۸۲۹ ش‍ه‍رآب‌ ۱۳۷۲ ‭QT,‭۱۰۴,‭گ۲۱۲ف,‭۱۳۷۲ ‭ 
ب‍ی‍وش‍ی‍م‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ پ‍روی‍ز ش‍ه‍ب‍ازی‌، ن‍اص‍ر م‍ل‍ک‌ن‍ی‍ا ۸۳۲ ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌ ۱۳۸۷ ‭QU,‭۴,‭ش۷۶۶ب,‭۱۳۸۷ ‭ 
ح‍ل‌ س‍ری‍ع‌ م‍ش‍ک‍لات‌ ب‍ی‍ه‍وش‍ی‌ در ح‍ی‍ن‌ ع‍م‍ل‌ه‍ای‌ ج‍راح‍ی‌ ن‍وی‍س‍ن‍دگ‍ان‌ ام‌. ج‍ی‌ ه‍اری‍س‍ون‌، آر. ام‌ ج‍ون‍ز، ب‍ی‌. ج‍ی‌ پ‍الار ۸۳۳ ن‍ش‍رس‍ال‍م‌ ۱۳۷۹ ‭WO,‭۲۳۱,‭ه۲۲۸ح,‭۱۳۷۹ ‭ 
اص‍ول‌ زی‍س‍ت‌ ش‍ی‍م‍ی‌ (اص‍ول‌ ب‍ی‍وش‍ی‍م‍ی‌) آل‍ب‍رت‌ دان‍ی‍ال‌ زاده‌، خ‍ل‍ی‍ل‌ زارع‍ی‍ان‌ ؛ وی‍راس‍ت‍ه‌ ع‍ل‍ی‌ م‍ج‍اب‍ی‌، س‍ای‍ه‌ وزی‍رن‍ی‍ا ۸۳۴ م‍رک‍زن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ۱۳۶۹ ‭QU,‭۴,‭د۲۸۱فلا,‭۱۳۶۹ ‭ 
آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ و ب‍ی‍وش‍ی‍م‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌   ۸۳۵ ان‍دی‍ش‍ه‌ رف‍ی‍ع‌ ۱۳۸۱ ‭QY,‭۹۰,‭ه۷۳۹آ,‭۱۳۸۱ ‭ 
ب‍ی‍وش‍ی‍م‍ی‌ ه‍ارپ‍ر   ۸۳۶ س‍م‍اط ۱۳۷۹-۱۳۷۸ ‭QU,‭۴,‭ه۱۷۸ب,‭۱۳۷۸ ‭ 
ب‍ی‍وش‍ی‍م‍ی‌ ه‍ارپ‍ر   ۸۳۷ ش‍ه‍رآب‌ ۱۳۷۷ ‭QU,‭۴,‭ه۱۷۸ب,‭۱۳۷۶ ‭ 
ب‍ی‍وش‍ی‍م‍ی‌ ه‍ارپ‍ر۲۰۰۰ زی‍رن‍ظرپ‍روی‍زش‍ه‍ب‍ازی‌ ،ن‍اص‍رم‍ل‍ک‍ن‍ی‍ا ۸۳۸ م‍وس‍س‍ه‌ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ی‍م‍ورزاده‌:ن‍ش‍ر طب‍ی‍ب‌ ۱۳۷۹ ‭QU,‭۴,‭ه۱۷۸ب,‭۱۳۷۹ ‭ 
ب‍ی‍وش‍ی‍م‍ی‌ ه‍ارپ‍ر۲۰۰۰ زی‍رن‍ظرپ‍روی‍زش‍ه‍ب‍ازی‌ ،ن‍اص‍رم‍ل‍ک‍ن‍ی‍ا ۸۳۹ م‍وس‍س‍ه‌ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ی‍م‍ورزاده‌:ن‍ش‍ر طب‍ی‍ب‌ ۱۳۷۹ ‭QU,‭۴,‭ه۱۷۸ب,‭۱۳۷۹ ‭ 
ب‍ی‍وش‍ی‍م‍ی‌ ه‍ارپ‍ر۲۰۰۰ زی‍رن‍ظرپ‍روی‍زش‍ه‍ب‍ازی‌ ،ن‍اص‍رم‍ل‍ک‍ن‍ی‍ا ۸۴۰ م‍وس‍س‍ه‌ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ی‍م‍ورزاده‌:ن‍ش‍ر طب‍ی‍ب‌ ۱۳۷۹ ‭QU,‭۴,‭ه۱۷۸ب,‭۱۳۷۹ ‭ 
ب‍ی‍وش‍ی‍م‍ی‌ ه‍ارپ‍ر۲۰۰۰ زی‍رن‍ظرپ‍روی‍زش‍ه‍ب‍ازی‌ ،ن‍اص‍رم‍ل‍ک‍ن‍ی‍ا ۸۴۱ م‍وس‍س‍ه‌ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ی‍م‍ورزاده‌:ن‍ش‍ر طب‍ی‍ب‌ ۱۳۷۹ ‭QU,‭۴,‭ه۱۷۸ب,‭۱۳۷۹ ‭ 
ب‍ی‍وش‍ی‍م‍ی‌ ه‍ارپ‍ر۲۰۰۰ زی‍رن‍ظرپ‍روی‍زش‍ه‍ب‍ازی‌ ،ن‍اص‍رم‍ل‍ک‍ن‍ی‍ا ۸۴۲ م‍وس‍س‍ه‌ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ی‍م‍ورزاده‌:ن‍ش‍ر طب‍ی‍ب‌ ۱۳۷۹ ‭QU,‭۴,‭ه۱۷۸ب,‭۱۳۷۹ ‭ 
ب‍ی‍وش‍ی‍م‍ی‌ ه‍ارپ‍ر۲۰۰۰ زی‍رن‍ظرپ‍روی‍زش‍ه‍ب‍ازی‌ ،ن‍اص‍رم‍ل‍ک‍ن‍ی‍ا ۸۴۳ م‍وس‍س‍ه‌ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ی‍م‍ورزاده‌:ن‍ش‍ر طب‍ی‍ب‌ ۱۳۷۹ ‭QU,‭۴,‭ه۱۷۸ب,‭۱۳۷۹ ‭ 
ب‍ی‍وش‍ی‍م‍ی‌ ه‍ارپ‍ر۲۰۰۰ زی‍رن‍ظرپ‍روی‍زش‍ه‍ب‍ازی‌ ،ن‍اص‍رم‍ل‍ک‍ن‍ی‍ا ۸۴۴ م‍وس‍س‍ه‌ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ی‍م‍ورزاده‌:ن‍ش‍ر طب‍ی‍ب‌ ۱۳۷۹ ‭QU,‭۴,‭ه۱۷۸ب,‭۱۳۷۹ ‭ 
ب‍ی‍وش‍ی‍م‍ی‌ ه‍ارپ‍ر۲۰۰۰ زی‍رن‍ظرپ‍روی‍زش‍ه‍ب‍ازی‌ ،ن‍اص‍رم‍ل‍ک‍ن‍ی‍ا ۸۴۵ م‍وس‍س‍ه‌ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ی‍م‍ورزاده‌:ن‍ش‍ر طب‍ی‍ب‌ ۱۳۷۹ ‭QU,‭۴,‭ه۱۷۸ب,‭۱۳۷۹ ‭ 
ب‍ی‍وش‍ی‍م‍ی‌ ه‍ارپ‍ر۲۰۰۰ زی‍رن‍ظرپ‍روی‍زش‍ه‍ب‍ازی‌ ،ن‍اص‍رم‍ل‍ک‍ن‍ی‍ا ۸۴۶ م‍وس‍س‍ه‌ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ی‍م‍ورزاده‌:ن‍ش‍ر طب‍ی‍ب‌ ۱۳۷۹ ‭QU,‭۴,‭ه۱۷۸ب,‭۱۳۷۹ ‭ 
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ رش‍د: م‍ف‍اه‍ی‍م‌ ب‍ن‍ی‍ادی‌ در روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍وج‍وان‍ی‌ و ج‍وان‍ی‌ م‍ول‍ف‍ی‍ن‌ ح‍س‍ن‌ اح‍دی‌، ن‍ی‍ک‌چ‍ه‍ر م‍ح‍س‍ن‍ی‌ ۸۴۷ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ب‍ن‍ی‍اد ۱۳۷۲ ‭  ‭ 
ب‍ی‍وش‍ی‍م‍ی‌ ه‍ارپ‍ر   ۸۵۰ س‍م‍اط ۱۳۷۶ ‭QU,‭۴,‭ه۱۷۸ب,‭۱۳۷۶ ‭ 
ب‍ی‍وش‍ی‍م‍ی‌ ه‍ارپ‍ر   ۸۵۱ س‍م‍اط ۱۳۷۶ ‭QU,‭۴,‭ه۱۷۸ب,‭۱۳۷۶ ‭ 
ب‍ی‍وش‍ی‍م‍ی‌ ه‍ارپ‍ر   ۸۵۲ س‍م‍اط ۱۳۷۶ ‭QU,‭۴,‭ه۱۷۸ب,‭۱۳۷۶ ‭ 
ب‍ی‍وش‍ی‍م‍ی‌ ورزش‌ و ت‍م‍ری‍ن‌ه‍ای‌ ورزش‍ی‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ رن‌ م‍وان‌، م‍ای‍ک‍ل‌ گ‍ل‍ی‍س‍ون‌، پ‍ل‌ ال‌. گ‍ری‍ن‌ ه‍اف‌ ۸۵۳ ن‍وپ‍ردازان‌ ۱۳۸۰ ‭QU,‭۱۲۰,‭م۸۱۹ ب,‭۱۳۸۰ ‭ 
ب‍ی‍وش‍ی‍م‍ی‌ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ب‍روس‌ وی‍ل‍ک‍اک‍س‌ ۸۵۴ م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ی‍م‍ورزاده‌ ۱۳۸۰ ‭QU,‭۱۸/۲,‭و۹۴۳ب,‭۱۳۸۰ ‭ 
درس‍ن‍ام‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ای‍ران‌: ب‍ی‍وش‍ی‍م‍ی‌، پ‍ات‍ول‍وژی‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ و گ‍ردآوری‌ م‍ه‍دی‌ اب‍وذری‌ ... [و دی‍گ‍ران‌] ۸۵۵ ت‍ی‍م‍ورزاده‌: طب‍ی‍ب‌ ۱۳۸۰ ‭W,‭۱۸/۲,‭د۴۵۴,‭۱۳۸۰ ‭ 
اص‍ول‌ زی‍س‍ت‌ ش‍ی‍م‍ی‌ (اص‍ول‌ ب‍ی‍وش‍ی‍م‍ی‌) آل‍ب‍رت‌ دان‍ی‍ال‌ زاده‌، خ‍ل‍ی‍ل‌ زارع‍ی‍ان‌ ؛ وی‍راس‍ت‍ه‌ ع‍ل‍ی‌ م‍ج‍اب‍ی‌، س‍ای‍ه‌ وزی‍رن‍ی‍ا ۸۵۶ م‍رک‍زن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ۱۳۶۹ ‭QU,‭۴,‭د۲۸۱فلا,‭۱۳۶۹ ‭ 
م‍ب‍ان‍ی‌ ب‍ی‍ه‍وش‍ی‌ م‍ی‍ل‍ر م‍ی‍ل‍ر، اس‍ت‍وت‍ل‍ی‍ن‍گ‌ ۸۵۷ م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ی‍م‍ورزاده‌: ن‍ش‍ر طب‍ی‍ب‌ ۱۳۸۰ ‭WO,‭۲۰۰,‭فلا۴۹۱م,‭۱۳۸۰ ‭ 
ب‍ی‍وش‍ی‍م‍ی‌ ه‍ارپ‍ر   ۸۵۸ س‍م‍اط ۱۳۷۹-۱۳۷۸ ‭QU,‭۴,‭ه۱۷۸ب,‭۱۳۷۸ ‭ 
ب‍ی‍وش‍ی‍م‍ی‌ پ‍ای‍ه‌: ب‍رای‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ رش‍ت‍ه‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ و ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍رج‍م‍ه‌ واق‍ت‍ب‍اس‌ ع‍ی‍س‍ی‌ ی‍اوری‌ ۸۵۹ ش‍ه‍رآب‌ ۱۳۷۳ ‭QU,‭۴,‭ب۹۸۴,‭۱۳۷۳ ‭ 
ب‍ی‍وش‍ی‍م‍ی‌ پ‍ای‍ه‌: ب‍رای‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ رش‍ت‍ه‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ و ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍رج‍م‍ه‌ واق‍ت‍ب‍اس‌ ع‍ی‍س‍ی‌ ی‍اوری‌ ۸۶۰ ش‍ه‍رآب‌ ۱۳۷۳ ‭QU,‭۴,‭ب۹۸۴,‭۱۳۷۳ ‭ 
ب‍ی‍وش‍ی‍م‍ی‌ پ‍ای‍ه‌: ب‍رای‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ رش‍ت‍ه‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ و ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍رج‍م‍ه‌ واق‍ت‍ب‍اس‌ ع‍ی‍س‍ی‌ ی‍اوری‌ ۸۶۱ ش‍ه‍رآب‌ ۱۳۷۳ ‭QU,‭۴,‭ب۹۸۴,‭۱۳۷۳ ‭ 
ب‍ی‍وش‍ی‍م‍ی‌ ب‍رای‌ پ‍رس‍ت‍ار م‍رت‍ض‍ی‌ زم‍ان‍ی‌، ع‍ب‍دال‍وه‍اب‌ اح‍س‍ان‍ی‌ ۸۶۲ چ‍ه‍ر ۱۳۹۳ ‭QU,‭۴,‭ز۵۳ب,‭۱۳۹۳ ‭ 
آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا ب‍ی‍وش‍ی‍م‍ی‌ ن‍وش‍ت‍ه‌ ک‍ن‍راد م‍ن‍گ‍ل‌ ۸۶۳ ه‍دای‍ت‌ ۱۳۷۱ ‭QU,‭۴,‭م۸۱۱,‭۱۳۷۱ ‭ 
ب‍ی‍ه‍وش‍ی‌ در اورژان‍س‌ه‍ای‌ ش‍ای‍ع‌ ج‍راح‍ی‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ی‍ه‍ن‌ ج‍ع‍ف‍ری‌ ج‍اوی‍د ۸۶۴ ح‍ی‍ان‌ ۱۳۷۸ ‭WO,‭۲۰۰,‭ج۴۶۷ب,‭۱۳۷۸ ‭ 
م‍ح‍اس‍ب‍ات‌ ب‍ی‍وش‍ی‍م‍ی‍ائ‍ی‌ (چ‍گ‍ون‍گ‍ی‌ ح‍ل‌ م‍س‍ائ‍ل‌ ری‍اض‍ی‌ در ب‍ی‍وش‍ی‍م‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌) ت‍ال‍ی‍ف‌ اروی‍ن‌ اچ‌. س‍گ‍ل‌ ۸۶۵ م‍ع‍اون‍ت‌پ‍ژوه‍ش‍ی‌ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ، درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ب‍اخ‍ت‍ران‌ ۱۳۷۱ ‭QU,‭۱۸,‭س۶۱۷م,‭۱۳۷۱ ‭ 
راه‍ن‍م‍ای‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‌ ب‍ی‍وش‍ی‍م‍ی‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ راض‍ی‍ه‌ ی‍زدان‌پ‍رس‍ت‌ ۸۶۶ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر، ن‍دا ۱۳۷۱ ‭QU,‭۲۵,‭ی۴۶ر,‭۱۳۷۱ ‭ 
ب‍ی‍وش‍ی‍م‍ی‌ م‍ن‍طق‌ م‍ل‍ک‍ول‍ی‌ ح‍ی‍ات‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ دی‍وی‍دت‍وم‍اس‌ پ‍لام‍ر ۸۶۷ ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌ ۱۳۶۹ ‭QU,‭۴,‭پ۴۹۲ب,‭۱۳۶۹ ‭ 
ب‍ی‍وش‍ی‍م‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ [ک‍ن‍ت‌ ب‍ل‍ی‍ک‌، س‍وزان‌ م‍ارت‍ی‍ن‌ ل‍ی‍ل‍ز] ۸۶۸ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ی‍زد؛ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ زاه‍دان‌ ۱۳۷۲ ‭QY,‭۹۰,‭ب۶۷۵ب,‭۱۳۷۲ ‭ 
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ اس‍ی‍د پ‍ی‍ت‍ی‍ک‌ [ت‍ادات‍اک‍ا ی‍ام‍ادا ... و دی‍گ‍ران‌] ۸۶۹ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ب‍اب‍ل‌ ۱۳۸۰ ‭WI,‭۳۵۰,‭ب۹۶۹,‭۱۳۸۰ ‭ 
ه‍ن‍دب‍وک‌ ب‍ی‍ه‍وش‍ی‌ و ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ه‍م‍راه‌ روب‍رت‌. ک‌. اس‍ت‍ول‍ت‍ی‍ن‍گ‌، اس‍ت‍ف‍ان‌. ف‌. دای‍ردورف‌ ۸۷۰ ح‍ی‍ان‌ ۱۳۷۴ ‭WO,‭۲۳۱,‭فلا۴۹۱ه,‭۱۳۷۴ ‭ 
ف‍ره‍ن‍گ‌ اخ‍ت‍ص‍ارات‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ : Abbreviations in Medicine ت‍ال‍ی‍ف‌ اب‍راه‍ی‍م‌ س‍ع‍دی‌ پ‍ور ۸۷۲ ب‍ادواره‌ ک‍ت‍اب‌ ۱۳۸۴ ‭م W,‭۱۳,‭س۵۵۵ف,‭۱۳۸۴ ‭ 
ب‍ی‍وش‍ی‍م‍ی‌ ه‍ارپ‍ر   ۸۷۳ ش‍ه‍رآب‌ ۱۳۷۷ ‭QU,‭۴,‭ه۱۷۸ب,‭۱۳۷۶ ‭ 
خ‍وان‍دن‌ ف‍وری‌ ال‍ک‍ت‍روک‍اردی‍وگ‍رام‌ ن‍وش‍ت‍ه‌ دی‍ل‌ دوب‍ی‍ن‌ ۸۷۴ گ‍ل‍ب‍ان‌ ۱۳۸۰ ‭WG,‭۳۹,‭د۷۳۸خ,‭۱۳۸۰ ‭ 
خ‍وان‍دن‌ ف‍وری‌ ال‍ک‍ت‍روک‍اردی‍وگ‍رام‌ ن‍وش‍ت‍ه‌ دی‍ل‌ دوب‍ی‍ن‌ ۸۷۵ گ‍ل‍ب‍ان‌ ۱۳۸۰ ‭WG,‭۳۹,‭د۷۳۸خ,‭۱۳۸۰ ‭ 
خ‍وان‍دن‌ ف‍وری‌ ال‍ک‍ت‍روک‍اردی‍وگ‍رام‌ ن‍وش‍ت‍ه‌ دی‍ل‌ دوب‍ی‍ن‌ ۸۷۶ گ‍ل‍ب‍ان‌ ۱۳۸۰ ‭WG,‭۳۹,‭د۷۳۸خ,‭۱۳۸۰ ‭ 
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌ [ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌ ه‍اری‍س‍ون‌] ۸۷۷ ارج‍م‍ن‍د ۱۳۸۰ ‭WG,‭۱۲۰,‭ه۵۵۶ب,‭۱۳۸۰ ‭ 
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌ [ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌ ه‍اری‍س‍ون‌] ۸۷۸ ارج‍م‍ن‍د ۱۳۸۰ ‭WG,‭۱۲۰,‭ه۵۵۶ب,‭۱۳۸۰ ‭ 
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌ [ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌ ه‍اری‍س‍ون‌] ۸۷۹ ارج‍م‍ن‍د ۱۳۸۰ ‭WG,‭۱۲۰,‭ه۵۵۶ب,‭۱۳۸۰ ‭ 
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌ [ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌ ه‍اری‍س‍ون‌] ۸۸۰ ارج‍م‍ن‍د ۱۳۸۰ ‭WG,‭۱۲۰,‭ه۵۵۶ب,‭۱۳۸۰ ‭ 
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌ [ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌ ه‍اری‍س‍ون‌] ۸۸۱ ارج‍م‍ن‍د ۱۳۸۰ ‭WG,‭۱۲۰,‭ه۵۵۶ب,‭۱۳۸۰ ‭ 
ق‍ل‍ب‌ ب‍رگ‍ردان‍ن‍دگ‍ان‌ و [گ‍ردآورن‍دگ‍ان‌] س‍ام‌ زراع‍ت‍ی‍ان‌ن‍ژاد دوان‍ی‌، داود ل‍ک‍س‍ت‍ان‍ی‌ ۸۸۲ ب‍رای‌ ف‍ردا ۱۳۸۰ ‭WG,‭۱۲۰,‭ز۲۷ق,‭۱۳۸۰ ‭ 
ق‍ل‍ب‌ ب‍رگ‍ردان‍ن‍دگ‍ان‌ و [گ‍ردآورن‍دگ‍ان‌] س‍ام‌ زراع‍ت‍ی‍ان‌ن‍ژاد دوان‍ی‌، داود ل‍ک‍س‍ت‍ان‍ی‌ ۸۸۳ ب‍رای‌ ف‍ردا ۱۳۸۰ ‭WG,‭۱۲۰,‭ز۲۷ق,‭۱۳۸۰ ‭ 
ق‍ل‍ب‌ ب‍رگ‍ردان‍ن‍دگ‍ان‌ و [گ‍ردآورن‍دگ‍ان‌] س‍ام‌ زراع‍ت‍ی‍ان‌ن‍ژاد دوان‍ی‌، داود ل‍ک‍س‍ت‍ان‍ی‌ ۸۸۴ ب‍رای‌ ف‍ردا ۱۳۸۰ ‭WG,‭۱۲۰,‭ز۲۷ق,‭۱۳۸۰ ‭ 
ق‍ل‍ب‌ ب‍رگ‍ردان‍ن‍دگ‍ان‌ و [گ‍ردآورن‍دگ‍ان‌] س‍ام‌ زراع‍ت‍ی‍ان‌ن‍ژاد دوان‍ی‌، داود ل‍ک‍س‍ت‍ان‍ی‌ ۸۸۵ ب‍رای‌ ف‍ردا ۱۳۸۰ ‭WG,‭۱۲۰,‭ز۲۷ق,‭۱۳۸۰ ‭ 
ق‍ل‍ب‌ ب‍رگ‍ردان‍ن‍دگ‍ان‌ و [گ‍ردآورن‍دگ‍ان‌] س‍ام‌ زراع‍ت‍ی‍ان‌ن‍ژاد دوان‍ی‌، داود ل‍ک‍س‍ت‍ان‍ی‌ ۸۸۶ ب‍رای‌ ف‍ردا ۱۳۸۰ ‭WG,‭۱۲۰,‭ز۲۷ق,‭۱۳۸۰ ‭ 
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌ [ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌ ه‍اری‍س‍ون‌] ۸۸۷ ن‍ش‍ر دان‍ش‌ ام‍روز ۱۳۷۰ ‭WG,‭۱۲۰,‭ه۲۲۸ب,‭۱۳۷۰ ‭ 
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌ [ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌ ه‍اری‍س‍ون‌] ۸۸۸ ن‍ش‍ر دان‍ش‌ ام‍روز ۱۳۷۰ ‭WG,‭۱۲۰,‭ه۲۲۸ب,‭۱۳۷۰ ‭ 
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌ [ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌ ه‍اری‍س‍ون‌] ۸۸۹ ن‍ش‍ر دان‍ش‌ ام‍روز ۱۳۷۰ ‭WG,‭۱۲۰,‭ه۲۲۸ب,‭۱۳۷۰ ‭ 
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌ [ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌ ه‍اری‍س‍ون‌] ۸۹۰ ن‍ش‍ر دان‍ش‌ ام‍روز ۱۳۷۰ ‭WG,‭۱۲۰,‭ه۲۲۸ب,‭۱۳۷۰ ‭ 
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌ [ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌ ه‍اری‍س‍ون‌] ۸۹۱ ن‍ش‍ر دان‍ش‌ ام‍روز ۱۳۷۰ ‭WG,‭۱۲۰,‭ه۲۲۸ب,‭۱۳۷۰ ‭ 
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌ آن‍درول‍ی‌ ... [و دی‍گ‍ران‌] ۸۹۲ گ‍ل‍ب‍ان‌ ۱۳۸۰ ‭WG,‭۱۲۰,‭ب۹۶۹,‭۱۳۷۹ ‭ 
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌ آن‍درول‍ی‌ ... [و دی‍گ‍ران‌] ۸۹۳ گ‍ل‍ب‍ان‌ ۱۳۸۰ ‭WG,‭۱۲۰,‭ب۹۶۹,‭۱۳۷۹ ‭ 
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌ آن‍درول‍ی‌ ... [و دی‍گ‍ران‌] ۸۹۴ گ‍ل‍ب‍ان‌ ۱۳۸۰ ‭WG,‭۱۲۰,‭ب۹۶۹,‭۱۳۷۹ ‭ 
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌ آن‍درول‍ی‌ ... [و دی‍گ‍ران‌] ۸۹۵ گ‍ل‍ب‍ان‌ ۱۳۸۰ ‭WG,‭۱۲۰,‭ب۹۶۹,‭۱۳۷۹ ‭ 
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌ آن‍درول‍ی‌ ... [و دی‍گ‍ران‌] ۸۹۶ گ‍ل‍ب‍ان‌ ۱۳۸۰ ‭WG,‭۱۲۰,‭ب۹۶۹,‭۱۳۷۹ ‭ 
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ داخ‍ل‍ی‌ و ج‍راح‍ی‌ ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌ م‍ول‍ف‌ ح‍ج‍ت‌ال‍ل‍ه‌ اک‍ب‍رزاده‌ پ‍اش‍ا ۸۹۷ پ‍اش‍ا ۱۳۷۷ ‭WG,‭۳۹,‭فلا۶۸۴ب,‭۱۳۷۷ ‭ 
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ داخ‍ل‍ی‌ و ج‍راح‍ی‌ ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌ م‍ول‍ف‌ ح‍ج‍ت‌ال‍ل‍ه‌ اک‍ب‍رزاده‌ پ‍اش‍ا ۸۹۸ پ‍اش‍ا ۱۳۷۷ ‭WG,‭۳۹,‭فلا۶۸۴ب,‭۱۳۷۷ ‭ 
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ داخ‍ل‍ی‌ و ج‍راح‍ی‌ ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌ م‍ول‍ف‌ ح‍ج‍ت‌ال‍ل‍ه‌ اک‍ب‍رزاده‌ پ‍اش‍ا ۸۹۹ پ‍اش‍ا ۱۳۷۷ ‭WG,‭۳۹,‭فلا۶۸۴ب,‭۱۳۷۷ ‭ 
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌۱۹۹۷ [آن‍درول‍ی‌... و دی‍گ‍ران‌] ۹۰۰ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ح‍ی‍ان‌ ۱۳۷۶ ‭WG,‭۱۲۰,‭آ۸۴۷م,‭۱۳۷۶ ‭ 
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌۱۹۹۷ [آن‍درول‍ی‌... و دی‍گ‍ران‌] ۹۰۱ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ح‍ی‍ان‌ ۱۳۷۶ ‭WG,‭۱۲۰,‭آ۸۴۷م,‭۱۳۷۶ ‭ 
ج‍راح‍ی‌ ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌ و ق‍ف‍س‍ه‌ص‍دری‌ ح‍م‍ی‍د م‍ی‍رخ‍ان‍ی‌ ۹۰۲ ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۵ ‭WG,‭۱۶۹,‭م۹۳۱ج,‭۱۳۷۵ ‭ 
ج‍راح‍ی‌ ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌ و ق‍ف‍س‍ه‌ص‍دری‌ ح‍م‍ی‍د م‍ی‍رخ‍ان‍ی‌ ۹۰۳ ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۵ ‭WG,‭۱۶۹,‭م۹۳۱ج,‭۱۳۷۵ ‭ 
ج‍راح‍ی‌ ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌ و ق‍ف‍س‍ه‌ص‍دری‌ ح‍م‍ی‍د م‍ی‍رخ‍ان‍ی‌ ۹۰۴ ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۵ ‭WG,‭۱۶۹,‭م۹۳۱ج,‭۱۳۷۵ ‭ 
ت‍ب‌ روم‍ات‍ی‍س‍م‍ی‌ - روم‍ات‍ی‍س‍م‌ ق‍ل‍ب‍ی‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ دری‍چ‍ه‌ای‌ ق‍ل‍ب‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ح‍م‍ود ن‍ی‍ش‍اب‍وری‌، م‍ن‍ص‍ور م‍ق‍دم‌ ۹۰۵ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍ه‍ران‌) ۱۳۶۹ ‭WC,‭۲۲۰,‭ن۹۱۹ت,‭۱۳۶۹ ‭ 
ت‍ب‌ روم‍ات‍ی‍س‍م‍ی‌ - روم‍ات‍ی‍س‍م‌ ق‍ل‍ب‍ی‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ دری‍چ‍ه‌ای‌ ق‍ل‍ب‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ح‍م‍ود ن‍ی‍ش‍اب‍وری‌، م‍ن‍ص‍ور م‍ق‍دم‌ ۹۰۶ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍ه‍ران‌) ۱۳۶۹ ‭WC,‭۲۲۰,‭ن۹۱۹ت,‭۱۳۶۹ ‭ 
ت‍ظاه‍رات‌ اص‍ل‍ی‌ و درم‍ان‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ اص‍غ‍ر س‍ادات‍ی‍ان‌ ۹۰۷ س‍م‍اط ۱۳۷۶ ‭WG,‭۲۱۰,‭س۱۳۹ت,‭۱۳۷۶ ‭ 
ت‍ظاه‍رات‌ اص‍ل‍ی‌ و درم‍ان‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ اص‍غ‍ر س‍ادات‍ی‍ان‌ ۹۰۸ س‍م‍اط ۱۳۷۶ ‭WG,‭۲۱۰,‭س۱۳۹ت,‭۱۳۷۶ ‭ 
ت‍ظاه‍رات‌ اص‍ل‍ی‌ و درم‍ان‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ اص‍غ‍ر س‍ادات‍ی‍ان‌ ۹۰۹ س‍م‍اط ۱۳۷۶ ‭WG,‭۲۱۰,‭س۱۳۹ت,‭۱۳۷۶ ‭ 
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌ ه‍اری‍س‍ون‌۹۱ ، ب‍ه‌ ض‍م‍ی‍م‍ه‌ پ‍ی‍ش‌ آزم‍ون‍ه‍ای‌ (Pretests) ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌: اص‍ول‌ طب‌ داخ‍ل‍ی‌ ه‍اری‍س‍ون‌ [ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌ ه‍اری‍س‍ون‌] ۹۱۰ آی‍ن‍ده‌س‍ازان‌ ۱۳۷۰ ‭WG,‭۱۲۰,‭ه۲۲۸ب,‭۱۳۷۰ ‭ 
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌ ه‍اری‍س‍ون‌۹۱ ، ب‍ه‌ ض‍م‍ی‍م‍ه‌ پ‍ی‍ش‌ آزم‍ون‍ه‍ای‌ (Pretests) ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌: اص‍ول‌ طب‌ داخ‍ل‍ی‌ ه‍اری‍س‍ون‌ [ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌ ه‍اری‍س‍ون‌] ۹۱۱ آی‍ن‍ده‌س‍ازان‌ ۱۳۷۰ ‭WG,‭۱۲۰,‭ه۲۲۸ب,‭۱۳۷۰ ‭ 
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌ ه‍اری‍س‍ون‌۹۱ ، ب‍ه‌ ض‍م‍ی‍م‍ه‌ پ‍ی‍ش‌ آزم‍ون‍ه‍ای‌ (Pretests) ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌: اص‍ول‌ طب‌ داخ‍ل‍ی‌ ه‍اری‍س‍ون‌ [ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌ ه‍اری‍س‍ون‌] ۹۱۲ آی‍ن‍ده‌س‍ازان‌ ۱۳۷۰ ‭WG,‭۱۲۰,‭ه۲۲۸ب,‭۱۳۷۰ ‭ 
م‍راق‍ب‍ت‌ه‍ای‌ وی‍ژه‌ (آی‌ س‍ی‌ ی‍و و س‍ی‌ س‍ی‌ ی‍و) رون‍دا م‌. اس‍ت‍راون‌، ب‍ون‍ی‌ پ‌. اس‍ت‍وارت‌ ۹۱۳ چ‍ه‍ر ۱۳۷۳ ‭WY,‭۱۵۴,‭فلا۴۸۲م,‭۱۳۷۳ ‭ 
م‍ج‍م‍وع‍ه‌ پ‍رس‍ش‌ و پ‍اس‍خ‌ ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌ از اس‍ان‍س‍ی‍ل‌ س‍س‍ی‍ل‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍س‍ع‍ود ن‍ب‍وی‌، م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دل‍ی‌ ۹۱۴ ان‍دی‍ش‍ه‌س‍ازان‌: ن‍اش‍ر طب‌ - آف‍ری‍ن‍ه‌ ۱۳۷۴- ‭  ‭ 
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌ آن‍درول‍ی‌...[و دی‍گ‍ران‌] ۹۱۵ م‍رک‍ز ن‍ش‍ر اش‍ارت‌ ۱۳۷۲ ‭WG,‭۱۲۰,‭ب۹۶۹,‭۱۳۷۲ ‭ 
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌ آن‍درول‍ی‌...[و دی‍گ‍ران‌] ۹۱۶ م‍رک‍ز ن‍ش‍ر اش‍ارت‌ ۱۳۷۲ ‭WG,‭۱۲۰,‭ب۹۶۹,‭۱۳۷۲ ‭ 
م‍راق‍ب‍ت‍ه‍ای‌ وی‍ژه‌ ق‍ل‍ب‍ی‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍لاح‍ت‌ ن‍ی‍ک‌روان‌ م‍ف‍رد ۹۱۷ پ‍وی‍ن‍ده‌   ‭WY,‭۱۵۴,‭ن۹۴۵م ‭ 
م‍راق‍ب‍ت‍ه‍ای‌ وی‍ژه‌ ق‍ل‍ب‍ی‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍لاح‍ت‌ ن‍ی‍ک‌روان‌ م‍ف‍رد ۹۱۸ پ‍وی‍ن‍ده‌   ‭WY,‭۱۵۴,‭ن۹۴۵م ‭ 
م‍راق‍ب‍ت‍ه‍ای‌ وی‍ژه‌ ق‍ل‍ب‍ی‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍لاح‍ت‌ ن‍ی‍ک‌روان‌ م‍ف‍رد ۹۱۹ پ‍وی‍ن‍ده‌   ‭WY,‭۱۵۴,‭ن۹۴۵م ‭ 
م‍راق‍ب‍ت‍ه‍ای‌ وی‍ژه‌ ق‍ل‍ب‍ی‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍لاح‍ت‌ ن‍ی‍ک‌روان‌ م‍ف‍رد ۹۲۰ پ‍وی‍ن‍ده‌   ‭WY,‭۱۵۴,‭ن۹۴۵م ‭ 
م‍راق‍ب‍ت‍ه‍ای‌ وی‍ژه‌ ق‍ل‍ب‍ی‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍لاح‍ت‌ ن‍ی‍ک‌روان‌ م‍ف‍رد ۹۲۱ پ‍وی‍ن‍ده‌   ‭WY,‭۱۵۴,‭ن۹۴۵م ‭ 
ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌ ب‍زرگ‌ ج‍ی‌ وی‍ل‍ی‍س‌ ه‍رس‍ت‌، روب‍رت‌ س‍ی‌ ش‍لان‍ت‌ ؛ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍رت‍ض‍ی‌ دلاورخ‍ان‌ ۹۲۲ ب‍ش‍ری‌   ‭WG,‭۱۰۰,‭ه۴۹۸ق ‭ 
ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌ ب‍زرگ‌ ج‍ی‌ وی‍ل‍ی‍س‌ ه‍رس‍ت‌، روب‍رت‌ س‍ی‌ ش‍لان‍ت‌ ؛ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍رت‍ض‍ی‌ دلاورخ‍ان‌ ۹۲۳ ب‍ش‍ری‌   ‭WG,‭۱۰۰,‭ه۴۹۸ق ‭ 
خ‍وان‍دن‌ ف‍وری‌ (ت‍ف‍س‍ی‍ر س‍ری‍ع‌) ال‍ک‍ت‍روک‍اردی‍وگ‍رام‌ ... ی‍ک‌ دوره‌ اص‍ول‍ی‌ ت‍وس‍ط دی‍ل‌ دوب‍ی‍ن‌ ۹۲۴ ن‍وردان‍ش‌ ۱۳۷۷ ‭WG,‭۳۹,‭د۷۳۸خ,‭۱۳۷۷ ‭ 
خ‍وان‍دن‌ ف‍وری‌ (ت‍ف‍س‍ی‍ر س‍ری‍ع‌) ال‍ک‍ت‍روک‍اردی‍وگ‍رام‌ ... ی‍ک‌ دوره‌ اص‍ول‍ی‌ ت‍وس‍ط دی‍ل‌ دوب‍ی‍ن‌ ۹۲۵ ن‍وردان‍ش‌ ۱۳۷۷ ‭WG,‭۳۹,‭د۷۳۸خ,‭۱۳۷۷ ‭ 
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌ و درم‍ان‌ اورژان‍س‍ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ص‍اب‍ری‌ ۹۲۶ م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ح‍ی‍ان‌ ۱۳۷۷ ‭WG,‭۱۲۰,‭ص۱۲۹ب,‭۱۳۷۷ ‭ 
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌ و درم‍ان‌ اورژان‍س‍ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ص‍اب‍ری‌ ۹۲۷ م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ح‍ی‍ان‌ ۱۳۷۷ ‭WG,‭۱۲۰,‭ص۱۲۹ب,‭۱۳۷۷ ‭ 
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ع‍روق‌ ک‍رون‍ر ق‍ل‍ب‌ (طب‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ ع‍م‍ل‍ی‌) م‍ول‍ف‌: ج‍رال‍د س‍ان‍دل‍ر ۹۲۸ ان‍ت‍ش‍ارات‌ آی‍ن‍ده‌س‍ازان‌ ۱۳۶۹ ‭WG,‭۳۰۰,‭س۲۵۲ب,‭۱۳۶۹ ‭ 
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ع‍روق‌ ک‍رون‍ر ق‍ل‍ب‌ (طب‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ ع‍م‍ل‍ی‌) م‍ول‍ف‌: ج‍رال‍د س‍ان‍دل‍ر ۹۲۹ ان‍ت‍ش‍ارات‌ آی‍ن‍ده‌س‍ازان‌ ۱۳۶۹ ‭WG,‭۳۰۰,‭س۲۵۲ب,‭۱۳۶۹ ‭ 
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ع‍روق‌ ک‍رون‍ر ق‍ل‍ب‌ (طب‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ ع‍م‍ل‍ی‌) م‍ول‍ف‌: ج‍رال‍د س‍ان‍دل‍ر ۹۳۰ ان‍ت‍ش‍ارات‌ آی‍ن‍ده‌س‍ازان‌ ۱۳۶۹ ‭WG,‭۳۰۰,‭س۲۵۲ب,‭۱۳۶۹ ‭ 
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ع‍روق‌ ک‍رون‍ر ق‍ل‍ب‌ (طب‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ ع‍م‍ل‍ی‌) م‍ول‍ف‌: ج‍رال‍د س‍ان‍دل‍ر ۹۳۱ ان‍ت‍ش‍ارات‌ آی‍ن‍ده‌س‍ازان‌ ۱۳۶۹ ‭WG,‭۳۰۰,‭س۲۵۲ب,‭۱۳۶۹ ‭ 
ال‍ک‍ت‍روک‍اردی‍وگ‍راف‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌: ب‍ه‌ ان‍ض‍م‍ام‌ م‍روری‌ س‍ری‍ع‌ و آس‍ان‌ و ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ه‍ای‌ اف‍ت‍راق‍ی‌ ق‍اب‍ل‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ ... ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ [آری‌ ل‍وئ‍ی‍س‌] گ‍ل‍دب‍رگ‍ر ۹۳۲ ت‍ح‍ف‍ه‌؛ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۸۰ ‭WG,‭۱۴۰,‭گ۵۴۷فلا,‭۱۳۸۰ ‭ 
خ‍وان‍دن‌ س‍ری‍ع‌ ال‍ک‍ت‍روک‍اردی‍وگ‍رام‌ دی‍ل‌ دوب‍ی‍ن‌۱۹۹۷ دی‍ل‌ دوب‍ی‍ن‌ ۹۳۳ اش‍ت‍ی‍اق‌ ۱۳۷۶ ‭WG,‭۱۴۰,‭د۷۳۸خ,‭۱۳۷۶ ‭ 
خ‍وان‍دن‌ س‍ری‍ع‌ ال‍ک‍ت‍روک‍اردی‍وگ‍رام‌ دی‍ل‌ دوب‍ی‍ن‌۱۹۹۷ دی‍ل‌ دوب‍ی‍ن‌ ۹۳۴ اش‍ت‍ی‍اق‌ ۱۳۷۶ ‭WG,‭۱۴۰,‭د۷۳۸خ,‭۱۳۷۶ ‭ 
ت‍ب‌ روم‍ات‍ی‍س‍م‍ی‌ و ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ دری‍چ‍ه‌ای‌ ق‍ل‍ب‌ م‍ح‍م‍د دان‍ش‌پ‍ژوه‌ ۹۳۵ م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ۱۳۶۸ ‭WC,‭۲۲۰,‭د۲۴۱ت,‭۱۳۶۸ ‭ 
ت‍ب‌ روم‍ات‍ی‍س‍م‍ی‌ و ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ دری‍چ‍ه‌ای‌ ق‍ل‍ب‌ م‍ح‍م‍د دان‍ش‌پ‍ژوه‌ ۹۳۶ م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ۱۳۶۸ ‭WC,‭۲۲۰,‭د۲۴۱ت,‭۱۳۶۸ ‭ 
ال‍ک‍ت‍روک‍اردی‍وگ‍راف‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ آری‍ت‍م‍ی‌ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‍ی‌ ت‍ال‍ی‍ف‌: ج‍ه‍ان‍ب‍خ‍ش‌ ص‍م‍دی‌ خ‍واه‌ ۹۳۷ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ن‍وب‍ل‌ ۱۳۷۳ ‭WG,‭۱۴۰,‭ص۸۳۲فلا,‭۱۳۷۳ ‭ 
ال‍ک‍ت‍روک‍اردی‍وگ‍راف‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ آری‍ت‍م‍ی‌ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‍ی‌ ت‍ال‍ی‍ف‌: ج‍ه‍ان‍ب‍خ‍ش‌ ص‍م‍دی‌ خ‍واه‌ ۹۳۸ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ن‍وب‍ل‌ ۱۳۷۳ ‭WG,‭۱۴۰,‭ص۸۳۲فلا,‭۱۳۷۳ ‭ 
ال‍ک‍ت‍روک‍اردی‍وگ‍راف‍ی‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌ (روش‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌) ت‍ال‍ی‍ف‌ ح‍س‍ی‍ن‌ آذرن‍ی‍ک‌ ۹۳۹ ن‍ش‍روت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۸ ‭WG,‭۱۴۰,‭آ۳۲۲فلا,‭۱۳۷۸ ‭ 
ال‍ک‍ت‍روک‍اردی‍وگ‍راف‍ی‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌ (روش‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌) ت‍ال‍ی‍ف‌ ح‍س‍ی‍ن‌ آذرن‍ی‍ک‌ ۹۴۰ ن‍ش‍روت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۸ ‭WG,‭۱۴۰,‭آ۳۲۲فلا,‭۱۳۷۸ ‭ 
آن‍ال‍ی‍ز س‍ری‍ع‌ آری‍ت‍م‍ی‌ه‍ا م‍ول‍ف‌ ام‍ان‍وئ‍ل‌ اش‍ت‍ای‍ن‌ ۹۴۱ پ‍ورس‍ی‍ن‍ا ۱۳۸۰ ‭WG,‭۳۳۰,‭فلا۴۷۵آ,‭۱۳۸۰ ‭ 
آن‍ال‍ی‍ز س‍ری‍ع‌ آری‍ت‍م‍ی‌ه‍ا م‍ول‍ف‌ ام‍ان‍وئ‍ل‌ اش‍ت‍ای‍ن‌ ۹۴۲ پ‍ورس‍ی‍ن‍ا ۱۳۸۰ ‭WG,‭۳۳۰,‭فلا۴۷۵آ,‭۱۳۸۰ ‭ 
ن‍ک‍ات‌ ب‍رت‍ر در ب‍ی‍م‍اره‍ای‌ داخ‍ل‍ی‌ (ق‍ل‍ب‌): خ‍لاص‍ه‌ " اس‍ن‍ش‍ی‍ال‌ ب‍ه‌ ه‍م‍راه‌ ب‍خ‍ش‌ه‍ای‍ی‌ از ه‍اری‍س‍ون‌ ۲۰۰۱ " رف‍ران‍س‌ آزم‍ون‍ه‍ای‌ پ‍ذی‍رش‌ دس‍ت‍ی‍ار و پ‍ی‍ش‌ک‍ارورزی‌ گ‍ردآوری‌ م‍ه‍دی‌ ای‍زدی‌ ۹۴۳ پ‍روان‍ه‌ دان‍ش‌ ۱۳۸۱ ‭WG,‭۱۸,‭فلا۹۷۳ن,‭۱۳۸۱ ‭ 
ن‍ک‍ات‌ ب‍رت‍ر در ب‍ی‍م‍اره‍ای‌ داخ‍ل‍ی‌ (ق‍ل‍ب‌): خ‍لاص‍ه‌ " اس‍ن‍ش‍ی‍ال‌ ب‍ه‌ ه‍م‍راه‌ ب‍خ‍ش‌ه‍ای‍ی‌ از ه‍اری‍س‍ون‌ ۲۰۰۱ " رف‍ران‍س‌ آزم‍ون‍ه‍ای‌ پ‍ذی‍رش‌ دس‍ت‍ی‍ار و پ‍ی‍ش‌ک‍ارورزی‌ گ‍ردآوری‌ م‍ه‍دی‌ ای‍زدی‌ ۹۴۴ پ‍روان‍ه‌ دان‍ش‌ ۱۳۸۱ ‭WG,‭۱۸,‭فلا۹۷۳ن,‭۱۳۸۱ ‭ 
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ م‍ادرزادی‌ ق‍ل‍ب‌ م‍س‍ع‍ود ق‍اس‍م‍ی‌ ۹۴۵ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، دف‍ت‍رم‍رک‍زی‌ ۱۳۶۸ ‭WG,‭۲۲۰,‭ق۱۹۹ب,‭۱۳۶۸ ‭ 
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ م‍ادرزادی‌ ق‍ل‍ب‌ م‍س‍ع‍ود ق‍اس‍م‍ی‌ ۹۴۶ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، دف‍ت‍رم‍رک‍زی‌ ۱۳۶۸ ‭WG,‭۲۲۰,‭ق۱۹۹ب,‭۱۳۶۸ ‭ 
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ م‍ادرزادی‌ ق‍ل‍ب‌ م‍س‍ع‍ود ق‍اس‍م‍ی‌ ۹۴۷ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، دف‍ت‍رم‍رک‍زی‌ ۱۳۶۸ ‭WG,‭۲۲۰,‭ق۱۹۹ب,‭۱۳۶۸ ‭ 
م‍راق‍ب‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ از ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌   ۹۴۸ ان‍ت‍ش‍ار ۱۳۷۰ ‭WY,‭۱۵۲/۵,‭س۲۲۸م,‭۱۳۷۰ ‭ 
م‍راق‍ب‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ از ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌   ۹۴۹ ان‍ت‍ش‍ار ۱۳۷۰ ‭WY,‭۱۵۲/۵,‭س۲۲۸م,‭۱۳۷۰ ‭ 
م‍راق‍ب‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ از ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌   ۹۵۰ ان‍ت‍ش‍ار ۱۳۷۰ ‭WY,‭۱۵۲/۵,‭س۲۲۸م,‭۱۳۷۰ ‭ 
س‍لام‍ت‌ و ب‍ه‍داش‍ت‌ م‍وه‍ا ب‍ا ت‍رک‍ی‍ب‍ات‌ گ‍ی‍اه‍ی‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ ن‍س‍ری‍ن‌ ت‍ک‌زارع‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا ت‍ک‌زارع‌ ۹۵۱ ش‍ق‍ای‍ق‌ ۱۳۷۹ ‭WR,‭۴۶۵,‭ت۶۶۸س,‭۱۳۸۳ ‭ 
م‍ب‍ان‍ی‌ طب‌ ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌ م‍ت‍رج‍م‌ ش‍ه‍ری‍ار ک‍ت‍اب‍ی‌ ۹۵۲ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر ۱۳۷۳ ‭WG,‭۱۲۰,‭م۲۱۴,‭۱۳۷۳ ‭ 
م‍ب‍ان‍ی‌ طب‌ ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌ م‍ت‍رج‍م‌ ش‍ه‍ری‍ار ک‍ت‍اب‍ی‌ ۹۵۳ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر ۱۳۷۳ ‭WG,‭۱۲۰,‭م۲۱۴,‭۱۳۷۳ ‭ 
م‍ب‍ان‍ی‌ طب‌ ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌ م‍ت‍رج‍م‌ ش‍ه‍ری‍ار ک‍ت‍اب‍ی‌ ۹۵۴ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر ۱۳۷۳ ‭WG,‭۱۲۰,‭م۲۱۴,‭۱۳۷۳ ‭ 
ت‍ب‌ روم‍ات‍ی‍س‍م‍ی‌ و ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ دری‍چ‍ه‌ای‌ ق‍ل‍ب‌ م‍ح‍م‍د دان‍ش‌پ‍ژوه‌ ۹۵۵ م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ۱۳۶۸ ‭WC,‭۲۲۰,‭د۲۴۱ت,‭۱۳۶۸ ‭ 
ت‍ب‌ روم‍ات‍ی‍س‍م‍ی‌ و ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ دری‍چ‍ه‌ای‌ ق‍ل‍ب‌ م‍ح‍م‍د دان‍ش‌پ‍ژوه‌ ۹۵۶ م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ۱۳۶۸ ‭WC,‭۲۲۰,‭د۲۴۱ت,‭۱۳۶۸ ‭ 
ال‍ک‍ت‍روک‍اردی‍وگ‍راف‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ م‍اری‍وت‌ ؛ ت‍رج‍م‍ه‌ و ت‍ل‍خ‍ی‍ص‌: پ‍روی‍ز واح‍دی‌ ۹۵۷ دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاداس‍لام‍ی‌ - واح‍د پ‍زش‍ک‍ی‌ ۱۳۷۱ ‭WG,‭۱۴۰,‭م۱۳۷فلا,‭۱۳۷۱ ‭ 
ال‍ک‍ت‍روک‍اردی‍وگ‍راف‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ م‍اری‍وت‌ ؛ ت‍رج‍م‍ه‌ و ت‍ل‍خ‍ی‍ص‌: پ‍روی‍ز واح‍دی‌ ۹۵۸ دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاداس‍لام‍ی‌ - واح‍د پ‍زش‍ک‍ی‌ ۱۳۷۱ ‭WG,‭۱۴۰,‭م۱۳۷فلا,‭۱۳۷۱ ‭ 
روش‍ه‍ای‌ ن‍وی‍ن‌ ت‍ف‍س‍ی‍ر ال‍ک‍ت‍روک‍اردی‍وگ‍راف‍ی‌ ب‍رای‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و پ‍رس‍ت‍اری‌ [م‍ال‍ک‍وم‌ اس‌. ت‍ی‍ل‍ر] ۹۵۹ چ‍راغ‌ ۱۳- ‭WG,‭۱۴۰,‭ت۹۶۲ر,‭۱۳۷۹ ‭ 
روش‍ه‍ای‌ ن‍وی‍ن‌ ت‍ف‍س‍ی‍ر ال‍ک‍ت‍روک‍اردی‍وگ‍راف‍ی‌ ب‍رای‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و پ‍رس‍ت‍اری‌ [م‍ال‍ک‍وم‌ اس‌. ت‍ی‍ل‍ر] ۹۶۰ چ‍راغ‌ ۱۳- ‭WG,‭۱۴۰,‭ت۹۶۲ر,‭۱۳۷۹ ‭ 
س‍ن‍ک‍وپ‌ و س‍ن‍ک‍وپ‌ ق‍ل‍ب‍ی‌   ۹۶۱ ان‍ت‍ش‍ارات‌ اطل‍س‌ ۱۳۶۹ ‭WB,‭۱۸۲,‭س۱۱۳س,‭۱۳۶۹ ‭ 
س‍ن‍ک‍وپ‌ و س‍ن‍ک‍وپ‌ ق‍ل‍ب‍ی‌   ۹۶۲ ان‍ت‍ش‍ارات‌ اطل‍س‌ ۱۳۶۹ ‭WB,‭۱۸۲,‭س۱۱۳س,‭۱۳۶۹ ‭ 
خ‍وان‍دن‌ ف‍وری‌ (ت‍ف‍س‍ی‍ر س‍ری‍ع‌) ال‍ک‍ت‍روک‍اردی‍وگ‍رام‌ ... ی‍ک‌ دوره‌ اص‍ول‍ی‌ ت‍وس‍ط دی‍ل‌ دوب‍ی‍ن‌ ۹۶۳ ن‍وردان‍ش‌ ۱۳۷۷ ‭WG,‭۳۹,‭د۷۳۸خ,‭۱۳۷۷ ‭ 
خ‍وان‍دن‌ ف‍وری‌ (ت‍ف‍س‍ی‍رس‍ری‍ع‌) ال‍ک‍ت‍روک‍اردی‍وگ‍رام‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ دی‍ل‌ دوب‍ی‍ن‌ ۹۶۴ اش‍ارت‌ ۱۳۷۰ ‭WG,‭۳۹,‭د۷۳۸خ,‭۱۳۷۰ ‭ 
خ‍وان‍دن‌ ف‍وری‌ (ت‍ف‍س‍ی‍رس‍ری‍ع‌) ال‍ک‍ت‍روک‍اردی‍وگ‍رام‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ دی‍ل‌ دوب‍ی‍ن‌ ۹۶۵ اش‍ارت‌ ۱۳۷۰ ‭WG,‭۳۹,‭د۷۳۸خ,‭۱۳۷۰ ‭ 
ورزش‌ و ق‍ل‍ب‌   ۹۶۶ ش‍ه‍ی‍دی‌پ‍ور ۱۳۷۶ ‭  ‭ 
ورزش‌ و ق‍ل‍ب‌   ۹۶۷ ش‍ه‍ی‍دی‌پ‍ور ۱۳۷۶ ‭  ‭ 
م‍ع‍م‍ای‌ ن‍ارس‍ائ‍ی‍ی‌ ق‍ل‍ب‌: ی‍ک‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ آم‍وزش‍ی‌   ۹۶۸ ش‍ه‍ی‍دی‌پ‍ور ۱۳۷۶ ‭  ‭ 
م‍ع‍م‍ای‌ ن‍ارس‍ائ‍ی‍ی‌ ق‍ل‍ب‌: ی‍ک‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ آم‍وزش‍ی‌   ۹۶۹ ش‍ه‍ی‍دی‌پ‍ور ۱۳۷۶ ‭  ‭ 
م‍ع‍م‍ای‌ ن‍ارس‍ائ‍ی‍ی‌ ق‍ل‍ب‌: ی‍ک‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ آم‍وزش‍ی‌   ۹۷۰ ش‍ه‍ی‍دی‌پ‍ور ۱۳۷۶ ‭  ‭ 
اح‍ی‍ای‌ ق‍ل‍ب‍ی‌ - ری‍وی‌ .C. P. R م‍ول‍ف‍ی‍ن‌ م‍ص‍طف‍ی‌ ش‍اه‍رض‍ای‍ی‌، س‍ع‍ی‍د ح‍م‍ی‍دی‌ ۹۷۱ راس‍ت‍ان‌؛ ت‍ی‍م‍ورزاده‌ ۱۳۷۴ ‭WG,‭۴۲۰,‭ش۲۶۱فلا,‭۱۳۷۴ ‭ 
اح‍ی‍ای‌ ق‍ل‍ب‍ی‌ - ری‍وی‌ .C. P. R م‍ول‍ف‍ی‍ن‌ م‍ص‍طف‍ی‌ ش‍اه‍رض‍ای‍ی‌، س‍ع‍ی‍د ح‍م‍ی‍دی‌ ۹۷۲ راس‍ت‍ان‌؛ ت‍ی‍م‍ورزاده‌ ۱۳۷۴ ‭WG,‭۴۲۰,‭ش۲۶۱فلا,‭۱۳۷۴ ‭ 
پ‍رولاپ‍س‌ دری‍چ‍ه‌ م‍ی‍ت‍رال‌ :.M.V.P ع‍ب‍دال‍رس‍ول‌ م‍ول‍ودی‌ ۹۷۳ طاق‌ ب‍س‍ت‍ان‌ ۱۳۷۵ ‭WG,‭۲۶۲,‭م۸۴۸پ,‭۱۳۷۵ ‭ 
پ‍رولاپ‍س‌ دری‍چ‍ه‌ م‍ی‍ت‍رال‌ :.M.V.P ع‍ب‍دال‍رس‍ول‌ م‍ول‍ودی‌ ۹۷۴ طاق‌ ب‍س‍ت‍ان‌ ۱۳۷۵ ‭WG,‭۲۶۲,‭م۸۴۸پ,‭۱۳۷۵ ‭ 
ان‍ف‍ارک‍ت‍وس‌ م‍ی‍وک‍ارد ت‍رج‍م‍ه‌ و [گ‍ردآوری‌] م‍رت‍ض‍ی‌ دلاورخ‍ان‌ ۹۷۵ دان‍ش‌ پ‍ژوه‌ ۱۳۶۸ ‭م WG,‭۳۰۰,‭د۶۲۸فلا,‭۱۳۶۸ ‭ 
ان‍ف‍ارک‍ت‍وس‌ م‍ی‍وک‍ارد ت‍رج‍م‍ه‌ و [گ‍ردآوری‌] م‍رت‍ض‍ی‌ دلاورخ‍ان‌ ۹۷۶ دان‍ش‌ پ‍ژوه‌ ۱۳۶۸ ‭WG,‭۳۰۰,‭د۶۲۸فلا,‭۱۳۶۸ ‭ 
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ دری‍چ‍ه‌ای‌ ق‍ل‍ب‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ ف‍رزاد ج‍لال‍ی‌ ۹۷۷ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ب‍اب‍ل‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ۱۳۸۰ ‭WG,‭۲۶۰,‭ج۵۲۴ب,‭۱۳۸۰ ‭ 
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ دری‍چ‍ه‌ای‌ ق‍ل‍ب‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ ف‍رزاد ج‍لال‍ی‌ ۹۷۸ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ب‍اب‍ل‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ۱۳۸۰ ‭WG,‭۲۶۰,‭ج۵۲۴ب,‭۱۳۸۰ ‭ 
س‍م‍ع‌ ق‍ل‍ب‌ و ری‍ه‌ ت‍ی‍ل‍ک‍ی‍ان‌، ب‍ودروک‍ان‍وور ۹۷۹ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍ه‍ران‌ ۱۳۶۷ ‭WG,‭۱۴۱/۵,‭ت۹۶۷س,‭۱۳۶۷ ‭ 
س‍م‍ع‌ ق‍ل‍ب‌ و ری‍ه‌ ت‍ی‍ل‍ک‍ی‍ان‌، ب‍ودروک‍ان‍وور ۹۸۰ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍ه‍ران‌ ۱۳۶۷ ‭WG,‭۱۴۱/۵,‭ت۹۶۷س,‭۱۳۶۷ ‭ 
ال‍ک‍ت‍روک‍اردی‍وگ‍راف‍ی‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ ج‌. ل‌. م‍اری‍وت‌ ۹۸۱ آی‍ن‍ده‌س‍ازان‌ ۱۳۷۱ ‭WG,‭۱۴۰,‭م۱۳۷فلا,‭۱۳۷۱ ‭ 
ال‍ک‍ت‍روک‍اردی‍وگ‍راف‍ی‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ ج‌. ل‌. م‍اری‍وت‌ ۹۸۲ آی‍ن‍ده‌س‍ازان‌ ۱۳۷۱ ‭WG,‭۱۴۰,‭م۱۳۷فلا,‭۱۳۷۱ ‭ 
دس‍ت‍گ‍اه‌ ه‍دای‍ت‍ی‌ ق‍ل‍ب‌ ان‍س‍ان‌ "آخ‍ری‍ن‌ ن‍ق‍طه‌ ح‍ی‍ات‌" ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ام‍ام‍ی‌م‍ی‍ب‍دی‌ ۹۸۳ دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌اب‍ی‍طال‍ب‌ "ع‌": م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ آرم‍ان‌ ۱۳۶۸ ‭WG,‭۲۰۱,‭فلا۷۷۰د,‭۱۳۶۸ ‭ 
دس‍ت‍گ‍اه‌ ه‍دای‍ت‍ی‌ ق‍ل‍ب‌ ان‍س‍ان‌ "آخ‍ری‍ن‌ ن‍ق‍طه‌ ح‍ی‍ات‌" ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ام‍ام‍ی‌م‍ی‍ب‍دی‌ ۹۸۴ دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌اب‍ی‍طال‍ب‌ "ع‌": م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ آرم‍ان‌ ۱۳۶۸ ‭WG,‭۲۰۱,‭فلا۷۷۰د,‭۱۳۶۸ ‭ 
دس‍ت‍گ‍اه‌ ه‍دای‍ت‍ی‌ ق‍ل‍ب‌ ان‍س‍ان‌ "آخ‍ری‍ن‌ ن‍ق‍طه‌ ح‍ی‍ات‌" ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ام‍ام‍ی‌م‍ی‍ب‍دی‌ ۹۸۵ دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌اب‍ی‍طال‍ب‌ "ع‌": م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ آرم‍ان‌ ۱۳۶۸ ‭WG,‭۲۰۱,‭فلا۷۷۰د,‭۱۳۶۸ ‭ 
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌ [آن‍درول‍ی‌ ... و دی‍گ‍ران‌] ۹۸۶ ت‍ی‍م‍ورزاده‌: ن‍ش‍رطب‍ی‍ب‌ ۱۳۸۰ ‭WG,‭۱۲۰,‭ب۹۶۹,‭۱۳۸۰ ‭ 
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌ [آن‍درول‍ی‌ ... و دی‍گ‍ران‌] ۹۸۷ ت‍ی‍م‍ورزاده‌: ن‍ش‍رطب‍ی‍ب‌ ۱۳۸۰ ‭WG,‭۱۲۰,‭ب۹۶۹,‭۱۳۸۰ ‭ 
اص‍ول‌ ال‍ک‍ت‍روک‍اردی‍وگ‍راف‍ی‌ در ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ای‍س‍ک‍م‍ی‍ک‌ دری‍چ‍ه‌ای‌ و م‍ادرزادی‌ ق‍ل‍ب‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ س‍ی‍ن‍ا م‍رادم‍ن‍د ۹۸۸ م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ی‍م‍ورزاده‌; م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ راس‍ت‍ان‌; ن‍ش‍ر طب‍ی‍ب‌ ۱۳۷۵ ‭WG,‭۱۴۰,‭م۴۳۴فلا,‭۱۳۷۵ ‭ 
اص‍ول‌ ال‍ک‍ت‍روک‍اردی‍وگ‍راف‍ی‌ در ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ای‍س‍ک‍م‍ی‍ک‌ دری‍چ‍ه‌ای‌ و م‍ادرزادی‌ ق‍ل‍ب‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ س‍ی‍ن‍ا م‍رادم‍ن‍د ۹۹۰ م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ی‍م‍ورزاده‌; م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ راس‍ت‍ان‌; ن‍ش‍ر طب‍ی‍ب‌ ۱۳۷۵ ‭WG,‭۱۴۰,‭م۴۳۴فلا,‭۱۳۷۵ ‭ 
ال‍ک‍ت‍روک‍اردی‍وگ‍راف‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ا: خ‍ود را ۲۰ ال‍ک‍ت‍روک‍اردی‍وگ‍راف‍ی‌ ب‍ی‍ازم‍ای‍ی‍د ... راه‍ن‍م‍ای‌ داروه‍ای‌ ش‍ای‍ع‌ م‍ورد اس‍ت‍ف‍اده‌ در CCU ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍وی‍د ع‍ل‍وی‍ان‌، م‍ح‍س‍ن‌ ن‍ص‍ی‍ری‌ طوس‍ی‌ ۹۹۱ ارج‍م‍ن‍د ۱۳۷۴ ‭WG,‭۱۴۰,‭ع۸۲۷فلا,‭۱۳۷۴ ‭ 
ال‍ک‍ت‍روک‍اردی‍وگ‍راف‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ا: خ‍ود را ۲۰ ال‍ک‍ت‍روک‍اردی‍وگ‍راف‍ی‌ ب‍ی‍ازم‍ای‍ی‍د ... راه‍ن‍م‍ای‌ داروه‍ای‌ ش‍ای‍ع‌ م‍ورد اس‍ت‍ف‍اده‌ در CCU ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍وی‍د ع‍ل‍وی‍ان‌، م‍ح‍س‍ن‌ ن‍ص‍ی‍ری‌ طوس‍ی‌ ۹۹۲ ارج‍م‍ن‍د ۱۳۷۴ ‭WG,‭۱۴۰,‭ع۸۲۷فلا,‭۱۳۷۴ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ گ‍وارش‌ [دای‍ان‌ م‍ک‌ گ‍اورن‌ ب‍ی‍ل‍ی‍ن‍گ‍ز، ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌ گ‍ات‍ل‍ی‍ن‌ اس‍ت‍وک‍س‌] ۹۹۳ دان‍ش‌ پ‍ژوه‌ ۱۳۷۱ ‭WY,‭۱۵۶/۵,‭ب۹۶۸پ,‭۱۳۷۱ ‭ 
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌ [ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌ ه‍اری‍س‍ون‌]؛ [وی‍راس‍ت‍اران‌ ی‍وج‍ی‍ن‌ ب‍راون‌ وال‍د ... و دی‍گ‍ران‌] ۹۹۴ اش‍ت‍ی‍اق‌ ۱۳۸۰ ‭WG,‭۱۲۰,‭ه۵۵۶ب,‭۱۳۸۰ ‭ 
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌ [وی‍رای‍ش‌ ی‍وج‍ی‍ن‌ ب‍راون‌ وال‍د...ودی‍گ‍ران‌] ۹۹۵ م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ی‍م‍ورزاده‌،طب‍ی‍ب‌ ۱۳۸۱ ‭WG,‭۱۲۰,‭ب۹۶۹,‭۱۳۸۱ ‭ 
ال‍ک‍ت‍روک‍اردی‍وگ‍راف‍ی‌ ک‍ارب‍ردی‌ م‍اری‍وت‌ اث‍ر ه‍ن‍ری‌ ج‌. ال‌. م‍اری‍وت‌، گ‍ال‍ن‌ واگ‍ن‍ر ۹۹۶ ن‍ش‍ر ح‍ی‍ان‌ ۱۳۷۵ ‭WG,‭۱۴۰,‭م۱۳۷فلا,‭۱۳۷۵ ‭ 
م‍رج‍ع‍ی‌ ج‍ه‍ت‌ دس‍ت‍ی‍اب‍ی‌ س‍ری‍ع‌ ب‍ه‌ م‍راق‍ب‍ت‍ه‍ای‌ وی‍ژه‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ ن‍ان‍س‍ی‌. اچ‌. دی‍پ‍ن‌ ب‍روک‌ ۹۹۷ م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ م‍ازن‍دران‌ ۱۳۸۰ ‭WY,‭۱۵۴,‭د۹۱۴م,‭۱۳۸۰ ‭ 
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌ در دوران‌ ب‍ارداری‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ح‍م‍دج‍واد زی‍ب‍ای‍ی‌ن‍ژاد ۹۹۸ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ف‍ارس‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌؛ ک‍وش‍ام‍ه‍ر ۱۳۷۶ ‭WQ,‭۲۴۴,‭ز۸۲ب,‭۱۳۷۶ ‭ 
اص‍ول‌ ال‍ک‍ت‍روک‍اردی‍وگ‍راف‍ی‌ در ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ای‍س‍ک‍م‍ی‍ک‌ دری‍چ‍ه‌ای‌ و م‍ادرزادی‌ ق‍ل‍ب‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ س‍ی‍ن‍ا م‍رادم‍ن‍د ۹۹۹ م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ی‍م‍ورزاده‌; م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ راس‍ت‍ان‌; ن‍ش‍ر طب‍ی‍ب‌ ۱۳۷۵ ‭WG,‭۱۴۰,‭م۴۳۴فلا,‭۱۳۷۵ ‭ 
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌ [راس‍ل‌لاف‍ای‍ت‌ س‍س‍ی‍ل‌] ۱۰۰۱ ح‍ی‍ان‌ ۱۳۷۶ ‭WG,‭۱۲۰,‭س۹۳۸ب,‭۱۳۷۶ ‭ 
ال‍ک‍ت‍روک‍اردی‍وگ‍راف‍ی‌ و ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ اری‍ت‍م‍ی‌ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‍ی‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ ح‍س‍ی‍ن‌ آذرن‍ی‍ک‌ ۱۰۰۲ ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌ ۱۳۷۸ ‭WG,‭۱۴۰,‭آ۳۲۴فلا,‭۱۳۷۸ ‭ 
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌ ب‍راون‌ وال‍د: آری‍ت‍م‍ی‌ه‍ا در ان‍ف‍ارک‍ت‍وس‌ ح‍اد م‍ی‍وک‍ارد و داروه‍ای‌ ض‍دآری‍ت‍م‍ی‌ [ب‍راون‌ وال‍د] ۱۰۰۳ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ی‍زد و م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ص‍دوق‍ی‌ ی‍زد ۱۳۷۳ ‭WG,‭۲۰۰,‭ب۴۱۲ب,‭۱۳۷۳ ‭ 
م‍راق‍ب‍ت‍ه‍ای‌ وی‍ژه‌ در س‍ی‌س‍ی‌ی‍و ت‍رج‍م‍ه‌ و ت‍ال‍ی‍ف‌ و گ‍ردآوری‌ م‍ه‍ری‌ ح‍ی‍دری‌ ۱۰۰۴ ش‍ه‍رآب‌ ۱۳۷۳ ‭WY,‭۱۵۲/۵,‭ح۹۴۹م,‭۱۳۷۳ ‭ 
ق‍ل‍ب‌ ج‍ی‌. وی‍ل‍ی‍س‌ ه‍رس‍ت‌,روب‍رت‌ س‍ی‌ش‍لان‍ت‌ ۱۰۰۵ ان‍ت‍ش‍ارات‌ چ‍ه‍ر ۱۳۷۱ ‭WG,‭۲۰۰,‭ش۶۲۶ق,‭۱۳۷۱ ‭ 
دان‍س‍ت‍ن‍ی‌ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌ و خ‍ان‍واده‌ ن‍گ‍ارش‌ ص‍دی‍ق‍ه‌ س‍ال‍م‍ی‌ ۱۰۰۶ س‍ال‍م‍ی‌ ۱۳۷۷ ‭WG,‭۲۰۰,‭س۲۲۸د,‭۱۳۷۷ ‭ 
ن‍گ‍اه‍ی‌ دی‍گ‍ر ب‍ه‌ ال‍ک‍ت‍روک‍اردی‍وگ‍راف‍ی‌ از س‍ل‍ول‌ ت‍ا ب‍ال‍ی‍ن‌: اص‍ول‌ ب‍ررس‍ی‌ و ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ اخ‍ت‍لالات‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌ و ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‍ی‌ از روی‌ ن‍وارE.C.G ه‍م‍راه‌ ب‍ا اطل‍س‌ اخ‍ت‍ص‍اص‍ی‌ ال‍ک‍ت‍روک‍اردی‍وگ‍رام‌ ب‍ی‍م‍اران‌ ق‍ل‍ب‍ی‌ (ش‍ام‍ل‌ ۳۱۰ ال‍ک‍ت‍روک‍اردی‍وگ‍رام‌ ت‍ف‍س‍ی‍ر ش‍ده‌) ت‍ال‍ی‍ف‌ و ت‍دوی‍ن‌ ب‍اب‍ک‌ روزب‍ه‍ان‌ ۱۰۰۷ س‍ال‍م‍ی‌ ۱۳۸۱ ‭WG,‭۱۴۰,‭ر۷۹۸ن,‭۱۳۸۱ ‭ 
اطل‍س‌ ال‍ک‍ت‍روک‍اردی‍وگ‍راف‍ی‌ ب‍ا ب‍ررس‍ی‌ ن‍ک‍ات‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‍ی‌ و درم‍ان‍ی‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ن‍وچ‍ه‍ر ق‍ارون‍ی‌ ۱۰۰۸ ارزن‍ده‌ ۱۳۷۹ ‭م WG,‭۱۷,‭ق۱۶۴فلا,‭۱۳۷۹ ‭ 
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌: ب‍ر اس‍اس‌ م‍ب‍اح‍ث‌ ت‍دری‍س‌ ش‍ده‌ ت‍وس‍ط اس‍ات‍ی‍د م‍ب‍رز دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍ه‍ران‌ ... در ب‍رگ‍ی‍رن‍ده‌ ک‍ل‍ی‍ه‌ س‍والات‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ات‌ ج‍ام‍ع‌ پ‍ره‌ان‍ت‍رن‍ی‌ و رزی‍دن‍ت‍ی‌ ج‍ه‍ت‌ ش‍رک‍ت‌ در آزم‍ون‍ه‍ای‌ پ‍ره‌ان‍ت‍رن‍ی‌، رزی‍دن‍ت‍ی‌ و USMLE (ی‍و. اس‌. ام‌. ال‌. ئ‍ی‌) ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ح‍م‍درض‍ا م‍ج‍ل‍س‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا م‍ح‍ب‍ی‌، م‍س‍ع‍ود م‍ج‍ل‍س‍ی‌ ۱۰۰۹ ارج‍م‍ن‍د ۱۳۷۷ ‭WG,‭۱۰۰,‭م۲۸۱ب,‭۱۳۷۷ ‭ 
ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌، گ‍ردش‌ خ‍ون‌ و خ‍ون‌ س‍از س‍وزان‌ س‌. اس‍م‍ل‍ت‍زر، ب‍رن‍دا ج‍ی‌. ب‍ی‍ر ۱۰۱۰ س‍ال‍م‍ی‌ ۱۳۸۱ ‭WY,‭۱۵۲/۵,‭فلا۵۳۵د,‭۱۳۸۱ ‭ 
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ دری‍چ‍ه‌ای‌ ق‍ل‍ب‌ ی‍وج‍ی‍ن‌ ب‍ران‌وال‍د ۱۰۱۱ آی‍ن‍ده‌س‍ازان‌ ۱۳۷۰ ‭WG,‭۲۶۰,‭ب۴۱۱ب,‭۱۳۷۰ ‭ 
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ای‍م‍ون‍ول‍وژی‍ک‌ ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ن‍وچ‍ه‍ر ق‍ارون‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا ن‍ی‍اک‍ان‌ لاه‍ی‍ج‍ی‌ ۱۰۱۲ م‍ن‍وچ‍ه‍ر ق‍ارون‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا ن‍ی‍اک‍ان‌ لاه‍ی‍ج‍ی‌ ۱۳۷۳ ‭WG,‭۱۰۰,‭ق۱۶۴ب,‭۱۳۷۳ ‭ 
ورزش‌ و ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ داخ‍ل‍ی‌ و ق‍ل‍ب‌ رام‍ی‍ن‌ ک‍ردی‌ ۱۰۱۳ ت‍دب‍ی‍ر: واح‍د ع‍ل‍م‍ی‌ رای‍ان‌طب‌ ۱۳۷۴ ‭QT,‭۲۶۰,‭ک۴۵۲و,‭۱۳۷۴ ‭ 
اص‍ول‌ ت‍ف‍س‍ی‍ر ال‍ک‍ت‍روک‍اردی‍وگ‍راف‍ی‌ ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍روی‍ن‌ گ‍ل‍دم‍ن‌، ن‍ورا گ‍ل‍دش‍ل‍ج‍ر ۱۰۱۴ ن‍ش‍ر ب‍ش‍ارت‌ ۱۳۷۱ ‭WG,‭۱۴۰,‭گ۵۵۲فلا,‭۱۳۷۱ ‭ 
ت‍ف‍س‍ی‍ر ECG ب‍رای‌ پ‍رس‍ت‍اران‌ "ق‍اب‍ل‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ ج‍ه‍ت‌ پ‍زش‍ک‍ان‌، پ‍رس‍ت‍اران‌، م‍ام‍اه‍ا و دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌) [ری‍چ‍ارد دی‍ن‌، ج‍ن‍ک‍ی‍ن‍ز، اس‍ت‍ی‍ون‌ ج‍ان‌ ج‍رد] ۱۰۱۵ ن‍ور دان‍ش‌ ۱۳۸۲ ‭WG,‭۱۴۰,‭ج۷۱۸ت,‭۱۳۸۲ ‭ 
س‍پ‍ی‍ده‌ ع‍ش‍ق‌ روی‍ا خ‍س‍رون‍ج‍دی‌ ۱۰۱۶ ی‍س‍ن‍ا ۱۳۷۹ ‭  ‭ 
رژی‍م‌ غ‍ذای‍ی‌ در ب‍ی‍م‍اری‌ ق‍ن‍د ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍ب‍ی‍ر خ‍ض‍رای‍ی‌ ۱۰۱۸ ک‍م‍ال‌ دان‍ش‌ ۱۳۷۹ ‭WK,‭۸۱۸,‭خ۵۹۴ر,‭۱۳۷۹ ‭ 
ال‍ک‍ت‍روک‍اردی‍وگ‍راف‍ی‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‍ی‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ ای‍رج‌ ص‍ال‍ح‍ی‌اب‍ری‌ ۱۰۱۹ دان‍ش‍گ‍اه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌ ۱۳۶۹ ‭WG,‭۱۴۰,‭ص۲۹۷فلا,‭۱۳۶۹ ‭ 
ال‍ک‍ت‍روک‍اردی‍وگ‍راف‍ی‌ ک‍ارب‍ردی‌ م‍اری‍وت‌ [ت‍ال‍ی‍ف‌ گ‍ال‍ن‌ واگ‍ن‍ر] ۱۰۲۰ ت‍ی‍م‍ورزاده‌؛ ن‍ش‍رطب‍ی‍ب‌ ۱۳۸۱ ‭WG,‭۱۴۰,‭و۲۳۷فلا,‭۱۳۸۱ ‭ 
ال‍ک‍ت‍روک‍اردی‍وگ‍راف‍ی‌ در ک‍ودک‍ان‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍ه‍لا رودپ‍ی‍م‍ا ۱۰۲۱ ت‍ی‍م‍ورزاده‌: طب‍ی‍ب‌ ۱۳۸۲ ‭WS,‭۲۹۰,‭ر۷۸۸فلا,‭۱۳۸۲ ‭ 
روش‍ه‍ای‌ ن‍وی‍ن‌ ت‍ف‍س‍ی‍ر ال‍ک‍ت‍روک‍اردی‍وگ‍راف‍ی‌ ب‍رای‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و پ‍رس‍ت‍اری‌ [م‍ال‍ک‍وم‌ اس‌. ت‍ی‍ل‍ر] ۱۰۲۲ ن‍ش‍ر طه‌ ۱۳۷۸- ‭WG,‭۱۴۰,‭ت۹۶۲ر,‭۱۳۷۸ ‭ 
ف‍ش‍ار خ‍ون‌ ب‍الا و اس‍ت‍رس‌ ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍گ‍ارش‌ ح‌- ک‍ام‍ی‍ار راد ۱۰۲۳ ش‍ه‍ی‍دی‌پ‍ور ۱۳۷۶ ‭  ‭ 
س‍ری‌ آزم‍ون‍ه‍ای‌ پ‍ران‍ت‍رن‍ی‌ و دس‍ت‍ی‍اری‌ [خ‍رداد ۶۱ ت‍ا اس‍ف‍ن‍د۷۹ ] گ‍ردآورن‍ده‌ ع‍ل‍ی‍رض‍ا پ‍ارس‍اپ‍ور ۱۰۲۴ ب‍رای‌ ف‍ردا ۱۳۸۰ ‭WB,‭۱۸/۲,‭پ۱۴۳س,‭۱۳۸۰ ‭ 
ال‍ک‍ت‍روک‍اردی‍وگ‍راف‍ی‌ ب‍رای‌ پ‍رس‍ت‍اران‌ (از س‍اده‌ ت‍ا پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌) ت‍ال‍ی‍ف‌ و ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ح‍م‍درض‍ا ح‍ی‍دری‌، رض‍ا ن‍وروززاده‌ ۱۰۲۵ پ‍ورس‍ی‍ن‍ا ۱۳۸۰ ‭WY,‭۱۵۲/۵,‭ح۹۴۹فلا,‭۱۳۸۰ ‭ 
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌ ف‍ی‍پ‍س‌ ... [و دی‍گ‍ران‌] ۱۰۲۶ چ‍ه‍ر ۱۳۷۶ ‭WY,‭۱۵۲/۵,‭پ۳۴۵,‭۱۳۷۶ ‭ 
س‍م‍ع‌ ق‍ل‍ب‌ و ری‍ه‌(ص‍داه‍ا و س‍وف‍ل‍ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌) [گ‍ردآوری‌ و] ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ح‍م‍درض‍ا م‍ج‍ل‍س‍ی‌، ام‍ی‍رم‍ح‍م‍د ک‍اظم‍ی‌ف‍ر، م‍س‍ع‍ود م‍ج‍ل‍س‍ی‌ ۱۰۲۷ ب‍اب‍ازاده‌ ۱۳۷۸ ‭WG,‭۱۴۱/۵,‭م۲۸۱س,‭۱۳۷۸ ‭ 
م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ ب‍ر ال‍ک‍ت‍روک‍اردی‍وگ‍راف‍ی‌ ل‍ئ‍و ش‍ام‍راث‌ ۱۰۲۸ ان‍ت‍ش‍ارات‌ آدی‍ن‍ه‌ ۱۳۶۸ ‭WG,‭۱۴۰,‭ش۶۴۰م,‭۱۳۶۸ ‭ 
روش‍ه‍ای‌ ن‍وی‍ن‌ ت‍ف‍س‍ی‍ر ال‍ک‍ت‍روک‍اردی‍وگ‍راف‍ی‌ ب‍رای‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و پ‍رس‍ت‍اری‌ [م‍ال‍ک‍وم‌ اس‌. ت‍ی‍ل‍ر] ۱۰۲۹ ن‍ش‍ر طه‌ ۱۳۷۸- ‭WG,‭۱۴۰,‭ت۹۶۲ر,‭۱۳۷۸ ‭ 
ن‍س‍خ‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍رای‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ش‍ای‍ع‌ "ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌" م‍ول‍ف‍ی‍ن‌ رض‍ا م‍ی‍ری‌، م‍س‍ع‍ود ن‍ق‍ی‌زاده‌ ب‍ائ‍ی‌ ۱۰۳۰ ارج‍م‍ن‍د؛ ب‍رزوی‍ه‌ ۱۳۷۷ ‭WG,‭۳۹,‭م۹۶۷ن,‭۱۳۷۷ ‭ 
ال‍ک‍ت‍روش‍وک‌ از ت‍ئ‍وری‌ ت‍ا ع‍م‍ل‌ ن‍گ‍ارش‌ م‍ج‍ی‍د ص‍ادق‍ی‌ ۱۰۳۱ ارج‍م‍ن‍د ۱۳۷۵ ‭WM,‭۲۵,‭ص۱۹۶فلا,‭۱۳۷۵ ‭ 
ت‍غ‍ذی‍ه‌ م‍ن‍اس‍ب‌ و ق‍ل‍ب‌ س‍ال‍م‌ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ [ج‍ی‍ن‌ ک‍ارپ‍ر] ۱۰۳۲ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ش‍ه‍ی‍دی‌پ‍ور ۱۳۷۶ ‭  ‭ 
ورزش‌ ب‍رای‌ ق‍ل‍ب‌ و ت‍ن‍درس‍ت‍ی‌ ب‍وس‍ی‍ل‍ه‌ ب‍ارب‍ارا ج‍ان‍س‍ت‍ون‌ ف‍ل‍چ‍ر، ج‍ان‌ ک‍ان‍ت‍ول‌، ج‍رال‍د ف‍ل‍چ‍ر ۱۰۳۳ چ‍ه‍ر ۱۳۷۵ ‭  ‭ 
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ع‍روق‌ ک‍رون‍ر ق‍ل‍ب‌: پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ ث‍ان‍وی‍ه‌ م‍ح‍م‍ود ن‍ی‍ش‍اب‍وری‌ ۱۰۳۴ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍ه‍ران‌) ۱۳۶۶ ‭WG,‭۳۰۰,‭ن۹۲۰ب,‭۱۳۷۷ ‭ 
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌ ب‍راون‌ وال‍د: آری‍ت‍م‍ی‌ه‍ا در ان‍ف‍ارک‍ت‍وس‌ ح‍اد م‍ی‍وک‍ارد و داروه‍ای‌ ض‍دآری‍ت‍م‍ی‌ [ب‍راون‌ وال‍د] ۱۰۳۵ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ی‍زد و م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ص‍دوق‍ی‌ ی‍زد ۱۳۷۳ ‭WG,‭۲۰۰,‭ب۴۱۲ب,‭۱۳۷۳ ‭ 
چ‍ک‍ی‍ده‌ ق‍ل‍ب‌ ه‍رس‍ت‌ م‍ول‍ف‍ان‌ ال‍ک‍س‍ان‍در ... [و دی‍گ‍ران‌] ۱۰۳۶ م‍ی‍رش‍ی‍دا ۱۳۷۹ ‭WG,‭۳۹,‭چ۴۵,‭۱۳۷۹ ‭ 
م‍راق‍ب‍ت‍ه‍ای‌ وی‍ژه‌ ق‍ل‍ب‍ی‌ در ب‍خ‍ش‌ (CCU) رم‍ض‍ان‌ رح‍م‍ان‍ی‌ ۱۰۳۷ ت‍ی‍م‍ورزاده‌: طب‍ی‍ب‌ ۱۳۸۰ ‭WY,‭۱۵۴,‭ر۳۹۵م,‭۱۳۸۰ ‭ 
ت‍ن‍ف‍س‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‍ی‌ در ب‍خ‍ش‍ه‍ای‌ م‍راق‍ب‍ت‌ وی‍ژه‌<